Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018 Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία / εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Γ' & Δ'
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' & γ'
3. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Ε'
4. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
5. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ Πίνακας Διανομής
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία / εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής

ΣΧΕΤ.: α) Η αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016/7-4-2016 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC)» (ΑΔΑ: 7Θ8ΗΗ-ΧΒΔ)

β) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/9-8-2017 Διαταγή ΑΑΔΕ «Τελωνειακές Αποφάσεις -Δικαίωμα ακρόασης» (ΑΔΑ: Ψ0ΣΕΗ-4ΛΘ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής με την οποία κοινοποιήθηκε η δέσμη των νομοθετικών πράξεων που πλαισιώνουν τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2016, παρέχονται κατωτέρω οδηγίες αναφορικά με την προφορική διασάφηση στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγή εμπορευμάτων καθώς και τη χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής.

Α. Νομικό πλαίσιο περί προφορικής διασάφησης

Υποβολή προφορικής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία / εξαγωγή

1) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κατ' εξουσιοδότηση Καν. 2446/2015, η δυνατότητα υποβολής προφορικής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία περιορίζεται βασικά στις εξής περιπτώσεις:

α) εμπορεύματα χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα

β) εμπορεύματα εμπορικού χαρακτήρα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν σε αξία τα 1.000 ευρώ ή σε καθαρή μάζα τα 1.000 χιλιόγραμμα (kg).

2) Σύμφωνα με το άρθρο 137 του ίδιου Κανονισμού, η δυνατότητα υποβολής προφορικής διασάφησης στην εξαγωγή περιορίζεται βασικά στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) εμπορεύματα χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα

β) εμπορεύματα εμπορικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν σε αξία τα 1.000 ευρώ ή σε καθαρή μάζα τα 1.000 χιλιόγραμμα (kg).

Εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα

3) Στο άρθρο 1 σημείο 21) του ίδιου Κανονισμού, παρατίθεται ο εξής ορισμός για τα «εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα»:

α) εμπορεύματα που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εφόσον οι αποστολές αυτές:

i) έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα,

ii) περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για προσωπική χρήση του παραλήπτη ή της οικογενείας του και για τα οποία, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα, και

iii) πραγματοποιούνται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη γωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή

β) εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, εφόσον:

i) έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, και

ii) αφορούν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για την προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή προορίζονται για να προσφερθούν ως δώρα· και για τα οποία, από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εισαγωγή τους ή η εξαγωγή τους δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.

Καθίσταται επομένως σαφές ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου δεν εμπίπτουν σε αυτή τη διάταξη και οι αποστολές που περιέχουν εμπορεύματα αυτής της κατηγορίας είναι «εμπορικές αποστολές», ανεξαρτήτως της χρήσης τους (προσωπικής ή οικογενειακής) και ως εκ τούτου εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο σημείο Δ της παρούσας «Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής για Εμπορικές αποστολές-Απλουστευμένη Διαδικασία».

Εξαιρέσεις από την προφορική διασάφηση

4) Στο άρθρο 142 του ως άνω Κανονισμού παρατίθενται οι εξαιρέσεις από την προφορική διασάφηση:

α) εμπορεύματα για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις με σκοπό τη χορήγηση επιστροφών ή άλλων οικονομικών πλεονεκτημάτων κατά την εξαγωγή σύμφωνα με την κοινή γεωργική πολιτική

β) εμπορεύματα για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση επιστροφής δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων

γ) εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς·

δ) εμπορεύματα που υπόκεινται σε οποιαδήποτε άλλη ειδική διατύπωση που προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία, την οποία απαιτείται να εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές.

Β. Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Λαμβάνοντας υπόψη το προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο, η προφορική διασάφηση εφαρμόζεται εθνικά:

1) Στα εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών. Οι δασμοφορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τον τελωνισμό των εν λόγω εμπορευμάτων εισπράττονται με τη διαδικασία της ειδικής ταμειακής διαχείρισης που προβλέπεται στην αριθμ. πρωτ. Τ2250/167/Α0019/6-5-2003 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β'612/19-5-2003) που κοινοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Τ4455/367/Α0019/15-10-2003 ΕΔΥΟ «Οδηγίες λειτουργίας της ειδικής ταμειακής υπηρεσίας για είσπραξη των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων στα συνοριακά Τελωνεία». (Νομική βάση: άρθρο 217 εκτελεστικού Κανονισμού 2447/2015).

