Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1078604 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/678 της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 2017, για την καταγραφή των εισαγωγών ποδηλάτων προέλευσης Σρι Λάνκα, είτε έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Σρι Λάνκα είτε όχι, στο μέτρο που αφορά την εταιρεία City Cycle Industries από τη Σρι Λάνκα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ &
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ &
ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480
Fax:210-69.87.506
E-Mail:m.lvtra@2001.svzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 612ΣΗ-Υ4Ψ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 24 Μαϊου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1078604 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των
Τελωνείων αρμοδιότητας τους)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/678 της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 2017, για την καταγραφή των εισαγωγών ποδηλάτων προέλευσης Σρι Λάνκα, είτε έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Σρι Λάνκα είτε όχι, στο μέτρο που αφορά την εταιρεία City Cycle Industries από τη Σρι Λάνκα . »

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή:

Α. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/678 της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 2017, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 98 /11.04.2017) και ισχύει από 11.04.2017 , σύμφωνα με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές καλούνται, δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίτροχων ποδηλάτων και άλλων ποδηλάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων, αλλά όχι τα μονότροχα), χωρίς κινητήρα, τα οποία εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ ex 8712 00 30 και ex 8712 00 70 (κωδικοί TARIC 8712 00 30 10, 8712 00 70 91), προέλευσης Σρι Λάνκα, είτε έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Σρι Λάνκα είτε όχι, στο μέτρο που αφορά την εταιρεία City Cycle Industries (πρόσθετος κωδικός TARIC B131).

Η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Β. την Ανακοίνωση σχετικά με την Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2015, στην υπόθεση Τ-413/13 City Cycle Industries κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την απόφαση του Δικαστηρίου, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σε σχέση με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 501/2013 του Συμβουλίου .

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 4 του Κεφαλαίου 87 με το ταυτάριθμο αποστελλόμενο φύλλο , του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .

Συνημμένα : σελίδα 1

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!