Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Α 1055631 ΕΞ 2018 Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ'
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Κερασιώτη, 
Κ. Παναγή, Μ. Προγουλάκη 
Τηλέφωνο:2106987414-428-419 
Τηλεομοιότυπο(Fax):210698748
Ηλ. Ταχυδρομείο(E-Mail):finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Ιστότοπος(Url):www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΖ4Ψ46ΜΠ3Ζ-Υ99

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα,5/4/2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1055631 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».

Σχετ.: α) H αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΑ1122024ΕΞ 2017/11.08.2017 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ.

β) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/02.08.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».

γ) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017/31.07.2017 ΑΥΟ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ανωτέρω β) και γ) σχετικές Αποφάσεις, παρέχονται με την παρούσα περαιτέρω οδηγίες προκειμένου για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Με τις προβλέψεις των εν θέματι Αποφάσεων επέρχονται αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυε με τις καταργούμενες εξ αυτών Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ και Φ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση και απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών του εγκεκριμένου αποθηκευτή και της φορολογικής αποθήκης καθώς και στον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου παρακολούθησης των φορολογικών αποθηκών προσαρμοζόμενο στις νέες απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς αλλά και του νέου ρόλου της τελωνειακής υπηρεσίας. Ειδικότερα, προβλέπονται νέες ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης των αδειών εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης καθώς και τη δυνατότητα παροχής μειωμένων εγγυήσεων, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια φερεγγυότητας και οικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων. Επιπλέον, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των γενικών φορολογικών αποθηκών, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς για τον εκσυγχρονισμό του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, η έναρξη λειτουργίας των οποίων θα δύναται να πραγματοποιηθεί με την μηχανογραφική τους υλοποίηση στο ICISnet, οπότε θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες. Προς διευκόλυνσή σας, ακολουθούν θεματικά διευκρινήσεις κι επεξηγήσεις επί των νέων ρυθμίσεων αλλά κι επισημάνσεις αναφορικά με τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή τους.

Α. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Αρμόδιες τελωνειακές αρχές

Σχετ.διατάξεις: άρθρο 3 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-7-2017 & άρθρα 2& 6 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2-8-2017

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλονται τα αιτήματα έκδοσης των σχετικών Αδειών και από τις οποίες παρακολουθείται η τήρηση των σχετικών όρων υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής φορολογικής αποθήκης εξακολουθούν εν γένει να καθορίζονται με βάση την έδρα του αποθηκευτή προκειμένου για την έκδοση της Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή και αντίστοιχα τον τόπο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κάθε φορολογικής αποθήκης για την Άδεια Φορολογικής Αποθήκης.

Στην περιφερειακή ενότητα Πειραιά του νομού Αττικής και στον νομό Θεσ/νίκης όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός τελωνεία, παραμένει η καθ'ύλην αρμοδιότητα των τελωνείων, όπως ίσχυε με τις καταργούμενες αποφάσεις.

Ειδικότερα, για νομό Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής με έδρα τον Πειραιά:

  • Για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων και τις φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών των εν λόγω προϊόντων αρμόδιο είναι το Δ' Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (ΤΕΣ) Πειραιά.
  • Για τις φορολογικές αποθήκες αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και για τις φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών των εν λόγω προϊόντων, αρμόδιο είναι το Α' Τελωνείο Εισαγωγής, ΕΦΚ & Εφοδίων Πειραιά.

Αντίστοιχα, για το Νομό Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων και τις φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών ενεργειακών προϊόντων αρμόδιο είναι το Γ' Τελωνείο ΕΦΚ Θεσσαλονίκης.

Για τις φορολογικές αποθήκες αιθυλικής αλκοόλης-αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών αρμόδιο είναι το Γ' Τελωνείο ΕΦΚ Θεσσαλονίκης.

Για τις φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών βιομηχανοποιημένων καπνών και αιθυλικής αλκοόλης-αλκοολούχων ποτών είναι στο Α' Τελωνείο Εισαγωγών -Εξαγωγών.

Τέλος, στις περιπτώσεις που λειτουργεί μια φορολογική αποθήκη εντός χώρου Ελεύθερης Ζώνης ως αρμόδιο καθορίζεται το τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης.

2. Υποβολή αίτησης - δικαιολογητικά

Σχετ. διατάξεις: άρθρο 4 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-7-2017 & άρθρο 3 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2-8-2017

Με τις ρυθμίσεις που επήλθαν με τις νέες αποφάσεις, αφενός καθορίζονται με σαφήνεια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται στην εκάστοτε αρμόδια τελωνειακή αρχή και αφετέρου τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα προσκομίζουν την πλειονότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μία υπηρεσία, ήτοι στην τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, από όπου, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, αποστέλλονται στο αρμόδιο τελωνείο για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης. Με τον τρόπο αυτό, απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, επέρχεται μείωση του διοικητικού κόστους των τελωνειακών αρχών καθόσον τα δικαιολογητικά ελέγχονται από μία υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται επανέλεγχος αυτών και επιπλέον μείωση του κόστους έκδοσης των αδειών και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω της αποφυγής αναίτιας γραφειοκρατίας.

Πιο αναλυτικά, η αίτηση για την έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση για την έκδοση Άδειας Φορολογικής Αποθήκης, ως εκ τούτου ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης μόνον τα σχετικά με την εγκατάσταση της φορολογικής αποθήκης δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της β) σχετικής Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., ενώ τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4 της γ) σχετικής ΑΥΟ που αφορούν στις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπο του αιτούντος, κατατίθενται πλέον μόνον στην αρμόδια για την έκδοση της Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή τελωνειακή αρχή. Ειδικότερα, η αρμόδια για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή αρχή, αρχικά ελέγχει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, και εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις χορήγησης της Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή, προβαίνει στην ενημέρωση του αρμόδιου για την έκδοση της Άδειας Φορολογικής Αποθήκης τελωνείου προκειμένου αυτό να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, διαβιβάζοντας παράλληλα στο εν λόγω τελωνείο τα δικαιολογητικά που κρίνονται απαραίτητα για τον έλεγχο των προϋποθέσεων έκδοσης της άδειας φορολογικής αποθήκης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επανέλεγχος των ως άνω δικαιολογητικών από το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης. Επισημαίνεται ότι η άδεια φορολογικής αποθήκης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή.

