Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1106109 ΕΞ 2018 Τροποποίηση απόφασης ως προς τις θέσεις προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα προσόντα διορισμού ορισμένων ειδικοτήτων, καθώς και ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα ορισμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1106109 ΕΞ 2018

ΦΕΚ Β 2946/20-7-2018

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τις θέσεις προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα προσόντα διορισμού ορισμένων ειδικοτήτων, καθώς και ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα ορισμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6, των περιπτώσεων ββ; γγ' και στστ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4, της υποπαραγράφου α' της παρ. 2 και της παρ. 5 του άρθρου 14, των υποπαραγράφων α ' και η' της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7 και 24 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

β) Του ν. 4174/2013 (Α'170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. γ) Των αριθμ.:

αα) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 56, 57, 58, 60, 61, 11 και 34 αυτής, καθώς και της Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ2017/01-12-2017 (Β'4373) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ», η οποία εκδόθηκε ύστερα από: αα) τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης αυτής, στην από 26/10/2017 συνεδρίασή του και την από 27/10/2017 εισήγησή του προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. για την αύξηση του καθοριζόμενου ορίου οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. και ββ) την έγκριση του ως άνω Κυβερνητικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίασή του, την 11/11/2017, για την υλοποίηση της πρότασης καθορισμού του προαναφερθέντος απαιτούμενου αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο της Α.Α.Δ.Ε. (σχετικό το αριθμ. ΕΜΠ/76/13-11-2017 έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

ββ) Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/06-06-2013 (Β' 1404 και 1544) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21-9-2011 (Β'2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α' και Β' Τάξεως».

2. Την παρ. Α' «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙ-ΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.» του από 14/06/2017 ενημερωτικού σημειώματος της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με την από 20/6/2017 επισημειωματική πράξη του Διοικητή, καθώς και την παρ. Α' «Στελέχωση των αντιλαθρεμπορικών πλοίων της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.» του από 10/08/2017 σχετικού σημειώματος της ίδιας Προϊσταμένης.

3. Τα: α) αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β1122412 ΕΞ2017/ 17-08-2017 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-νης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. και το από 10/01/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης του Τμήματος Β' - Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών της ίδιας Διεύθυνσης, β) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: αα) από 9/2/2018, του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ββ) από 15/2/2018, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) και γγ) από 22/2/2018, δύο (2) μηνύματα και από 18/6/2018 όμοιο, της Προϊσταμένης του Τμήματος Β' - Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών της Δ.Δ.Α.Δ. και δδ) από 15/06 και 09/07/2018 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε..

4. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, αριθμ.:

α) 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και

β) 2/77929/0004/27-09-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την από 19.06.2018 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, για την τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον καθορισμό των τυπικών προσόντων διορισμού των ειδικοτήτων Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών του κλάδου TE Τελωνειακών και της ειδικότητας Ναυκλήρων του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου η' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθμ. 32/03.07.2018 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

6. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τρο-ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της απόφασης, περί του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.): α) προκειμένου να προσαρ-μοσθούν με τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ2017/01-12-2017 (Β' 4373) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και στις διαμορφωθείσες υπηρεσιακές ανάγκες της Α.Α.Δ.Ε. για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των θαλάσσιων τελωνειακών ελέγχων και της δίωξης του οικονομικού εγκλήματος και να επικαιροποιηθούν, κατ'ε-φαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 58 της τροποποιούμενης απόφασης και β) λόγω ανακαθορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας ορισμένων Τμημάτων της Δ.Ε.Δ., προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογικότερη αξιοποίηση του προσωπικού αυτής, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α.- Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β'968 και 1238) απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

1.1.- αντικαθιστούμε τα άρθρα 56, 57 και 58, λόγω:

α) επικαιροποίησης και συμπλήρωσης, ύστερα από:

αα) την έκδοση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ2017/ 01-12-2017 (Β'4373) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία συστά-θηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. χίλιες οκτακόσιες (1.800) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, διάφορων κλάδων των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίες, όπως προβλέπεται στην ίδια απόφαση, προστίθενται και προσαυξάνουν τις οργανικές θέσεις αυτής, ανά κλάδο και κατηγορία και το σύνολο των υφιστάμενων οργανικών θέσεων της και

ββ) την αυτοδίκαιη μετατροπή αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, επειδή κενώθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 της ως άνω τροποποιούμενης απόφασης ή λόγω της μεταφοράς θέσεων από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, εξαιτίας μετάταξης υπαλλήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) της αναγκαιότητας κατανομής ορισμένων οργανικών θέσεων του κλάδου TE και ΔΕ Τελωνειακών σε ειδικότητες.

