Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 30/003/000/2030/2018 Παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 - Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β'2785).

Αριθμ. 30/003/000/2030 

ΦΕΚ B 2161 - 12.06.2018

Παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 - Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β'2785). 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπ' όψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α' 281) όπως ισχύει, ιδίως δε των άρθρων 2, 3 (παρ. 12) 8, 11, 12 και 13. 

2. Τις διατάξεις του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265) όπως ισχύει, ιδίως δε εκείνες των άρθρων 79, 92, 93, 112, 114, 115, 119Α και 183 αυτού. 

3. Τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (L354/31-12-2008) «για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 258/97». 

4. Τις διατάξεις του Καν (ΕΚ)1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (L354/31-12-2008) «που αφορά στα πρόσθετα τροφίμων». 

5. Τις διατάξεις του Καν (ΕΚ)1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (L354/31-12-2008) «για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/1991 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/1996, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ». 

6. Τις διατάξεις του Καν (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L304/ 22-11-2011), «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 608/2004 της Επιτροπής». 

7. Τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (L139/30-04-2004) «για την υγιεινή των τροφίμων». 

8. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 (L31/01-02-2002) «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων». 

9. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (L191/28-05-2004) «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων». 

10. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 (L338/13-11-2004) «σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ)». 

11. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 (L384/29-12-2006) «σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα». 

12. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 (L12/15-01-2011) «για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα». 

13. Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Καν (ΕΕ)/2016/1821 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016 (L294/28-10-2106) «σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/1987 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο», ως και των επεξηγηματικών σημειώσεων του κεφαλαίου 22 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015/C076/01) και του Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφής και Κωδικοποίησης των εμπορευμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων. 

14. Τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (L241/17-09-2015) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών». 

15. Τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ιδίως των άρθρων 10, 64 και 65, ως και των άρθρων 143 και 144 όπως ισχύουν. 

16. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΕΦΚ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β' 2785) «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001-Τροποποίηση της αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύουν. 

17. Την ανάγκη καθορισμού των όρων που πρέπει να πληρούν τα παραγόμενα ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, οι χρησιμοποιούμενες, για την παραγωγή τους, πρώτες και βοηθητικές ύλες, οι επιτρεπόμενες και μη πρακτικές και προσθήκες για την παραγωγή αυτών, καθώς των όρων που πρέπει να πληρούν τα ειδικά εργοστάσια παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, ως και τα προερχόμενα από την αλλοδαπή με σκοπό τη διάθεση τους στην κατανάλωση. 

18. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α'94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού. 

19. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

20. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968). 

21. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98). 

22. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178 και Α'25 για διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει. 

23. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210). 

24. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β' 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούν τα παραγόμενα, ως και τα προερχόμενα από την αλλοδαπή με σκοπό τη διάθεση τους στην κατανάλωση, ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, οι χρησιμοποιούμενες, για την παραγωγή τους, πρώτες και βοηθητικές ύλες, οι επιτρεπόμενες και μη πρακτικές και προσθήκες για την παραγωγή αυτών, καθώς και οι όροι που πρέπει να πληρούν τα ειδικά εργοστάσια παραγωγής των εν λόγω προϊόντων. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, νοούνται ως: α. Ποτά από ζύμωση: τα ποτά, εκτός από το κρασί (κωδικοί Σ.Ο. 22.04 και 22.05) και την μπίρα (κωδικός Σ.Ο. 22.03), που εμπίπτουν στον κωδικό Σ.Ο. 22.06 και λαμβάνονται από την αλκοολική ζύμωση φρούτων, καρπών και γενικά γεωργικών πρώτων υλών ή/και των χυμών αυτών, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία: 

- έχουν αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2% vol. έως και 10% vol. 

- έχουν αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 10% vol. έως και 15% vol., υπό την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από τη ζύμωση, 

- ενδεχομένως έχουν αποτελέσει αντικείμενο των επεξεργασιών, πρακτικών και προσθηκών σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας και 

- τα οποία διατηρούν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τα οποία παραπέμπουν στις χρησιμοποιηθείσες για την παραγωγή τους γεωργικές πρώτες ύλες. 

β. Αφρώδη ποτά από ζύμωση: τα κατά την προηγούμενη περίπτωση ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 που: 

- περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος μανιταριού που συγκρατούνται με σύρμα ή συνδετήρα και έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 3 bar (μετρημένη σε θερμοκρασία 20°C) οφειλόμενη στο περιεχόμενο διάλυμα διοξειδίου του άνθρακα, 

- έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2% vol. έως και 13% vol., 

- έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 13% vol. έως και 15% vol., υπό την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από τη ζύμωση. 

γ. Ποτά από ζύμωση χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη (χαμηλόβαθμα): τα ποτά του κωδικού Σ.Ο. 22.06 που λαμβάνονται από αλκοολική ζύμωση φρούτων, καρπών και γενικά γεωργικών πρώτων υλών ή/και των χυμών αυτών, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και έχουν αλκοολικό τίτλο μικρότερο του 1,2% vol αλλά μεγαλύτερο του 0,5% vol. 

δ. Εργοστάσιο παραγωγής ποτών από ζύμωση: το αυτοτελές μόνιμο κτίσμα ή συγκρότημα κτισμάτων, ειδικά διαρρυθμισμένο και με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για την παραγωγή και εμφιάλωση ποτών από ζύμωση, με τη χρησιμοποίηση των προβλεπομένων, κατά περίπτωση προϊόντος, πρώτων και βοηθητικών υλών σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας. 

Άρθρο 2 

Ειδική άδεια παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 

1. Το δικαίωμα της παραγωγής και εμφιάλωσης των, κατά την παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου, ποτών από ζύμωση έχουν μόνο ειδικά εργοστάσια (εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση) τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας και κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια. 

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδικής αδείας παραγωγής ποτών από ζύμωση είναι το οικείο Τελωνείο στη χωρική δικαιοδοσία του οποίου είναι εγκαταστημένο το εργοστάσιο παραγωγής ποτών από ζύμωση (Τελωνείο Ελέγχου). 3. Προκειμένου για τη χορήγηση της εν λόγω ειδικής άδειας, ο ενδιαφερόμενος, κατέχων ειδικό εργοστάσιο παραγωγής ποτών από ζύμωση, επιτηδευματίας οφείλει, ένα μήνα πριν από την έναρξη των εργασιών του, να υποβάλει στην οικεία Χημική Υπηρεσία, στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας είναι εγκαταστημένο το εργοστάσιο (Χημική Υπηρεσία Ελέγχου), αίτηση-δήλωση η οποία περιλαμβάνει: 

α) Το όνομα και το επώνυμο του ή την επωνυμία της επιχείρησης του, τα στοιχεία του αντιπροσώπου αυτού, καθώς και του υπευθύνου παραγωγής, πτυχιούχου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ειδικότητα συναφούς αντικειμένου. 

β) Την πόλη και την ακριβή θέση στην οποία βρίσκονται το εργοστάσιο, ως και η έδρα της επιχείρησης, καθώς και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. 

γ) Αναλυτικά, τα μέρη, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις αυτού. 

δ) Λεπτομερή περιγραφή του υπάρχοντος μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και του προορισμού αυτού, την ημερήσια (24ωρη) παραγωγική ικανότητα του εκφρασμένη σε λίτρα τελικών προϊόντων, καθώς και τη χωρητικότητα των δεξαμενών σε λίτρα. 

ε) Τις πρώτες ύλες που προτίθεται να κατεργασθεί, τις βοηθητικές ύλες που πρόκειται να χρησιμοποιήσει καθώς και τα παραγόμενα κατά περίπτωση προϊόντα, για καθένα των οποίων, προκειμένου για την κυκλοφορία τους, υποβάλλεται σχετικός φάκελος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας. 

Μαζί με τη δήλωση υποβάλλονται: 

i) Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας. 

ii) Πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία του εργοστασίου. 

iii) Δήλωση του υπεύθυνου μηχανολόγου ή άλλου μηχανικού που προέβη στην εγκατάσταση των μηχανημάτων παραγωγής ή άλλου υπεύθυνου μηχανικού ή τεχνικού ασφαλείας ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ακίνδυνη και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων. 

iv) Λεπτομερές σχεδιάγραμμα του εργοστασίου (σε δύο αντίτυπα), στο οποίο αποτυπώνονται οι ιδιαίτεροι χώροι, οι εγκαταστάσεις, οι δεξαμενές, ως και ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός. 

ν) Διάγραμμα ροής της παραγωγής, συνοδευόμενο από τεχνικό υπόμνημα στο οποίο, με λεπτομερή τρόπο, περιγράφεται η όλη παραγωγική διαδικασία από το στάδιο της έναρξης της κατεργασίας των πρώτων υλών μέχρι και της εμφιάλωσης των οικείων τελικών προϊόντων (σε δύο αντίτυπα). vi) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τις κατά τα ανωτέρω αρμόδιες Αρχές. 

4. α. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο υπό στοιχεία [(i) έως (ν)] δικαιολογητικά κατατίθενται την πρώτη φορά που ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας αιτείται την έκδοση της κατά τα ανωτέρω ειδικής αδείας, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής τους. 

Ο υπεύθυνος του εργοστασίου οφείλει να ενημερώνει προ πάσης ενεργείας την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, υποβάλλοντας σ' αυτήν σχετική δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία για οποιαδήποτε επερχόμενη μεταβολή στα δηλωθέντα για την έκδοση της αδείας στοιχεία. 

β. Η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εντός πέντε εργασίμων ημερών από της υποβολής της αίτησης-δήλωσης, προβαίνει σε έλεγχο-επαλήθευση της υποβληθείσας κατά τα ανωτέρω αίτησης-δήλωσης, δι' εντεταλμένων προς τούτο υπαλλήλων της, οι οποίοι προβαίνουν σε αυτοψία και έλεγχο των χώρων, των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού ως και του λοιπού εξοπλισμού, συντασσόμενης σχετικής τεχνικής έκθεσης. 

Η εν λόγω τεχνική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, διαβιβάζεται από αυτήν μαζί με αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης-δήλωσης στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου το οποίο, βάσει αυτών, εκδίδει την ειδική άδεια παραγωγής ποτών από ζύμωση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. 

Η ίδια, όπως παραπάνω, διαδικασία τηρείται και προκειμένου για την περίπτωση μεταβολής στα δηλωθέντα για την έκδοση της άδειας στοιχεία. Η άδεια αυτή επανεξετάζεται ανά πενταετία από την έκδοση της, διενεργουμένου αυτεπάγγελτα σχετικού προς τούτο ελέγχου και αυτοψίας κατά τα ανωτέρω από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, δι' εντεταλμένων χημικών υπαλλήλων της, για την (εκ νέου) επαλήθευση της αίτησης-δήλωσης και τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων καταλληλότητας των χώρων, των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων ως και του λοιπού εξοπλισμού. 

Για τον έλεγχο συντάσσεται, από τους διενεργήσαντες αυτόν αρμοδίους υπαλλήλους, σχετική τεχνική έκθεση η οποία υποβάλλεται στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και κοινοποιείται από αυτήν στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου για την ενημέρωση του και τις τυχόν σχετικές, ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, ενέργειες του. γ. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως του εργοστασίου, ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβίβαση, να υποβάλει σχετική δήλωση, μετά των απαραίτητων κατά τα ανωτέρω στοιχείων, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρούσας παρ., στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, η οποία αφού ενδεχομένως προβεί σε οποιονδήποτε, κατά την κρίση της, σχετικό έλεγχο, εισηγείται προς το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου για την έκδοση ή μη της ειδικής αδείας παραγωγής ποτών από ζύμωση επ' ονόματι του. 

Ο νέος ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων για τη λειτουργία του εργοστασίου από την ημερομηνία της μεταβίβασης, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της νέας αδείας. 5. α. Η ειδική άδεια παραγωγής ποτών από ζύμωση δεν υποκαθιστά άδειες άλλων αρχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. β. Η εν λόγω άδεια παραγωγής ποτών από ζύμωση ανακαλείται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Ελέγχου που την εξέδωσε, όταν εκλείψουν οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκε, ως και σε περιπτώσεις καθ' υποτροπήν παραβάσεων των διατάξεων του ν. 2969/ 2001 ως και του ν.2960/2001

Άρθρο 3 

Χώροι και εξοπλισμός εργοστασίων παραγωγής ποτών από ζύμωση 

1. Τα εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό: 

α. Αυτοτελείς και ιδιαίτερους χώρους για την αποθήκευση των πρώτων υλών, επαρκούς χωρητικότητας για την αποθήκευση και τον χειρισμό τους, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτισμό και αερισμό, θα πρέπει δε να αποτρέπεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο κάθε εξωγενής επιμόλυνση ή αλληλομόλυνση, καθώς και να διατηρούνται απολύτως καθαροί, σε κατάλληλη θερμοκρασία για την ασφαλή διατήρηση των αποθηκευομένων πρώτων υλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις της ισχύουσας περί υγεινής και ασφάλειας τροφίμων ενωσιακής νομοθεσίας. Οι εκάστοτε παραλαμβανόμενες πρώτες ύλες πρέπει να τοποθετούνται στους οικείους αποθηκευτικούς χώρους κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος, η καταμέτρηση και δειγματοληψία τους. Σε ιδιαίτερο χώρο αποθηκεύονται τα χρησιμοποιούμενα πρόσθετα, αρωματικές ύλες, τεχνολογικά βοηθήματα, ως και οι λοιπές βοηθητικές ύλες. Στο χώρο της αποθήκης των πρώτων υλών απαγορεύεται η αποθήκευση ή παρουσία άλλου υλικού ή αντικειμένου που δε σχετίζεται με την εν λόγω δραστηριότητα, 

β. Κυρίως μονάδα παραγωγής, η οποία περιλαμβάνει: 

i) Τις απαραίτητες, ανάλογα με τη δυναμικότητα τους και το είδος των προς κατεργασία πρώτων υλών, εγκαταστάσεις, μηχανολογικό ως και λοιπό εξοπλισμό για την κατεργασία των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και την παραλαβή από αυτές του γλεύκους ή χυμού. 

ii) Τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, για τη ζύμωση του παραλαμβανομένου γλεύκους ή χυμού, καθώς και κατάλληλη ψυκτική εγκατάσταση για την ασφαλή διατήρηση των χρησιμοποιούμενων για τη ζύμωση ζυμών ως και των τυχόν χρησιμοποιούμενων ενζύμων (ζυμωτήριο) και την αποφυγή επιμολύνσεων. 

iii) Τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για τις τυχόν εφαρμοζόμενες επεξεργασίες (ψύξη, διήθηση, παστερίωση κ.λπ.) κατά την παραγωγή και εμφιάλωση, ως και για την εναποθήκευση προς ωρίμανση/σίτευση των παραγόμενων ποτών από ζύμωση. 

iv) Τη μονάδα εμφιάλωσης (εμφιαλωτήριο) που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό: 

α) για τον καθαρισμό των χρησιμοποιούμενων μέσων προσυσκευασίας, ως και 

β) για το γέμισμα των φιαλών, κυτίων κ.λπ. την τοποθέτηση των πωμάτων, ως και των ετικεττών επ' αυτών. 