Στο άρθρο 4 της γ) σχετικής ΑΥΟ αποσαφηνίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έκδοσης Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή τα οποία προσκομίζονται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με την υποβολή της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της β) σχετικής Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίζονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο εκάστοτε τελωνείο ελέγχου αναφορικά με τις εγκαταστάσεις της φορολογικής αποθήκης, βάσει των οποίων διενεργείται η αυτοψία του χώρου. Εξ' αυτών, όσα εμπίπτουν στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών (αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, καταστατικά έγγραφα εταιρειών κ.λ.π.) θα αναζητούνται από τις ίδιες τις τελωνειακές αρχές, εκτός αν έχουν ήδη προσκομιστεί αυτοβούλως από τον αιτούντα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη εγγύηση για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή και την ενεργοποίηση αυτής στο Icisnet, προσκομίζεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των λοιπών δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης.

Σε κάθε περίπτωση, μετά τη χορήγηση των σχετικών αδειών Εγκεκριμένου Αποθηκευτή και Φορολογικής Αποθήκης, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τα δεδομένα, με βάση τα οποία αυτές χορηγήθηκαν, να προσκομίζει εκ νέου τα σχετικά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτείται, καθώς και να παρέχει τυχόν πρόσθετα διασφαλιστικά μέτρα. Ταυτόχρονα, εφόσον η μεταβολή αφορά στα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της β) σχετικής Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και στην παρ. 1 του άρθρου 5 της γ) σχετικής ΑΥΟ, ο αποθηκευτής οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση τροποποίησης της σχετικής αδείας.

Σημειώνεται ότι οι άδειες Φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή εκδίδονται πλέον σε δύο μόνο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και το άλλο παραμένει στο φάκελο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής έκδοσής τους. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται πλέον η κοινοποίηση των αντιτύπων των αδειών Φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή προς τη Διεύθυνση ΕΦΚ και ΦΠΑ και στις λοιπές αρμόδιες τελωνειακές αρχές, που προβλέπονταν και αποστέλλονταν σύμφωνα με τις καταργούμενες Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ και Φ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ.

3. Διενέργεια Αυτοψίας

Σχετ. διατάξεις: άρθρο 3, άρθρο 9 παρ.3 & άρθρο 10 παρ.1 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2-8-2017

Με τις νέες ρυθμίσεις, αποτυπώνεται με σαφήνεια το αντικείμενο του ελέγχου που πρέπει να διενεργείται στο στάδιο της αυτοψίας στον χώρο της φορολογικής αποθήκης. Ως βασική προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης παραμένει η διενέργεια αυτοψίας και η σύνταξη έκθεσης καταλληλότητας από διμελή επιτροπή του τελωνείου ελέγχου προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο χώρος και να ελεγχθεί εάν η εγκατάσταση πληροί τους όρους που προβλέπονται στην περ. Β, παρ. 2 του άρθρου 3 της β) σχετικής.

Η αυτοψία του χώρου συνίσταται, μεταξύ άλλων, στον έλεγχο του χώρου προκειμένου να διαπιστωθεί αν ταυτίζεται με αυτόν που αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα-κάτοψη, αν υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φωτισμός σε όλα τα σημεία του χώρου καθώς και αν είναι επαρκή τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου όπως, ασφαλές κλείδωμα, ύπαρξη συναγερμού, κατάλληλη περίφραξη του χώρου κλπ.

Σημειώνεται ότι εφεξής δεν απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας κατά την έκδοση της άδειας σε δύο περιπτώσεις, καθόσον έχει ήδη διενεργηθεί αυτοψία σε προγενέστερο στάδιο:

α) όταν χορηγείται άδεια φορολογικής αποθήκης σε οινοπνευματοποιούς Α' ή Β' κατηγορίας, ποτοποιούς, αποσταγματοποιούς και λοιπούς επιτηδευματίες - κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του άρθρου 6 του ν.2969/01, εφόσον από τη σχετική βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια χημική υπηρεσία για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι για τη λειτουργία της φορολογικής αποθήκης, οι οποίοι θα επιβεβαιώνονταν με τη διενέργεια αυτοψίας από το τελωνείο ελέγχου,

β) όταν στο πλαίσιο έγκρισης συναποθήκευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, εξετάζεται αίτηση για τη χορήγηση ατομικής άδειας φορολογικής αποθήκης εντός χώρου που έχει ήδη αναγνωριστεί και λειτουργεί ως ατομική φορολογική αποθήκη άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή.

Επιπλέον, μία φορά ετησίως, στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης που διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της β) σχετικής Απόφασης, πραγματοποιείται και επανέλεγχος των εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι ως άνω όροι και οι προϋποθέσεις που ελέγχθηκαν κατά τη διενέργεια αυτοψίας και επί των οποίων βασίστηκε η έκδοση της Άδειας Φορολογικής Αποθήκης. Ο εν λόγω επανέλεγχος των εγκαταστάσεων διενεργείται και για τις εγκαταστάσεις των ως άνω επιτηδευματιών του άρθρου 6 του ν.2969/01 ακόμη κι αν σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν πραγματοποιήθηκε αυτοψία για την έκδοση της άδειας.

Με την παρούσα κοινοποιείται υπόδειγμα έκθεσης καταλληλότητας (Παράρτημα Ι), η οποία πρέπει να συντάσσεται σε κάθε περίπτωση κατόπιν της διενέργειας της αυτοψίας στο χώρο της φορολογικής αποθήκης. Το εν λόγω υπόδειγμα δύναται να προσαρμόζεται αναλόγως της κατηγορίας των προϊόντων και της ιδιαιτερότητας κάθε εγκατάστασης.

4. Είδη φορολογικών αποθηκών

Σχετ. διατάξεις: άρθρο 4 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1116596 ΕΞ2017/2-8-2017

Με τις εν θέματι Αποφάσεις παραμένουν οι βασικοί τύποι φορολογικών αποθηκών όπως προβλέπονταν από τις καταργούμενες Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ και Φ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ και επεξηγούνται περαιτέρω οι έννοιες της ατομικής και της γενικής αποθήκης. Επίσης, ως ειδικές αποθήκες χαρακτηρίζονται πλέον μόνον: α) προκειμένου για ενεργειακά προϊόντα, τα δεξαμενόπλοια σλέπια με μέγιστη χωρητικότητα 2.500 κυβικά μέτρα και β) τα ευρισκόμενα εντός λιμένων κι αερολιμένων Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ).

