Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1102/2017 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της ΑΑΔΕ

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1117/2016 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1102

ΦΕΚ B 2382 - 13.07.2017

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α’ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της Α. 1169/2021 (ΦΕΚ B 3294 - 26.07.2021) με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 12 της απόφασης αυτής και στην Α.1166/2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 13Α και της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4465/2017(Α’ 47),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παραγράφου 6, της περίπτωσης δδ’ της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,

γ) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και ειδικότερα των άρθρων 4, 25, 28, 62, 63 και της παρ. 5 του άρθρου 66 αυτού,

δ) της με αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. ΠΟΛ. 1074/19.5.2017 (Β’ 1927) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στο ν. 2523/1997 με το άρθρο 47 του ν. 4465/2017, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων».

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Β’ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/6.7.2016 (Β’ 2108) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.».

6. Την αριθ. 1135781/4484/17.12.1997 (Β’ 6/19.01.1998) κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α’ 179) για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 1106210/3960/ΔΕ-Γ΄/7.11.2000 (Β’ 1442) όμοια, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας και κάθε αναγκαίου ζητήματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης του άρθρου αυτού.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών

Τα όργανα της φορολογικής διοίκησης επιβάλλουν κάθε φορά με πράξη τους το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εφόσον διαπιστωθούν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην αριθ. ΠΟΛ. 1074/19.5.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται εφόσον τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 διαπιστώνονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια του οικείου ελέγχου και εφόσον πριν από την αποχώρηση αυτών από την επαγγελματική εγκατάσταση κοινοποιείται σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου.

Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναστέλλεται:

α. άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κ.Φ.Δ. ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,

β. αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης α’, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,

γ. αμελλητί για δέκα (10) ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης β’, διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Άρθρο 2

Διαδικασία εφαρμογής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών

Για τους σκοπούς εφαρμογής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών, των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και των Δ.Ο.Υ. ή οι οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι τελούν σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μεριμνούν κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση τους για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Με το πέρας του διενεργούμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχου και εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

Μετά από τη διαπίστωση των ανωτέρω οριζομένων, τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. καθώς και τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η προαναφερθείσα Δ.Ο.Υ..

Η ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης εκδίδεται «Με εντολή Διοικητή» από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης για την οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.. Το ίδιο όργανο, εκδίδει κατά την ημέρα έκδοσης της ειδικής εντολής και την κατά περίπτωση πράξη αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου.

Για την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο οποίος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για σαράντα οκτώ (48) ώρες, με την ως άνω πράξη ορίζεται η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου σε ώρα εντός της ημέρας έκδοσης της πράξης, καθώς και ο σχετικός χρόνος λήξης.

Εξαιρετικά, εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του μέτρου αναστολής λειτουργίας άμεσα σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, καθώς και σε περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου δεν συμπίπτει με ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, με σχετική επισημείωση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή του οριζομένου από αυτόν υπαλλήλου, επί της εκδοθείσας πράξης αναστολής λειτουργίας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στην παρούσα απόφαση.

Ο αρμόδιος σύμφωνα με τα ανωτέρω Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος γνωστο ποιεί στην οικεία Αστυνομική αρχή την πράξη αναστολής λειτουργίας για σαράντα οκτώ (48) ώρες. Αντίγραφο της πράξης αναστολής λειτουργίας επιδίδεται στον υπόχρεο κατά τη διαδικασία σφράγισης ή αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για ενενήντα έξι (96) ώρες ή για δέκα (10) ημέρες, με την πράξη αναστολής λειτουργίας ορίζεται το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Η πράξη της αναστολής λειτουργίας κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή μαζί με έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εφαρμογής του μέτρου.

Η αναστολή λειτουργίας στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης αναστολής λειτουργίας και της έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Άρθρο 3

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση παρεμπόδισης της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην αριθ. ΠΟΛ. 1074/19.5.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει, σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αναστέλλεται μέχρι ένα (1) μήνα με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κοινοποιείται στον υπόχρεο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

Οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων.

Οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο είναι αρμόδιοι για την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου με κλήση προς ακρόαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.

Μαζί με την απόφαση επιδίδεται στον υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης.

Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Η τυχόν αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

Άρθρο 4

Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ., είναι αρμόδιοι να υπογράφουν το πρακτικό σφράγισης και αποσφράγισης, για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκατα στάσεων.

Για τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομικής αρχής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο με την σύμπραξη του ως άνω Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα «σφραγίσθηκε μέχρι .......... (ημερομηνία - ώρα), βάσει της αριθ. ......... απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε ή της με αριθ. ......... πράξης αναστολής λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. ......... Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .........., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997» και στην αγγλική γλώσσα «operations suspended due to tax violations».

Ειδικά, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης με σφράγιση της κεντρικής εισόδου ή και κάθε άλλης εισόδου, λαμβάνεται, σε συνεννόηση με την Αστυνομική αρχή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. κάθε πρόσφορο μέτρο για τον τρόπο εφαρμογής της αναστολής λειτουργίας αυτής.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 της αριθ. 1135781/4484/17.12.1997 (Β’ 6/1998) κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 1106210/3960/ΔΕ-Γ΄/7.11.2000 (Β’ 1442) όμοια απόφαση.

