Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β ́ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β ́ 4270) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει.

Δείτε την απόφαση ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017

Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β ́ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β ́ 4270) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει.

Δείτε την ΔΕΛ Β ́ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 κωδικοποιημένη όπως ισχύει εδώ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α’170), όπως ισχύει.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 (Α’170), όπως ισχύει.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α ́ 143), όπως ισχύει.

2. Το Κεφάλαιο Α1 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α ́ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 2 και των υποπαραγράφων α ́και β ́της παρ. 6 του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

3. Τη με αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β ́ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

4. Τη με αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2β ́του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Τη με αριθ. ΔΕΛ Β ́ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β ́ 4270) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει.

6. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Έτους 2017 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε..

7. Τη με αριθ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

8. Τις με αριθ. 2934/2017 και 2935/2017 αποφάσεις του Β’Τμήματος του ΣτΕ.

9. Τη με αριθ. 268/2017 γνωμοδότηση της Α ́ τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή με επισημειωματική επ ́ αυτής πράξη από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και κοινοποιήθηκε με τη με αριθ. ΠΟΛ.1192/2017.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Η περ. (γ) της παρ. 7 της με αριθ. ΔΕΛ Β ́ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β ́ 4270) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. ΔΕΛ Α ́ 1057280 ΕΞ 2017/12.4.2017 (Β ́ 1391/24.4.2017) και ΔΕΛ Β ́ 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β ́3278/18.9.2017) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, απαλείφεται.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. ΔΕΛ Β ́ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β ́ 4270) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!