Κατόπιν τούτου, τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου θα πρέπει να προχωρήσουν σε τροποποίηση των σχετικών αδειών και αλλαγή του είδους των φορολογικών αποθηκών οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως ειδικές, σύμφωνα με τα προϊσχύοντα (φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών κλπ), και δεν εμπίπτουν πλέον στην εν λόγω κατηγορία.

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι οι φορολογικές αποθήκες που έχουν λάβει έγκριση συναποθήκευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της καταργηθείσας Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ συνιστούν ατομικές φορολογικές αποθήκες, ως εκ τούτου εφόσον είχαν χαρακτηριστεί ως γενικές θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

5. Τροποποίηση, ανάκληση, ακύρωση της άδειας φορολογικής αποθήκης ή της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Σχετ. διατάξεις: άρθρο 5 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-7-2017 & άρθρο 5 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2-8-2017

Στο άρθρο 5 των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων προβλέπονται αναλυτικά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τροποποιούνται, ακυρώνονται ή ανακαλούνται οι άδειες εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης. Επισημαίνεται ότι οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις ενημέρωσης των εν λόγω αδειών έχουν δοθεί με την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 5013126 ΕΞ2015/15.6.2015 εγκύκλιο διαταγή.

Όσον αφορά στην ανάκληση των σχετικών αδειών και ειδικά όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικώς ή ολικώς οι προϋποθέσεις έκδοσής τους στην περίπτωση του εγκεκριμένου αποθηκευτή οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε άμεση ανάκληση της άδειας. Προκειμένου όμως για φορολογική αποθήκη και ειδικά για την περίπτωση που σε έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις ως προς την εγκατάσταση, το τελωνείο ελέγχου δεν προβαίνει άμεσα στην ανάκληση της σχετικής άδειας, αλλά σε έγγραφες συστάσεις με προθεσμία συμμόρφωσης τριών μηνών, οι οποίες κοινοποιούνται ενυπόγραφα στον αποθηκευτή. Εφόσον παρέλθει τρίμηνο από την εν λόγω κοινοποίηση των συστάσεων χωρίς ο αποθηκευτής να τις υλοποιήσει το τελωνείο προχωρεί στην ανάκληση της άδειας φορολογικής αποθήκης. Πέραν των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι είναι απαραίτητη η κοινοποίηση της πράξης ανάκλησης άδειας φορολογικής αποθήκης ή εγκεκριμένου αποθηκευτή στον ενδιαφερόμενο καθώς έννομα αποτελέσματα επέρχονται την επόμενη μέρα από την κοινοποίησή της. Όπως δε είναι ευνόητο, η ανάκληση ή ακύρωση της άδειας ενός εγκεκριμένου αποθηκευτή συνεπάγεται και την άμεση ανάκληση ή ακύρωση της άδειας φορολογικής αποθήκης ή των φορολογικών του αποθηκών από πλευράς των αρμόδιων τελωνείων ελέγχου. Στην περίπτωση ανάκλησης άδειας φορολογικής αποθήκης το αρμόδιο τελωνείο προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  1.  Διενέργεια φυσικού ελέγχου στη φορολογική αποθήκη και καταμέτρηση όλων των αποθηκευμένων προϊόντων.
  2. Δέσμευση των εν λόγω προϊόντων μέχρι την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων.
  3. Υπολογισμός αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων και απαίτηση είσπραξης αυτών από τον υπόχρεο ή από τις κατατεθείσες εγγυήσεις.
  4. Τυχόν επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2960/01 με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.
  5. Διαρκής Παρουσία - Σύσταση κλιμακίου - Απαλλαγή από εγγύηση Σχετ.διατάξεις: παρ. 1 άρθρο 13 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-7-2017 & παρ. 2, άρθρο 6 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 111659 6ΕΞ2017/2-8-2017

Με τις ρυθμίσεις των εν λόγω αποφάσεων καθορίζεται με σαφήνεια η διαδικασία εγκατάστασης κλιμακίου τελωνειακών υπαλλήλων σε φορολογική αποθήκη κατόπιν αίτησης του εγκεκριμένου αποθηκευτή και έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της β) σχετικής Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ και επιπλέον αποσαφηνίζεται η έννοια της διαρκούς τελωνειακής παρουσίας. Υπογραμμίζεται ότι ως διαρκής τελωνειακή παρουσία λογίζεται και η λειτουργία τμήματος ή γραφείου του τελωνείου ελέγχου εντός της φορολογικής αποθήκης καθώς και ο πλήρης έλεγχος ενεργειακών προϊόντων με τη διενέργεια προμετρήσεων κι επιμετρήσεων σε κάθε είσοδο ή έξοδο προϊόντων τα οποία αποθηκεύονται σε σφραγισμένες δεξαμενές.

Όσον αφορά στις αποθήκες ενεργειακών και καπνικών προϊόντων η διαρκής παρουσία της τελωνειακής αρχής με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 13 της γ) σχετικής ΑΥΟ, απαλλάσσει τον εγκεκριμένο αποθηκευτή από την υποχρέωση παροχής εγγύησης για την έκδοση της άδειας του όχι όμως από την προβλεπόμενη εγγύηση διακίνησης. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ειδικά για φορολογική αποθήκη αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, παραμένει η υποχρέωση παροχής από τον αποθηκευτή - κάτοχό της τόσο εγγύησης κατοχής όσο και των λοιπών προβλεπομένων εγγυήσεων ακόμη κι αν λειτουργεί υπό διαρκή τελωνειακή παρουσία.

