Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Β 1056382 ΕΞ 2017 Φορολογικά μέτρα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' Α'
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.:10184 Αθήνα 
Πληροφορίες:Μ. Δράγκου, Φ. Χαριτίδου
Τηλέφωνο:210-3375311, 5314
Fax:210-3375001
E-Mail:d12.b@yo.syzefxis.gov.gr.
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
UrI:www.aade.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1056382 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Φορολογικά μέτρα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΣΧΕΤ: Το αριθ. ΑΤΚΕ 0003814 ΕΞ 2017/1134/05.04.2017 έγγραφό σας.

Απαντώντας στην αριθ. 4733/03.04.2017 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16. Συνεπώς, με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, η οποία σύμφωνα με την παρ.11 του αυτού άρθρου και νόμου εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστ.) Φορ. Συντελεστής
0 - 20.000 22%
20.001 - 30.000 29%
30.001 - 40.000 37%
40001 -  45%

2. Με την παρ.2 του άρθρου 29 του νόμου αυτού ορίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παρ.1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10000) ευρώ.

3. Επιπλέον, με την παρ. 1 του άρθρου 70 του ιδίου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 (προκαταβολή). Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά στα ποσά του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 71 του ν.4172/2013.

4. Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα ποσοστά προκαταβολής φόρου μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

5. Όσον αφορά στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, αυτό επιβάλλεται μειωμένο στα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα ή και νομικά πρόσωπα ή το εβδομήντα πέντε (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από (1) φυσικό ή και νομικό πρόσωπο.

Ακόμα, ορίζεται ότι από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του (παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011) εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

6. Εξάλλου, με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 7 του άρθρου 73 του ν.3842/2010, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη ψήφιση του ν.4172/2013, δόθηκαν κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 και της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, τα οποία πλέον ορίζονται στο άρθρο 45 του ν.4172/2013, των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών τους μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους.

Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο (2) διαχειριστικών περιόδων και όταν σε κάποια από αυτές προκύπτει ζημία, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο (2) διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

Τα ίδια ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις - φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό 20%.

7. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να είναι σε ισχύ διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (ν.3908/2011) με τις οποίες παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, τα οποία σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αποτελούν ένα ακόμη μέτρο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη όλων γενικά των επιχειρήσεων.

8. Επιπρόσθετα, με τον προσφάτως ψηφισθέντα ν.4399/2016 παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και επιλέξουν να υπαχθούν σε επενδυτικά σχέδια των τομέων της οικονομίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ως άνω αναπτυξιακού νόμου με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης και του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων.

9. Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι η χορήγηση περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν μείωσης των φορολογικών συντελεστών, είναι συνάρτηση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, της ανάπτυξης της οικονομίας και της αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης. Κατόπιν των ανωτέρω, οι όποιες προτάσεις για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης μέσω της φορολογίας και βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας, μέσω μεταρρυθμίσεων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θα εξετασθούν προσεκτικά στο πλαίσιο των βελτιούμενων δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!