Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Φ. 610/338/2004 Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ., του πετρελαίου (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 περιπτώσεις β' και γ' του άρθρου 21 του Ν. 3193/2003 (Φ.Ε.Κ. 266/Α'/ 20.11.2003).

Αριθ. Φ. 610/338
ΦΕΚ Β 999 6-7-2004

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ., του πετρελαίου (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 περιπτώσεις β' και γ' του άρθρου 21 του Ν. 3193/2003 (Φ.Ε.Κ. 266/Α'/ 20.11.2003).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 Α'), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2, περιπτώσεις β' και γ,' του άρθρου 21 του N. 3193/ 2003 (ΦΕΚ266/Α) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α., ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης του κωδικού Σ.Ο. 27.10.00.66 που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός οδικών αξόνων ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς, ορίζεται συντελεστής Ε.Φ.Κ. σε 120 ευρώ το χιλιόλιτρο, η δε προκύπτουσα διαφορά του ποσού του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση το συντελεστή της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του N. 2960/2001 και του συντελεστή των 120 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, επιστρέφεται στις επιχειρήσεις αυτές με όρους και διαδικασία που καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Την ανάγκη καθιέρωσης διαδικασίας επιστροφής της διαφοράς του Ε.Φ.Κ., ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται από βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στις χρήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1.

3. Την αριθ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 519Β), Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Το άρθρο 22 παραγράφου 3 του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και προς τούτο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό με αριθμό ΚΑΕ 3128, αποφασίζουμε:

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία επιστροφής της διαφοράς του ποσού του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα κανονικό συντελεστή του πετρελαίου (DIESEL) κίνησης και του μειωμένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου που χρησιμοποιείται από βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός οδικών αξόνων ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις επιστροφής

Προκειμένου να τύχουν της ως άνω επιστροφής οι δικαιούχες βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν το εν λόγω πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης στις προαναφερθείσες χρήσεις, υπο-χρεούνται:

1. Να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τιμολόγια ή τιμολόγια-δελτία αποστολής, του παραλαμβανόμενου πετρελαίου κίνησης, στα οποία πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά:

  • Η επωνυμία της πωλήτριας εταιρείας πετρελαίου.
  • Η αγορασθείσα ποσότητα πετρελαίου (DIESEL) κίνησης σε χιλιόλιτρα.
  • Ο τόπος παράδοσης.

2. Να εγγράφουν στα τηρούμενα, βάσει του Κ.Β.Σ, βιβλία, όλες τις ποσότητες πετρελαίου (DIESEL) κίνησης που αγοράζονται, με καταχώρηση, μηχανογραφημένη ή χειρόγραφη, σε διαφορετικές στήλες του πετρελαίου (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή όσο και του πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα που κινούνται σε οδικούς άξονες.

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν οποιονδήποτε έλεγχο, καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

Άρθρο 2

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Για την επιστροφή του Ε.Φ. Κ. του άρθρου 1, οι δικαιούχες βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, δύνανται να καταθέτουν, ανά ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την οποία ζητείται η επιστροφή του ποσού του Ε.Φ.Κ. όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 περιπτώσεις β' και γ' του άρθρου 21 του Ν. 3193/2003 στην οποία αναφέρονται επίσης :

  • Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, κ.λπ.) της επιχείρησης.
  • Το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

β) Θεωρημένα από την Τελωνειακή Αρχή φωτοαντίγραφα των τιμολογίων ή τιμολογίων-δελτίων αποστολής, αγοράς του πετρελαίου (DIESEL) κίνησης με τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας που αφορούν τις παραληφθείσες ποσότητες από τις 16.10.2003.

γ) Αναλυτικό πίνακα υπολογισμού των προς επιστροφή φορολογικών επιβαρύνσεων.

δ) Βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου για την εγγραφή της επιχείρησης στα μητρώα του.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης:

- το αντικείμενο αυτής και ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα.

- ότι το πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης για το οποίο αιτείται την επιστροφή ποσού του Ε.Φ.Κ. χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις παραγωγικές ανάγκες λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης και όχι για χρήση σε οχήματα που κινούνται στους οδικούς άξονες.

2. Οι επιχειρήσεις ανάλογα με την επιλογή του χρόνου για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ., οφείλουν να καταθέτουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για μεν το πρώτο εξάμηνο μέχρι το τέλος του μηνός Ιουλίου, για δε το δεύτερο εξάμηνο ή για το έτος, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επομένου έτους.