7. Είσοδος - έξοδος από φορολογική αποθήκη και διακίνηση με θΔΕ

Σχετ. διατάξεις: άρθρο 7 της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2-8-17

Με τις προβλέψεις του προαναφερόμενου άρθρου αποτυπώνονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις, εισόδου - εξόδου προϊόντων Ε.Φ.Κ. προς και από φορολογική αποθήκη και αντίστοιχα λογιστικής χρέωσης ή πίστωσης της αποθήκης στο πληροφοριακό σύστημα ICISnet με τη χρήση εθνικών κωδικών προϊόντων, καθώς και τα σχετικά ανά περίπτωση τελωνειακά παραστατικά προκειμένου για τη βέλτιστη παρακολούθηση των αποθηκευμένων υπό καθεστώς αναστολής φορολογικής αποθήκης προϊόντων Ε.Φ.Κ. Περαιτέρω, με την εν λόγω ρύθμιση παραμένει η δυνατότητα προσωρινής εξόδου προϊόντων Ε.Φ.Κ. από φορολογική αποθήκη κατόπιν εγκρίσεως και λήψης οικονομικής εγγύησης, για την τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού και για μέγιστο διάστημα επανεισόδου 1 μηνός. Επιπλέον, καθορίζονται τα παραστατικά με τα οποία πραγματοποιείται η χρέωση-πίστωση του βιβλίου αποθήκης το οποίο τηρεί ο εγκεκριμένος αποθηκευτής σύμφωνα με το συνημμένο στην γ) σχετική απόφαση υπόδειγμα.

Επισημαίνεται ότι επανείσοδος στη φορολογική αποθήκη ήδη τεθέντων σε ανάλωση προϊόντων επιτρέπεται, μόνον στην περίπτωση που οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, με την έκδοση των προβλεπομένων φορολογικών στοιχείων και την καταχώριση σχετικής εγγραφής στο τηρούμενο Βιβλίο Αποθήκης.

Προκειμένου για διακινήσεις προϊόντων Ε.Φ.Κ. υπό καθεστώς αναστολής, είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε ενδοκοινοτικώς, από το προαναφερθέν άρθρο 7 τίθεται ρητά η υποχρέωση του εγκεκριμένου αποθηκευτή να ενημερώνει για ενδεχόμενο έλεγχο το αρμόδιο τελωνείο προτού προβεί στην υποβολή eΔΕ και την αποστολή των προϊόντων Ε.Φ.Κ. αλλά και κατά το χρόνο άφιξης του φορτίου στην περίπτωση παραλαβής των εν λόγω προϊόντων με eΔΕ, πριν την υποβολή της αναφοράς παραλαβής. Τονίζεται ότι, εφόσον κατά την παραλαβή δεν διενεργηθεί έλεγχος από το τελωνείο και διαπιστωθούν διαφορές από τον ίδιο τον αποθηκευτή, υποχρεούται αυτός να δηλώσει τις διαφορές στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου εντός 24 ωρών για την επαλήθευσή τους.

Επί παραλείψεως από πλευράς του αποθηκευτή για την ως άνω δήλωση ή επί εκπρόθεσμης υποβολής της πέραν του 24ωρου, το αρμόδιο τελωνείο δεν αναγνωρίζει τις διαφορές με την επιφύλαξη των κυρώσεων του άρθρου 119Α του ν.2960/01.

Αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου κατά τη διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής έχουν δοθεί οδηγίες με την αριθμ. ΔΕΦΚΓ 5013485 ΕΞ2014/2-6-2014 ΕΔΥΟ.

8. Υποχρεώσεις αποθηκευτή σχετικά με διακινήσεις με θΔΕ και την τήρηση Βιβλίων

Σχετ. διατάξεις: άρθρο 17 ΔΕΦΚΦ1116601 ΕΞ2017/31-7-17 & άρθρο 7 ΔΕΦΚΦ1116596 ΕΞ2017/02-8-17

Με τις νέες ρυθμίσεις που επέρχονται στις υποχρεώσεις του εγκεκριμένου αποθηκευτή, κατόπιν λήψης της άδειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 17 της γ) σχετικής ΑΥΟ, παρέχονται ορισμένες απλουστεύσεις προς διευκόλυνση του εμπορίου μέσω της δυνατότητας ηλεκτρονικής τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης αλλά και κατάργησης της υποχρέωσης του εγκεκριμένου αποθηκευτή για την τήρηση του βιβλίου εισερχομένων -εξερχομένων eΔΕ, λόγω μηχανογραφικής παρακολούθησης των συνοδευτικών εγγράφων της διακίνησης μέσω του EMCS. Με τον τρόπο αυτό, παρέλκει η τήρηση του Βιβλίου e-ΔΕ, δυνατότητα η οποία παρέχεται από το μηχανογραφικό σύστημα.

Επισημαίνεται όμως ότι παραμένει η υποχρέωσή του για την τήρηση χειρόγραφου θεωρημένου βιβλίου αποκλειστικά για την καταχώριση των εναλλακτικών συνοδευτικών εγγράφων τα οποία χρησιμοποιούνται σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του πληροφοριακού Συστήματος ICISnet σύμφωνα με το μέρος «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» της ΔΕΦΚΓ5054303ΕΞ2010/27-12-2010 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ:4ΙΙΡΗ-4) και τη ΔΕΦΚΓ5005849ΕΞ2011/07-02-2011 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ:4ΑΛ1Η-2Φ). Επομένως, σε περίπτωση ύπαρξης ενιαίου θεωρημένου βιβλίου καταχώρισης εισερχομένων - εξερχομένων ηλεκτρονικών διοικητικών εγγράφων ^ΔΕ) και χειρόγραφων (εναλλακτικών) συνοδευτικών εγγράφων, ο αποθηκευτής συνεχίζει να ενημερώνει αυτό μόνον ως προς το σκέλος των εναλλακτικών συνοδευτικών εγγράφων, τηρουμένων των λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρήση της εναλλακτικής έντυπης διαδικασίας και ειδικότερα από το άρθρο 115 του ν.2960/01 αλλά και τις προαναφερθείσες εγκύκλιες οδηγίες.

