Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Νέο νομοσχέδιο με φορολογικές διατάξεις

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.". 

Με το νομοσχέδιο αυτό εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της υπ' αριθ. (ΕΕ) 2015/2376 Οδηγίας του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ L 332 της 18.12.2015) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/EE (ΕΕ L 64 της 11.3.2011), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α' έως και Η' του Μέρους πρώτου του ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α' 163) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Μέρους πρώτου του ν.4378/2016 (ΦΕΚ Α' 55).

Επίσης, με το ίδιο νομοσχέδιο επέρχονται μεταβολές, μεταξύ άλλων, στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 7), στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (άρθρα 8 και 9), στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 12), σε θέματα φορολογίας κατοχής ακινήτων (άρθρο 13), στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (άρθρο 14), στη φορολογία πλοίων (άρθρο 15), στον προϊσχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 16). 

Διαβάστε αναλυτικά, όπως κατατέθηκαν:

Διαβάστε επίσης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!