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της μονάδας παραγωγής πρέπει να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση και σε κατάλληλη, κατά περίπτωση, θερμοκρασία, ως και να διαθέτουν επαρκή φωτισμό και αερισμό και γενικά να πληρούν τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις για την τήρηση της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, ο δε σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η όλη κατασκευή και χωροθέτηση, καθώς και οι διαστάσεις αυτών, πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση των αρμοδίων υπαλλήλων των, κατά το προηγούμενο άρθρο 2, Υπηρεσιών Ελέγχου, για την απρόσκοπτη και ευχερή εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών και την άσκηση του κατά νόμο ελέγχου και εποπτείας. 

γ. Ιδιαίτερους χώρους για την αποθήκευση των εμφιαλωμένων προϊόντων, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτισμό και αερισμό, να διατηρούνται απολύτως καθαροί και σε κατάλληλη θερμοκρασία για την ασφαλή διατήρηση των αποθηκευομένων προϊόντων, πληρώντας όλους τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις για την τήρηση της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, ενώ θα πρέπει να είναι ευχερώς και ασφαλώς προσβάσιμοι στους ασκούντες τον έλεγχο και την εποπτεία του εργοστασίου υπαλλήλους των κατά τα ανωτέρω οικείων Υπηρεσιών Ελέγχου. Τα εμφιαλωμένα ποτά από ζύμωση πρέπει να τοποθετούνται στους οικείους αποθηκευτικούς χώρους, κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος, η καταμέτρηση και δειγματοληψία τους. 

Τα (τυχόν) προερχόμενα από την αλλοδαπή ποτά από ζύμωση που εισάγονται στο εργοστάσιο αποθηκεύονται χωριστά. 

δ. Κατάλληλο χώρο για τη στέγαση γραφείου προς χρήση από τους υπαλλήλους των κατά τα ανωτέρω οικείων Υπηρεσιών Ελέγχου, ως και τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου για την άσκηση του προβλεπόμενου, σύμφωνα με την παρούσα, ελέγχου (έλεγχος των πρώτων υλών, των παραγόμενων ως και των διατιθέμενων προϊόντων για τη χρεοπίστωση του εργοστασίου σε σάκχαρα κ.λπ.). 

2. α. Τα εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση εγκαθίσταται σε ισόγειους, ανώγειους ή/και, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως β' της παρούσας, υπόγειους χώρους. 

β. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπογείων χώρων για την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων ζύμωσης (ζυμωτήριο), ως και για την σίτευση/αποθήκευση των ημιετοίμων προϊόντων. 

γ. Ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός των εργοστασίων παραγωγής ποτών από ζύμωση, όπως και οι πρώτες ύλες, οι βοηθητικές ύλες, τα τεχνολογικά βοηθήματα, τα ενδιάμεσα και τα τελικά προϊόντα πρέπει να πληρούν τους όρους της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. Οι δεξαμενές αποθήκευσης, ο χρησιμοποιούμενος μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, καθώς και οι σωληνώσεις και γραμμές μεταφοράς που χρησιμοποιούνται, πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. 

δ. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, ως και οι δεξαμενές ζύμωσης και σίτευσης πρέπει να είναι μόνιμες, κανονικού γεωμετρικού σχήματος, συγκεκριμένες και ιδιαίτερες, ως και ογκομετρημένες σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και να υπάρχουν οι οικείοι ογκομετρικοί πίνακες. Η κατασκευή, η τοποθέτηση και η χωροδιάταξή τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι ευκόλως προσβάσιμες, προκειμένου να είναι ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων, η καταμέτρηση του περιεχομένου τους, ενώ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Δεν επιτρέπεται η εναποθήκευση σε δοχεία/δεξαμενές ακανόνιστου σχήματος, που δεν είναι μονίμως εγκατεστημένα και δεν έχει ελεγχθεί η χωρητικότητα τους. 

Άρθρο 4 

Κατηνορίες ποτών από ζύμωση 

1. α. Τα ποτά από ζύμωση διακρίνονται σε κατηγορίες, σύμφωνα με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β της παρούσας. 

β. Για την παραγωγή των εν λόγω ποτών από ζύμωση, εφαρμόζονται οι πρακτικές, επεξεργασίες και προσθήκες που καθορίζονται στο παράρτημα Α της παρούσας, με τη ρητή επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων για την κάθε κατηγορία στο παράρτημα Β αυτής. 

γ. Για την παραγωγή των εν λόγω ποτών από ζύμωση, δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης (κωδικοί Σ.Ο. 22.07 και 22.08), παντός είδους προϊόντων απόσταξης (κωδικοί Σ.Ο. 22.07 και 22.08), αποσταγμάτων ως και αλκοολούχων ποτών (κωδικός Σ.Ο. 22.08), ταύτης επιτρεπομένης για την παραγωγή ορισμένων ειδικών τύπων αυτών που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

2. α. Προκειμένου για τη χρησιμοποίηση μέσων διαύγασης, διαφόρων ουσιών και τεχνολογικών βοηθημάτων, κατά την παραγωγή των εν λόγω ποτών από ζύμωση, τα οποία δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προβλεπομένων στο παράρτημα Α της παρούσας, απαιτείται η προηγούμενη σχετική προς τούτο έγκριση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της αρμοδίας Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος εργοστασιάρχης υποβάλλει σχετικό φάκελο με την απαραίτητη τεκμηρίωση, ως προς την αναγκαιότητα χρήσης και την ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος, β. Προκειμένου για τη χρησιμοποίηση προσθέτων, ενζύμων και αρωματικών υλών κατά την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων που δεν προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, ο ενδιαφερόμενος εργοστασιάρχης υποβάλλει σχετικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. με την απαραίτητη τεκμηρίωση ως προς την αναγκαιότητα χρήσης και την ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος, προκειμένου για την υποβολή του σχετικού αιτήματος, από τη χώρα, στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής της Ε.Ε., για την επικαιροποίηση των ενωσιακών καταλόγων των προσθέτων, των ενζύμων και των αρωματικών υλών, στο πλαίσιο της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα, τα ένζυμα ως και τις αρωματικές ύλες των τροφίμων. 3. α. Δεν επιτρέπεται η παραγωγή προϊόντων κατηγορίας που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β της παρούσας, 

β. Προκειμένου για την προσθήκη νέας κατηγορίας προϊόντος στο παράρτημα Β της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας-παραγωγός ποτών από ζύμωση υποβάλλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ., με την κατάθεση φακέλου που περιλαμβάνει: 

i) Το είδος των προς κατεργασία πρώτων υλών και την περιεκτικότητα αυτών σε σάκχαρα. 

ii) Τη λεπτομερή μέθοδο για την παραγωγή του ποτού, τις εφαρμοζόμενες κατ' αυτήν πρακτικές, επεξεργασίες και προσθήκες. 

iii) Τα τυχόν πρόσθετα, τα ένζυμα, τις αρωματικές ύλες, ως και τις διάφορες βοηθητικές ύλες και τα τεχνολογικά βοηθήματα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την παρασκευή του ποτού. 

iv) Τις προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (ανώτατα/κατώτατα όρια των οικείων παραμέτρων (πυκνότητα, αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος, πτητική και ολική οξύτητα, στερεό υπόλειμμα, περιεκτικότητα σε σάκχαρα κ.λπ.). 

ν) Την απόδοση της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης σε προϊόν. 

vi) Πλήρες και αναλυτικό διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας. 

Για τα παραπάνω υπό (ii) έως (vi) στοιχεία, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πλήρης τεκμηρίωση από τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και από στη σχετική νομοθεσία των άλλων κρατών μελών. 

Η αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ., αφού προβεί στην εξέταση του φακέλου και στην αξιολόγηση των κατατεθέντων στοιχείων, διενεργούσα προς τούτο οποιαδήποτε σχετική έρευνα ήθελε κρίνει αναγκαία, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σχετική τροποποίηση του παραρτήματος Β της παρούσας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.2969/2001 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του π.δ. 39/2001 (Α' 28). 

4. Για τον χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των ποτών από ζύμωση, χρησιμοποιείται το όνομα της κατηγορίας στην οποία το ποτό από ζύμωση ανήκει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Το όνομα αυτό αποτελεί και την επωνυμία πώλησης του οικείου προϊόντος. Εφόσον το ποτό από ζύμωση δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες της παρούσας, ως επωνυμία πώλησης χρησιμοποιείται η γενική επωνυμία «ποτό από ζύμωση». 

5. Τα προϊόντα που έχουν νόμιμα παραχθεί ή έχουν διατεθεί στο εμπόριο, ως ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στην Τουρκία μπορούν να διατίθενται (προσυσκευασμένα) στην ελληνική επικράτεια εφόσον έχουν παραχθεί σύμφωνα με πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παραγωγής και δοκιμών/ελέγχου που αποδεδειγμένα εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας με τις απαιτήσεις της παρούσας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, ασφάλειας, καθώς και του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 5 

Πρώτες ύλες, εισαγωγή και κατεργασία 

1. Οι κατεργαζόμενες από τα ειδικά εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση πρώτες ύλες, για την παραγωγή των διαφόρων κατηγοριών προϊόντων, είναι διάφορα φρούτα και καρποί, νωπά και -σε ορισμένες περιπτώσεις καιαποξηραμένα, ως και τα λαμβανόμενα από αυτά γλεύκη, χυμοί ή/και συμπυκνωμένοι χυμοί, διάφορα λαχανικά και τμήματα αυτών ή/και χυμοί αυτών, τα δημητριακά, η βύνη, το μέλι, ως και τα διάφορα εξωγενώς χρησιμοποιούμενα σάκχαρα, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του παραρτήματος Β. 

2. Η εισαγωγή και κατεργασία, στα ειδικά εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση των κατά την προηγούμενη παράγραφο πρώτων υλών για την παραγωγή των οικείων προϊόντων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος Β της παρούσας επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται από αυτά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: α. Διαθέτουν τους απαιτούμενους κατάλληλους αποθηκευτικούς και λοιπούς χώρους, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την αποθήκευση, την καλή συντήρηση και την κατεργασία αυτών καθώς και για την αποθήκευση των παραγομένων προϊόντων, που περιγράφονται λεπτομερώς στα κατατιθέμενα για τη λήψη της ειδικής αδείας παραγωγής ποτών από ζύμωση, δικαιολογητικά. 

β. Οι προς κατεργασία πρώτες ύλες είναι υγιείς, δεν παρουσιάζουν αλλοιώσεις και είναι κανονικές σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της ισχύουσας (ενωσιακής και εθνικής) νομοθεσίας, αποθηκεύονται δε χωριστά, κατά κατηγορία, και κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής ο ανά πάσα στιγμή έλεγχος τους και ενδεχομένως η σφράγιση τους. 

γ. Η κατεργασία τους λαμβάνει χώρα χωριστά για κάθε κατηγορία ποτού από ζύμωση, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση-γνωστοποίηση του ενδιαφερόμενου εργοστασιάρχη προς την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. 

3. Προκειμένου για την εισαγωγή, στα κατά τα ανωτέρω ειδικά εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση, των προς κατεργασία πρώτων υλών, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει δύο ημέρες πριν από κάθε εισαγωγή δήλωση-γνωστοποίηση στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. 

Εντός δύο ημερών, από την είσοδο της πρώτης ύλης στο εργοστάσιο, ο αρμόδιος χημικός υπάλληλος της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου προβαίνει στον έλεγχο των σχετικών παραστατικών, στην καταμέτρηση, στη δειγματοληψία προς χημική εξέταση και την εν συνεχεία παραλαβή αυτής. 

Τούτο δεν αποκλείει τη δυνατότητα για τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου να παρίσταται κατά την είσοδο της πρώτης ύλης στο εργοστάσιο. 

Για την κατά τα ανωτέρω εισαγωγή και παραλαβή, ως και τη δειγματοληψία, συντάσσονται, εις τριπλούν, σχετικά πρωτόκολλα τα οποία υπογράφονται από τον αρμόδιο χημικό υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και τον ενδιαφερόμενο εργοστασιάρχη ή από τον αντιπρόσωπο του, εξ' αυτών δε δύο παραλαμβάνει ο υπάλληλος της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και το τρίτο παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος εργοστασιάρχης και φυλάσσεται στο εργοστάσιο. 

Η δειγματοληψία διενεργείται τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσας. 

4.α. Για την κατεργασία κάθε είδους επιτρεπόμενης πρώτης ύλης και ένα τουλάχιστον εικοσιτετράωρο πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας, ο εργοστασιάρχης ή ο αντιπρόσωπος του οφείλουν να υποβάλλουν σχετική δήλωση-γνωστοποίηση στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. 

Στη δήλωση-γνωστοποίηση πρέπει να αναφέρεται το είδος (κατηγορία) και η ποσότητα της/των προς κατεργασία πρώτης ύλης/πρώτων υλών, το κατά τα ανωτέρω σχετικό πρωτόκολλο εισαγωγής, η περιεκτικότητα αυτής σε σάκχαρο (σύμφωνα με τα σχετικά δελτία δοκιμών ή έκθεση χημικής εξέτασης) ως και τα ολικά στερεά, οι δεξαμενές (αριθμοί ή σημεία) στις οποίες βρίσκεται, ο χρόνος έναρξης και λήξης της κατεργασίας αυτής, καθώς και το είδος και η ποσότητα των προϊόντων που θα παραχθούν. 

β. Προς διαπίστωση της κατεργαζόμενης πρώτης ύλης και επαλήθευση της κατά τα ανωτέρω δήλωσηςγνωστοποίησης, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου μπορεί να προβαίνει, κατά τη διάρκεια των εργασιών, σε σχετικούς ελέγχους και δειγματοληψίες, αναλόγως δε των αποτελεσμάτων μπορεί να απαιτήσει την εφαρμογή διασφαλιστικών μέσων προς τα οποία ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας οφείλει να συμμορφώνεται. 

γ. Κατόπιν της υποβολής της κατά τα ανωτέρω δήλωσης-γνωστοποίησης, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, κατά την κρίση της, μπορεί να αξιώσει, όπως οι υπάρχουσες στο εργοστάσιο άλλες πρώτες ύλες, αφού προηγουμένως καταμετρηθούν, σφραγιστούν συντασσομένου γι' αυτό σχετικού πρωτοκόλλου εις τριπλούν. 

Το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο υπογράφεται από τον χημικό της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και από τον εργοστασιάρχη ή τον αντιπρόσωπο του. Κατά τη διάρκεια της κατεργασίας πρώτης ύλης, μπορεί να επιτρέπεται η εισαγωγή στο εργοστάσιο άλλου είδους πρώτων υλών υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται υπό την εποπτεία και παρακολούθηση της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου. 

5.α. Έξοδος εισαχθείσας πρώτης ύλης από εργοστάσιο παραγωγής ποτών από ζύμωση, εκτός των περιπτώσεων περί των οποίων διαλαμβάνουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 της παρούσας, μπορεί να επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επί τη βάσει και μόνον σχετικής εγκρίσεως της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου χορηγούμενης κατόπιν της λεπτομερούς και πλήρως τεκμηριωμένης αιτήσεως του ενδιαφερόμενου εργοστασιάρχη, προκειμένου να μεταφερθεί σε άλλο νομίμως λειτουργούν εργοστάσιο δικαιούμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, της κατεργασίας της συγκεκριμένης πρώτης ύλης. 

β. Η κατά τα ανωτέρω έξοδος και μεταφορά διενεργείται υπό την κάλυψη σχετικής άδειας εξαγωγής και μεταφοράς, χορηγούμενης από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, στην οποία προσαρτάται ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης ενώ, από τον αρμόδιο για την εποπτεία του εργοστασίου χημικό υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, διενεργείται και δειγματοληψία της προς μεταφορά πρώτης ύλης. 