Επιπλέον, αλλαγές επέρχονται ως προς το Βιβλίο Αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή, το οποίο ενημερώνεται ανά εθνικό κωδικό προϊόντος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της γ) σχετικής ΑΥΟ. Το εν λόγω βιβλίο δύναται να είναι χειρόγραφο το οποίο φέρει θεώρηση του τελωνείου είτε ηλεκτρονικό, κατόπιν έγκρισης από το αρμόδιο τελωνείο. Πλέον, εφόσον το βιβλίο τηρείται ηλεκτρονικά, ενός των 5 πρώτων ημερών κάθε μήνα, είτε θα εκτυπώνεται αναλυτικά η μηνιαία κίνηση του προηγούμενου μήνα σε θεωρημένα από το τελωνείο κινητά φύλλα, είτε θα αποθηκεύεται σε αρχείο pdf σε CD, το οποίο θα φέρει μη αποσπώμενη ετικέτα η οποία θα αριθμείται και θα θεωρείται από το αρμόδιο τελωνείο. Για λόγους ομοιομορφίας η εν λόγω

αρίθμηση θα ακολουθεί την εξής μορφή: XXxxxxΕLA0_________(αριθμός Φορολογικής Αποθήκης) όπου XX

ο αύξων αριθμός του μήνα αναφοράς, xxxx το έτος αναφοράς τα οποία ακολουθούνται από τον αριθμό αδείας της φορολογικής αποθήκης. Διευκρινίζεται επίσης ότι παραμένει η δυνατότητα αντί του εν λόγω βιβλίου, να χρησιμοποιείται η λογιστική αποθήκης η οποία τηρείται σύμφωνα με το ν.4308/14, αναφορικά με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, εφόσον περιλαμβάνονται σε αυτήν όλα τα στοιχεία του προαναφερθέντος υποδείγματος.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της γ) σχετικής ΑΥΟ παρέχεται μεταβατική περίοδος ενός έτους για την προσαρμογή του βιβλίου αποθήκησ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω απόφασης.

Ως προς την ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης, σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την υποβολή των σχετικών τελωνειακών παραστατικών χρέωσης ή πίστωσης της φορολογικής αποθήκης αλλά και την υποβολή αναφοράς παραλαβής προκειμένου για eΔΕ, θα πρέπει να καταχωρίζονται και οι σχετικές εγγραφές στο εν λόγω βιβλίο. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι επειδή έχουν παρατηρηθεί δυσχέρειες και καθυστερήσεις ως προς την αυθημερόν υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα ICISnet του Δελτίου Παραγωγής και των Αιτήσεων Μεταβολής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο μέρος 3 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ, εφεξής η ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω ημερήσιων κινήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της ημέρας παραγωγής. Σε περίπτωση που η παραγωγή διενεργείται κατά τισ απογευματινέσ ή νυχτερινέσ ώρεσ, η ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω κινήσεων δύναται να πραγματοποιείται τισ πρώτεσ πρωινέσ ώρεσ τησ επόμενησ ημέρασ και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη.

Ειδικότερα, για τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και λοιπά αλκοολούχα προϊόντα για τα οποία, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 110 του ν.2960/01, ο Ε.Φ.Κ. βεβαιώνεται και εισπράττεται το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής, οι ποσότητες των προϊόντων που εξέρχονται από την φορολογική αποθήκη καταχωρούνται άμεσα στο βιβλίο αποθήκης με την έκδοση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση στο ν.4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», παραστατικού.

9. Συναποθήκευση

Σχετ. διατάξεις: άρθρο 9 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2-8-2017 Απόφασης

Με το εν λόγω άρθρο καθορίζονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις συναποθήκευσης προϊόντων ΕΦΚ σε φορολογική αποθήκη, ως εξής :

κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου τελωνείου

α) για προϊόντα ΕΦΚ που υπάγονται σε διαφορετικά τελωνειακά καθεστώτα (π.χ. φορολογική αποθήκη και ταυτόχρονα αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης)

β) για προϊόντα ΕΦΚ που συναποθηκεύονται με μη υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ προϊόντα (με εξαίρεση τα ενεργειακά)

και κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης ΕΦΚ & ΦΠΑ για

γ) συναποθήκευση προϊόντων ΕΦΚ εντός μιας εγκατάστασης που έχει ήδη αναγνωρισθεί και λειτουργεί ως φορολογική αποθήκη άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή, με έκδοση ξεχωριστής άδειας φορολογικής αποθήκης

δ) συναποθήκευση προϊόντων ΕΦΚ με προϊόντα του άρθρου 53Α του ν.2960/01, τα οποία υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης (καφές, ηλεκτρονικό τσιγάρο, θερμαινόμενο) ή λοιπές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι η περίπτωση συναποθήκευσης της παρ. 3 του άρθρου 9, με την οποία εκδίδεται άδεια φορολογικής αποθήκης σε εγκατάσταση άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή, διαφέρει από εκείνη της Γενικής Αποθήκης της περ. β, παρ. 1, του άρθρου 4 της β) σχετικής απόφασης αν και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται κοινές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, σε αντίθεση με τους χρήστες της Γενικής Αποθήκης, που μόνο ένα πρόσωπο (κάτοχος) λαμβάνει άδεια Φορολογικής Αποθήκης με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις και οι χρήστες της αποθήκης διαθέτουν μόνο Άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή, όταν υφίσταται συναποθήκευση της παρ. 3 του άρθρου 9 όλα τα πρόσωπα που αποθηκεύουν στις εγκαταστάσεις οφείλουν να διαθέτουν τόσο άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή όσο και Άδεια Φορολογικής Αποθήκης ενώ διατηρούν αμείωτες τις υποχρεώσεις για την παροχή εγγύησης και την τήρηση λοιπών όρων και προϋποθέσεων που θα είχαν αν χρησιμοποιούσαν αποκλειστικώς το χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται συναποθήκευση εντός φορολογικών αποθηκών υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων με φορολογημένα αλκοολούχα προϊόντα ενώ για το εν λόγω ζήτημα έχουν παρασχεθεί οδηγίες με τη Φ.161/82/2-03-2000 Δ.Υ.Ο. και την αριθμ. Φ.85/32/29-01-1999 Δ.Υ.Ο. με την οποία κοινοποιήθηκε η σχετική υπ' αριθμόν 808/1998 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Επιπλέον, όσον αφορά στο κρασί και στα ποτά από ζύμωση του άρθρου 92 που παράγονται από μικρούς οινοποιούς εκτός καθεστώτος αναστολής, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 παρ.5 της ΔΕΦΚΦΒ5026381ΕΞ2015/21-12-2015 Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι είσοδος σε φορολογική αποθήκη επιτρέπεται μόνον πριν την υποβολή της πρώτης ΔΕΦΚ για την καταβολή του 1/5 των φορολογικών επιβαρύνσεων και όχι μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου, με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η Δήλωση Μικρού Οινοποιού προς το αρμόδιο τελωνείο.