2.- συμπληρώνουμε:

α) το άρθρο 60 με νέα παράγραφο 2, στην οποία προβλέπεται η κατάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. σε θέσεις των προαναφερθεισών ειδικοτήτων του κλάδου Τελωνειακών, αριθμούμε το πρώτο εδάφιο του άρθρου αυτού σε παράγραφο 1 και αναριθμούμε τις υφιστάμενες παραγράφους 1 έως 3 σε υποπαραγράφους α, β' και γ, αντίστοιχα. β) την παράγραφο 3 του άρθρου 61: αα) την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με νέα περίπτωση 4 και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση 4 σε περίπτωση 5 και ββ) την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με περίπτωση 7 και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση 5 σε περίπτωση 6.

3.- Ύστερα από τα ανωτέρω, διαμορφώνουμε τις διατάξεις των άρθρων 56, 57, 58, 60 και 61 του Μέρους Β' «Προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» αυτής, ως εξής:

«Μέρος Β'

Προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 56

Θέσεις Προσωπικού Οι θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ορίζονται στις δέκα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (15.122).

Άρθρο 57

Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

1.- Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα θέσεις (ολογράφως) θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών   Πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα τρεις 5.973
2 Τελωνειακών   Χίλιες οκτακόσιες δεκατέσσερις 1.814
3 Διοικητικού Οικονομικού   Εβδομήντα τέσσερις 74
4 Οικονομικών Επιθεωρητών   Διακόσιες έξι 206
5 Δημοσιονομικών   Τριάντα πέντε 35
6 Πληροφορικής   Τετρακόσιες εξήντα δύο 462
7 Μηχανικών   Είκοσι 20
8 Μεταφραστών Διερμηνέων   Δύο 2
9 Ιατρών   Μία 1
10 Χημικών   Τριακόσιες σαράντα επτά 347
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ Οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις 8.934
         
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα θέσεις (ολογράφως) θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών   Χίλιες εξακόσιες είκοσι τρεις 1.623
2 Τελωνειακών   Τετρακόσιες εβδομήντα δύο 472
3 Τελωνειακών Πλοιάρχων Δεκατέσσερις 14
4 Τελωνειακών Μηχανικών Δεκατέσσερις 14
5 Τελωνειακών Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Δύο 2
6 Διοικητικού Λογιστικού   Δύο 2
7 Δημοσιονομικών   Δεκατρείς 13
8 Πληροφορικής   Εκατόν ογδόντα επτά 187
9 Μηχανικών   Τρεις 3
10 Εργοδηγών   Μία 1
11 Τεχνολόγων   Είκοσι 20
  ΣΥΝΟΛΟTE Δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα μία 2.351
         
Κατηγορία Δευτερο 3άθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα θέσεις (ολογράφως) θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών   Δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα μία 2.171
2 Τελωνειακών   Εξακόσιες τριάντα οκτώ 638
3 Τελωνειακών Ναυκλήρων Τέσσερις 4
4 Διοικητικού   Εξήντα εννέα 69
5 Προσωπικού Η/Υ   Διακόσιες είκοσι εννέα 229
6 Τεχνικών   Δώδεκα 12
7 Οδηγών   Είκοσι τέσσερις 24
8 Μεταφραστών Διερμηνέων   Τρεις 3
9 Τυπογράφων   Τέσσερις 4
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ Τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερις 3.154
         
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε. )
α/α Κλάδος Ειδικότητα θέσεις (ολογράφως) θέσεις (αριθμητικά)
1 Επιμελητών   Διακόσιες εξήντα δύο 262
2 Εργατών   Δεκαπέντε 15
3 Προσωπικού Καθαριότητας   Εβδομήντα δύο 72
4 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων   Τριάντα οκτώ 38
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ   Τριακόσιες ογδόντα επτά 387
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι έξι 14.826