Άρθρο 6 

Παραγωγή, Διακίνηση και Διάθεση ποτών από ζύμωση 

1. Προκειμένου για τη χρέωση του εργοστασίου σε τελικό προϊόν και την πίστωση αντιστοίχως των κατεργασθεισών πρώτων υλών, το υποβαλλόμενο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ΑΥΟ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015, από τον ενδιαφερόμενο εργοστασιάρχη, οικείο δελτίο παραγωγής κοινοποιείται, από αυτόν, και στην Χημική Υπηρεσία Ελέγχου η οποία (μπορεί να) προβαίνει στη σχετική επαλήθευση του σε συνδυασμό και με τις κατά την παρ. 4 του προηγουμένου άρθρου της παρούσας διαδικασίες. 

2. α. Κατεργασίες στις οποίες μπορεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος Α της παρούσας, να υποβάλλεται το παραγόμενο τελικό προϊόν, οι οποίες συνεπάγονται ουσιώδη μεταβολή του όγκου (ανάμιξη, γλύκανση κ.λπ.), διενεργούνται υπό τον έλεγχο εντεταλμένων χημικών υπαλλήλων της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης αυτής χορηγούμενης επί σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εργοστασιάρχη-παραγωγού των ποτών από ζύμωση, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου. Το κατά ανωτέρω πρωτόκολλο συντάσσεται εις τριπλούν και υπογράφεται από τους παρασταθέντες υπαλλήλους και τον εργοστασιάρχη - παραγωγό των ποτών από ζύμωση ή τον αντιπρόσωπο του, εκ τούτου δε δύο αντίτυπα παραλαμβάνουν οι εν λόγω υπάλληλοι και το τρίτο παραδίδεται στον εργοστασιάρχη και φυλάσσεται στο εργοστάσιο. 

β. Οι ίδιες, όπως παραπάνω, διαδικασίες τηρούνται και προκειμένου για την παραγωγή των κατά την περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας αφρωδών ποτών από ζύμωση. 

γ. Στην περίπτωση που, κατά την παραγωγή ποτού από ζύμωση, εφαρμόζεται η πρακτική του εμπλουτισμού, επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο μία και μόνον εκ των προβλεπομένων, από τις σχετικές διατάξεις του σημείου Β του παραρτήματος Α της παρούσας, προς τούτο διαδικασία. 

Η κατά τα ανωτέρω πρακτική του εμπλουτισμού μπορεί να διενεργείται κατόπιν σχετικής έγκρισης της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, ύστερα από προηγούμενη σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου επιτηδευματία, υπό τον έλεγχο εντεταλμένων χημικών υπαλλήλων αυτής, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου εις τριπλούν υπογραφόμενου από τους εν λόγω υπαλλήλους και τον επιτηδευματία παραγωγό ποτών από ζύμωση ή τον αντιπρόσωπο του. 

Από το εν λόγω πρωτόκολλο, δύο αντίτυπα παραλαμβάνουν οι παρασταθέντες υπάλληλοι της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, το δε τρίτο παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος εργοστασιάρχης ή ο αντιπρόσωπος του και φυλάσσεται στο εργοστάσιο. 

3.α. Κατά την εμφιάλωση των παραγόμενων, έτοιμων προς διάθεση στην κατανάλωση, προϊόντων και προκειμένου για την πίστωση του εργοστασίου καθώς και την επαλήθευση των στοιχείων των κατατεθειμένων από τον ενδιαφερόμενο εργοστασιάρχη φακέλων για τα προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παρ., διενεργείται έλεγχος και δειγματοληψία αυτών προς χημική εξέταση, από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, τηρουμένων των διαδικασιών και διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσας. 

β. Σε περίπτωση που, με βάση τα σχετικά αποτελέσματα της χημικής εξέτασης, διαπιστώνεται η κανονικότητα του δείγματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα αλλ' η εκτροπή αυτού, σε σχέση με τα στοιχεία του υποβληθέντος οικείου φακέλου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ιγ' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.2969/2001 σε βάρος του ενδιαφερόμενου εργοστασιάρχη, υποχρεώνεται δε αυτός στην εντός τριών ημερών εκ νέου κατάθεση φακέλου για το προϊόν με τα ορθά στοιχεία. 

4. Προκειμένου για την παραγωγή νέου τύπου προϊόντος των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος εργοστασιάρχης οφείλει, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας, να υποβάλλει στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου σχετικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

i) Τα στοιχεία αυτού (επωνυμία και έδρα). 

ii) Το είδος των προς κατεργασία πρώτων υλών, την περιεκτικότητα αυτών σε σάκχαρα, τα πρόσθετα, τα ένζυμα, τις αρωματικές ύλες, ως και τις διάφορες βοηθητικές ύλες και τα τεχνολογικά βοηθήματα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την παρασκευή του ποτού. 

iii) Αναλυτικό διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας και πλήρης περιγραφή των εφαρμοζόμενων επεξεργασιών, πρακτικών και προσθηκών. 

iv) Την κατηγορία και την επωνυμία πώλησης, την εμπορική ονομασία του προϊόντος, ως και τα αναλυτικά στοιχεία αυτού, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής παραμέτρους: 

- πυκνότητα, 

- αποκτημένος κατ όγκο αλκοολικός τίτλος, 

- πτητική και ολική οξύτητα, 

- στερεό υπόλειμμα, 

- περιεκτικότητα σε σάκχαρα, 

- άλλες απαραίτητες παραμέτρους, ανάλογα με την ιδιαίτερη, κατά περίπτωση, φύση του οικείου προϊόντος. Η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, αφού προβεί στον έλεγχο του υποβληθέντος κατά τα ανωτέρου φακέλου, γνωστοποιεί, εντός ενός μηνός από της υποβολής του, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τη συμβατότητα ή μη των υποβληθέντων στοιχείων σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα. Σε περίπτωση μη συμβατότητας, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, με το ίδιο ως άνω έγγραφο της, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες του. 5. α. Τα παραγόμενα ποτά από ζύμωση μπορούν, είτε υπό τη μορφή του τελικού προϊόντος, είτε υπό τη μορφή του έτοιμου για διάθεση στην κατανάλωση προϊόντος, κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου χορηγούμενης επί σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερόμενου εργοστασιάρχη, να διατίθενται, μεταφερόμενα χύμα, από το ειδικό εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης αυτών σε άλλο ειδικό εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης ποτών από ζύμωση της ιδίας επιχείρησης ή άλλης για λογαριασμό της οποίας παρασκευάστηκε, κατά περίπτωση, προς περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας ή/και εμφιάλωση. 

Τα κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενα χύδην προϊόντα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001 συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και από ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης που εκδίδεται από την Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, το οποίο αποτελεί ειδικό συνοδευτικό έγγραφο και στο οποίο περιγράφεται πλήρως το μεταφερόμενο προϊόν και αναφέρονται και οι επεξεργασίες, πρακτικές και προσθήκες, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας, στις οποίες τούτο έχει υποβληθεί. 

β. Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, περί των οποίων αποφαίνεται η αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του ΓΧΚ, δεν επιτρέπεται η έξοδος και μεταφορά, από εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας ποτών από ζύμωση, προϊόντων ευρισκομένων σε κατάσταση ζύμωσης ως και «σύλλασπων» προϊόντων. 

6. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περιπτώσεως β' της παρούσας παρ., τα ποτά από ζύμωση μπορούν να διατίθενται, μεταφερόμενα χύδην, από το εργοστάσιο παραγωγής τους σε κατά νόμο λειτουργούντα αποσταγματοποιεία προς απόσταξη και παραγωγή ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της ΑΥΟ αριθμ. 3002475/383/0029/2010 (Β' 162) και σε οινοπνευματοποιεία Β' κατηγορίας προς απόσταξη και παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης καθώς επίσης και σε νομίμως λειτουργούντα οξοποιεία προς οξοποίηση και παραγωγή σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της ΑΥΟ αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016/21-07-2016 (Β' 2375) όπως ισχύει. 

β. Στις περιπτώσεις που τα ποτά από ζύμωση έχουν αποτελέσει αντικείμενο εμπλουτισμού με χρήση σακχάρων των άρθρων 64 και 65 του ΚΤΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Α της παρούσας, επιτρέπεται η διάθεση των εν λόγω προϊόντων σε νομίμως λειτουργούντα αποσταγματοποιεία και οινοπνευματοποιεία Β' κατηγορίας αποκλειστικά προς απόσταξη και παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, μη επιτρεπομένης της διαθέσεως τους προς παραγωγή αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης ως και σε οξοποιεία προς παραγωγή ξυδιού. 

γ. Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις της παρούσας παρ. διακίνηση πραγματοποιείται κατόπιν της προηγούμενης σχετικής έγκρισης, από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, η οποία χορηγείται επί υποβαλλομένης, από τον ενδιαφερόμενο εργοστασιάρχη-παραγωγό των κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας ποτών από ζύμωση, αίτησης στην οποία αναφέρεται το είδος/ κατηγορία του προς διακίνηση προϊόντος, η ποσότητα και ο αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος αυτού, ως και οι τυχόν πρακτικές, επεξεργασίες και προσθήκες σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας στις οποίες έχει υποβληθεί τούτο. Η κατά τα ανωτέρω διακίνηση διενεργείται υπό την κάλυψη των προβλεπόμενων, από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001, συνοδευτικών εγγράφων καθώς και ειδικού δελτίου χημικής ανάλυσης που εκδίδεται από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, το οποίο αποτελεί ειδικό συνοδευτικό έγγραφο και στο οποίο επιπλέον αναφέρονται και οι τυχόν πρακτικές, επεξεργασίες και προσθήκες σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας στις οποίες το διακινούμενο προϊόν έχει υποβληθεί. Κατ' αυτήν, από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, διενεργείται καταμέτρηση και δειγματοληψία προς χημική εξέταση του μεταφερόμενου προϊόντος, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσας. 

7. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και χρησιμοποίηση, από τα ειδικά εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση, των προϊόντων του κωδικού 22.06 που παράγονται ενδιαμέσως στα νομίμως λειτουργούντα οινοπνευματοποιεία Β' κατηγορίας, αποσταγματοποιεία και οξοποιεία. 

Άρθρο 7 

Ειδικοί όροι διάθεσης στην κατανάλωση ποτών από ζύμωση 

1. α. Προκειμένου τα ποτά από ζύμωση, να διατεθούν είτε προς κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, είτε προς αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος, ή προς εξαγωγή σε τρίτες χώρες, πρέπει οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες τους να είναι άμεμπτοι και χαρακτηριστικοί του είδους αυτών ενώ, ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής τους, μπορούν να παρουσιάζουν αιωρήματα ή/και θολότητα. β. Δεν επιτρέπεται η κατά τα ανωτέρω διάθεση των εν λόγω προϊόντων τα οποία, για οποιαδήποτε αιτία, παρουσιάζουν οργανοληπτικούς χαρακτήρες μειονεκτικούς, διάφορους ή ξένους της κατηγορίας και του είδους στο οποίο το προϊόν ανήκει. 

2. Τα εν λόγω ποτά από ζύμωση διατίθενται στην κατανάλωση (χονδρική και λιανική πώληση) στο εσωτερικό της χώρας, ως και προς εξαγωγή σε τρίτες χώρες (αποκλειστικά και μόνο) προσυσκευασμένα (εμφιαλωμένα). Κατ' εξαίρεση και προκειμένου μόνο για ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και εν γένει επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, επιτρέπεται η κατ' άλλο τρόπο διάθεση των εν λόγω ποτών από ζύμωση, σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη (ποτήρι, καραφάκι κ.λπ.) με την αποκλειστική όμως προϋπόθεση ότι θα προέρχονται από εμφιαλωμένα προϊόντα. 

3. Ως εμφιάλωση νοείται η τοποθέτηση των έτοιμων προς κατανάλωση ποτών από ζύμωση, για εμπορικούς σκοπούς, σε περιέκτες (φιάλες, κουτιά, δοχεία κ.λπ.) χωρητικότητας μέχρι 60 λίτρων. 

Άρθρο 8 

Μέσα προσυσκευασίας ποτών από ζύμωση 

1. Τα χρησιμοποιούμενα, για την εμφιάλωση (προσυσκευασία) των ποτών από ζύμωση, μέσα προσυσκευασίας πρέπει να έχουν χωρητικότητα σύμφωνα με τις τιμές ονομαστικού όγκου που προβλέπονται στις ισχύουσες σχετικές ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. 

2. α. Το υλικό κατασκευής των κατά τα ανωτέρω μέσων προσυσκευασίας των ποτών από ζύμωση πρέπει να πληροί τους όρους και προδιαγραφές ως και τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

β. Ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας οφείλει να τηρεί αρχεία και στοιχεία, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα [Καν(ΕΕ) 1935/2004, άρθρα 15 και 17], για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας και ασφάλειας των χρησιμοποιούμενων μέσων προσυσκευασίας, τα οποία και θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στον διενεργούμενο έλεγχο από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. 

Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου δύναται να προβαίνει, κατά την κρίση της, σε δειγματοληψία των χρησιμοποιούμενων μέσων προσυσκευασίας καθώς και των επιτιθέμενων σ' αυτά πωμάτων, προς χημική εξέταση προκειμένου για την επαλήθευση της καταλληλότητας και ασφάλειας τους. 

3. α. Δεν επιτρέπεται, για την προσυσκευασία των ποτών από ζύμωση, η χρησιμοποίηση μέσων προσυσκευασίας για το υλικό των οποίων δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την εκτίμηση της καταλληλότητας και της ασφάλειας τους. 

β. Δεν επιτρέπεται η προσυσκευασία, η αποθήκευση ή η μεταφορά των ποτών από ζύμωση σε φιάλες ή δοχεία που έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση, μεταφορά ή προσυσκευασία οποιασδήποτε άλλης ύλης, έστω και αβλαβούς, πλην των ποτών από ζύμωση. 

Άρθρο 9 

Περιγραφή-Παρουσίαση-Επισήμανση 

1. Τα ποτά από ζύμωση που διατίθενται στην εγχώρια κατανάλωση, είτε έχουν παραχθεί εγχωρίως, είτε προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη, είτε εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει, όσον αφορά την επισήμανση τους, να είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

2. Προκειμένου για τα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας προϊόντα που παράγονται στη χώρα: 

α. Για την εφαρμογή του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, η κατά την παρ. 1 αυτού ονομασία του τροφίμου είναι η επωνυμία πώλησης αυτών σύμφωνα με την οικεία ονομασία της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Β της παρούσας. β. Ως υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων για την παροχή πληροφοριών για τα ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, νοείται ο επιτηδευματίας που ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

3. Για την επισήμανση, στις κάθε είδους προσυσκευασίες διάθεσης των εν λόγω ποτών από ζύμωση, πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθερά κολλημένες αυτοτελείς ετικέτες με στοιχεία ευκρινή και με ανεξίτηλα χρώματα ή ανάγλυφα επί της εξωτερικής επιφανείας του περιέκτη. 4.α. Όλες οι προβλεπόμενες, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, ενδείξεις, προκειμένου για τα ποτά από ζύμωση τα οποία παράγονται στην Ελλάδα και προορίζονται για διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση, πρέπει να αναγράφονται στην ελληνική ή τουλάχιστον και στην ελληνική. 