Επισημαίνεται ότι, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 9, απαιτείται, παράλληλα με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης, και αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας προς το αρμόδιο τελωνείο για έγκριση συναποθήκευσης σε εγκατάσταση άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται: τα στοιχεία της εταιρείας με την οποία έχει συναφθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, η εγκατάσταση/ταχ.δ/νση στην οποία ζητείται η συναποθήκευση και ο αριθμός φορολογικής αποθήκης αυτής, καθώς και τα προϊόντα και οι δεξαμενές της εγκατάστασης στις οποίες αυτά θα συναποθηκεύονται. Η ανωτέρω αίτηση και το ιδιωτικό συμφωνητικό θα αποστέλλονται μαζί με την εισήγηση του αρμόδιου Τελωνείου στην Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ προκειμένου για την έγκριση της συναποθήκευσης.

10. 'Ελεγχοι

Σχετ. διατάξεις: άρθρο 5 παρ.3γ & άρθρο 10 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017 /2-8-2017

Με το εν λόγω άρθρο τίθεται το γενικό πλαίσιο για τους ελέγχους των φορολογικών αποθηκών και καθορίζεται η συχνότητά τους. Ειδικότερα, προβλέπεται η διενέργεια σε κάθε φορολογική αποθήκη ενός τουλάχιστον εκτάκτου ελέγχου ανά έτος από το αρμόδιο τελωνείο, κατά την κρίση του οποίου καθορίζονται ο ακριβής χρόνος καθώς και το εύρος του ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, ο ετήσιος έλεγχος αφορά τόσο στη λογιστική τήρηση της φορολογικής αποθήκης όσο και σε φυσικό έλεγχο των αποθηκευμένων ειδών και δύναται να είναι δειγματοληπτικός ή καθολικός. Σε κάθε περίπτωση, εντός τριετίας πραγματοποιείται τουλάχιστον ένας καθολικός φυσικός - λογιστικός έλεγχος προκειμένου για την ορθή παρακολούθηση των φορολογικών αποθηκών χωρίς ωστόσο να επέρχεται δυσανάλογο διοικητικό βάρος στα τελωνεία. Αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των ελέγχων των φορολογικών αποθηκών ανά κατηγορία προϊόντος έχουν δοθεί με τα σχετικά εγχειρίδια ελέγχου, τα οποία κοινοποιήθηκαν με τις αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ155044ΕΞ2017ΕΜΠ/10-11-2017, ΔΕΦΚΦ Γ 10290 ΕΞ2018 ΕΜΠ/20-12-2017 και ΔΕΦΚΑ 11056 ΕΞ2018ΕΜΠ/03-01-2018 Εγκύκλιες Διαταγές Διοικητή ΑΑΔΕ.

Β. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

11. Καθορισμός Ύψους εγγύησης Αποθήκευσης

Σχετ. διατάξεις: άρθρα , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 άρθρο 17 περίπτ. στ' της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφασης

α. Υπολογισμός Εγγύησης

Με τις ρυθμίσεις της γ) σχετικής ΑΥΟ, τα είδη των εγγυήσεων, η βάση υπολογισμού και τα ποσοστά για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης, ανά κατηγορία προϊόντων, επιτηδευματιών και δραστηριοτήτων παραμένουν τα ίδια με τα προβλεπόμενα στην καταργηθείσα Φ.833/530/1999 ΑΥΟ. Στο Παράρτημα IV της ανωτέρω απόφασης παρέχονται, για λόγους ομοιομορφίας, υποδείγματα εγγυητικών επιστολών τραπεζικής εγγύησης και ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σημειώνεται ότι, οι τελευταίες τρεις παράγραφοι των εν λόγω υποδειγμάτων, συμπληρώνονται μόνο στις περιπτώσεις που οι εγγυητικές επιστολές παρέχονται από τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες της αλλοδαπής. Προς διευκόλυνση των αρμοδίων τελωνειακών αρχών και των συναλλασσομένων, στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, καταγράφονται σε πίνακες τα καθοριζόμενα, ανά κατηγορία προϊόντος και επιτηδευματία, ποσοστά των εγγυήσεων αποθήκευσης και διακίνησης.

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή υπολογίζεται επί του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος ΕΦΚ, ενώ σε περίπτωση αποθηκευτή που δεν θέτει σε ανάλωση, επί του αναλογούντος ΕΦΚ στα προϊόντα που διακινήθηκαν ή εξήχθησαν. Ευνόητο είναι ότι τα στοιχεία για τον υπολογισμό της εγγύησης ως προς τις εξαγωγές θα περιλαμβάνουν μόνο τις ποσότητες που διακινήθηκαν με e-ΔΕ και όχι τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η υποβολή e-ΔΕ, ήτοι όταν η εξαγωγή πραγματοποιείται από φορολογική αποθήκη που βρίσκεται εντός τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου από όπου θα πραγματοποιηθεί και η έξοδος.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που η φορολογική αποθήκη λειτουργεί για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων (αλκοολούχα ποτά, μπύρα, ενδιάμεσα, καπνικά κλπ.) προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσό της εγγύησης το οποίο απαιτείται, αρχικά υπολογίζεται μια συνολική εγγύηση με βάση το καταβληθέν κατά το προηγούμενο έτος συνολικό ποσό Ε.Φ.Κ. με τα ποσοστά που προβλέπονται ανά κατηγορία προϊόντος και το ποσό που προκύπτει συγκρίνεται με το υψηλότερο ελάχιστο όριο που προβλέπεται για κάθε κατηγορία προϊόντος και ιδιότητα εγκεκριμένου αποθηκευτή και όχι με το άθροισμα των προβλεπόμενων ελάχιστων ορίων. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που το συνολικό ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της απαιτούμενης εγγύησης υπολείπεται του υψηλότερου προβλεπόμενου ελάχιστου ορίου, ως εγγύηση λαμβάνεται το υψηλότερο αυτό ελάχιστο όριο και όχι το άθροισμα των ελάχιστων, ανά κατηγορία προϊόντος, ορίων.