2.- Στην κατανομή των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των κλάδων του παρόντος άρθρου εμπεριέχονται: α) οι προσωρινές/προσωποπαγείς οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων, β) οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που δεσμεύουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των κλάδων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 58

Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

1.- Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/α Ειδικότητα θέσεις (ολογράφως) θέσεις (αριθμητικά)
1 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό διαφόρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη Πέντε 5
2 Εφοριακών Οκτώ 8
3 Διοικητικού Οικονομικού Οκτώ 8
4 Πληροφορικής Τρεις 3
5 Χημικών Τρεις 3
6 Φυσικών Μία 1
  Σύνολο ΠΕ Είκοσι οκτώ 28
Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
α/α Ειδικότητα θέσεις (ολογράφως) θέσεις (αριθμητικά)
1 Διοικητικού Λογιστικού Μία 1
  Σύνολο TE Μία 1
Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
α/α Ειδικότητα θέσεις (ολογράφως) θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών Σαράντα εννέα 49
2 Τελωνειακών Δεκατέσσερις 14
3 Διοικητικού Έξι 6
4 Προσωπικού Η/Υ Εκατόν εβδομήντα έξι 176
  Σύνολο ΔΕ Διακόσιες σαράντα πέντε 245
Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
α/α Ειδικότητα θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Επιμελητών Επτά 7
2 Εργατών Δύο 2
3 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων Δύο 2
4 Καθαριστριών Εννέα 9
  Σύνολο ΥΕ Είκοσι 20
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Διακόσιες ενενήντα τέσσερις 294

2.- Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων (ΠΕ) και (ΔΕ) Εφοριακών, (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού, (ΠΕ) Πληροφορικής, (ΠΕ) Χημικών, (ΠΕ) Φυσικών, (TE) Διοικητικού Λογιστικού, (ΔΕ) Τελωνειακών, (ΔΕ) Διοικητικού, (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ, (ΥΕ) Επιμελητών, (ΥΕ) Εργατών, (ΥΕ) Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων και (ΥΕ) Καθαριστριών του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου. Εφόσον ήδη, υπάρχει, αντίστοιχος κλάδος οι ως άνω μετατρεπόμενες θέσεις προσμετρώνται σε αυτόν.».

«Άρθρο 60

Κατάταξη προσωπικού

1.- Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4389/2016 (Α' 94):

α) Το προσωπικό με σχέση δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετεί ή κατέχει οργανική θέση κατά την προηγούμενη ημερομηνία της έναρξης λειτουργίας της Αρχής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στις αντίστοιχες θέσεις της Αρχής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του προ-αναφερθέντος άρθρου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 αυτού.

β) Για την κατάταξη του προσωπικού στους κλάδους και στις ειδικότητες της Α.Α.Δ.Ε. δεν απαιτείται διαπι-στωτική πράξη.

γ) Οι διατάξειςτης παρ. 1του άρθρου 11 του ν. 2771/1999 (Α' 280) και της παρ. 23 του άρθρου 11 του ν. 2954/ 2001(Α'255), που αφορούν στο προσωπικό του άρθρου 30 του ν. 2523/1997 (Α'179), με το οποίο συστάθηκαν θέσεις μόνιμου προσωπικού, εξακολουθούν να ισχύουν.

2.- Το προσωπικό που κατείχε οργανική θέση της ειδικότητας Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή Τηλεπικοινωνιακών του κλάδου TE Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου (Π.Δ.Λ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών ή της ειδικότητας Ναυτών του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου (Π.Δ.Λ.) της ίδιας Γενικής Γραμματείας και κατατάγηκε στον κλάδο TE ή ΔΕ Τελωνειακών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 118 του π.δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», εφόσον πληροί τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 61 της παρούσας απόφασης, για τις ειδικότητες Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών του κλάδου TE Τελωνειακών ή για την ειδικότητα Ναυκλήρων του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, κατατάσσεται με διαπιστωτική πράξη στην ειδικότητα αυτή, αντίστοιχα, ύστερα από αίτησή του.