β. Προκειμένου για τα ποτά από ζύμωση που αποστέλλονται από τα άλλα κράτη μέλη προς διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση, επί των μέσων προσυσκευασίας αυτών, πρέπει να αναγράφονται στην ελληνική οι ακόλουθες ενδείξεις: 

i) Η επωνυμία πώλησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Προς τούτο, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραλαμβάνει τα προϊόντα οφείλει να παρέχει τη σχετική τεκμηρίωση στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις του. 

ii) Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης και η διεύθυνση του υπευθύνου τροφίμων στη χώρα. 

iii) Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον αναγράφεται στην ξενόγλωσση επισήμανση. 

γ. Προκειμένου για τα ποτά από ζύμωση που εισάγονται από τρίτες χώρες προς διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση, επί των μέσων προσυσκευασίας αυτών, πρέπει να αναγράφονται στην ελληνική οι ακόλουθες ενδείξεις: i) Η επωνυμία πώλησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Προς τούτο, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραλαμβάνει τα προϊόντα οφείλει να παρέχει τη σχετική τεκμηρίωση στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με την, κατά τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 της παρούσας, βεβαίωση συμμόρφωσης. ii) Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης και η διεύθυνση του εισαγωγέα. 

iii) Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον αναγράφεται στην ξενόγλωσση επισήμανση. 

δ. Προκειμένου για τα ποτά από ζύμωση που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, οι ενδείξεις του εδαφίου α' της παρούσας παρ. αναγράφονται στη γλώσσα της χώρας προορισμού ή στη γλώσσα που επιθυμεί ο αγοραστής. 

5. α. Προκειμένου για την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των ποτών από ζύμωση, εκτός από τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας και του παρόντος άρθρου, προς τις οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες, εφαρμόζονται και οι γενικές διάταξες του άρθρου 10 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

β. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για τον χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των ποτών από ζύμωση λέξεων ή εκφράσεων όπως «είδος», «τύπος», «τρόπος», «στυλ», «απομίμηση», «μάρκα», «γεύση» ή άλλων αναλόγων σε συνδυασμό με μία από τις επωνυμίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α της παρούσας. 

γ. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των ποτών από ζύμωση, του όρου «οίνος», είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με άλλους όρους ή/και ως συνθετικό αυτών. Ωστόσο είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω χρησιμοποίηση του όρου «οίνος» για τα αποστελλόμενα από άλλα κράτη μέλη προϊόντα που παράγονται και επισημαίνονται νομίμως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 και υπό τους καθοριζόμενους σε αυτές όρους και προϋποθέσεις, στο οικείο κράτος μέλος. 

6. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για τον χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των ποτών από ζύμωση: 

α. Οποιασδήποτε παραπειστικής ή ανακριβούς αναφοράς, ισχυρισμού, σχεδίου, παράστασης ή απεικόνισης που μπορεί να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε εσφαλμένη γνώμη για το ίδιο το προϊόν, ιδίως σε ότι αφορά την κατηγορία, τη φύση και τον τόπο καταγωγής ή παρασκευής, τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες ή για την πραγματική κατάσταση υπό την οποία προσφέρεται αυτό. 

β. Ισχυρισμών ή αναφορών που υποδηλώνουν ότι το προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες οι οποίες όμως είναι κοινές για όλα τα ποτά από ζύμωση της ιδίας κατηγορίας, ως και χαρακτηρισμούς που μειώνουν την αξία ή την ποιότητα προϊόντος άλλου επιτηδευματίαπαραγωγού ποτών από ζύμωση. 

γ. Ισχυρισμών ή αναφορών που βρίσκονται σε αντίφαση με την κατηγορία και το είδος του ποτού, ως και με τις επιτρεπόμενες επί της προσυσκευασίας και συσκευασίας αυτού ενδείξεις, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και της παρούσας. 

Άρθρο 10 

Παραλαβή και εισαγωγή ποτών από ζύμωση από την αλλοδαπή 

1. α. Τα ποτά από ζύμωση που εισάγονται από τρίτες χώρες, με σκοπό τη διάθεση τους στην εγχώρια κατανάλωση, πρέπει να πληρούν τους όρους της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης. 

β. Τα εν λόγω ποτά από ζύμωση τρίτων χωρών που πληρούν τους όρους και τις διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας προέλευσης τους, όχι όμως τους όρους και τις διατάξεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας ή/και εθνικής νομοθεσίας, δεν επιτρέπεται να εισάγονται στη χώρα. 

γ. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή από τρίτη χώρα ποτών από ζύμωση για διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση ή για αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος σε προσυσκευασία άλλη από εκείνη που προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές ενωσιακές και τις κατ' εφαρμογή τούτων θεσπιζόμενες εθνικές διατάξεις. 

2. Προκειμένου για τα προϊόντα που δεν ανήκουν στις κατηγορίες του παραρτήματος Β της παρούσας, (μπορεί να) επιτρέπεται η εισαγωγή τους υπό την προϋπόθεση ότι οι κάθε είδους χρησιμοποιούμενες για την παραγωγή τους πρώτες και βοηθητικές ύλες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, ως και της παρούσας. 

Η επωνυμία πώλησης υπό την οποία το οικείο προϊόν θα διατίθεται είναι, κατά περίπτωση, η γενική επωνυμία «ποτό από ζύμωση» ή «αφρώδες ποτό από ζύμωση». 

3. α. Το δικαίωμα παραλαβής από άλλα κράτη μέλη ή/και εισαγωγής από τρίτη χώρα προσυσκευασμένων ποτών από ζύμωση, με σκοπό τη διάθεση τους, ως έχουν, στην εγχώρια αγορά, έχουν οι επιτηδευματίες που διαθέτουν ειδική άδεια εργοστασίου παραγωγής ποτών από ζύμωση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ως και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, σύμφωνα με τη σχετική καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τηρουμένων προς τούτο των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.2960/2001

β. Το δικαίωμα παραλαβής από τα άλλα κράτη μέλη ή/και εισαγωγής από τρίτη χώρα χύδην ποτών από ζύμωση, με σκοπό την τοποθέτηση τους σε κατάλληλους περιέκτες (εμφιάλωση) και την εν συνεχεία διάθεση τους, έχουν μόνον οι επιτηδευματίες που διαθέτουν ειδική άδεια εργοστασίου παραγωγής ποτών από ζύμωση. 

4. α. Προκειμένου για την εισαγωγή ποτών από ζύμωση από τρίτη χώρα είναι απαραίτητη, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα του οικείου προϊόντος, η κατάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του ΓΧΚ, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, φακέλου που περιλαμβάνει την πλήρη σύνθεση, τα αναλυτικά στοιχεία, τη μέθοδο παραγωγής, το υλικό προσυσκευασίας, ως και την επισήμανση (ετικέτες) του ποτού από ζύμωση που πρόκειται να εισαχθεί, με τη σχετική τεκμηρίωση από τον παρασκευαστή οίκο της τρίτης χώρας. 

Η αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του ΓΧΚ, ύστερα από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων χορηγεί βεβαίωση σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη αυτού ως προς την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στοιχείων του κατατεθέντος φακέλου, ακολουθείται εκ νέου η κατά τα ανωτέρω διαδικασία και εκδίδεται νέα βεβαίωση, 

β. Προκειμένου για τα εισαγόμενα, από τρίτη χώρα, ποτά από ζύμωση, το δικαιούμενο της εισαγωγής πρόσωπο ενημερώνει, για την εκάστοτε είσοδο των προϊόντων στις εγκαταστάσεις του, την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, η οποία προβαίνει, δειγματοληπτικά, κατά την κρίση της, σε σχετικούς ελέγχους και δειγματοληψία προς χημική εξέταση των εν λόγω προϊόντων, συντασσομένων των σχετικών πρωτοκόλλων δειγματοληψίας. 

Σε περίπτωση μη συμφωνίας του δείγματος, σε σχέση με τα κατά την προηγούμενη παράγραφο υποβληθέντα στοιχεία, αλλά όμως κανονικότητας αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα, αίρεται η χορηγηθείσα βεβαίωση συμμόρφωσης και ακολουθείται η διαδικασία της εκ νέου χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης, σύμφωνα με την τρίτη υποπαράγραφο της προηγούμενης παρ.. 

Σε περίπτωση μη κανονικότητας του δείγματος ή/και μη ασφάλειας αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα, ο όλος φάκελος της υπόθεσης αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του ΓΧΚ για τον, κατά περίπτωση, καθορισμό των επιβαλλομένων ληπτέων μέτρων, ενώ εφαρμόζονται σε βάρος του ενδιαφερομένου εισαγωγέα οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 της παρούσας. 

Άρθρο 11 

Εμφιάλωση ποτών από ζύμωση αλλοδαπής στην Ελλάδα 

1. α. Η εμφιάλωση στην Ελλάδα των ποτών από ζύμωση που έχουν παραχθεί σε άλλα κράτη μέλη και αποστέλλονται χύμα, ως και των εισαγομένων χύμα από τρίτη χώρα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον από τους επιτηδευματίες-παραγωγούς ποτών από ζύμωση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ύστερα από σχετική προς τούτο έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ., επί τη βάσει της οποίας και μόνο επιτρέπεται η εμφιάλωση αυτών. 

β. Η παραλαβή από τα λοιπά κράτη-μέλη, ως και η εισαγωγή από τρίτες χώρες, χύμα, ποτών από ζύμωση, στην Ελλάδα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την εμφιάλωση τους, από τους κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτηδευματίες που διαθέτουν ειδική άδεια παραγωγής ποτών από ζύμωση και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι πρόκειται για έτοιμο προς διάθεση στην κατανάλωση προϊόν, το οποίο είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας και της παρούσας, επιτρεπομένων σε κάθε περίπτωση σ' αυτό φυσικών επεξεργασιών (ψύξη, διήθηση κλπ.) και ενδεχομένως αραίωσης, σύμφωνα με τη σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση ή συμφωνία του παρασκευαστή οίκου της αλλοδαπής. 

2. Η εμφιάλωση των κατά τα ανωτέρω ποτών από ζύμωση μπορεί να γίνεται, είτε για λογαριασμό οίκων των κρατών μελών ή των τρίτων χωρών, είτε για λογαριασμό του ίδιου του επιτηδευματία παραγωγού ποτών από ζύμωση, ύστερα από ειδική συμφωνία του με τον παρασκευαστή ή προμηθευτή οίκο της αλλοδαπής. 

3. α. Για τη λήψη της, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έγκρισης για την εμφιάλωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ., δύο τουλάχιστον μήνες, πριν από τη λήξη του έτους ή πριν από κάθε μεταγενέστερη παραλαβή ή εισαγωγή, αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά: 

i. Εξουσιοδότηση ή συμφωνία με τον προμηθευτή οίκο της αλλοδαπής με την οποία παρέχεται στον εν λόγω επιτηδευματία-παραγωγό ποτών από ζύμωση το δικαίωμα της εμφιάλωσης των ποτών στην Ελλάδα. 

ii. Την ποσότητα (ετησίως), ως και την κατηγορία, τη σύνθεση και τα αναλυτικά στοιχεία του ποτού, όπως προκύπτουν από επίσημη έκθεση γι' αυτό αναγνωρισμένου (χημικού) εργαστηρίου. 

iii. Εξουσιοδότηση ή συμφωνία του παρασκευαστού οίκου της αλλοδαπής, για τον τρόπο επεξεργασίας του προς εμφιάλωση ποτού από ζύμωση και σε περίπτωση αραίωσης αυτού με νερό, τον αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο του τελικού προϊόντος (% vol). 

iv. Έκθεση της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου σχετικά με την ύπαρξη ιδιαιτέρων χώρων για την αποθήκευση, καθώς και για την επάρκεια της υφισταμένης στο ειδικό εργοστάσιο παραγωγής ποτών από ζύμωση μονάδας εμφιάλωσης (εμφιαλωτήρίου), προκειμένου για την εμφιάλωση της (ετησίως) εισαγόμενης στο οικείο εργοστάσιο παραγωγής ποτών από ζύμωση ποσότητας προϊόντων. 

ν. Την επισήμανση, με σχετικά υποδείγματα των ετικετών, υπό την οποία θα διατίθεται στην κατανάλωση το προϊόν, θεωρημένη από τον παρασκευαστή οίκο του εξωτερικού, vi. Τα μέσα προσυσκευασίας. 

νii. Τυχόν άλλα στοιχεία κριθούν απαραίτητα. 

β. Η αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ., αφού προβεί στην εξέταση των υποβληθέντων κατά τα ανωτέρω στοιχείων, ως και οποιουδήποτε άλλου κατά την κρίση της στοιχείου και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι των προηγούμενων παραγράφων και γενικά της παρούσας απόφασης, χορηγεί την έγκριση για την εμφιάλωση, ή άλλως απορρίπτει το αίτημα, εντός χρονικού διαστήματος δέκα ημερών. 

Η έγκριση για την εμφιάλωση χορηγείται άπαξ, ισχύει δε για την αιτηθείσα συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος ως και για την εγκρινόμενη με αυτή ποσότητα αυτού. Σε περίπτωση δε οποιασδήποτε μεταβολής των κατατεθέντων στοιχείων απαιτείται νέα έγκριση, τηρούμενης της ίδιας όπως παραπάνω διαδικασίας. Η χορηγηθείσα έγκριση αίρεται αυτοδίκαια, όταν λήξει η ισχύς της κατά τα ανωτέρω εξουσιοδότησης ή συμφωνίας ή σε περίπτωση λύσης αυτής, υποχρεούμενου τότε του ενδιαφερομένου για τη σχετική γνωστοποίηση προς την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. 

4. α. Η εισαγωγή από τρίτη χώρα ή η παραλαβή από άλλο κράτος μέλος ποτών από ζύμωση χύμα, πραγματοποιείται με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του ν.2960/01 συνοδευτικά έγγραφα. 

β. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ενδιαφερόμενος εργοστασιάρχης υποβάλλει σχετική δήλωση-γνωστοποίηση περί της εκάστοτε παραλαβής τους, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, προς την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου η οποία επιλαμβάνεται, για τον έλεγχο και την δειγματοληψία των αποστελλομένων προϊόντων, είτε παριστάμενη κατά την είσοδο των προϊόντων στο εργοστάσιο, είτε εντός δύο ημερών από της εισόδου αυτών στο εργοστάσιο, συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου εισαγωγής και δειγματοληψίας τούτων στο εργοστάσιο παραγωγής ποτών από ζύμωση. 

Η παραληφθείσα και εισαχθείσα στο εργοστάσιο ποσότητα προϊόντων αποθηκεύεται στο εργοστάσιο, μέχρι την εμφιάλωση της, σε ιδιαίτερο χώρο ή αποθήκη ή δεξαμενή. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοροποιήσεων μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των αποτελεσμάτων της χημικής εξέτασης των ληφθέντων δειγμάτων, η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία και υποδεικνύει τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας, ενώ σε περίπτωση μη κανονικότητας των προϊόντων ή/και μη ασφάλειας αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα, δεν επιτρέπεται η εμφιάλωση της συγκεκριμένης ποσότητας και ακολουθούνται κατ' αναλογίαν οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της περιπτώσεως β' της παρ. 4 του άρθρου 10 της παρούσας. 5. α. Για την έναρξη και τη διάρκεια των εργασιών της εμφιάλωσης, ενημερώνεται από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία εγγράφως, με σχετική δήλωση-γνωστοποίησή του, η εποπτεύουσα το εργοστάσιο Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, η οποία δύναται, κατά την κρίση της, να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και να λαμβάνει δείγματα από το εμφιαλούμενο ποτό για την συγκριτική χημική εξέταση, συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου δειγματοληψίας. 

