Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 81729 ΕΞ 2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 53543 ΕΞ 2020/ 01.06.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.» (Β’ 2458).

Αριθμ. 81729 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B' 3272/10.06.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 53543 ΕΞ 2020/ 01.06.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.» (Β’ 2458).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπερ. στστ) της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 80 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

β) του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96),

γ) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ζ) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024]Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

η) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

θ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και

ι) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. α) Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 185) απόφαση διορισμού της Πηνελόπης Παγώνη του Σωτηρίου, σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Την υπό στοιχεία 171091 ΕΞ 2023/21.11.2023 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 6807, ΑΔΑ: 6ΥΡΘΗ-Β7Ο).

3. Την υπό στοιχεία 53543 ΕΞ 2020/01.06.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.» (Β’ 2458).

4. Την υπό στοιχεία 64076 ΕΞ 2020/23.06.2020 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.» (ΑΔΑ: ΩΗΔΜΗ-ΡΚΜ).

5. Την υπό στοιχεία 80914 ΕΞ 2024/07.06.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Το από 15.05.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

7. Την ανάγκη τροποποίησης της σύστασης της εν θέματι Επιτροπής.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ,

αποφασίζουμε:

I. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 53543 ΕΞ 2020/ 01.06.2020 (Β’ 2458) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αντικαθιστούμε στην παρ. Α του διατακτικού αυτής την περ. β) και η παρ. Α διαμορφώνεται, ως εξής:

«Α. Συνιστούμε στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Επιτροπή, για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.

Η ανωτέρω Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

α) Τον Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης.

γ) Τον Προϊστάμενο της Α’ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Ζ’ Τμήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής».

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2024

Με εντολή Υπουργού
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!