2) Στην παράδοση διπλωματικών σάκων σε Πρεσβείες εφόσον, βεβαίως, φέρουν όλα τα απαραίτητα εξωτερικά σήματα που αποδεικνύουν ότι όντως αποτελεί διπλωματικό σάκο. Στην περίπτωση αυτή καταργείται η χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής και αντικαθίσταται από προφορική δήλωση.

Σημειώνεται ότι για την πίστωση των αντίστοιχων στίχων του Δηλωτικού σε αυτές τις περιπτώσεις Κα χρησιμοποιείται η λειτουργία της «ειδικής πίστωσης», μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας συστημικής τακτοποίησης (μέσω χρήσης ειδικής εθνικής μνείας).

Γ. Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής για μη εμπορικές αποστολές

Οσον αφορά στα εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα και μέχρι του στατιστικού ορίου (αξία

1.000 ευρώ) διατηρείται η υποβολή του εθνικού τελωνειακού παραστατικού ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης και για σκοπούς συγκέντρωσης των αναγκαίων πληροφοριών για τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης, την πίστωση των αντίστοιχων δηλωτικών και τη χορήγηση των προβλεπόμενων δασμοφορολογικών απαλλαγών.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • είδη πρώτης ανάγκης από δημόσιες αρχές ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, στήριξης μειονεκτούντων ατόμων,
 • οικοσκευές (προσωπικά αντικείμενα, οικιακός ρουχισμός, είδη επίπλωσης ή εξοπλισμού για προσωπική ή οικογενειακή χρήση),
 • διάφορα προσωπικά είδη που αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη,
 • έγγραφα, έντυπα και λοιπά σχετικά είδη που εισάγονται δωρεάν/ διανέμονται δωρεάν,
 • προϊόντα ανατομίας, βιολογικό υλικό,
 • αίμα & μοσχεύματα,
 • μεταφορά ανθρώπινων σορών, οστών και τέφρας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις και με την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί επιτηδευματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος, η υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ Στατιστικής δύναται να γίνεται χειρόγραφα με τη χρήση του εντύπου ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα 2 της παρούσας (υποχρεωτικές θέσεις) και την καταχώρηση των στοιχείων από το τελωνείο. Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση των θέσεων 33 Κωδικός εμπορευμάτων και 46 Στατιστική αξία παρατίθενται στο Παράρτημα 7 της παρούσας.

Δ. Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής για Εμπορικές αποστολές -Απλουστευμένη Διαδικασία

Με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση για τους συναλλασσομένους από τις αλλαγές που επήλθαν λόγω του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC) και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του προβλέπεται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εν γένει η χρήση είτε συνήθους είτε απλουστευμένης διασάφησης,

καθιερώνεται με την παρούσα η χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής ως απλουστευμένης διασάφησης με απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικής διασάφησης για την εισαγωγή είτε από ιδιώτες είτε από οικονομικούς φορείς και ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς, εμπορευμάτων των οποίων η αξία και η ποσότητα δεν υπερβαίνει το στατιστικό κατώφλι, βάσει του Κανονισμού 113/2010 περί Στατιστικής Εξωτερικού Εμπορίου:

 • αξία έως 1.000 ευρώ και
 • βάρος έως 1.000 χιλιόγραμμα.

Νομική βάση: άρθρο 167 παράγραφος 3 α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα - Καν. 952/2013.

Δ1. Για ιδιώτες (χωρίς άδεια)

Επιτρέπεται η χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής χωρίς άδεια απλουστευμένων διαδικασιών από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στις περιπτώσεις ιδιωτών που πραγματοποιούν εισαγωγές περιστασιακά κι όχι σε τακτική βάση, πχ. μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier). Διευκρινίζεται ότι οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα τελωνισμού των αποστολών τους μέσω του ICISnet, χωρίς τη μεσολάβηση τελωνειακού αντιπροσώπου (πχ. επαγγελματία εκτελωνιστή), εφόσον το επιθυμούν, με την ηλεκτρονική υποβολή του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Ενότητα Ε κατωτέρω, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ως προς την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά στην υπαγωγή των εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς, βάσει των ενωσιακών διατάξεων.

Δ2. Για οικονομικούς φορείς με χορήγηση άδειας

Για τους οικονομικούς φορείς / επιτηδευματίες (πχ. εταιρείες ταχυμεταφοράς) που πραγματοποιούν εισαγωγές σε τακτική βάση και όχι περιστασιακά απαιτείται έκδοση άδειας για τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης.