β. Η χρεοπίστωση των εκάστοτε αποστελλομένων από τα άλλα κράτη μέλη ή εισαγομένων από τις τρίτες χώρες χύμα προς εμφιάλωση ποτών από ζύμωση, ως και των εκάστοτε εμφιαλωθέντων προϊόντων, στο τηρούμενο βιβλίο του εργοστασίου, γίνεται κατά προϊόν, σε ιδιαίτερες μερίδες, σύμφωνα και με τα ειδικώτερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσας, ενώ περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερη θέση και στην υποβαλλομένη δήλωση παραγωγής και διάθεσης ποτών από ζύμωση. 

6. Σε περίπτωση παράβασης των όρων και διατάξεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, της παρούσας απόφασης και γενικά του ν. 2969/2001 ή του ν. 2960/2001, πέραν της εφαρμογής των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις τούτων κυρώσεων, μπορεί να ανακαλείται η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έγκριση εμφιάλωσης. 

Άρθρο 12 

Παραγωγή ποτών από ζύμωση για λογαριασμού τρίτου 

1. α. Επιτρέπεται, από τα κατά νόμο λειτουργούντα ειδικά εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση, η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων για λογαριασμό τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον αυτό ασκεί νόμιμη εμπορική δραστηριότητα στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική ανάθεση καλύπτεται από έγγραφη σύμβαση (συμβολαιογραφική ή ιδιωτικό συμφωνητικό) μεταξύ των εν λόγω συμβαλλομένων μερών, με βάση την προηγούμενη προς τούτο σχετική ειδική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. 

β. Στην κατά τα ανωτέρω σχετική σύμβαση θα αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις εκατέρου των συμβαλλομένων έναντι των Οικονομικών, Τελωνειακών, Χημικών και Αγορανομικών Αρχών, οπωσδήποτε δε την κύρια ευθύνη για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής με τα ποτά από ζύμωση εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας έχει ο επιτηδευματίας-παραγωγός των ποτών από ζύμωση. Η κατά τα ανωτέρω σύμβαση (συμβολαιογραφική ή ιδιωτικό συμφωνητικό) κατατίθεται και στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. 

γ. Ο επιτηδευματίας-παραγωγός ποτών από ζύμωση οφείλει να ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. ως και την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, για κάθε μεταβολή της σύμβασης με τον τρίτο. 

2. α. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδική έγκριση παραγωγής ποτών από ζύμωση για λογαριασμό τρίτου χορηγείται, από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ., κατόπιν της υποβολής: 

- Σχετικής αιτήσεως και από τους δύο ενδιαφερομένους. - Αντιγράφου της μεταξύ τους συμβολαιογραφικής συμβάσεως. 

- Αντιγράφου της αδείας ενάρξεως επιτηδεύματος και των λοιπών προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία αδειών για τη δραστηριότητα του προσώπου για λογαριασμό του οποίου θα ενεργείται η παραγωγή των ποτών από ζύμωση, ως και της ειδικής αδείας παραγωγής ποτών από ζύμωση. Πλήρους φακέλου, για καθένα από τα προς παραγωγή ποτά από ζύμωση, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

i) Την ποσότητα τούτου που θα παραχθεί ή που θα παράγεται ετησίως. 

ii) Την κατηγορία και το είδος, την επωνυμία πώλησης, ως και την εμπορική ονομασία τούτου. 

iii) Την πλήρη σύνθεση (ποιοτική και ποσοτική) τούτου. iv) Τον αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο %vol και τα λοιπά αναλυτικά στοιχεία αυτού. 

ν) Τις προσυσκευασίες (υλικό, με τη σχετική τεκμηρίωση) και τους ονομαστικούς όγκους αυτών υπό τις οποίες τούτο θα κυκλοφορεί. vi) Υποδείγματα των ετικετών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επί των προσυσκευασιών. 

β. Η κατά τα ανωτέρω ειδική έγκριση παραγωγής ποτών από ζύμωση για λογαριασμό τρίτου ισχύει για το χρόνο ισχύος της συναφθείσας μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικής συμβάσεως ή μέχρι της λύσεως αυτής, οπότε καταργείται αυτοδίκαια. Τούτο δεν αποκλείει την προγενέστερη ανάκληση της, από την Υπηρεσία που την χορήγησε, σε περίπτωση διαπίστωσης καθ' υποτροπήν παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και της παρούσας. 3. Τα παραγόμενα ποτά από ζύμωση θα παραδίδονται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου παρήχθησαν, εφόσον τούτο δεν έχει την ιδιότητα του παραγωγού ποτών από ζύμωση, εμφιαλωμένα, έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, στις προβλεπόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις προσυσκευασίες. Η έξοδος από το εργοστάσιο και η μεταφορά τους στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου παρήχθησαν, πραγματοποιείται με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του ν.2960/2001 συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και με ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης. 

4. α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων παράγονται τα ποτά από ζύμωση υποχρεούνται στην τήρηση ειδικού βιβλίου, θεωρημένου από τη Χημική Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ευρίσκονται οι επιχειρήσεις αυτών, στο οποίο καταχωρούν ανελλιπώς καθημερινά, άνευ διαγραφών ή ξεσμάτων τις εκάστοτε αποστελλόμενες από τον επιτηδευματίαπαραγωγό ποτών από ζύμωση και παραλαμβανόμενες ποσότητες ετοίμων προς διάθεση ποτών από ζύμωση, σε ιδιαίτερες μερίδες κατά κατηγορία προϊόντος, σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα για τη μεταφορά τους, καθώς και τις εκάστοτε διατιθέμενες στην εγχώρια κατανάλωση, τις αποσταλείσες στα λοιπά κράτη-μέλη ή εξαχθείσες σε τρίτες χώρες ποσότητες τούτων σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα ή παραστατικά κατά περίπτωση. 

Το κατά τα ανωτέρω βιβλίο τηρείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και τίθεται στη διάθεση των εντεταλμένων οργάνων της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας, ως και των αρμοδίων Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά τους εκάστοτε διενεργούμενους ελέγχους. 

β. Τα εν λόγω πρόσωπα, με βάση τις εγγραφές στο κατά τα ανωτέρω τηρούμενο βιβλίο, υποχρεούνται όπως, στο τέλος εκάστου έτους και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους, υποβάλλουν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία δήλωση διακινήσεως των παραγομένων για λογαριασμό τους και παραληφθέντων ποτών από ζύμωση, η οποία περιλαμβάνει τις ποσότητες των ποτών από ζύμωση κατά κατηγορία που παρήχθησαν για λογαριασμό τους και παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια του λήξαντος έτους, τις ποσότητες εξ' αυτών που διετέθησαν στην εγχώρια κατανάλωση, τις αποσταλείσες στα λοιπά κράτη-μέλη ή εξαχθείσες σε τρίτες χώρες ποσότητες, ως και τις υπάρχουσες στις εγκαταστάσεις τους σαν υπόλοιπα στο τέλος του έτους. Η δήλωση υποβάλλεται, εις τριπλούν, στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία η οποία, δι' αρμοδίου υπαλλήλου της, προβαίνει στον έλεγχο αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγγραφές στο τηρούμενο κατά τα ανωτέρω βιβλίο καθώς και τα τηρούμενα, από τα εν λόγω πρόσωπα, στοιχεία και λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

5. α. Στις περιπτώσεις παρασκευής ποτών από ζύμωση για λογαριασμό τρίτου μπορεί στην επισήμανση να γίνεται αναφορά της επωνυμίας του φυσικού ή νομικού προσώπου για λογαριασμό του οποίου έγινε η παραγωγή με τη χρησιμοποίηση της φράσης «Παράγεται και εμφιαλώνεται από ........................................ [ονοματεπώνυμο (ή εμπορική επωνυμία) και διεύθυνση του επιτηδευματία-παραγωγού των ποτών από ζύμωση] για λογαριασμό του/της ..................................... [ονοματεπώνυμο (ή εμπορική επωνυμία) και διεύθυνση του προσώπου (ή της επιχείρησης) για λογαριασμό του οποίου γίνεται η παραγωγή των ποτών από ζύμωση]. Η επωνυμία και τα στοιχεία του επιτηδευματία-παραγωγού των ποτών από ζύμωση στην παραπάνω φράση μπορεί να υποδηλώνονται με την αναγραφή ειδικού κωδικού, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 της παρούσας. 

β. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά την περιγραφή, τον χαρακτηρισμό, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των ποτών από ζύμωση που παράγονται για λογαριασμό τρίτου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, του Κ.Τ.Π., ως και της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 13 

Κωδικοί αριθμοί ειδικών εργοστασίων παραγωγής ποτών από ζύμωση 

1. Τα στοιχεία του ειδικού εργοστασίου παραγωγής ποτών από ζύμωση μπορεί να υποδηλώνονται στην επισήμανση με χρησιμοποίηση ειδικού κωδικού αριθμού αποκλειστικά και μόνο προκειμένου για τα ποτά από ζύμωση περί των οποίων τα άρθρα 11 και 12 της παρούσας και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. 

2. α. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κωδικός είναι μοναδικός και ατομικός για κάθε εργοστάσιο παραγωγής ποτών από ζύμωση και δεν έχει καμιά σχέση με τυχόν άλλους κωδικούς που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση. 

β. Ο εν λόγω κωδικός αριθμός χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. κατόπιν σχετικής προς τούτο αιτήσεως του επιτηδευματία-παραγωγού ποτών από ζύμωση και εφ' όσον έχει προηγηθεί η έκδοση της προβλεπόμενης από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 11 και 12 της παρούσας έγκρισης για την εμφιάλωση προκειμένου για προϊόντα αλλοδαπής ή για την παραγωγή για λογαριασμό τρίτου, κατά περίπτωση, ποτών από ζύμωση. 

γ. Ο κωδικός αυτός αριθμός είναι συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών και αποτελείται κατά σειρά από: 

i. τα τρία πρώτα γράμματα (κεφαλαία) του ονόματος της περιφερειακής ενότητας στην οποία ευρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής των ποτών από ζύμωση, 

ii. ένα χαρακτηριστικό του εργοστασίου παραγωγής ποτών από ζύμωση τριψήφιο αριθμό, που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. και ο οποίος μπορεί να μην αποτελεί αριθμό συνεχούς σειράς, 

iii. τα ψηφία 22.06 του κωδικού της Σ.Ο. στην οποία το προϊόν ανήκει, 

iv. τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο χορηγήθηκε ο αριθμός. 

3. Τα ειδικά εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση στα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων, έχουν χορηγηθεί κωδικοί αριθμοί περιλαμβάνονται σε μητρώο που καταρτίζεται και τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. 

4. Η παραποίηση, ο δανεισμός η καταχρηστική και γενικά η κακή χρησιμοποίηση του κωδικού αριθμού απαγορεύεται και επισύρει τη στέρηση του δικαιώματος για την περαιτέρω χρησιμοποίηση του και τη διαγραφή του εργοστασίου παραγωγής ποτών από ζύμωση από το μητρώο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ως και τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 κυρώσεις. 

Πέραν τούτων, στις περιπτώσεις αυτές μπορεί, με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ., να ανακαλείται η προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 11 και 12 της παρούσας έγκριση για την εμφιάλωση ή για την παραγωγή για λογαριασμό τρίτου, κατά περίπτωση, ποτών από ζύμωση. 

Άρθρο 14 

Δειγματοληψία και χημική εξέταση 

1. α. Τα λαμβανόμενα δείγματα τόσο των πρώτων υλών που εισάγονται προς κατεργασία στα εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση, όσο και των παραγομένων και διακινουμένων από αυτά προϊόντων, λαμβάνονται εις τριπλούν, συσκευάζονται, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και του εργοστασίου, εφόσον αυτό διαθέτει σφραγίδα, στη συνέχεια δε επισημαίνονται με τη χρησιμοποίηση δελτίων δειγματοληψίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Π. 

Στα δείγματα των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών, αναλόγως της φύσεως αυτών, μπορεί να προστίθενται τα κατάλληλα συντηρητικά, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο αναφέρεται στα σχετικά πρωτόκολλα και δελτία δειγματοληψίας, εφαρμοζομένων αναλόγως και των σχετικών διατάξεων του Κ.Τ.Π. 

β. Δύο δείγματα (με τις ενδείξεις «για την Α' εξέταση» και «για την Β' εξέταση») παραλαμβάνει ο χημικός της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και τα υποβάλλει στην υπηρεσία του για χημική εξέταση, ενώ το τρίτο παραλαμβάνει ο εργοστασιάρχης ή ο εκπρόσωπος του. Προκειμένου για δείγματα πρώτων υλών, σε περίπτωση μη δυνατότητας της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου για την εξέταση τους, κατά τη δειγματοληψία λαμβάνονται πέντε δείγματα, εκ των οποίων τέσσερα παραλαμβάνει ο χημικός της εν λόγω Χημική Υπηρεσία και το πέμπτο ο εργοστασιάρχης ή ο αντιπρόσωπος του. 

Από τα τέσσερα δείγματα, δύο (με τις ενδείξεις «για την Α' εξέταση» και «για την Β' εξέταση») αποστέλλονται, με αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου εισαγωγής και δειγματοληψίας, από την Χημική Υπηρεσία Ελέγχου στην αρμόδια για την εξέταση τους χημική υπηρεσία του Γ.Χ.Κ, ενώ τα άλλα δύο (επίσης ένα για την Α' εξέταση και ένα για την κατ' έφεση εξέταση) φυλάσσονται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση καταστροφής, από οποιαδήποτε αιτία, των αποσταλέντων προς εξέταση δειγμάτων. 

γ. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τη λήψη, τη συσκευασία και τη σφράγιση των δειγμάτων, τα δελτία και πρωτόκολλα δειγματοληψίας, την αποστολή και παραλαβή των δειγμάτων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Τ.Π. 2. α. Για τη χημική εξέταση (Α' και Β') των δειγμάτων, όσον αφορά τις τηρητέες διαδικασίες και προθεσμίες, εφαρμόζονται οι σχετικές περί ευαλλοιώτων δειγμάτων διατάξεις του Κ.Τ.Π. ως και του ν. 4177/2013

Ειδικά, προκειμένου για τα δείγματα των πρώτων υλών ο ενδιαφερόμενος εργοστασιάρχης μπορεί να υποβάλλει ένσταση, κατά του αποτελέσματος της Α' εξέτασης, στη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που τη διενήργησε, εντός δύο εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος εκτός αν άλλως ορίζεται στις ισχύουσες ειδικότερα σχετικές διατάξεις, ορίζοντας συγχρόνως το χημικό αντιπρόσωπο του που θα παραστεί στην επανεξέταση (Β'εξέταση) εφόσον το επιθυμεί. Για τη χημική εξέταση του Α' δείγματος (Α' εξέταση) συντάσσεται σχετική έκθεση, ενώ για τη χημική εξέταση του Β' δείγματος (Β' εξέταση) συντάσσεται σχετικό πρακτικό, των οποίων αντίγραφα εις διπλούν διαβιβάζονται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, προς ενημέρωση της και κοινοποίηση τους στον ενδιαφερόμενο εργοστασιάρχη. 

Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της Α' και Β' εξέτασης, ως και η υποβολή της ένστασης εκ μέρους του εργοστασιάρχη, γίνονται εγγράφως. 