3. Τα δικαιολογητικά για το χρονικό διάστημα από 16.10.2003 μέχρι και 31.12.2003, θα υποβληθούν μαζί με την πρώτη αίτηση επιστροφής του Ε.Φ.Κ. κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης απόφασης θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλωθούν οι ποσότητες πετρελαίου που παρελήφθησαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη 2002 και 2003 για τις χρήσεις που προαναφέρονται και θα προσκομισθούν φωτοαντίγραφα των σχετικών καταχωρήσεων στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Άρθρο 3

Αρμόδιες Αρχές

1. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών είναι η Τελωνειακή Αρχή στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένη η δικαιούχος βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση.

2. Αρμόδιες για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής ορίζονται, κατά Τελωνειακή Περιφέρεια, οι παρακάτω Τελωνειακές Αρχές:

Τελωνειακή Περιφέρεια 

Τελωνείο

Αττικής 

Ζ' ΤΕΤΣ Πειραιά

Θεσσαλονίκης 

ΣΤ' ΤΕΤΣ Θεσσαλονίκης

Πατρών 

Α' Πατρών

Καβάλας 

Καβάλας

Βόλου 

Βόλου

Δωδεκανήσου 

Ρόδου

Κέρκυρας 

Κέρκυρας

Ηρακλείου 

Ηρακλείου

Λέσβου 

Μυτιλήνης
Κυκλάδων  Σύρου

Άρθρο 4 Έλεγχος δικαιολογητικών.

Υπολογισμός και επιστροφή ποσού του Ε.Φ.Κ.

1. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου αφού ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, τα διαβιβάζει στην αρμόδια για την επιστροφή Τελωνειακή Αρχή το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν του ενός μηνός από της παραλαβής τους, αφού κρατήσει ακριβή φωτοαντίγραφα αυτών.

Η παραπάνω Τελωνειακή Αρχή ελέγχου προκειμένου να προβεί στην οριστική εκκαθάριση των ετήσιων παραλαβών πετρελαίου, διενεργεί , μια φορά το χρόνο τακτικό έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της δικαιούχου βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης, σύμφωνα με τα προβλε-πόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας και αφού επαληθεύσει τις εγγραφές με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί τα διαβιβάζει στην αρμόδια για την επιστροφή των φορολογικών επιβαρύνσεων Τελωνειακή Αρχή.

Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου μπορεί να ενεργεί επίσης και έκτακτο έλεγχο σε κάθε περίπτωση, η δε βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση υποχρεούται να επιδεικνύει τα σχετικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση.

2. Η αρμόδια για την επιστροφή των φορολογικών επιβαρύνσεων Τελωνειακή Αρχή αφού ελέγξει τον πίνακα υπολογισμού των αιτούμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, καθορίζει τις επιστρεπτέες φορολογικές επιβαρύνσεις με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου και εκδίδει την απόφαση επιστροφής. Η παραπάνω απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο δυνατόν και σε καμία περίπτωση πέραν του διμήνου από της ημερομηνίας παραλαβής της σχετικής αίτησης μετά του συνόλου των δικαιολογητικών από την Τε-λωνειακή Αρχή ελέγχου.

Εάν από τους ελέγχους που πραγματοποιούν οι παραπάνω αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές διαπιστωθούν παραβάσεις, παρατυπίες ή ελλείψεις στην τήρηση των βιβλίων ή στα δικαιολογητικά που προσκομίζει η δικαιούχος επιχείρηση, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά, επιφυλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Άρθρο 5

Λοιπές διατάξεις

Για τον υπολογισμό του προς επιστροφή ποσού του Ε.Φ.Κ. για το χρονικό διάστημα από 16.10.2003 μέχρι και 31.12.2003, εφόσον τα τιμολόγια αγοράς του πετρελαίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας δεν έχουν καταχωρηθεί σε ειδικές στήλες στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, εκτός από τα απαιτούμενα από το ως άνω άρθρο δικαιολογητικά, κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή με βάση τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές και προσκομίζονται τα αντίστοιχα τιμολόγια προκειμένου να θεωρηθούν ακριβή αντίγραφα αυτών.

Άρθρο 6

Πάγια προκαταβολή

1. Η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού γίνεται από την πάγια προκαταβολή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό στις Τελωνειακές Αρχές που ορίζονται ως αρμόδιες στο άρθρο 3, με την προηγούμενη προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας από την ενδιαφερόμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση.

2. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί η πάγια προκαταβολή και προκειμένου να μην καθυστερούν οι επιστροφές στους δικαιούχους, ενισχύεται προσωρινά η υφιστάμενη πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση που αρχίζει να ισχύει από 16.10.2003, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2004

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!