Προς το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, Αχαΐας και Θεσ/νίκης και τα Τελωνεία Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Ρόδου και Σύρου) στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων τηρούνται οι βασικές λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος για την αξιολόγησή της, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και την έκδοση άδειας.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ με δυνατότητα αναβολής πληρωμής των δασμοφορολογικών τους επιβαρύνσεων έως την 16η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής μήνα, υπό την προϋπόθεση σύστασης εγγύησης.

Για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ:

 • υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που διαθέτουν την κυριότητα των εμπορευμάτων απαιτείται να αποκτούν άδεια για χρήση απλουστευμένης διασάφησης και να υποβάλλουν στο όνομά τους το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ.
 • εναλλακτικά, η άδεια μπορεί να έχει εκδοθεί στο όνομα του τελωνειακού αντιπροσώπου (π.χ.εταιρεία ταχυμεταφορών) και το οικείο τελωνειακό παραστατικό να υποβάλλεται στο όνομα του υποκείμενου στο φόρο προσώπου.

Κριτήρια και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των αιτήσεων

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την αξιολόγηση της αίτησης και έκδοσης άδειας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή είναι σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κατ'εξουσιοδότηση Καν. 2446/2015 τα ακόλουθα:

α) το ιστορικό συμμόρφωσης ως προς τις παραβάσεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας

β) ανάλογα με την περίπτωση, ο αιτών εφαρμόζει ικανοποιητικές διαδικασίες για τη διαχείριση αδειών και εγκρίσεων που χορηγούνται σύμφωνα με μέτρα εμπορικής πολιτικής ή σε σχέση με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

γ) ο αιτών μεριμνά να δοθεί στους ενδιαφερόμενους εργαζομένους η οδηγία να ενημερώνουν τις τελωνειακές αρχές οποτεδήποτε εντοπίζονται δυσκολίες σχετικές με τη συμμόρφωση και θεσπίζει διαδικασίες ενημέρωσης των τελωνειακών αρχών γι'αυτού του είδους τις δυσκολίες

δ) ο αιτών, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζει ικανοποιητικές διαδικασίες για τη διαχείριση αδειών εισαγωγών και εξαγωγών σχετικά με απαγορεύσεις και περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων μέτρων διάκρισης μεταξύ των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς και των υπόλοιπων εμπορευμάτων, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμούς.

Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ελέγχουν και αξιολογούν τα ανωτέρω κριτήρια που απαιτούνται για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών και εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, η αρμόδια τελωνειακή αρχή χορηγεί την άδεια εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω β) σχετική.

Δ3. Για οικονομικούς φορείς χωρίς χορήγηση άδειας

Για τους οικονομικούς φορείς / επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εισαγωγές σε περιστασιακή βάση, δεν απαιτείται έκδοση άδειας για τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης. Οι εισαγωγές πραγματοποιούνται με την υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Ενότητα Ε κατωτέρω, με την καταβολή ή απαλλαγή από τις σχετικές δασμολογικές ή/και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ε. Συμπλήρωση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής / Επιχειρησιακή λειτουργία στο ICISnet

Το ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ICISnet, πλην της περίπτωσης χρήσης του για μη εμπορικές αποστολές (Ενότητα Γ ανωτέρω), αφορά μόνο τα καθεστώτα 40 και 49 και συμπληρώνεται με τις υποχρεωτικές θέσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα 2 της παρούσας1.

 • Η ηλεκτρονική υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ στο ICIsnet, η αποδοχή του και απόδοση MRN, η διόρθωση, η ακύρωσή του, η ανάλυση κινδύνου και η γνωστοποίηση των ενδεδειγμένων ενεργειών ελέγχου προς τον διασαφιστή διενεργούνται ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Για διευκόλυνση των συναλλασσομένων, παρατίθενται τα ακόλουθα Παραρτήματα:

o Παράρτημα 3: ενδεικτικός πίνακας κατάταξης για τα είδη που εισάγονται συνηθέστερα μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.

o Παράρτημα 4: οδηγίες χρήσης για την ηλεκτρονική εφαρμογή (οθόνες)

o Παράρτημα 5: περιγραφή της επιχειρησιακής λειτουργίας (μηνύματα που ανταλλάσσονται) και

o Παράρτημα 8: πίνακας με την τελωνειακή μεταχείριση των εισερχόμενων αντικειμένων (που περιλαμβάνει τα όρια απαλλαγών από ΦΠΑ και δασμό για εισαγωγές αγαθών μικρής αξίας).