β. Η κατ' έφεση εξέταση (Β' εξέταση) διενεργείται από τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που διενήργησε τη χημική εξέταση του Α' δείγματος, υπό την προϋπόθεση της κατάθεσης σε αυτή παραβόλου ή αποδεικτικού είσπραξης Δημοσίου Ταμείου το οποίο καλύπτει το κόστος των χημικών και λοιπών εξετάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Α.Υ.Ο. 

γ. Η κατ' έφεση εξέταση διενεργείται παρουσία του κατά το εδάφιο α' της παρούσας παρ. αντιπροσώπου του ενδιαφερομένου εργοστασιάρχη, ο οποίος αντι¬πρόσωπος ειδοποιείται εγκαίρως προς τούτο, από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και ο οποίος συνυπογράφει το συντασσόμενο σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ο εν λόγω αντιπρόσωπος του ενδιαφερομένου εργοστασιάρχη την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, η εξέταση διενεργείται χωρίς την παρουσία του, η δε σχετική έκθεση υπογράφεται από τον διενεργήσαντα την εξέταση χημικό και τον άμεσο προϊστάμενο του ή, σε περίπτωση απουσίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

Τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον ενδιαφερόμενο εργοστασιάρχη, για κάθε δε διαφορά ή ένσταση που θα διατυπωθεί αιτιολογημένα στο σχετικό πρακτικό από τον αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου αναφορικά και μόνον με την εξέταση και τα αποτελέσματα της αρμόδιο να αποφανθεί είναι το Α.Χ.Σ. 

3. α. Τα λαμβανόμενα δείγματα εξετάζονται ως προς τις ακόλουθες παραμέτρους: 

i) οι προς κατεργασία πρώτες ύλες, για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας στερεών συστατικών (βαθμοί Brix) ή/και σακχάρων, στις περιπτώσεις φρούτων, καρπών, λαχανικών ή/και χυμών αυτών και εν γένει σακχαρούχων προϊόντων ή της εκχυλισματικής % απόδοσης αυτών, στις περιπτώσεις πρώτων υλών που αφορούν βύνες σιτηρών, σιτηρών ή άλλων αμυλούχων πρώτων υλών ή/και εκχυλισμάτων αυτών, 

ii) τα παραγόμενα και διακινούμενα προϊόντα, για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου %vol αυτών, ως και για τις προβλεπόμενες για την οικεία κατηγορία παραμέτρους και προδιαγραφές, 

iii) οποιαδήποτε άλλη παράμετρο κρίνεται αναγκαία από τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου ή/και την Χημική Υπηρεσία που πραγματοποιεί την εξέταση αυτών. 

β. Για τη χημική εξέταση, εφαρμόζονται οι επίσημες μέθοδοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής ή και εθνικής νομοθεσίας, απουσία δε τούτων δύναται να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος δημοσιευμένη στη διεθνή έγκριτη βιβλιογραφία υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται στη σχετική έκθεση εξέτασης. 

4. Τα κατατεθέντα στην οικεία χημική υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. παράβολα, προκειμένου για την κατ' έφεση εξέταση, ως και για την τυχόν παραπομπή στο Α.Χ.Σ., σε περίπτωση δικαίωσης του, επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο εργοστασιάρχη. 

Άρθρο 15 

Φύρες 

1. Στις πρώτες ύλες που εισάγονται στα ειδικά εργοστάσια παραγωγής και εμφιάλωσης ποτών από ζύμωση, αναγνωρίζεται φύρα (φυσική απομείωση και απώλειες), εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί και βεβαιωθεί από τους αρμόδιους για τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, ως εξής: 

α. Για τους νωπούς καρπούς, τα φρούτα και τα λαχανικά, φύρα μεταφοράς μέχρι 1%, εφόσον έγινε καταμέτρηση πριν και μετά τη μεταφορά και φύρα αποθήκευσης 1%. 

β. Για τους ξηρούς καρπούς και τα αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά, φύρα μεταφοράς και αποθήκευσης 0,5%.. 

γ. Για τους χυμούς φρούτων και λαχανικών, φύρα μεταφοράς και αποθήκευσης 0,25%. 

δ. Για τα δημητριακά και τις βύνες δημητριακών, φύρα μεταφοράς και αποθήκευσης 0,5%. 

ε. Για τα εκχυλίσματα δημητριακών και λοιπών αμυλούχων πρώτων υλών, φύρα μεταφοράς και αποθήκευσης 0,25%. 

στ. Για το μέλι, φύρα μεταφοράς και αποθήκευσης 0,25%. 

ζ. Για τις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (β) αναγνωρίζεται επιπλέον φύρα για τις τυχόν εφαρμοζόμενες προκατεργασίες (τεμαχισμός, άλεση κ.λπ.) 1%. 

2. α. Για τις διάφορες επεξεργασίες (διαύγαση, σταθεροποίηση, φιλτράρισμα κ.λπ.) στις οποίες τα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλονται αναγνωρίζεται φύρα μέχρι 5% κατ' ανώτατο επί του όγκου του οικείου τελικού προϊόντος. 

β. Για την αποθήκευση (σε δεξαμενές), την εμφιάλωση, ως και την μεταφορά, χύμα, δια βυτίων ή και άλλων μεταφορικών μέσων αναγνωρίζεται φύρα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 της ΑΥΟ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015(Β'2785). 

Άρθρο 16 

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των επιτηδευματιών που παρασκευάζουν ποτά από ζύμωση 

Οι επιτηδευματίες που παράγουν ποτά από ζύμωση οφείλουν: 

1. α. Να τηρούν στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή («βιβλίο παραγωγής-διακίνησης ποτών από ζύμωση»), σύμφωνα με υπόδειγμα που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. 

Στο εν λόγω βιβλίο καθημερινά και χωρίς διαγραφές και ξέσματα καταχωρίζονται, σε ιδιαίτερες μερίδες ανάλογα με το είδος αυτών: 

i) οι εκάστοτε εισαγόμενες ποσότητες πρώτων υλών με την περιεκτικότητα τους σε σάκχαρα και οι αντίστοιχες ποσότητες σακχάρου, σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά και τις οικείες εκθέσεις χημικής ανάλυσης,

ii) οι εκάστοτε εξ' αυτών κατεργαζόμενες πρώτες ύλες και οι προκύπτουσες ποσότητες γλεύκους ή χυμού με την περιεκτικότητα τους σε σάκχαρα ως και οι αντιστοιχούσες ποσότητες σακχάρου, 

iii) οι υποβαλλόμενες στην αλκοολική ζύμωση ποσότητες αυτού, σε συνδυασμό και με τις τυχόν χρησιμοποιούμενες ποσότητες συμπυκνωμένων χυμών/γλευκών ή/και σακχάρων, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα, εφόσον γίνεται εφαρμογή της πρακτικής του εμπλουτισμού και οι αντίστοιχες ποσότητες σακχάρου, 

iv) οι προκύπτουσες μετά την αλκοολική ζύμωση ποσότητες «σύλλασπου» προϊόντος (σε λίτρα) και ο αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος αυτού, οι ποσότητες του λαμβανόμενου «τελικού προϊόντος» (σε λίτρα) και ο αποκτημένος αλκοολικός κατ' όγκο τίτλος αυτού, ως και οι αντιστοιχούσες ποσότητες άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, 

ν) οι ποσότητες (σε λίτρα) του «τελικού προϊόντος» που αποθηκεύονται προς ωρίμανση και ο αποκτημένος αλκοολικός κατ' όγκο τίτλος, ως και οι ποσότητες αυτού σε λίτρα που προκύπτουν τελικά μετά την τυχόν εφαρμογή των τυχόν αναγκαίων επεξεργασιών (διαύγαση, ψύξη, διήθηση κ.λπ.), καθώς και κατ' όγκο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος αυτού και οι αντιστοιχούσες ποσότητες άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, 

vi) οι τυχόν εφαρμοζόμενες πρακτικές και προσθήκες, με τις οικείες ποσότητες προϊόντων και τις αντιστοιχούσες ποσότητες άνυδρης αλκοόλης πριν και μετά την εφαρμογή, 

νii) οι ποσότητες που εμφιαλώθηκαν ως και εκείνες που διατέθηκαν εμφιαλωμένες στην κατανάλωση, καθώς και αποκτημένος αλκοολικός κατ' όγκο τίτλος αυτού και οι αντιστοιχούσες ποσότητες άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.  

β. Το εν λόγω βιβλίο πρέπει να τηρείται καθαρό και να τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών ελέγχου (Τελωνείο Ελέγχου και Χημική Υπηρεσία Ελέγχου), ως και οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), θεωρείται δε κατά τον εκάστοτε διενεργούμενο έλεγχο, είτε τακτικό, είτε έκτακτο. 

2. α. Να καταχωρίζουν στο, κατά τα ανωτέρω, τηρούμενο βιβλίο, σε ιδιαίτερες μερίδες, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα: 

i) τα στοιχεία τα σχετικά με τις παραλαμβανόμενες από άλλα κράτη-μέλη ή/και εισαγόμενες από τρίτες χώρες ποσότητες ετοίμων προϊόντων προς εμφιάλωση με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 της παρούσας, ως και 

ii) τα σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες των εν λόγω προϊόντων για λογαριασμό τρίτου με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας. 

β. Να τηρούν αρχεία σχετικά με την τεκμηρίωση για την καταλληλότητα/ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων προσθέτων, ενζύμων, αρωματικών υλών, τεχνολογικών βοηθημάτων και λοιπών βοηθητικών υλών, ως και με τις εφαρμοζόμενες στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με το κατατιθέμενο σχετικό διάγραμμα ροής, πρακτικές, επεξεργασίες και προσθήκες. 

Τα εν λόγω αρχεία πρέπει να είναι ευχερώς προσβάσιμα στους σχετικούς ελέγχους που διενεργεί η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. 

3. α. Να υποβάλλουν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, μηνιαία δήλωση παραγωγής και διακίνησης του εργοστασίου τους στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, με βάση τα τηρούμενα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από αυτούς, για τις εργασίες που πραγματοποίησαν τον προηγούμενο μήνα, βιβλία, λογιστικά αρχεία και στοιχεία. 

β. Η δήλωση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ., περιλαμβάνει δε την κατάσταση εισαγωγής και κατεργασίας πρώτων υλών ως και την συγκεντρωτική κατάσταση παραγωγής και διακίνησης. 

Η κατάσταση εισαγωγής και κατεργασίας πρώτων υλών περιλαμβάνει, κατά είδος/κατηγορία πρώτης ύλης: 

i) τις υπάρχουσες στο εργοστάσιο, στο τέλος του προηγούμενου μήνα ποσότητες, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης υπολοίπων, εφόσον διενεργείται καταμέτρηση, με την περιεκτικότητα τους σε σάκχαρο, 

ii) τις εισαχθείσες και παραληφθείσες, εντός του μηνός, ποσότητες με την περιεκτικότητα τους σε σάκχαρο, σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις-γνωστοποιήσεις του παραγωγού ποτών από ζύμωση και τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής, ως και τις σχετικές εκθέσεις χημικής εξέτασης, 

iii) τις εξ' αυτών κατεργασθείσες, εντός του μηνός, ποσότητες, σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις-γνωστοποιήσεις του παραγωγού ποτών από ζύμωση και τα αποτελέσματα των διενεργούμενων από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου ελέγχων και εξετάσεων, καθώς και τα υποβαλλόμενα δελτία παραγωγής, 

iv) τις υπάρχουσες, στο τέλος του μηνός, ποσότητες, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης υπολοίπων, στις περιπτώσεις που διενεργείται καταμέτρηση, με την περιεκτικότητα τους σε σάκχαρο. 

Η συγκεντρωτική κατάσταση παραγωγής και διακίνησης ποτών από ζύμωση περιλαμβάνει κατά είδος/ κατηγορία προϊόντων: 

i) τις υπάρχουσες στο τέλος του προηγούμενου μήνα ποσότητες (σε λίτρα), καθώς και τον αποκτημένο αλκοολικό κατ' όγκο τίτλο αυτών και τις αντιστοιχούσες ποσότητες άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, 

ii) τις ποσότητες αυτών που παρήχθησαν, είτε ως «σύλλασπα», είτε ως «τελικά προϊόντα», σύμφωνα με τα οικεία δελτία παραγωγής και τους διενεργούμενους από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου ελέγχους, τις ευρισκόμενες σε κατάσταση ωρίμανσης/σίτευσης, ως και εκείνες που εισήχθησαν στο εργοστάσιο, εντός του μηνός, καθώς και τον αποκτημένο αλκοολικό κατ' όγκο τίτλο αυτών και τις αντιστοιχούσες ποσότητες άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, 

iii) τις διακινηθείσες και διατεθείσες καθ'οιονδήποτε τρόπο ποσότητες ποτών από ζύμωση (σε λίτρα), καθώς και τον αποκτημένο αλκοολικό κατ' όγκο τίτλο αυτών και τις ποσότητες άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, 

iv) τις υπάρχουσες ποσότητες υπολοίπων, είτε χύμα υπό οποιαδήποτε μορφή), είτε εμφιαλωμένων, στο τέλος του λήξαντος μηνός και τον αποκτημένο αλκοολικό κατ' όγκο τίτλο αυτών, ως και τις αντιστοιχούσες ποσότητες άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης υπολοίπων, στις περιπτώσεις που διενεργείται καταμέτρηση. 

4. Να επιδεικνύουν άμεσα, σε κάθε έλεγχο, τα τηρούμενα βιβλία, αρχεία και στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα, ως και να διευκολύνουν τον έλεγχο των αρμοδίων Αρχών Ελέγχου (Χημική Υπηρεσία και Τελωνείο) και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους. 

5. Να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές Ελέγχου (Τελωνείο και Χημική Υπηρεσία), σε περίπτωση διακοπής των εργασιών του εργοστασίου τους πέραν των τριάντα (30) ημερών. Η γνωστοποίηση γίνεται μία εβδομάδα τουλάχιστον πριν τη διακοπή. 

Αν η διακοπή γίνει αιφνιδίως, λόγω βλάβης των μηχανημάτων ή ανωτέρας βίας, ο υπεύθυνος του εργοστασίου οφείλει να ενημερώσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αρμόδιες αρχές. 

6. α. Να λαμβάνουν τα αναγκαία, κατά περίπτωση, μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση, ενδεχομένως και συντήρηση των εισαγομένων στο εργοστάσιο τους πρώτων υλών. Σε περίπτωση φυσικής αλλοίωσης ή/και ποιοτικής γενικά υποβάθμισης πρώτης ύλης ώστε αυτή να καθίσταται ακατάλληλη για την παραγωγή παραγωγής ποτών από ζύμωση, ο ενδιαφερόμενος εργοστασιάρχης προβαίνει σε σχετική αναφορά στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου αιτούμενος τη διάθεση της στα κατά νόμο λειτουργούντα εργοστάσια τα δικαιούμενα της κατεργασίας αυτής ή τη διάθεση της προς άλλες επιτρεπόμενες, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, χρήσεις ή την καταστροφή της, υποδεικνύοντας τον τρόπο και παρέχοντας τα αναγκαία προς τούτο μέσα. Στην εν λόγω αίτηση του, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας οφείλει να αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους που κατέστησαν ακατάλληλη προς παραγωγή των εν λόγω προϊόντων τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη. 

