Υπουργείο Εργασίας

Φ.10035/47467/1094/2017 Σχετικά με το αν το Βοήθημα ανεργίας των διατάξεων του Ν.3986/2011,όπως ισχύει, μπορεί να θεωρηθεί τακτική επιδοτούμενη ανεργία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ: Β’
Tαχ. Δ/νση:Σταδίου 29 
Ταχ. Κώδικας: 10110-ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: I. Παπαδόκουλος 
Τηλέφωνο: 2131516 609 
e-mail: tmelepag@0013.syzefxis.gov.gr 
FAX: 2131516 609

Αθήνα, 06/03/2017 

ΑΠ: Φ.10035/47467/1094

ΠΡΟΣ:
Ε.Φ.Κ.Α.
Γενική Διεύθυνση 
Απονομής Συντάξεων 
Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης 
Αγίου Κωνσταντίνου 8 
Τ.Κ. 102 41 Αθήνα

ΚΟΙΝ.:
Δ/νση Διαδοχικής 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
Τμήμα Εφαρμογής 
Κανονισμών Ε.Ε. 
Υπόψη κας Μαμμωνά

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το αν το Βοήθημα ανεργίας των διατάξεων του Ν.3986/2011,όπως ισχύει, μπορεί να θεωρηθεί τακτική επιδοτούμενη ανεργία.

ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π.: 42600/1849/28-09-2015 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας. το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από το Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε. της Δ/νσης Διαδοχικής Κοινωνικής Ασφάλισης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, όπως ισχύει, συστάθηκε στον Ο.Α.Ε.Δ. Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, ο οποίος αποτελείται από δυο κλάδους, που λειτουργούν με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο δεύτερος ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.

Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Από 1.8.2011 θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους - αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους του ΟΑΕΕ. .

Η εισφορά μέχρι 31.12.2016 εισπράττονταν από τον ΟΑΕΕ μαζί με τις λοιπές εισφορές και από 1.1.2017 από το ΕΦΚΑ και αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα που καταβάλλεται

Με τις διατάξεις της αρ. Φ.80000/8285/253/26-03-2013 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ/705τ.Β'), όπως ισχύει, που εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων του ν.3986/2011, όπως ιοχύει, καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και οι όροι για την καταβολή βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους, ασφαλισμένους στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ.

Από τα παραπάνω είναι σαφές όχι ο Ειδικός Λογαριασμός που έχει συσχαθεί στον ΟΑΕΔ έχει πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ειδική εισφορά που συνεισπράττεται με τις εισφορές των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ, δεν επιδοτείται, και για τους δικαιούχους του Βοηθήματος Ανεργίας δεν προβλέπεται η απόδοση κανενός είδους ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια της χορήγησής του.

Κατά συνέπεια ο χρόνος λήψης του Βοηθήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί συντάξιμος ή επιδοτούμενης ανεργίας και επομένως να ληφθεί υπόψη στις προϋποθέσεις που απαιτούνιαι για λήψη σύνταξης για οποιαδήποτε λόγο, είτε πλήρους είτε μειωμένης.

Επιπροσθέτως, η βούληση του νομοθέτη αποτυπώθηκε με σαφήνεια για τη δυνατότητα αναγνώρισης ως πλασματικού χρόνου της επιδοτούμενης ανεργίας μισθωτών (άρθρο 40 του Ν.2084/1992 όπως ισχύει και άρθρο 40 του Ν.3996/2011).

Αντιθέτως, αξίζει να σημειωθεί, ότι ανάλογη πρόβλεψη για το βοήθημα ανεργίας του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 δεν υφίσταται ούτε στις διατάξεις του Ν.3996/2011 (άρθρα 39, 40 &β41) περί αναγνωριζόμενων χρόνων ούτε στις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4387/2016 σχετικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι ο ΟΑΕΔ, χαρακτηρίζει το εν λόγω Βοήθημα ως ένα αυτοτελές ειδικό σύστημα χορήγησης βοηθήματος καθώς οι χρόνοι ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο, δεν προσμετρώνται για τον συνυπολογισμό του συστήματος παροχών τακτικής ανεργίας και για το λόγο αυτό δεν αποτυπώνονται στο επίσημο ευρωπαϊκό έντυπο U1 (το οποίο βεβαιώνει τις περιόδους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση παροχών ανεργίας).

Επίσης ότι το επίδομα ανεργίας που χορηγεί η χώρα μας ταυτίζεται μόνο με την εξαρτημένη εργασία. (Α.Π.: 60010/14298/387/06-04-2015 έγγραφο του Τμήματος Εφαρμογής Κανονισμών ΕΕ της Δ/νσης Διαδοχικής Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!