Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1117/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ.1-7) του ν. 3842/2010, της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Ε. Καπούτσου, Φ. Φανάρα
Τηλέφωνο : 210 – 3375312
Fax : 210 – 3375001
Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018
ΠΟΛ:1117

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ.1-7) του ν. 3842/2010, της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4446/2016, σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 7 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 ορίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου ο συντελεστής φορολογίας των κερδών μειώνεται κατά τρείς (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους (παρ. 1).

Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο (2) διαχειριστικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και όταν σε κάποια από αυτές προκύπτει ζημία, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο (2) διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης (παρ. 2).

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

4. Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ. 1 – 7) του ν. 3842/2010 (μείωση κύκλου εργασιών, διατήρηση αριθμού εργαζομένων) ή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (αγροτικοί συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών) και παράλληλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (ήτοι κεφαλαιοποιούνται ή διανέμονται κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, και επομένως συμπληρώνονται οι κωδικοί 079 και 080 του εντύπου Ν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ. 1069/2018 εγκύκλιό μας) ο φόρος υπολογίζεται με τον μειωμένο συντελεστή που εφαρμόζεται κατά περίπτωση. Τούτο διότι τα κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος θεωρούνται κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και ως εκ τούτου, για τον φόρο που υπολογίζεται στον κωδικό 080 της δήλωσης (έντυπο Ν) ισχύει ό,τι και για τον φόρο που υπολογίζεται στον κωδικό 004.

5. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ. 1069/2018 εγκύκλιό μας, σχετικά με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017, διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 27Α του ν.4172/2013 για το έτος αυτό, τα νομικά πρόσωπα καταχωρούν στον κωδικό 995 το ποσό της φορολογικής απαίτησης του έτους αυτού το οποίο συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο (ΚΑ:004). Σε περίπτωση που το ποσό του ΚΑ: 995 είναι μεγαλύτερο του ΚΑ:004, το υπόλοιπό του ή το συνολικό ποσό (ζημιογόνα αποτελέσματα) εμφανίζεται στον κωδικό 996.

Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι στον κωδικό 080 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη, όπως προκύπτουν από τον κωδικό 079. Ο φόρος που προκύπτει από τη φορολόγηση του ποσού αυτού, δεδομένου ότι αποτελεί φόρο επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμψηφίζεται με τους αναφερόμενους στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 φόρους, εφαρμοζομένων όσων έχουν διευκρινισθεί από τη Διοίκηση αναφορικά με την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, χωρίς όμως να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του ίδιου νόμου (ΠΟΛ.1014/2018).

6. Κατόπιν των ανωτέρω, ο φόρος που υπολογίζεται στον κωδικό 080 του εντύπου Ν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του υπολοίπου φορολογικής απαίτησης για επιστροφή (κωδικός 996 εντύπου Ν), δεδομένου ότι ο φόρος αυτός είναι φόρος επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως άλλωστε και ο φόρος που υπολογίζεται στον κωδικό 004.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!