Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Β 1040816 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών που συστήθηκαν με τον α.ν.1627/1939

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Καπούτσου
Τηλέφωνο:210-3375312
Fax:210-3375001
E-Mail:d12.b@vo.svzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΖ8Β46ΜΠ3Ζ-2Χ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1040816 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών που συστήθηκαν με τον α.ν.1627/1939.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 1627/1939 ορίζεται ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί παραγωγής διακρίνονται σε συνεταιρισμούς δασοκτημόνων και σε συνεταιρισμούς εργασίας ή δασικών εργατών.

2. Με τον ν. 4423/2016 εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία θεσμικό πλαίσιο ειδικά για τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις-μέχρι τον ν. 4015/2011 οι οργανώσεις αυτές θεωρούνταν αγροτικές και διέπονταν από το καθεστώς για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς-το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη σύσταση, οργάνωση και εν γένει λειτουργία των οργανώσεων αυτών.

Από τη δημοσίευση του ν. 4015/2011 οι δασικοί συνεταιρισμοί δεν περιλαμβάνονται στους αγροτικούς συνεταιρισμούς (σχετ. και η αρ. 2012/3.9.2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4423/2016 ορίζεται ότι η σύσταση νέων αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών κατά τις διατάξεις του α.ν. 1627/1939 απαγορεύεται (παρ. 1). Ο ως άνω α.ν. 1627/1939 ισχύει περιορισμένα μόνο για τους υφιστάμενους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (παρ. 2).

Όπου στον α.ν. 1627/1939 γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους δασικούς συνεταιρισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2169/1993 και των ν. 2810/2000 και ν. 4015/2011, ως ίσχυαν μέχρι την 26.4.2016.

Η κατάργηση των ως άνω διατάξεων με το άρθρο 50 του ν. 4384/2016 δεν ισχύει για τους υφιστάμενους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 4015/2011, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το άρθρο 50 του ν. 4384/2016, ορίζεται ότι τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των αγροτικών συνεταιρισμών (ΑΣ) και αγροτικών εταιρικών συμπράξεων (ΑΕΣ) που εγγράφονται στο Μητρώο και συστήνονται κατά πλειοψηφία από αγροτικούς συνεταιρισμούς, τα οποία διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών τους ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρηση τους ως κατάθεση στη συνεταιριστική οργάνωση

4. Επισημαίνεται ότι ο α.ν. 1627/1939 που διέπει τους υφιστάμενους κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4423/2016 αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των συνεταιρισμών αυτών και περαιτέρω δεν γίνεται παραπομπή για τέτοια ζητήματα σε ισχύουσα νομοθεσία που αφορά δασικούς συνεταιρισμούς, ώστε να εφαρμόζονται, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4423/2016, οι σχετικές με τη φορολογική μεταχείριση των αγροτικών συνεταιρισμών διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν.4015/2011.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι οι αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί που διέπονται από τις διατάξεις του α.ν. 1627/1939 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2169/1993 και των ν. 2810/2000 και ν. 4015/2011, προσδιορίζουν τα κέρδη τους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, όπως όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, και φορολογούνται για το σύνολο των κερδών τους με συντελεστή 29%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, δεδομένου ότι κατά ρητή διατύπωση του ν. 4015/2011 αλλά και του μεταγενέστερου ν. 4384/2016, οι δασικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών δεν αποτελούν αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Περαιτέρω, τα κέρδη που διανέμει ο αναγκαστικός δασικός συνεταιρισμός στα μέλη του θεωρούνται μέρισμα, για τη φορολογική μεταχείριση του οποίου έχουν εφαρμογή οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ. 1042/2015 εγκύκλιό μας.

Όσον αφορά στη δήλωση των πιο πάνω ποσών στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αυτά καταχωρούνται στον υποπίνακα Δ1 «Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα» του Πίνακα 4 στους κωδικούς 291/292 στην περίπτωση που ο αναγκαστικός δασικός συνεταιρισμός τηρεί διπλογραφικά βιβλία ή στον Πίνακα 6 «Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία-Ποσά που Μειώνουν την Ετήσια Δαπάνη» στους κωδικούς 431/432 του Εντύπου Ε1 , στην περίπτωση που ο αναγκαστικός δασικός συνεταιρισμός τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!