Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Σταματόπουλος - Καραβοκύρης Εισαγωγικό σημείωμα από το νέο βιβλίο για τον τρόπο φορολογίας των εισοδημάτων

Το σημείωμα που ακολουθεί προέρχεται από το βιβλίο "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" των Δημ. Σταματόπουλου- Αντ. Καραβοκύρη, το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου 2017. Μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο πατώντας εδώ.

Εισαγωγικό σημείωμα για τον τρόπο φορολογίας των εισοδημάτων και γενικές υποχρεώσεις των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη. Από το βιβλίο Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση - Ερμηνεία, Έκδοση 2017.

1. Ο νέος ΚΦΕ από 1.1.2014 διακρίνει τις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

2. Εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και συμβάσεις (ειδική κλίμακα με ειδικές μειώσεις φόρου. Άρθρα 15-20). Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα φορολογικό έτος και περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

3.  Παροχές σε είδος που λαμβάνουν εργαζόμενοι ή συγγενικά τους πρόσωπα μεγαλύτερες των 300 ευρώ θεωρούνται μισθός.

Οι αμοιβές σε είδος καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13, με ένα γενικό κανόνα για όλους τους εργαζόμενους και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Ο γενικός κανόνας δεν καταλαμβάνει τους εταίρους ή μετόχους, εκτός εάν λαμβάνουν αμοιβές ΔΣ, οπότε θεωρούνται για τη φορολογία ως μισθωτοί.

Εξειδικεύονται 4 κατηγορίες παροχών σε είδος για τις οποίες είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η αγοραία αξία τους προκειμένου να αποτελέσουν φορολογητέο εισόδημα για τον εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο. Οι παροχές αυτές είναι:

α) η παραχώρηση οχήματος,

β) τα δάνεια ή η προκαταβολή μισθού,

γ) τα δικαιώματα προαίρεσης (stock options) απόκτησης μετοχών και

δ) η παραχώρηση κατοικίας.

4. Εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην ουσία ενοποιήθηκαν οι πηγές Δ, Ε και Ζ που προέβλεπε ο προηγούμενος ΚΦΕ σε μια πηγή από επιχειρηματική δραστηριότητα (εμπορική – βιοτεχνική- βιομηχανική δραστηριότητα, γεωργική – αγροτική δραστηριότητα, ελευθέρια επαγγέλματα και κάθε είδους προσφορά υπηρεσιών, είτε πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις είτε για ελεύθερους επαγγελματίες).

Τα κέρδη των φυσικών προσώπων από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις φορολογούνται από 1.1.2016 και μετά με την κλίμακα του άρθρου 15§1 του ΚΦΕ.

Το εισόδημα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα.

5. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2016 και μετά, φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα του άρθρου 15§1 που αφορά μισθούς - συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. (Άρθρα 29 και 15).

6. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). (Άρθρο 58).

7. Το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας προσδιορίζεται λογιστικά. Έσοδα μείον Έξοδα συν - πλην απογραφές έναρξης και λήξης. Για τον προσδιορισμό του κέρδους επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται απαριθμούνται περιοριστικά στα άρθρο 23.

Επίσης στα άρθρα 24 καθορίζονται οι κανόνες των φορολογικών αποσβέσεων, στο άρθρο 25 οι κανόνες αποτίμησης των αποθεμάτων, στο 26 οι διαδικασίες χαρακτηρισμού απαιτήσεων ως επισφαλών, στο 27 οι διαδικασίες μεταφοράς των ζημιών, στο άρθρο 49 οι κανόνες σχετικά με την υποκεφαλαιοδότηση και αναγνώρισης τόκων και στο άρθρο 50 οι περιορισμοί στις ενδοομιλικές συναλλαγές.

8. Εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων (ειδική κλίμακα ενοίκια μέχρι 12.000 € με συντελεστή 15%,  από 12.001€ έως 35.000€ με συντελεστή 35% και για ποσά άνω των 35.001 € με συντελεστή 45%. (Άρθρο 40).

9. Οι τόκοι καταθέσεων φορολογούνται στην πηγή με εξάντληση της φορολογίας (15%). (Άρθρο 40).

10. Οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού διατηρούν τον ειδικό τρόπο φορολογίας. (ειδικοί συντελεστές). Οι αξιωματικοί 15% και το κατώτερο πλήρωμα 10%. (Άρθρο 15).

11. Στα δικαιώματα παρακρατείται φόρος 20% (όχι στα νομικά πρόσωπα Ελλάδος) και εάν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση για τα δικαιώματα αυτά. (Άρθρα 38 και 40).

12. Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1.1.2017 και μετά φορολογούνται με συντελεστή 15% με εξάντληση της φορολογίας. (Άρθρα 36 και 40). Ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων μέχρι 31.12.2016 ήταν 10%. Επίσης ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα από 1.1.2017 αυξάνεται στο 15%, αντί του 10% που ισχύει μέχρι την 31.12.2016.

13. Το συνολικό καθαρό εισόδημα σε Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες, με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή 29% για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2016 και μετά. Τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 φορολογούνταν τα κέρδη μέχρι 50.000 με 26% και για το ποσό των κερδών άνω των 50.000€ με 33%. (Άρθρα 29 και 58).

14. Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ., και προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29% για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά (26% για το φορολογικό έτος 2014)  και αυτοτελής φορολογία διανεμομένων κερδών (μερισμάτων) με 15% για μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1.1.2017 και μετά. Μέχρι 31.12.2016 ο συντελεστής ήταν 10%. (Άρθρα 58 και 40).

15. Φορολογείται η υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου με συντελεστή 15% (μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας, τίτλων, μεριδίων, ολόκληρων επιχειρήσεων). (Άρθρα 41- 43).   Ειδικά οι διατάξεις του άρθρου 41 για τη φορολογία της  υπεραξίας ακινήτων είναι σε αναστολή από 1.1.2015 έως 31.12.2017.  Άρθρο 72 παρ.33 ΚΦΕ.

16.  Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%. (Άρθρα 21 παρ. 4 και άρθρο 29 παρ. 4).

17. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. Τεκμήρια.

Με τις διατάξεις των άρθρων 30 έως 34, καθορίζεται εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, με βάση αντικειμενικό σύστημα.

Τα τεκμήρια είναι δύο κατηγοριών:

α. Τεκμαρτός υπολογισμός εισοδήματος με βάση τα χρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία, ανεξάρτητα εάν είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα (κατοικίες, αυτοκίνητα ΕΙΧ, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακοί βοηθοί, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα, πισίνες και ένα ελάχιστο ποσό ως ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης). Άρθρο 31.

β. Τα πραγματικά καταβαλλόμενα ποσά για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Πόθεν έσχες. Άρθρο 32.

Το σύστημα για τον τεκμαρτό προσδιορισμό ή εναλλακτικό υπολογισμό του εισοδήματος, κατ’ αρχήν έχει κριθεί με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 1402-5/1987 ότι τα τεκμήρια είναι συνταγματικά και όχι μόνο δεν αντίκεινται στο άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος αλλά υλοποιούν και την επιταγή του άρθρου 4 παρ. 5 το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.»

Ο τεκμαρτός ή εναλλακτικός προσδιορισμός πρέπει να βασίζεται σε αρχές και κανόνες και να είναι απλός, δίκαιος και κατανοητός από τον πολίτη χωρίς να καταφεύγει σε δυσνόητα προγράμματα για να το καταλάβει, να μην δημιουργεί ταύτιση συμφερόντων, για το λόγο αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούνται ελάχιστες αντικειμενικές τιμές (π.χ. εάν στις μισθούμενες κατοικίες υπολογίζεται ως τεκμήριο το ενοίκιο, τότε δημιουργείται ταύτιση συμφερόντων μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για μείωση του εμφανιζόμενου ενοικίου, το ίδιο βέβαια ισχύει και για το ιδιωτικό σχολείο κ.λπ.), να μην δημιουργεί στρεβλώσεις και απαγορεύσεις στην αγορά, να έχει συμπληρωματικό ρόλο στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος και να λειτουργεί ως κριτήριο απόδειξης των αδήλωτων εισοδημάτων ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

18. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος: Στην παρ. 4 του άρθρου 8 τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης εισοδήματος το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο χρόνος που παραδίδονται τα αγαθά, ο χρόνος που προσφέρονται οι υπηρεσίες, γιατί ο χρόνος φορολογίας συνδέεται με την απόκτηση του δικαιώματος προς είσπραξη και δεν εξαρτάται από τον πραγματικό χρόνο της είσπραξης ή μη του αντιτίμου του αγαθού ή της υπηρεσίας.

19. Πίστωση φόρου αλλοδαπής: Στις διατάξεις του άρθρου 9§2  του ΚΦΕ  ορίζεται, ότι η μείωση  του φόρου εισοδήματος κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

20. Υπόχρεοι να παρακρατούν φόρο: Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζομένους τους υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο με το σύστημα φορολόγησης στην πηγή (άρθρο 59§1α’ ΚΦΕ).

Επομένως πρέπει να παρακρατείται φόρος:

- κατά την καταβολή ημερομισθίων, μισθών, επιδομάτων αδείας, ασθενείας, εορτών, ενοικίου, κόστους διαβίωσης, εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου, υπερωριακής εργασίας, επιχορηγήσεων, αναδρομικών εισοδημάτων.