 • Για τις ταχυδρομικές αποστολές αντικειμένων αξίας κάτω των 22 ευρώ (κατώφλι επιβολής ΦΠΑ) μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς επιτρέπεται η συμπλήρωση ομαδικού ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής με λιγότερες υποχρεωτικές θέσεις και συνημμένη κατάσταση ειδών/παραληπτών, προκειμένου να πιστώνονται αυτόματα οι στίχοι των αντίστοιχων δηλωτικών.

ΣΤ. Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στην εξαγωγή / Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής

❖ Διατηρείται η ηλεκτρονική υποβολή στο ICISnet του εθνικού τελωνειακού παραστατικού ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης και για σκοπούς συγκέντρωσης αναγκαίων πληροφοριών για τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης, τη διενέργεια ελέγχων και ως δικαιολογητικό της απαλλαγής για σκοπούς ΦΠΑ, στις ακόλουθες περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων:

Α) μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται ανωτέρω στις Ενότητες Α' και Γ'

Β) εμπορικές αποστολές των οποίων η αξία και η ποσότητα δεν υπερβαίνει το στατιστικό κατώφλι, βάσει του Κανονισμού 113/2010 περί Στατιστικής Εξωτερικού Εμπορίου:

 • αξία έως 1.000 ευρώ και
 • βάρος έως 1.000 χιλιόγραμμα.

Ζ. Συμπλήρωση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής / Επιχειρησιακή λειτουργία στο ICISnet

 • Το ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής (κωδικός παραστατικού SΕ) υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ICISnet, χρησιμοποιείται μόνο στη συνήθη διαδικασία (διασάφηση τύπου Α), είναι αποδεκτό μόνο για τα καθεστώτα 10 και 31 και συμπληρώνεται με τις εξής υποχρεωτικές θέσεις: 1α,β, 2, 3, 5, 8, 17α, 29, 31, 32, 33, 37α, 44 & 46.
 • Η θέση 22 "Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου" είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται έκδοση τιμολογίου και στη θέση 44.1 συμπληρώνεται ο σχετικός κωδικός (Ν935) και ο αριθμός του τιμολογίου.
 • Ως Αποδεκτό τελωνείο εξόδου (θέση 29) συμπληρώνεται μόνο ελληνικό τελωνείο.
 • Η ηλεκτρονική υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ στο ICISnet, η απόδοση MRN και η αποδοχή του, η ανάλυση κινδύνου, η διόρθωση, η ακύρωση και η γνωστοποίηση των ενδεδειγμένων ενεργειών ελέγχου προς τον διασαφιστή διενεργούνται ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Στο Παράρτημα 6 παρατίθενται η περιγραφή της επιχειρησιακής λειτουργίας (μηνύματα που ανταλλάσσονται).
 • Για σκοπούς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι θέσεων:

■ Θέση 2 - εξαγωγέας:με το ΑΦΜ του πωλητή-εξαγωγέα

■ Θέση 22 - νόμισμα συνολικό ποσό τιμολογίου

■ Θέση 44.1 - συμπληρώνεται ο σχετικός κωδικός του τιμολογίου και ο αριθμός του τιμολογίου

 • Ως δικαιολογητικό της απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο πωλητής-εξαγωγέας λαμβάνει και τηρεί στο αρχείο του εκτυπωμένο και θεωρημένο το μήνυμα ΕΑ99 από το τελωνείο εξαγωγής.

Η. Επισημάνσεις - Διευκρινίσεις

(α) Η διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού (εισαγωγή/ εξαγωγή/ προσωρινή εξαγωγή-επανεισαγωγή) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εγκυκλίου και καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σε επίπεδο οργάνων της Ε.Ε. σχετική πρόταση για τη ρύθμιση των διασυνοριακών διακινήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού, διατηρούνται οι υφιστάμενες πρακτικές και θα ακολουθήσει νεότερη/ειδικότερη εγκύκλιος.

(β) Με την παρούσα καταργείται η αρ. πρωτ. Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013/ 28-11-2013 ΕΔΥΟ «ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ: Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet».

Τέλος, οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών παρακαλούνται για την ουσιαστική συμβολή τους στην ορθή ενημέρωση των συναλλασσομένων και την αναφορά ενδεχόμενων δυσχερειών από την εφαρμογή των ανωτέρω στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας προς επίλυση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Παράρτημα 4

Παράρτημα 5

Παράρτημα 6

Παράρτημα 7

Παράρτημα 8

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!