Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2/62043/0004/2017 Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Αριθμ. 2/62043/0004 

ΦΕΚ Β’ 3212/13.09.2017 

Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

2), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 12 άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). 

β) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει, 

γ) του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

2. Την αριθ. 2/23107/0004/21.3.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)» (Β΄ 973). 

3. α. Τα αριθ. 1874/ΕΞ2017/7.7.2017 και ΕΜΠ.2339/ ΚΥ/3.8.2017 έγγραφα της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. 

β. Το από 8 10.10.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. 

4. Την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων και επίτευξης δημοσιονομικού οφέλους μέσω της επαναξιολόγησης των δομών της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Α. Αναστέλλουμε τη λειτουργία των κάτωθι Περιφερειακών Υπηρεσιών και των υπαγόμενων σε αυτές οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών: 

i) Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Π.Δ.Δ.Ο.Ε.) Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων 

ii) Π.Δ.Δ.Ο.Ε. Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων

iii) Π.Δ.Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

iν) Π.Δ.Δ.Ο.Ε. Κρήτης ν. Υποδιεύθυνση Κομοτηνής της Π.Δ.Δ.Ο.Ε. Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

Β. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες των ανωτέρω Περιφερειακών Υπηρεσιών ασκούνται σύμφωνα με την αριθ. 2/23107/0004/21.3.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 973).

Άρθρο 2 

Α. Αναστέλλουμε τη λειτουργία της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών 

Β. Οι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες της ως άνω Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς ασκούνται εφεξής από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου.

Άρθρο 3 

Α. Το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης ισχύει από 28.09.2017. 

Β. Το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