Η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, αφού προβεί στον αναγκαίο έλεγχο και εξακριβώσει τους λόγους που προκάλεσαν την αλλοίωση, μπορεί να επιτρέψει, με σχετική απόφαση της, την έξοδο της πρώτης ύλης από το εργοστάσιο και είτε (i) τη διάθεση της στα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά νόμο, λειτουργούντα οικεία εργοστάσια ή τη διάθεση της προς άλλες επιτρεπόμενες, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, χρήσεις, ενδεχομένως και μετά την προηγούμενη κατάλληλη μετουσίωση της, τηρούμενης της διαδικασίας και των διατυπώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 της παρούσας για τη διακίνηση αυτής και την πίστωση του εργοστασίου, είτε (ii) την καταστροφή αυτής. Η καταστροφή, όπως και η μετουσίωση, διενεργείται, υπό τον έλεγχο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, η οποία λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα, κατά την κρίση της, μέτρα, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, συντασσομένων των σχετικών πρωτοκόλλων (καταστροφής, μετουσίωσης κ.λπ.), επί τη βάσει των οποίων και διενεργείται η πίστωση του εργοστασίου με την ποσότητα της πρώτης ύλης. 

Τα κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλα συντάσσονται εις τριπλούν και υπογράφονται από τους εντεταλμένους υπαλλήλους της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και τον επιτηδευματία παραγωγό ποτών από ζύμωση ή τον (νόμιμο) αντιπρόσωπο του. 

β. Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την, κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις αρχές της καλής βιομηχανικής πρακτικής, παραγωγή των προϊόντων, την εφαρμογή των προβλεπόμενων, σύμφωνα με το οικείο Παράρτημα Α' της παρούσας, πρακτικών, επεξεργασιών και προσθηκών, ως και την αποθήκευση και διατήρηση αυτών και να παρακολουθούν την ποιότητα τους. 

Σε περίπτωση αλλοιώσεων των ποτών από ζύμωση, δεόντως διαπιστωθείσες και βεβαιωθείσες κατόπιν σχετικού ελέγχου από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου για την εξακρίβωση των λόγων που προκάλεσαν την αλλοίωση και με βάση τα σχετικά αποτελέσματα της χημικής εξέτασης, προκειμένου για την τύχη των οικείων προϊόντων εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2969/2001, ενώ ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την οικεία Χημική Υπηρεσία στο αρμόδιο Τελωνείο. 

Άρθρο 17 

Έλενχος - Παραβάσεις - Κυρώσεις 

1. Τα ειδικά εργοστάσια που παράγουν ποτά από ζύμωση, καθώς και οι επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας των εν λόγω προϊόντων τελούν υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των αρμόδιων Χημικών Υπηρεσιών, οι εντεταλμένοι υπάλληλοι των οποίων διενεργούν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα ενέργειες, διαδικασίες και διατυπώσεις ελέγχου και σύμφωνα με αυτή. Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος και εποπτεία αποσκοπεί αφ' ενός στη διασφάλιση της τήρησης της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με την ποιότητα, ταυτότητα, υγιεινή και ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων, αφ' ετέρου δε στην παροχή της τεχνικής υποστήριξης στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για τη διασφάλιση της σύλληψης της φορολογητέας ύλης και την ορθή επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 

2. α. Στο τέλος κάθε μήνα, η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει, δι' αρμοδίου χημικού υπαλλήλου της, στον έλεγχο της υποβαλλόμενης μηνιαίας δήλωσης παραγωγής-διακίνησης από τα ειδικά εργοστάσια παραγωγής των ποτών από ζύμωση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από το ειδικό εργοστάσιο παραγωγής ποτών από ζύμωση στοιχεία, βιβλία και λογιστικά αρχεία, τα προκύπτοντα στοιχεία και πληροφορίες από τα τηρούμενα στο εργοστάσιο παραστατικά ιδίως σχετικά με τις κατεργασθείσες πρώτες ύλες, τα παραχθέντα ως και τα διατεθέντα προϊόντα, τα αποτελέσματα των τυχόν διεξαχθέντων εκτάκτων ελέγχων και καταμετρήσεων, καθώς και τις ισχύουσες αποδόσεις και φύρες κατ' ανώτατο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.  

Κατά τον διενεργούμενο έλεγχο, προκειμένου για την κατεργασία των διαφόρων χυμών και σακχάρων, λαμβάνεται υπόψη ότι από 100 χιλιόγραμμα ενεχόμενου στις εν λόγω πρώτες ύλες ιμβερτοσάκχαρου αποδίδονται βιομηχανικά 59 λίτρα ανύδρου αιθυλικής αλκοόλης. Προκειμένου για τις λοιπές πρώτες ύλες, η απόδοση τους σε αιθυλική αλκοόλη, δηλ. η ποσότητα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης που λαμβάνεται από την μετατροπή 100 χιλιόγραμμων ιμβερτοσάκχαρου ενεχομένου στην οικεία πρώτη ύλη, καθορίζεται με σχετική ΑΥΟ, ενδεχομένως και κατόπιν σχετικών βιομηχανικών πειραμάτων που διενεργούνται υπό τον έλεγχο και εποπτεία της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου. 

β. Η μηνιαία δήλωση, μετά από τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο και τη θεώρηση της, υποβάλλεται, με αντίγραφο του τυχόν συνταχθέντος από τον αρμόδιο χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ελλείμματος, ως και του τυχόν πρωτοκόλλου παραβάσεως, εντός του πρώτου δεκαενθημέρου εκάστου μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. Εφόσον συντρέχει περίπτωση παραβάσεως αρμοδιότητας της Τελωνειακής Υπηρεσίας, το σχετικό πρωτόκολλο παραβάσεως, μεθ'όλων των σχετικών, διαβιβάζεται στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου. 

Η κατά τα ανωτέρω θεώρηση της μηνιαίας δήλωσης, από τον αρμόδιο χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, τελεί υπό την επιφύλαξη της σχετικής επαλήθευσης της με βάση και τα αποτελέσματα της προβλεπόμενης καταμέτρησης στο τέλος του οικείου τετραμήνου. 

3. α. Στο τέλος κάθε τετραμήνου, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει στα ειδικά εργοστάσια παραγωγής των ποτών από ζύμωση σε καταμέτρηση των υπολοίπων των κάθε είδους πρώτων υλών, αυτούσιων ή υπό κατεργασία, των ενδιαμέσων παραγόμενων προϊόντων, των τελικών υπό ωρίμανση/σίτευση, των ετοίμων προς εμφιάλωση, ως και των εμφιαλωμένων προϊόντων, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου εις τριπλούν. 

Τούτο δεν αποκλείει το δικαίωμα της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου για τη διενέργεια καταμετρήσεων κατά μήνα ή εκτάκτως κατά την κρίση της. 

Το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο υπογράφεται από τον διενεργήσαντα την καταμέτρηση αρμόδιο χημικό υπάλληλο αυτής και τον εργοστασιάρχη ή τον αντιπρόσωπο του. 

Εξ' αυτού, δύο αντίτυπα παραλαμβάνει ο διενεργήσας την καταμέτρηση χημικός της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, το δε τρίτο ο ενδιαφερόμενος εργοστασιάρχης και φυλάσσεται στο εργοστάσιο. 

Στο εν λόγω πρωτόκολλο καταμέτρησης, αναγράφεται ιδιαιτέρως, για το κάθε είδος, τα δοχεία στα οποία αυτό εμπεριέχεται, το μικτό και καθαρό βάρος αυτών, προκειμένου δε περί μονίμων δεξαμενών και δοχείων, το ύψος του εμπεριεχομένου υγρού σε εκατοστόμετρα, η θερμοκρασία αυτού (φυσική θερμοκρασία αυτού), η περιεκτικότητα αυτού σε αιθυλική αλκοόλη, σε σάκχαρο και οι αντίστοιχες ποσότητες σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη, σε σάκχαρα, ως και το σύνολο των ευρεθέντων κατά είδος προϊόντων. 

Το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο καταμέτρησης προσαρτάται στην υποβαλλόμενη από το εργοστάσιο μηνιαία δήλωση του τελευταίου μηνός του οικείου τετραμήνου. Μαζί με την κατά τα ανωτέρω μηνιαία δήλωση του τελευταίου μηνός του οικείου τετραμήνου, στην οποία και προσαρτάται, υποβάλλεται από το εργοστάσιο και συνοπτική δήλωση που αφορά συνολικά το παρελθόν τετράμηνο, σύμφωνα με υπόδειγμα που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. 

β. Για τον έλεγχο της κατά τα ανωτέρω δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παρ., λαμβάνονται επιπλέον υπόψη τα στοιχεία του κατά τα ανωτέρω πρωτοκόλλου καταμετρήσεως καθώς και τα στοιχεία των θεωρηθεισών δηλώσεων των προηγούμενων μηνών του οικείου τετραμήνου, όπως αυτά αποτυπώνονται στις υποβληθείσες δηλώσεις και στην κατά τα ανωτέρω συνοπτική δήλωση. 

Κατά τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο της υποβληθείσας δήλωσης, διενεργείται και ο προσδιορισμός, εκκαθάριση και βεβαίωση των πραγματοποιηθεισών φυρών. 

Η κατά τα ανωτέρω δήλωση, μετά των σε αυτή προσαρτημένων, μετά τον έλεγχο και τη θεώρηση της από χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου υποβάλλεται, με αντίγραφο του τυχόν συνταχθέντος από αυτόν πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ελλείμματος, ως και του τυχόν πρωτοκόλλου παραβάσεως, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου εκάστου μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση παραβάσεως αρμοδιότητας της Τελωνειακής Υπηρεσίας, το σχετικό πρωτόκολλο παραβάσεως, μεθ'όλων των σχετικών, διαβιβάζεται στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου. 

4. Η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου παρακολουθεί, κατά τρόπο δειγματοληπτικό, πλην συστηματικό, στα εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με το υποβληθέν οικείο διάγραμμα ροής, την εφαρμογή των προβλεπομένων σύμφωνα με το παράρτημα Α' της παρούσας και διενεργεί δειγματοληψίες, κατά την κρίση της, των υπό κατεργασία πρώτων υλών, των παραγόμενων ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων ως και των διακινούμενων, ενώ προβαίνει στον έλεγχο των χρησιμοποιουμένων προσθέτων, βοηθητικών υλών και τεχνολογικών βοηθημάτων, σε συνδυασμό και με τα τηρούμενα από το εργοστάσιο σχετικά αρχεία και στοιχεία. 

5. Η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου συντάσσει, στο τέλος κάθε χρόνου, με βάση τα τηρούμενα από αυτή στοιχεία, κατάσταση εκκαθάρισης των κατεργασθεισών, εντός του έτους πρώτων υλών, κατά κατηγορία εκάστης εξ' αυτών, στην οποία εμφαίνεται αφενός η χρέωση του εργοστασίου με βάση τις εισαχθείσες εντός του έτους ποσότητες, αφετέρου δε η πίστωση με τις παραχθείσες και διακινηθείσες εντός του έτους ποσότητες προϊόντων. Η κατά τα ανωτέρω κατάσταση εκκαθάρισης υποβάλλεται, εντός δεκαπενθημέρου από τη λήξη του έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. και κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο εργοστασιάρχη. 

6. α. Πέραν του κατά τα ανωτέρω τακτικού ελέγχου και εποπτείας, στα ειδικά εργοστάσια παραγωγής των, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, ποτών από ζύμωση, δύναται να διενεργούνται και έκτακτοι έλεγχοι από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. Έκτακτο έλεγχο μπορεί να διενεργεί, στα εν λόγω εργοστάσια, και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Ελεγκτική Αρχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τη συνδρομή της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου. 

Για τον διενεργούμενο έκτακτο έλεγχο συντάσσεται, από τους διενεργήσαντες τούτον υπαλλήλους, λεπτομερής έκθεση η οποία υποβάλλεται, μετά των συνταχθέντων σχετικών πρωτοκόλλων (καταμετρήσεως, δειγματοληψίας κ.λπ.), στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. 

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται, από τον εργοστασιάρχη, εντός τριών εργασίμων ημερών από τη διενέργεια του κατά τα ανωτέρω εκτάκτου ελέγχου, στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του προηγουμένου άρθρου, η οποία αφορά στο χρονικό διάστημα από τη λήξη του προηγουμένου του ελέγχου μηνός μέχρι της ημερομηνίας του ελέγχου. 

β. Η δήλωση αυτή ελέγχεται και θεωρείται, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται δε από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο χημικό της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου με αντίγραφο του τυχόν συνταχθέντος από αυτόν πρωτοκόλλου διαπίστωσης ελλείμματος, ως και του τυχόν πρωτοκόλλου παραβάσεως, εντός πέντε εργασίμων ημερών, στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. 

7.α. Οι αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες διενεργούν, δειγματοληπτικά, ελέγχους και επιθεωρήσεις στις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν από τα λοιπά κράτη-μέλη ή εισάγουν από τρίτες χώρες ποτά από ζύμωση προσυσκευασμένα, έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, ως και στις εμπορικές επιχειρήσεις για λογαριασμό των οποίων παράγονται ποτά από ζύμωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας. Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση των τηρούμενων λογιστικών και λοιπών αρχείων, βιβλίων και στοιχείων, ως και του λοιπού σχετικού εγγράφου υλικού, καθώς και στη δειγματοληψία, κατά την κρίση τους. 

Για το διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, ως και τα σχετικά πρωτόκολλα δειγματοληψίας, τα δε λαμβανόμενα δείγματα υποβάλλονται προς χημική εξέταση στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσας. 

β. Οι Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 και του ν. 4177/2013, διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, στα σημεία διάθεσης και κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με το ετησίως καταρτιζόμενο από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου στους τομείς της αιθυλικής αλκοόλης και των ποτών με αλκοόλη. 

γ. Αν από τους, κατά τα ανωτέρω, διενεργούμενους ελέγχους από τις οικείες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθούν παραβάσεις αρμοδιότητας της Τελωνειακής Υπηρεσίας, ενημερώνεται το οικείο Τελωνείο στο οποίο διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος. 

8. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ν.2960/2001, η μη τήρηση των όρων και διατάξεων της παρούσας αποτελεί παράβαση, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις από τις οικείες διατάξεις του ν.2969/2001 ή του ν. 4177/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 18 

Τροποποίηση της ΑΥΟ υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β'2787) 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β'2787) η υπάρχουσα διάταξη αριθμείται ως περίπτωση α' και προστίθεται περίπτωση β' ως εξής: 

«β. Προκειμένου για τα προϊόντα του κωδικού 22.06 η κατά τα ανωτέρω έννοια της πρώτης απολάσπωσης καλύπτει και την περίπτωση όπου, αμέσως μετά από την αλκοολική ζύμωση εφαρμόζεται η διήθηση ή φυγοκέντρηση προκειμένου για την απομάκρυνση του προκύψαντος κατά την αλκοολική ζύμωση ιζήματος ή θολώματος». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Άρθρο 19 

Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Προϊόντα τα οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα πριν από τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, των οποίων η επισήμανση δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας μπορούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν και μετά την έναρξη ισχύος αυτής μέχρις εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας. 

2. Προϊόντα για τα οποία έχει ήδη κατατεθεί, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, η σχετική διασάφηση εισαγωγής εισάγονται στη χώρα χωρίς την υποχρέωση της κατάθεσης του προβλεπόμενου στις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 της παρούσας φακέλου υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι πληρούν τις γενικές διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. 

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδείξεις στην ελληνική των εν λόγω προϊόντων, με ευθύνη του εισαγωγέα, πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας. 