- σε αποζημιώσεις για μη ληφθείσες άδειες, για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης, εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου,

- σε αμοιβές πρόσθετες, σε διευθυντές ή μέλη του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σε δικηγόρους με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας, σε εργαζόμενους βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου όταν εργάζονται σε τρεις εργοδότες ή το 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα εργοδότη και γενικά κάθε αμοιβή.

- σε προμήθειες, επιμίσθια, φιλοδωρήματα, παροχές οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης.

- σε παροχές σε είδος,  με την εγκ. ΠΟΛ. 1072/31.3.2015 έγινε δεκτό ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών σε είδος αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, Βλέπε τα θέματα των άρθρων αυτών. Άρθρα 59-64.

21.  Φυσικά πρόσωπα: Ποιοι είναι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος: Με τις διατάξεις του άρθρου 67§1 του ΚΦΕ  καθορίζεται ποιοι είναι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο τρόπος υποβολής, καθώς και τα εισοδήματα που θα δηλωθούν. Ειδικότερα, ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.

Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι  που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου με τις διατάξεις της περ. η' του άρθρου 33 του ΚΦΕ.

Διευκρινίζεται ότι, δεν προβλέπεται, πλέον, εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Κώδικα, εφόσον αποκτούν εισόδημα.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2014 και μετά. (Σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1067/20.3.2015).

22. Νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος: Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Φορολογική Διοίκηση όλων των εισοδημάτων που αποκτούν ακόμα και εάν αυτά απαλλάσσονται του φόρου είτε φορολογούνται αυτοτελώς. Επομένως, οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οι συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι κοινοπραξίες, οι νομικές οντότητες εταιρικές ή μη, έχουν υποχρέωση δήλωσης όλων των εισοδημάτων που αποκτούν στην Φορολογική Διοίκηση.

23. Προκαταβολή φόρου  φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα: Με το άρθρο 67 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο βεβαιώνεται η προκαταβολή βάσει της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Σημειώνουμε ότι στην επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνεται και το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.  Ως προκαταβολή βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 100% του φόρου που προκύπτει μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2016 και μετά, αφαιρουμένων παρακρατηθέντων φόρων και προκαταβληθέντων φόρων.

24. Προκαταβολή φόρου 100% για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες: Σύμφωνα με το άρθρο 71§1 του ΚΦΕ, με βάση την δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του φορολογικού έτους.

Το σημείωμα που προηγήθηκε προέρχεται από το βιβλίο "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" των Δημ. Σταματόπουλου- Αντ. Καραβοκύρη, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαρτίου 2017. Μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο πατώντας εδώ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Δημ. Σταματόπουλου- Αντ. Καραβοκύρη

 • Πλήρης κωδικοποίηση του ΚΦΕ (ν.4172/2013)
 • Αναλυτική θεματική ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση-Απάντηση
 • Βασικές έννοιες και επισημάνσεις σε κάθε άρθρο
 • Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες και σχετική Νομολογία
 • Συνδυαστική ανάλυση με ΕΛΠ, ΚΦΔ και ΦΠΑ
 • Αναλυτικό αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο
 • Ενημερωμένο μέχρι και Μάρτιο 2017

Παραγγελία

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

 • Πεδίο εφαρμογής
 • Υποκείμενοι σε φορολογία
 • Φυσικά πρόσωπα
 • Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα
 • Επιχειρηματική δραστηριότητα (εμπορικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, αγροτικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα)
 • Κέρδη, ζημιές, αποτελέσματα
 • Αποσβέσεις, επισφαλείς απαιτήσεις
 • Μισθοί, συντάξεις, παροχές σε είδος
 • Μερίσματα, ενοίκια, τόκοι, δικαιώματα
 • Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
 • Τεκμήρια απόκτησης και διαβίωσης.
 • Ανάλωση κεφαλαίου, κάλυψη τεκμηρίων.
 • Υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων, μετοχών, μεριδίων, επιχειρήσεων
 • Μειώσεις φόρου και αναγνωριζόμενες δαπάνες
 • Υπόχρεοι παρακράτησης φόρου, φορολόγηση στην πηγή
 • Προκαταβολή φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Επιχειρηματικές δαπάνες που αναγνωρίζονται. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
 • Συντελεστές φορολογίας, κλίμακες, συντελεστές παρακράτησης
 • Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
 • Χρόνος φορολογίας
 • Ενδοομιλικά μερίσματα και πληρωμές. Υποκεφαλαιοδότηση 
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές. Ανταλλαγή τίτλων
 • Συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!