ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1006/10-1-2000 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές του ΕΛ.ΤΑ. απευθείας ή μέσω τρίτων

Α.Υ.Ο. 1033364/218/0015/ΠΟΛ.1006/10.1.2000

ΦΕΚ Β 50/25-1-2000

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές του ΕΛ.ΤΑ. απευθείας ή μέσω τρίτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περ. β` και γ`, υποπεριπτώσεις γα`, γε`, γη`, γθ`, γι`, καθώς και της περ. δ` του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/ Α`).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 "Καθιέρωση ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α` 222).

3. Την Α.Υ.Ο. 1045300/286/0015/ΠΟΛ.1105/6.5.1999 (ΦΕΚ 1089 Β`/7.6.99) ΑΥΟ "Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων".

4. Τις διατάξεις του Ν.2668/1998, με τις οποίες επιφορτίζεται ο Οργανισμός ΕΛΤΑ με την εξασφάλιση καθολικής παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλη την Επικράτεια και ιδιαίτερα την εξασφάλιση των υπηρεσιών αυτών στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

5. Την υπ` αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β`) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το υπ` αριθ. 2312/7532/451/23.3.1999 έγγραφο του ΕΛΤΑ, με το οποίο υποβάλλει το αίτημα να απαλλαχθούν ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός προς το κοινό από τις υποχρεώσεις που απορρέουν γι` αυτές από τις διατάξεις του Ν.1809/1989 και του ΚΒΣ, με απώτερο σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών στο κοινό σ` όλη την Επικράτεια.

7. Την εγκ. 1075508/3653/348/Β0014/ΠΟΛ.1166/6.8.1999 "Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της προμήθειας των Ταχυδρομικών Πρακτορείων τα οποία διαθέτουν γραμματόσημα που βρίσκονται σε κυκλοφορία στην ονομαστική τους αξία, για λογαριασμό των ΕΛΤΑ - ΦΠΑ στις υπηρεσίες ταχυδρομικών πρακτόρων".

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών των ΕΛΤΑ με το κοινό και τον απώτερο σκοπό του Οργανισμού για καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες σε περιοχές που δεν είναι δυνατή η λειτουργία Ταχυδρομικού Γραφείου ΕΛΤΑ.

9. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε οι ταχυδρομικοί πράκτορες του ΕΛ.ΤΑ. που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες για λογαριασμό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2668/1998 (άρθρο 19, παρ. 2), να εκδίδουν για τα έσοδα του ΕΛΤΑ, τα αντίστοιχα παραστατικά του υπόψη Οργανισμού, αναγράφοντας επιπλέον, με σφραγίδα ή εντύπως, και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία τους, καθώς και τον ΑΦΜ τους.

1.1. Για τη δικαιούμενη προμήθειά τους τα ανωτέρω πρόσωπα (πράκτορες), για τις προσφερόμενες επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες, εκδίδουν θεωρημένο ΤΠΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12, παρ. 2 του ΚΒΣ.

2. Για τη διάθεση γραμματοσήμων από τον ΕΛΤΑ σε τρίτους - επιτηδευματίες, με μειωμένη τιμή, προκειμένου να διατεθούν αυτά στη συνέχεια προς το κοινό, εκδίδεται με την παράδοση από τον ΕΛΤΑ παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 16β`) του ΚΒΣ. Στο παραστατικό αυτό θα αναγράφονται, εκτός των άλλων, ο ΑΦΜ του επιτηδευματία - τρίτου, η ποσότητα και η αξία των γραμματοσήμων, καθώς και το ποσό της χορηγούμενης "έκπτωσης".

2.1. Στους επιτηδευματίες -τρίτους παρέχεται η δυνατότητα, κατά τη "μεταπώληση" των γραμματοσήμων, να μην εκδίδουν φορολογικά στοιχεία προς το κοινό, εφόσον το σχετικό έσοδο (έκπτωση - προμήθεια) εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία με βάση το παραστατικό στοιχείο που εκδίδεται από την επιχείρηση ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΛ.ΤΑ.).

Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ` κατηγορίας μπορεί να εκδίδεται απόδειξη είσπραξης τουλάχιστον μία ανά ημέρα με το συνολικό ποσό είσπραξης εσόδων για λογαριασμό του ΕΛ.ΤΑ.

3. Ο ΕΛ.ΤΑ. και οι τρίτοι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις ως εξής:

3.1. Για τις συναλλαγές της παρ. 1 της παρούσας, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

3.2. Για τις συναλλαγές της παρ. 2 της απόφασης αυτής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΒΣ, μόνο ως προς το ποσό της προμήθειας- έκπτωσης.

4. Για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από τον ΕΛ.ΤΑ. παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης των σχετικών αποδείξεων χωρίς τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.).

5. Οι ταχυδρομικοί πράκτορες (Φυσικά Πρόσωπα), οι οποίοι ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλη ή χωριό με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, με εξαίρεση τις τουριστικές περιοχές, θα συνεχίσουν να εντάσσονται στην Α` κατηγορία τήρησης βιβλίων ή να απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, με βάση τις λοιπές δραστηριότητές τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η λαμβανόμενη προμήθεια πρακτόρευσης. Για την ένταξή τους, όμως, στην Β` ή στη Γ` κατηγορία τήρησης βιβλίων τα έσοδα αυτά θα συναθροίζονται με τα έσοδά τους από τις λοιπές δραστηριότητες.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2000

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!