Άρθρο 20 

Έναρξη ισχύος 

Τα προσαρτημένα στην παρούσα απόφαση μας παραρτήματα Α και Β αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Κατά την παραγωγή των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας ποτών από ζύμωση επιτρέπονται οι παρακάτω επεξεργασίες, πρακτικές και προσθήκες: Α. Διάφορες φυσικές επεξερνασίες, όπως: 

1. Θερμικές επεξεργασίες. 

2. Φυγοκέντρηση και διήθηση (με ή χωρίς αδρανές ενισχυτικό διήθησης). 

3. Χρήση διοξειδίου του άνθρακα, αργού ή αζώτου, είτε μόνων είτε σε μίγμα, για τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας και τον χειρισμό του προϊόντος απουσία αέρα. 

4. Επεξεργασία με άνθρακα οινολογικής χρήσης. 

5. Διαύγαση με τη βοήθεια μιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες ουσίες: 

- εδώδιμη ζελατίνη, 

- ιχθυόκολλα, 

- καζεΐνη και καζεϊνινό κάλιο, 

- ωαλβουμίνη, 

- μπεντονίτης, 

- διοξείδιο του πυριτίου σε μορφή πηκτής ή κολλοειδούς διαλύματος, 

- καολινίτης, 

- ταννίνη, 

- πηκτινολυτικά ένζυμα, 

- ενζυμικό παρασκεύασμα β'γλυκανάσης, 

- τυχόν άλλες ουσίες που μπορεί να προβλέπονται στις ισχύουσες σχετικές ενωσιακές διατάξεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές. 

Β. Εμπλουτισμός: 

Η αύξηση του φυσικού κατ' όγκου αλκοολικού τίτλου του γλεύκους ή του χυμού που πρόκειται να υποστεί ζύμωση, ή έχει υποστεί μερική ζύμωση, ως και του ποτού που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης, με τις ακόλουθες πρακτικές: 

α) όσον αφορά το γλεύκος ή το χυμό που πρόκειται να υποστεί ζύμωση ή έχει υποστεί μερική ζύμωση, με την προσθήκη συμπυκνωμένου χυμού του ιδίου γεωργικού προϊόντος από το οποίο προέρχεται το γλεύκος ή ο χυμός ή με την προσθήκη σακχάρων των άρθρων 64 και 65 του ΚΤΠ, ως και με μερική συμπύκνωση, συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης όσμωσης, 

β) όσον αφορά το ποτό που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης με μερική συμπύκνωση με ψύξη. 

Γ. Ρύθμιση (αύξηση και μείωση) της οξύτητας: 

Η ρύθμιση (αύξηση και μείωση) της οξύτητας του γλεύκους ή του χυμού που πρόκειται να υποστεί ζύμωση ή έχει υποστεί μερική ζύμωση, ως και του ποτού που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης, κατά περίπτωση, με τη χρήση μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες ουσίες: 

- χυμός του ιδίου (ανώριμου) φρούτου, 

- μηλικό, τρυγικό, κιτρικό ή γαλακτικό οξύ, 

- όξινο ανθρακικό κάλιο, 

- ανθρακικό ασβέστιο, 

- νερό, 

- τυχόν άλλες ουσίες που προβλέπονται στις ισχύουσες σχετικές ενωσιακές διατάξεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές. 

Η οξύτητα των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας προϊόντων εκφράζεται κατά περίπτωση σε μηλικό, τρυγικό ή κιτρικό οξύ ανάλογα με την ιδιαίτερη φύση αυτών. 

Δ. Ανάμιξη ποτών από ζύμωση: Απαγορεύεται η ανάμιξη ποτών από ζύμωση καταγωγής τρίτης χώρας με ποτό από ζύμωση της ένωσης, ως και η ανάμιξη ποτών από ζύμωση καταγωγής τρίτων χωρών. 

Ε. Γλύκανση: 

Η προσθήκη στο ποτό από ζύμωση ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα προϊόντα: 

α) συμπυκνωμένο γλεύκος ή συμπυκνωμένος χυμός του ιδίου φρούτου, καρπού ή γεωργικού προϊόντος από το οποίο παρασκευάζεται το ποτό, 

β) σακχάρων των άρθρων 64 και 65 του ΚΤΠ, 

γ) μέλι, 

δ) γλυκαντικές ύλες, για τα προϊόντα που αυτό προβλέπεται στις ισχύουσες σχετικές ενωσιακές διατάξεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές. 

ΣΤ. Χρήση προσθέτων, ενζύμων και αρωματικών υλών: Η χρήση προσθέτων, ενζύμων και αρωματικών υλών για τα προϊόντα που αυτό προβλέπεται στις ισχύουσες σχετικές ενωσιακές διατάξεις [Καν (ΕΕ) 1333, 1332, 1334/2008 κ.λπ.] και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές. Ζ. Προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα: 

Η προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή των αεριούχων ποτών από ζύμωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 7 του παραρτήματος Β της παρούσας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΤΩΝ 

ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Σ.Ο. 22.06 

1. «Μηλίτης» είναι το ποτό από ζύμωση που παράγεται με αλκοολική ζύμωση φυσικού (νωπού) χυμού μήλων ή/ και συμπυκνωμένου χυμού μήλων, το οποίο: 

α) έχει ελάχιστο αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 1,2% vol και μέγιστο 8,5% vol, 

β) έχει πτητική οξύτητα (εκφρασμένη σε οξικό οξύ) που δεν υπερβαίνει τα 1,2 gr/l, 

γ) έχει ολική οξύτητα (εκφρασμένη σε μηλικό οξύ) 3 gr/l κατ' ελάχιστο, 

δ) έχει στερεό υπόλειμμα, μετά την αφαίρεση των τυχόν ενεχόμενων σακχάρων, 13 gr/l κατ' ελάχιστο, 

ε) δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προσθήκης αιθυλικής αλκοόλης, 

στ) έχει, ενδεχομένως, αποτελέσει αντικείμενο εμπλουτισμού με τη χρήση σακχάρων, όπως ορίζονται στα άρθρα 64 και 65 του Κ.Τ.Π., σε ποσότητα που αντιστοιχεί κατ' ανώτατο όριο στο 50% των συνολικών σακχάρων του προς ζύμωση γλεύκους, 

ζ) έχει, ενδεχομένως, αποτελέσει αντικείμενο των λοιπών επεξεργασιών, πρακτικών, εκτός του εμπλουτισμού, ως και προσθηκών, σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσας και όπως ορίζεται στην ισχύουσα σχετική ενωσιακή νομοθεσία. 

Εφ' όσον ο μηλίτης δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εμπλουτισμού με εξωγενή σάκχαρα και η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου συμπυκνωμένου χυμού μήλων αντιστοιχεί κατ' ανώτατο όριο στο 50% των συνολικών σακχάρων του προς ζύμωση γλεύκους, φέρει την επωνυμία «φυσικός μηλίτης». 

Ο μηλίτης, ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε υπολειμματικά σάκχαρα και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προσθήκης γλυκαντικών υλών, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως: - ξηρός, όταν περιέχει υπολειμματικά σάκχαρα έως 9 gr/l, 

- ημίξηρος/ημίγλυκος, όταν περιέχει υπολειμματικά σάκχαρα από 9 gr/l έως 40 gr/l, 

- γλυκός, όταν περιέχει υπολειμματικά σάκχαρα περισσότερα από 40 gr/l. 

2. «Απίτης» είναι το ποτό από ζύμωση που παράγεται με αλκοολική ζύμωση γλεύκους ή χυμού αχλαδιών, το οποίο: 

α) έχει ελάχιστο αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 1,2% vol και μέγιστο 9% vol, 

β) έχει πτητική οξύτητα (εκφρασμένη σε οξικό οξύ) που δεν υπερβαίνει τα 1,2 gr/l, 

γ) έχει ολική οξύτητα (εκφρασμένη σε μηλικό οξύ) 3 gr/l κατ' ελάχιστο, 

δ) έχει στερεό υπόλειμμα, μετά την αφαίρεση των τυχόν ενεχόμενων σακχάρων, 14gr/l κατ' ελάχιστο, 

ε) δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προσθήκης αιθυλικής αλκοόλης, 

στ) έχει, ενδεχομένως, αποτελέσει αντικείμενο εμπλουτισμού με τη χρήση συμπυκνωμένου χυμού αχλαδιών σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού όγκου των χρησιμοποιούμενων γλευκών/χυμών, ενώ μπορεί προστίθενται σάκχαρα, όπως ορίζονται στα άρθρα 64 και 65 του Κ.Τ.Π., σε ποσότητα που αντιστοιχεί κατ' ανώτατο όριο στο 20% του αποκτημένου κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου του τελικού προϊόντος, 

ζ) έχει, ενδεχομένως, αποτελέσει αντικείμενο των λοιπών επεξεργασιών, πρακτικών, εκτός του εμπλουτισμού, ως και προσθηκών, σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσας και όπως ορίζεται στην ισχύουσα σχετική ενωσιακή νομοθεσία. 

Ο απίτης, ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε υπολειμματικά σάκχαρα και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προσθήκης γλυκαντικών υλών, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως: - ξηρός, όταν περιέχει υπολειμματικά σάκχαρα έως 9 gr/l, 

- ημίξηρος/ημίγλυκος, όταν περιέχει υπολειμματικά σάκχαρα από 9 gr/l έως 40 gr/l, 

- γλυκός, όταν περιέχει υπολειμματικά σάκχαρα περισσότερα από 40 gr/l. 

3. «Ποτό (από ζύμωση) ροδιού» είναι το ποτό από ζύμωση που παράγεται με αλκοολική ζύμωση γλεύκους ή χυμού ροδιών, το οποίο: 

α) έχει ελάχιστο αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 1,2% vol και μέγιστο 12% vol, 

β) έχει πτητική οξύτητα (εκφρασμένη σε οξικό οξύ) που δεν υπερβαίνει το 1,0 gr/l, 

γ) έχει ολική οξύτητα (εκφρασμένη σε κιτρικό οξύ) 6 gr/l κατ' ελάχιστο, 

δ) έχει στερεό υπόλειμμα, μετά την αφαίρεση των τυχόν ενεχόμενων σακχάρων, 14gr/l κατ' ελάχιστο, 

ε) δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προσθήκης αιθυλικής αλκοόλης, 

στ) έχει, ενδεχομένως, αποτελέσει αντικείμενο εμπλουτισμού με τη χρήση συμπυκνωμένου χυμού ροδιών σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού όγκου των χρησιμοποιούμενων γλευκών/χυμών, ενώ μπορεί προστίθενται σάκχαρα, όπως ορίζονται στα άρθρα 64 και 65 του Κ.Τ.Π., σε ποσότητα που αντιστοιχεί κατ' ανώτατο όριο στο 10% του αποκτημένου κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου του τελικού προϊόντος, 

ζ) έχει, ενδεχομένως, αποτελέσει αντικείμενο των λοιπών επεξεργασιών, πρακτικών, εκτός του εμπλουτισμού, ως και προσθηκών, σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσας και όπως ορίζεται στην ισχύουσα σχετική ενωσιακή νομοθεσία. 

4. «Ποτά (από ζύμωση) δημητριακών» είναι τα ποτά από ζύμωση που παράγονται με (πλήρη ή μερική) αλκοολική ζύμωση δημητριακών ή/και βυνών δημητριακών ή/και εκχυλισμάτων αυτών, τα οποία: 

α) έχουν ελάχιστο αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 1,2% vol και μέγιστο 9% vol, 

β) έχουν πτητική οξύτητα (εκφρασμένη σε οξικό οξύ) που δεν υπερβαίνει τα 1,2 gr/l, 

γ) έχει ολική οξύτητα (εκφρασμένη σε γαλακτικό οξύ) 1 gr/l κατ' ελάχιστο, 

δ) έχει στερεό υπόλειμμα, μετά την αφαίρεση των τυχόν ενεχόμενων σακχάρων, 14gr/l κατ' ελάχιστο, 

ε) έχουν, ενδεχομένως, αποτελέσει αντικείμενο εμπλουτισμού με τη χρήση σακχάρων, όπως ορίζονται στα άρθρα 64 και 65 του Κ.Τ.Π., σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο το 40% του συνολικού εκχυλίσματος στο ζυμούμενο γλεύκος, 

στ) έχουν, ενδεχομένως, αποτελέσει αντικείμενο αρωματισμού με λυκίσκο ή/και άλλα αρωματικά φυτά, καρπούς, φρούτα κλπ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες σχετικές ενωσιακές διατάξεις, 

ζ) έχουν αποτελέσει αντικείμενο των λοιπών επεξεργασιών, πρακτικών, εκτός του εμπλουτισμού, ως και προσθηκών, σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσας, ανάλογα με την ιδιαίτερη κατά περίπτωση φύση αυτών. 

5. «Υδρόμελι», είναι το ποτό από ζύμωση που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση υδατικού διαλύματος μελιού, το οποίο: 

β) έχει ελάχιστο αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 1,2% vol και μέγιστο 15% vol, 

γ) έχει πτητική οξύτητα (εκφρασμένη σε οξικό οξύ) που δεν υπερβαίνει τα 1,2 gr/l, 

δ) έχει ολική οξύτητα (εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ) 3 gr/l κατ' ελάχιστο, 

ε) έχει στερεό υπόλειμμα, μετά την αφαίρεση των τυχόν ενεχόμενων σακχάρων, 20 gr/l κατ' ελάχιστο, στ) έχει αποτελέσει αντικείμενο γλύκανσης αποκλειστικά με τη χρήση μελιού, 

ζ) έχει, ενδεχομένως, αποτελέσει αντικείμενο αρωματισμού με αρωματικά φυτά, καρπούς, φρούτα κ.λπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες σχετικές ενωσιακές διατάξεις, 

η) έχει, ενδεχομένως, αποτελέσει αντικείμενο των λοιπών επεξεργασιών, πρακτικών, εκτός του εμπλουτισμού και της γλύκανσης, ως και προσθηκών, σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας. 

Το υδρόμελι, ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε υπολειμματικά σάκχαρα και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προσθήκης γλυκαντικών υλών, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως: 

- ξηρό, όταν περιέχει υπολειμματικά σάκχαρα έως 10 gr/l, 

- ημίξηρο/ημίγλυκο, όταν περιέχει υπολειμματικά σάκχαρα από 10 gr/l έως 30 gr/l 

- γλυκό, όταν περιέχει υπολειμματικά σάκχαρα περισσότερα από 30 gr/l. 

6. «Αφρώδη ποτά από ζύμωση» είναι τα ποτά από ζύμωση που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από ζύμωση εντός κλειστών δοχείων και που, όταν διατηρούνται σε θερμοκρασία 20° C (σε κλειστά δοχεία), βρίσκονται υπό υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, οφειλόμενη αποκλειστικά στο διαλυμένο ενδογενές διοξείδιο του άνθρακα. 

7. «Ημιαφρώδη ποτά από ζύμωση» είναι τα ποτά από ζύμωση που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από ζύμωση εντός κλειστών δοχείων και που, όταν διατηρούνται σε θερμοκρασία 20° C σε κλειστά δοχεία, βρίσκονται υπό υπερπίεση τουλάχιστον 1 bar και όχι ανώτερη από 2,5 bar, οφειλόμενη αποκλειστικά στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα. 

8. «Αεριούχα αφρώδη ποτά από ζύμωση» είναι τα ποτά από ζύμωση, που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει από προσθήκη (έγχυση) διοξειδίου του άνθρακα και που, όταν διατηρούνται σε θερμοκρασία 20° C (σε κλειστά δοχεία), βρίσκονται υπό υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, οφειλόμενη αποκλειστικά στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαίου 2018 

Η Υφυπουργός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!