Οικονομικές Ειδήσεις

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα με τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα επέρχονται με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.».

Ειδικότερα, η τροπολογία επιφέρει στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (νόμοι 3588/2007 και 4446/2016), είτε τροποποιήσεις και βελτιώσεις νομοτεχνικού περιεχομένου, είτε καταργήσεις άρθρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και οι προτεινόμενες διατάξεις.

Αιτιολογική Έκθεση 

Άρθρο....

Τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α' 153)

Σε συνέχεια των εκτενών τροποποιήσεων που επέφερε ο ν. 4446/2016, τροποποιούνται με το άρθρο 1 επιμέρους διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα σε σημεία που κρίθηκε ότι χρήζουν διευκρίνισης ή διόρθωσης. 

Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 ορίζεται, με αντίστοιχη προσθήκη στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, ότι όταν την αίτηση πτώχευσης υποβάλλει πιστωτής ή ο εισαγγελέας πρωτοδικών, θα πρέπει να κλητεύεται ο οφειλέτης, διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση. Αν και τούτο γινόταν ήδη δεκτό, κρίθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί και ρητά, ως πρότυπο δε της διάταξης χρησίμευσε η αντίστοιχη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 105.

Με την παράγραφο 2 προστίθενται οι λέξεις «σε περίληψη» στο σημείο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 που αναφέρεται στην υποχρέωση δημοσίευσης ορισμένων αποφάσεων στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ). Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με υπέρμετρα έξοδα για τις δημοσιεύσεις εκτενών κειμένων στο εν λόγω Δελτίο.

Με την παράγραφο 3 καταργούνται τα άρθρα 85, 86, 87 και 88, τα οποία αφορούν την επιτροπή πιστωτών, τα οποία από παραδρομή δεν καταργήθηκαν με το ν. 4446/2016, ο οποίος κατήργησε κάθε άλλη αναφορά στην επιτροπή πιστωτών.

Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται εσφαλμένη παραπομπή της παραγράφου 2 του άρθρου 101 στην παράγραφο 5 του άρθρου 106β και τίθεται η ορθή παράγραφος που παραπέμπεται, δηλαδή η παράγραφος 6 του άρθρου 106β.

Στην παράγραφο 5, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και στην αιτιολογία της παραγράφου 2, αντικαθίσταται η υποχρέωση που προβλεπόταν στην παράγραφο 2 του άρθρου 105 για δημοσίευση της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΤΑΑ -ΤΑΝ με υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της αίτησης.

Στην παράγραφο 6, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και στην αιτιολογία της παραγράφου 2, αντικαθίσταται η υποχρέωση που προβλεπόταν στην παράγραφο 6 του άρθρου 106α για δημοσίευση της αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ με υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της αίτησης, ενώ διασαφηνίζεται το περιεχόμενο της δήλωσης των πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.

Στην παράγραφο 7, διαγράφεται η αναφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 106γ σε ψηφοφορία πιστωτών, εφόσον με τον ν. 4446/2016 καταργήθηκε η δυνατότητα πιστωτών να αποφασίζουν επί συμφωνίας εξυγίανσης σε συνέλευση.

Με την παράγραφο 8 αντικαθίσταται εσφαλμένη παραπομπή της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρθρου 106γ στο άρθρο 106β και τίθεται το ορθό άρθρο που παραπέμπεται, δηλαδή το 104.

Στην παράγραφο 9 διευκρινίζεται ότι η ματαίωση της υλοποίησης της συμφωνίας εξυγίανσης κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 106ε αφορά το χρηματοοικονομικό τμήμα της συμφωνίας, δηλαδή την τυχόν συμφωνηθείσα μεταβολή όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη (π.χ. μεταβολή χρόνου εκπλήρωσης) ή την τυχόν συμφωνηθείσα διαγραφή απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη. Τούτο, άλλωστε, εναρμονίζεται με τις συνέπειες της ματαίωσης που προβλέπει αμέσως μετά η παράγραφος 3 του άρθρου 106ε (π.χ. επαναφορά απαιτήσεων στο προ της επικύρωσης ύφος τους). Τα αποτελέσματα συμφωνιών εξυγίανσης με άλλο περιεχόμενο (με περιεχόμενο, ιδίως, μεταβίβαση επιχείρησης ή κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων), αντιθέτως, δεν θίγονται από τη ματαίωση της συμφωνίας, κατά το περιεχόμενο που δίνεται στη «ματαίωση» στην παράγραφο 3 του άρθρου 106ε.

Με την παράγραφο 10 προστίθεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 171 ο αριθμός του άρθρου στο οποίο γίνεται παραπομπή, ο οποίος είχε παραλειφθεί εκ παραδρομής.

Στην παράγραφο 11 τίθενται οι μεταβατικές διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο..... 

Τροποποιήσεις του ν. 4446/2016 (Α' 240)

Στο παρόν άρθρο γίνονται ορισμένες τροποποιήσεις στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4446/2016 σχετικά με την εφαρμογή τροποποιήσεων που επήλθαν στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Στην παράγραφο 1 βελτιώνεται η διατύπωση της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 13, η οποία έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για εφαρμογή δύο διατάξεων (της παραγράφου 11 του άρθρου 106β και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 106γ) και «επί εκκρεμών διαδικασιών». Καθώς οι διατάξεις αυτές αφορούν επικυρωμένες συμφωνίες εξυγίανσης, οπότε και τυπικά έχει λήξει η διαδικασία εξυγίανσης, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί η σχετική μεταβατική διάταξη με στενή της ανάγνωση. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και επί επικυρωμένων κατά της θέση σε ισχύ του ν. 4446/2016 συμφωνιών.