Επιπλέον, όσον αφορά τις φορολογικές αποθήκες παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, το ποσό της απαιτούμενης εγγύησης που προκύπτει με βάση το καταβληθέν κατά το προηγούμενο έτος συνολικό ποσό Ε.Φ.Κ. συγκρίνεται με το ελάχιστο όριο που προσδιορίζεται κλιμακωτά με βάση την παραληφθείσα ή παραχθείσα ποσότητα για κάθε κατηγορία προϊόντος κατά το προηγούμενο έτος και ως εγγύηση λαμβάνεται το μεγαλύτερο από τα δύο ποσό.

β. Μείωση εγγυήσεων

Με τις νέες ρυθμίσεις των ως άνω αποφάσεων καθιερώνονται περαιτέρω μειώσεις για τους κατόχους άδειας ΑΕΟ και νέες μειώσεις σε όλους τους επιτηδευματίες με κριτήρια φερεγγυότητας και οικονομικής επάρκειας με στόχο την ενίσχυση του υγιούς εμπορίου μέσω της παροχής διευκολύνσεων σε φερέγγυους οικονομικούς φορείς. Ειδικότερα, αυξήθηκε το ποσοστό μείωσης της απαιτούμενης κατά περίπτωση εγγύησης αποθήκευσης από 30% σε 50%, εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής διαθέτει άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όσον αφορά το μέρος του ποσού που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση. Με τη ρύθμιση αυτή και προς διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και του υγιούς εμπορίου δόθηκε περαιτέρω μείωση της εγγύησης στους ΑΕΟ, εξετάζοντας παράλληλα, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίων την ύπαρξη οικονομικής επάρκειας. Επιπλέον, κάθε έτος επανεξετάζεται η χορήγηση της εν λόγω μείωσης με βάση την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τις Τελωνειακές Αρχές, τη συμμόρφωση του προς τις διατάξεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και την οικονομική του επάρκεια.

Επιπλέον, καθιερώνεται η δυνατότητα χορήγησης μείωσης της απαιτούμενης κατά περίπτωση εγγύησης αποθήκευσης κατά 30% στην περίπτωση που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής δεν διαθέτει άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ωστόσο πληροί τα προβλεπόμενα στη παρ. 4 του άρθρου 13 της γ) σχετικής ΑΥΟ κριτήρια φερεγγυότητας και οικονομικής επάρκειας. Τα εν λόγω κριτήρια εξετάζονται για τα προηγούμενα τρία έτη λειτουργίας της επιχείρησης ενώ η αίτηση για χορήγηση μείωσης της εν λόγω εγγύησης δύναται να εξετάζεται εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος. Λεπτομερείς οδηγίες ως προς την εξέταση των κριτηρίων αυτών έχουν δοθεί με την αριθμ. πρωτ. ΔΤΔΔ 1055219 ΕΞ 2017/5.4.2017 εγκύκλιο διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

γ. Επανέλεγχος/επανυπολογισμός Εγγυήσεων

Οι εγγυήσεις που παρέχει ο εγκεκριμένος αποθηκευτής τόσο για τη λειτουργία της φορολογικής αποθήκης, όσο και για την κάλυψη των κινδύνων διακίνησης (πάγια εγγύηση διακίνησης) υπόκεινται σε ετήσιο επανέλεγχο ο οποίος πραγματοποιείται έως την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου αλλά και εκτάκτως εφόσον προκύψει ανάγκη τροποποίησης της εγγύησης, όπως π.χ. στην περίπτωση που απαιτείται προσαύξηση λόγω δημιουργίας νέας φορολογικής αποθήκης. Εύλογα, κατά τον ετήσιο έλεγχο για τον επανακαθορισμό του ύψους της εγγύησης λαμβάνονται υπόψη τυχόν χορηγηθείσες μειώσεις και επανεξετάζονται κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια. Στην περίπτωση που το τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης δεν συμπίπτει με την αρμόδια για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή τελωνειακή αρχή, για τον έλεγχο επάρκειας της εγγύησης το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης αποστέλλει σε αυτή, έως τέλος Ιανουαρίου, τα απαιτούμενα στοιχεία για τις ποσότητες των προϊόντων που αναλώθηκαν, παρήχθησαν, διακινήθηκαν, εξήχθησαν κλπ..

Σε κάθε περίπτωση, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εγγύηση προς ανανέωση ή αντικατάσταση της υπάρχουσας, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη λήξη αυτής. Επισημαίνεται ότι με τις νέες ρυθμίσεις καταργείται πλέον η υποχρέωση του εγκεκριμένου αποθηκευτή να υποβάλλει, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια δήλωση για τις ποσότητες των προϊόντων που παρήχθησαν, μεταποιήθηκαν, παραλήφθηκαν, εξήχθησαν ή διακινήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

12. Εγγυήσεις Διακίνησης

Σχετ. διατάξεις: άρθρο 14 ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-7-2017 & άρθρο 7 παρ. Β2 της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/17

α. Ύψος Εγγύησης και παρεχόμενες καλύψεις

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 καθορίζεται το ύψος της εγγύησης διακίνησης το οποίο πρέπει να καλύπτει για κάθε διακίνηση το σύνολο του ΕΦΚ που αναλογεί στα αποστελλόμενα προϊόντα και παραμένει η δυνατότητα χρήσης της εγγύησης αποθήκευσης και για την κάλυψη των κινδύνων της διακίνησης. Στις περιπτώσεις φορολογικών αποθηκών ενεργειακών ή καπνικών για τη λειτουργία των οποίων δεν έχει κατατεθεί εγγύηση αποθήκευσης λόγω διαρκούς παρουσίας της τελωνειακής αρχής παρέχεται υποχρεωτικά από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή εγγύηση διακίνησης, πάγια ή μεμονωμένη. Επισημαίνεται ότι η πάγια εγγύηση διακίνησης κατατίθεται πλέον με τις νέες ρυθμίσεις στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας του Εγκεκριμένου Αποθηκευτή τελωνειακή αρχή ενώ η μεμονωμένη εγγύηση διακίνησης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές εγγυήσεις, προσκομίζονται στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης.

Επιπλέον, διατηρείται η διευκόλυνση ως προς τη χρήση της εγγύησης αποθήκευσης αλλά και της πάγιας εγγύησης διακίνησης, όπου στην περίπτωση ανοικτών διακινήσεων του ιδίου εγκεκριμένου αποθηκευτή, δύναται να καλύπτει τουλάχιστον το 75% του ΕΦΚ που αναλογεί στο σύνολο αυτών των διακινήσεων.