Άρθρο 61

Προσόντα διορισμού

1.- Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

2.- Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά στο άρθρο 57 της παρούσας απόφασης, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται, κατά περίπτωση, με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

3.- Για τους παρακάτω κλάδους ή ειδικότητες της Α.Α.Δ.Ε. προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα κατωτέρω:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
1. Εφοριακών, Τελωνειακών, Δημοσιονομικών (α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής:
αα) Νομικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ββ) Οικονομικών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Δημοσίων Οικονομικών, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μαθηματι-κών-Στατιστικής και Αναλογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης. γγ) Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Ναυτιλιακών Σπουδών. δδ) Μαθηματικών ή φυσικής ή πολυτεχνικών Σπουδών, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οποιασδή-ποτε κατεύθυνσης με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης ή τίτλο αποφοίτησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
(β) Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
- Τα απαιτούμενα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, με την οικεία, εκάστοτε, πρόσκληση-προκήρυξη.
2. Χημικών (α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Χημείας ή Χημικών Μηχανικών, πε-ριλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. (β) Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
3. Εφοριακών, Τελωνειακών, Δημοσιονομικών (α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Τ.Ε.Ι. των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης και σχολής με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης.
(β) Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
- Τα απαιτούμενα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, με την οικεία, εκάστοτε, πρόσκληση-προκήρυξη.
4. Τελωνειακών, ειδικότητας: α) Πλοιάρχων β) Μηχανικών γ) Ηλεκτρολόγων/ Ηλεκτρονικών α) Δίπλωμα Πλοιάρχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πρώτου του π.δ. 141/2014 (Α'232), όπως εκάστοτε ισχύουν. β) Δίπλωμα Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Κεφαλαίου Δ' του Μέρους Δεύτερου του π.δ. 141/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν. γ) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους Δεύτερου του π.δ. 141/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν.
5. Τεχνολόγων (α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Α.Τ.Ε.Ι. των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (β) Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
- Τα απαιτούμενα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω, κατά περίπτωση, με την οικεία, εκάστοτε, πρόσκληση-προκήρυξη.
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6. Εφοριακών, Τελωνειακών Τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις για τα προσόντα του κλάδου ΔΕ Διοι-κητικού-Λογιστικού.
7. Τελωνειακών,ειδικότητας Ναυκλήρων Πτυχίο Ναύκληρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Πρώτου του π.δ. 141/2014 (Α'232), όπως εκάστοτε ισχύουν.

II. 1.- Τροποποιούμε, συμπληρώνουμε και αντικαθιστούμε τις διατάξεις της περίπτωσης Ι «Τμήματα Α7' και Α8'-Επανεξέτασης» της υποπαραγράφου Γ «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» της παραγράφου 4 του άρθρου 11 «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)» της Υποενότητας ΙΙ της Ενότητας Α' του Μέρους Α' της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

«4.- Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ι. Τμήματα Α7' και Α8'- Επανεξέτασης

1. Τα Τμήματα ασκούν καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες που ασκούν τα Τμήματα Α1' έως Α6' -Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, για τις πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/4/2015 και εφεξής και αφορούν σε υποθέσεις φορολογουμένων που υπάγονται στις κατωτέρω Δ.Ο.Υ., εκτός των πράξεων που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.):

αα) στις Δ.Ο.Υ. της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και

ββ) στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου και στη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, από τις υπαγόμενες στη Φορολογική Περιφέρεια Πατρών.

ii. Ειδικά, για τις υποθέσεις φορολογουμένων που υπάγονται στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, τα Τμήματα Α7' έως Α8' είναι αρμόδια για τις πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται, από 1/08/2018 και εφεξής.».

2. - Για τις υποθέσεις, που εκκρεμούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, οι οποίες αφορούν σε πράξεις ή σε παραλείψεις των Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ήτοι σε πράξεις των ως άνω Δ.Ο.Υ. που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν πριν από την 1.8.2018, αρμόδιες εξακολουθούν να

είναι η Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και η Υποδιεύθυνση Νομικών Θεμάτων, αντίστοιχα, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), με έδρα τον νομό Αττικής.

Β.- Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφαση, όπως τρο-ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Γ.- Η παρούσα απόφαση ισχύει ως εξής: α) Η υποπαράγραφος Ι της παραγράφου Α, από της δημοσιεύσεως της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυ-βερνήσεως και

β) η υποπαράγραφος ΙΙ της ίδιας παραγράφου, από 1/08/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!