Στην παράγραφο 2 διορθώνεται η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 156 του Πτωχευτικού Κώδικα, σύμφωνα με τα επεξηγούμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4446/2016 (επί του άρθρου 156 του Πτωχευτικού Κώδικα). Προβλέπεται, περαιτέρω, ότι οι διατάξεις του άρθρου 148 καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες.

Τέλος, στην παράγραφο 3 διευκρινίζεται με προσθήκη σχετικής μεταβατικής διάταξης στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4446/2016 ότι ο ειδικός εντολοδόχος της παραγράφου 6 του άρθρου 106β δεν απαιτείται να προέρχεται από το Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας, μέχρι την ενεργοποίηση του Μητρώου αυτού, σε αρμονία και με άλλες μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4446/2016.

Προτεινόμενες Διατάξεις

Άρθρο ....

Τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α' 153)

1. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Πτωχευτικού Κώδικα ως εξής:

«Στη συζήτηση της αίτησης κλητεύεται ο οφειλέτης, εφόσον αυτή υποβάλλεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 5, άλλως η συζήτηση είναι απαράδεκτη».

2. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Πτωχευτικού Κώδικα ως εξής:

«Οι αποφάσεις που κηρύσσουν ή ανακαλούν την πτώχευση ή μεταβάλλουν το χρόνο παύσης των πληρωμών, επικυρώνουν τη συμφωνία εξυγίανσης ή την ακυρώνουν, επικυρώνουν ή απορρίπτουν το σχέδιο αναδιοργάνωσης, ακυρώνουν τούτο ή διατάσσουν την ατομική ανατροπή του ή παύουν τις εργασίες της πτωχεύσεως, καθώς και σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζεται στον παρόντα κώδικα, καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με επιμέλεια του συνδίκου, του οφειλέτη ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δημοσιεύονται σε περίληψη στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ)».

3. Καταργούνται τα άρθρα 85, 86,87 και 88 του Πτωχευτικού Κώδικα.

4. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 101 του Πτωχευτικού Κώδικα ως εξής:

«Όταν ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφασή του που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β δύναται να διορίσει ειδικό εντολοδόχο, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 106β, με την εξουσία να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφου εκείνων των μετόχων ή εταίρων του οφειλέτη που δεν συμπράττουν στη λήψη της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και υπό τον όρο της μη σύμπραξής τους, εφόσον, επιπλέον των οριζομένων στο άρθρο 106β, πιθανολογεί ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης του οφειλέτη κατά το κεφάλαιο όγδοο οι μέτοχοι ή οι εταίροι δεν θα λάβουν μέρος στο προϊόν της εκκαθάρισης».

5. Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 105 του Πτωχευτικού Κώδικα ως εξής:

«Με επιμέλεια του αιτούντος ή των αιτούντων, περίληψη της αίτησης δημοσιεύεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ) και στο Γ.Ε.ΜΗ.».

6. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 106α του Πτωχευτικού Κώδικα ως εξής:

«Τα προληπτικά μέτρα του προηγούμενου άρθρου και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να διαταχθούν και πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας, άπαξ, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ), εφόσον προσκομίζεται από τον αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας και συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης ή του επικειμένου κινδύνου κατά τις διατάξεις των άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ.».

7. Αντικαθίσταται to πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 106γ του Πτωχευτικού Κώδικα ως εξής:

«Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης».

8. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 106γ του Πτωχευτικού Κώδικα ως εξής:

«Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43), καθώς και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθείπριν από την υποβολή της αίτησης κατά το άρθρο 104».

9. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 106ε του Πτωχευτικού Κώδικα ως εξής:

«Η κήρυξη πτώχευσης του οφειλέτη, μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, επιφέρει τη ματαίωση υλοποίησης της συμφωνίας, κατά το μέρος που η συμφωνία περιέχει τις προβλέψεις των περιπτώσεων α' ή δ'της παραγράφου 1 του άρθρου 103».

10. Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 171 του Πτωχευτικού Κώδικα ως εξής:

«Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες μόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η αίτηση απορριφθεί για το λόγο ότι προβλέπεται πως η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για τη κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3».

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 ως 10 εφαρμόζονται επί διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ως έναρξη διαδικασιών νοείται η κατάθεση της αίτησης πτώχευσης ή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης. Η διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύει από τότε που ίσχυσε ο ν. 4446/2016, δηλαδή επί αιτήσεων πτώχευσης που υπεβλήθησαν από 22-12-2016 και εφεξής.

Τροποποιήσεις του ν. 4446/2016 (Α' 240)

1. Αντικαθίσταται η περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4446/2016 ως εξής:

«Η παράγραφος 5 του άρθρου 84 και τα άρθρα 148, 167, 168 και 169 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως αυτά τίθενται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και επί εκκρεμών κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος διαδικασιών. Στην περίπτωση της παραγράφου 11 του άρθρου 106β και στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 106γ υπάγονται και οι διαδικασίες στις οποίες οι συμφωνίες εξυγίανσης έχουν ήδη επικυρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους».

2. Αντικαθίσταται η περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4446/2016 ως εξής:

«Η διάταξη του άρθρου 156 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, εφαρμόζεται και επί αιτήσεων που έχουν κατατεθεί από 19 Αυγούστου 2015».

3. Προστίθεται περίπτ. στ' στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4446/2016 ως εξής:

«στ. Μέχρι την ενεργοποίηση του Μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να διορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για την τέλεση καθηκόντων ειδικού εντολοδόχου κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 106β»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!