Επίσης, με τις νέες ρυθμίσεις καθιερώνονται: α) περαιτέρω μείωση του ως άνω ποσοστού 75% σε 50% προκειμένου για κατόχους άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, οι οποίοι έχουν λάβει την αντίστοιχη μείωση της εγγύησης αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 της γ) σχετικής ΑΥΟ και

β) μείωση της εγγύησης για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση στο 70% του αναλογούντος ΕΦΚ, για διακινήσεις οι οποίες αρχίζουν και τελειώνουν στο εσωτερικό της χώρας, είτε δηλαδή μεταξύ φορολογικών αποθηκών της χώρας είτε από φορολογική αποθήκη της χώρας προς εξαγωγή σε Τρίτη χώρα, η οποία ολοκληρώνεται στο έδαφος της χώρας, ήτοι το τελωνείο εξόδου βρίσκεται στη χώρα μας, σε αποθηκευτές οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια φερεγγυότητας και οικονομικής επάρκειας, τα οποία καθορίζονται στις παρ. 3 (κάτοχοι πιστοποιητικού ΑΕΟ) και 4 του άρθρου 13 της γ) σχετικής ΑΥΟ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή κατά την καταχώρηση του e-ΔΕ το πεδίο «Εγγυήσεις» συμπληρώνεται με το 70% του συνολικού ποσού ΕΦΚ που αναλογεί στα μεταφερόμενα προϊόντα.

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 της γ) σχετικής ΑΥΟ εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή σχετικά με την τήρηση της αριθμ. πρωτ. Δ.ΗΛ.ΤΕΛ.1036567/10.03.2017 εγκύκλιου διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ και πιο συγκεκριμένα για την ενημέρωση του Υποσυστήματος Εγγυήσεων του ICISnet αναφορικά με τις πάγιες εγγυήσεις διακίνησης αλλά και τις εγγυήσεις Αποθηκευτή ΕΦΚ οι οποίες χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη των κινδύνων διακίνησης. Σε ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να προβούν οι ως άνω τελωνειακές αρχές για τις μειώσεις του ποσοστού από 75% σε 50%, οι οποίες χορηγούνται σε κατόχους ΑΕΟ σύμφωνα με τις παρ. 2 & 5β του άρθρου 14 της ως άνω ΑΥΟ. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εφαρμόζεται, κατ' αναλογία με τα διαλαμβανόμενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο διαταγή, ο τύπος: ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ = ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ /0,50 οπότε και στο πεδίο «ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» θα συμπληρώνεται το διπλάσιο του πραγματικού ποσού της ληφθείσας εγγύησης ενώ περαιτέρω, στο πεδίο «Ποσοστό επί τοις %» της καρτέλας «Εγγύηση» θα επιλέγεται η τιμή «50». Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων «Ποσό Αναφοράς» & «Ποσοστό επί τοις %» η τιμή που εμφανίζεται στο πεδίο «Ποσό Εγγύησης» θα πρέπει να αντιστοιχεί στο πραγματικό ποσό της ληφθείσας εγγύησης.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι καθώς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 112 του ν.2960/01 υπεύθυνος για την παροχή εγγύησης για την κάλυψη των κινδύνων της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής καθίσταται ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, υπόκειται στην αποκλειστική του ευθύνη η παροχή επαρκούς εγγύησης πριν από την αποστολή, η οποία να καλύπτει τους κινδύνους ως προς τα διακινούμενα προϊόντα ΕΦΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της γ) σχετικής. Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση από πλευράς του αποθηκευτή του πεδίου «Εγγυήσεις» κατά την καταχώριση του σχετικού eΔΕ με το συνολικό ποσό ΕΦΚ το οποίο αναλογεί στα μεταφερόμενα προϊόντα με εξαίρεση την περίπτωση μείωσης της εγγύησης διακίνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 της γ) σχετικής ΑΥΟ όπου όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με το 70% του συνολικού ποσού ΕΦΚ που αναλογεί στα μεταφερόμενα προϊόντα. Η μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή έχει ως αποτέλεσμα την μη επαρκή κάλυψη των προαναφερθέντων κινδύνων διακίνησης και συνιστά τελωνειακή παράβαση η οποία επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 119Α του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Υπενθυμίζεται ότι τα τελωνεία οφείλουν να προβαίνουν σε ελέγχους ορθής συμπλήρωσης του πεδίου εγγύησης του e-ΔΕ, κατά τις αποστολές προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

14. Λειτουργία Γενικής Αποθήκης Σχετ. διατάξεις: άρθρο 2, 4, 7, 16 18, 19, 20 της αριθ. ΔΕΦΚΦ1116601/17 & άρθρο 3 και 4 της ΔΕΦΚΦ1116596/17

Με τις εν θέματι ρυθμίσεις καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία και την παρακολούθηση της Γενικής Αποθήκης με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε εγκεκριμένους αποθηκευτές να αποθηκεύουν προϊόντα ΕΦΚ κυριότητάς τους χρησιμοποιώντας, ταυτόχρονα με άλλους αποθηκευτές, τις εγκαταστάσεις Γενικής φορολογικής αποθήκης τρίτου προσώπου - εγκεκριμένου αποθηκευτή και χωρίς να απαιτείται η κατοχή άδειας φορολογικής αποθήκης από τους ίδιους. Εν προκειμένω κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να αποθηκεύει στη Γενική Αποθήκη (χρήστης γενικής αποθήκης) λαμβάνει μόνον άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και όχι φορολογικής αποθήκης ενώ ο κάτοχος της γενικής αποθήκης λαμβάνει και άδεια Γενικής Αποθήκης και καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την προσκόμιση των σχετικών με την εγκατάσταση δικαιολογητικών στο τελωνείο ελέγχου και την τήρηση των προβλεπόμενων όρων αναφορικά με το χώρο εγκατάστασης και τη λειτουργία της γενικής αποθήκης.

Σημειώνεται ότι λεπτομερείς οδηγίες για τη λειτουργία των γενικών αποθηκών θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο καθώς οι ρυθμίσεις που προβλέπονται για τις γενικές αποθήκες στις σχετικές αποφάσεις έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!