Άρθρο 5

Επιβολή αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασης του μέτρου αναστολής

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, που έχει επιβληθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας αυτής για δέκα (10) ημέρες, με πράξη που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εν λόγω επαγγελματική εγκατάσταση, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιος να εκδίδει την πράξη της επιπλέον αναστολής λειτουργίας.

Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος είναι αρμόδιοι να υπογράφουν τα πρακτικά σφράγισης και αποσφράγισης της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Ως παραβίαση της αναστολής νοείται η, βάσει διαπιστώσεων των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης ή Αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, με οποιοδήποτε τρόπο λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης σε προσδιορισθέντα με την οικεία απόφαση ή πράξη αναστολής λειτουργίας χρόνο ή η αυθαίρετη αφαίρεση, καταστροφή ή παραποίηση των χρησιμοποιηθέντων για τη διενεργηθείσα σφράγιση μέσων.

Με την πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, προσδιορίζεται ο χρόνος της επιπλέον αναστολής λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της πράξης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της οποίας η σφράγιση παραβιάσθηκε και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος κοινοποιεί την πράξη της επιπλέον αναστολής λειτουργίας με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή και ζητά τη συνδρομή της για την εφαρμογή του μέτρου. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Επιβολή και εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση αλλαγής του φορέα ή διακοπής της επιχείρησης

Η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης, από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν κωλύει την επιβολή και την εκτέλεση τους, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.

Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκαν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

Άρθρο 7

Ειδική χρηματική κύρωση της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν.2523/1997 - Διαδικασία και τρόπος επιβολής

Με τις ίδιες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, σε κατηγορίες υπόχρεων που προσδιορίζονται στην αριθ. ΠΟΛ. 1074/19.5.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει, αντί της αναστολής λειτουργίας επιβάλλεται, κατά περίπτωση, ειδική χρηματική κύρωση ως εξής:

α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του α’ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 από χίλια (1.000) έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από δύο χιλιάδες (2.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,

β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα (3.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,

γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του γ’ εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανεξαρτήτως εφαρμογής λογιστικού συστήματος.

Στις περιπτώσεις που στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται ο έλεγχος ασκούνται παράλληλα και δραστηριότητες κατηγοριών υπόχρεων που προσδιορίζονται στην ΠΟΛ. 1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει, επιβάλλεται μόνο η ειδική χρηματική κύρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, ανεξαρτήτως της δραστηριότητας σχετικά με την οποία διαπιστώνεται η παράβαση.

Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο είναι αρμόδια να υπογράφουν το σημείωμα διαπιστώσεων και την έκθεση ελέγχου επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Ως προς την προσυπογραφή και τη θεώρηση της εν λόγω έκθεσης εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με το πέρας του διενεργούμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχου και εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

Μετά τη διαπίστωση των ως άνω οριζομένων, τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα που επισύρουν την επιβολή της εν λόγω ειδικής χρηματικής κύρωσης, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.. Στη συνέχεια, τα ελεγκτικά όργανα συντάσσουν έκθεση ελέγχου επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, η οποία διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο της ως άνω Δ.Ο.Υ. για την έκδοση πράξης επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης κατά τα ως άνω αναφερόμενα. Η πράξη επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης κοινοποιείται στον υπόχρεο με την έκθεση ελέγχου επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης.

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 8

Επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας και της ειδικής χρηματικής κύρωσης κατόπιν διενέργειας ελέγχου από μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε. ελεγκτικά όργανα

Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από όργανα μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο ελέγχων της αρμοδιότητας τους και εφόσον συντρέχει η εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα σχετικά έγγραφα διαπίστωσης διαβιβάζονται αμελλητί στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα ως άνω έγγραφα διαβιβάζονται στη συνέχεια άμεσα από τον ως άνω Προϊστάμενο στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

Για το σημείωμα διαπιστώσεων, την ειδική εντολή ελέγχου, την πράξη ειδικής χρηματικής κύρωσης, την έκθεση ελέγχου της ειδικής χρηματικής κύρωσης, καθώς και τις εν γένει λοιπές διαδικασίες εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 2, 4 και 7 της παρούσας απόφασης κατά περίπτωση, καθώς και τα οριζόμενα στα επόμενα εδάφια του παρόντος άρθρου.

Για την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. εκδίδει εντολή ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιοι να υπογράφουν και να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων.

Για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, εκδίδει εντολή ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιοι να υπογράφουν και να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων και να συντάσσουν την έκθεση ελέγχου επιβολής της ως άνω ειδικής χρηματικής κύρωσης.

Άρθρο 9

Λοιπά θέματα

α. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 από τη δημοσίευση της και εφεξής, για τις παραβάσεις που τελούνται από την έναρξη ισχύος του ν. 4465/2017 και εφεξής.

Οι διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή του ως άνω μέτρου οι οποίες έλαβαν χώρα από την έναρξη ισχύος του ν. 4465/2017 μέχρι και τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις διαπιστώσεις παραβάσεων που τελούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΟΛ. 1074/2017 (Β΄ 1927/2.6.2017) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και εφεξής, οι οποίες επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή της σύμφωνα με τις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 8 του ιδίου ως άνω άρθρου.

β. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η ΠΟΛ.1117/2016 (Β’ 2402) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!