Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1004815 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔθΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017/18.12.2017 (ΦΕΚ 4604/Β') Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3.976/Β') Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικἀ, καύσιμα κλπ”».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔθΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017/18.12.2017 (ΦΕΚ 4604/Β') Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3.976/Β') Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικἀ, καύσιμα κλπ”».

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αρ. πρωτ. ΔΔθΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017/18.12.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 4604 Τεύχος Β', με ΑΔΑ: 66Σ446ΜΠ3Ζ-ΤΜ7 και ισχύει από 28-12-2017. Ειδικότερα, με τις διαταξεις του αρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης παρατείνονται το αργότερο μέχρι 31.12.2018 και 31.12.2019 αντίστοιχα, οι προθεσμίες που είχαν οριστεί με τις διαταξεις του αρθρου 2 της υπ' αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ2016/1-12-2016 Απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 3976/Β') για την μετατροπή των υπαρχουσών Δεξαμενών Ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου σε φορολογικές Αποθήκες και την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για σύσταση φορολογικών Αποθη κών αεροπορικού καυσίμου. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση των ως ανω προθεσμιών παύει αυτοδίκαια η ισχύς των υπαρχουσών αδειών δεξαμενών ανεφοδιασμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