Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ 2017 Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ 2017 

ΦΕΚ B 502 - 20.02.2017 

Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 120, 121α, 128, 129, 130 και 137 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 

2. Το άρθρο 2 του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α') «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης». 

3. Την υπ 'αρ. Α2/40819/7167/91 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών (ΦΕΚ 955 Β') «Λεπτομέρειες εφαρμογής των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήματα». 

4. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων αναλογικής καταβολής ή επιστροφής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση και σχετιζόμενων θεμάτων ταξινόμησης. 

5. Την παράγραφο 7 του άρθρου 121α του ν.2960/2001 με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα έντυπα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υπαγωγής των επιβατικών αυτοκινήτων στις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου, με αναλογική καταβολή ή επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, τα απαιτούμενα παράβολα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου. 

6. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α' και ΦΕΚ 25/2015 Α' για διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν. 

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α' και 121 Α' για διόρθωση σφάλματος). 

8. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016/14-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ 3696 Β΄). 

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'). 

10. Τις διατάξεις του π.δ.  118/2013 (ΦΕΚ 152 Α') «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α') - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 

11. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') με τις οποίες μετονομάζεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

12. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') με το οποίο διορίζεται ο Χρήστος Σπίρτζης του Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202 Α') «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

14. Τον ν. 722/1977 (ΦΕΚ 199 Α') «Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως κυριότητος των αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών τινών διατάξεων». 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄), όπως ισχύει και του άρθρου 35 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως ισχύει. 

16. Την αριθ. Α-33824/2683 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1514 Β') «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (τεύχος Ε.Ε. αρ. L 138/1-6-1999, σελ.57-65) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων. 

17. Την υπ' αρ. ΔΕΦΚ Δ 5018174 ΕΞ 2014/23-7-2014 (ΦΕΚ 2161 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθιέρωση νέου πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων». 

18. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α'«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α') και ιδίως το άρθρο 41 αυτού. 

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής - εκμισθωτές 

1. Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στο εσωτερικό της χώρας με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση, υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης, ανάλογα με το χρονικό διάστημα της χρήσης τους στη χώρα, με αναλογική καταβολή ή επιστροφή. 

2. Στις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, εκμισθωτές είναι πρόσωπα της παραγράφου 1 της περίπτωσης Α του άρθρου 2 του ν. 1665/1986. 

3. Ως θέση σε κυκλοφορία, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του ν.2960/2001, για αυτοκίνητα της παραγράφου 2 του άρθρου 4, νοείται η χρήση του οδικού δικτύου της χώρας, αντί της ταξινόμησης. 

Άρθρο 2 

Αρμόδια αρχή 

1. Αρμόδια αρχή για την υποβολή των τελωνειακών παραστατικών για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης είναι η τελωνειακή αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η κατοικία ή η έδρα του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπόχρεο. 

2. Η ίδια αρχή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της υπόθεσης, μέχρι τη λήξη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 121α του ν.2960/2001, καθώς και για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης στην περίπτωση που αυτό καταβάλλεται ολόκληρο, επειδή το χρονικό διάστημα της μίσθωσης δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό. 

Άρθρο 3 

Διαδικασία αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου με χρηματοδοτική μίσθωση από εκμισθωτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος. 

1. Η Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση του συνολικού τέλους ταξινόμησης, καταβολή του μέρους αυτού που αναλογεί στη χρήση στη χώρα, καθώς και για την αναστολή της διαφοράς υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο του. 

Το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται και βεβαιώνεται συνολικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και καταβάλλεται κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, με βάση τους συντελεστές απομείωσης, λόγω ηλικίας και αμαξώματος. Για το ποσό του τέλους ταξινόμησης που τίθεται σε αναστολή, κατατίθεται εγγύηση (χρηματική, αξιόχρεη τρίτου, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο) σε ποσοστό 100% αυτού. 

2. Ακολούθως, εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος με την παρατήρηση: «Χρηματοδοτική μίσθωση αρθ. 121α ν.2960/2001. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη λήξη της σύμβασης, στις ....... χωρίς την καταβολή της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης. Απαγορεύεται η μεταβίβαση». 

Στην εκδιδόμενη από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, άδεια κυκλοφορίας περιορισμένης ισχύος, αναγράφεται ο εν λόγω περιορισμός, καθώς και η ημερομηνία λήξης της άδειας. 

3. Ο υπόχρεος, πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της μίσθωσης, οφείλει να προσέλθει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, είτε: 

α) για την καταβολή της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης, προκειμένου το επιβατικό αυτοκίνητο να κυκλοφορεί στη χώρα, χωρίς περιορισμό, είτε 

β) για να αιτηθεί την επαναποστολή του αυτοκινήτου σε άλλο κράτος μέλος ή την εξαγωγή του σε τρίτη χώρα, με τήρηση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις διατυπώσεων και διαδικασιών. 

Με την οριστικοποίηση του καθεστώτος του άρθρου 121α του ν.2960/2001, η εγγύηση λύεται. 

4. Στην ως άνω (α) περίπτωση, μετά την καταβολή, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης, αλλά βεβαίωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, η οποία προσκομίζεται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, προκειμένου να αρθεί ο περιορισμός κυκλοφορίας στην άδεια και σε περίπτωση εξαγοράς να αρθεί και ο περιορισμός μεταβίβασης. 

5. Νοείται, ότι κάθε ενέργεια του υπόχρεου μισθωτή, στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει να προβλέπεται από τους όρους της συναφθείσας σύμβασης με τον εκμισθωτή και, ειδικότερα, ο υπόχρεος, εφόσον δεν είναι κύριος του αυτοκινήτου, θα πρέπει να έχει παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης. 

Άρθρο 4 

Διαδικασία αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου με μίσθωση από εκμισθωτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος. 

1. Η Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση του συνολικού τέλους ταξινόμησης, καταβολή του μέρους αυτού που αναλογεί στη χρήση στη χώρα, καθώς και για την αναστολή της διαφοράς υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο του. Το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται και βεβαιώνεται συνολικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και καταβάλλεται κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μίσθωσης, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή. Για το ποσό του τέλους ταξινόμησης που τίθεται σε αναστολή, κατατίθεται εγγύηση (χρηματική, αξιόχρεη τρίτου, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο) σε ποσοστό 100% αυτού. 

Με την οριστικοποίηση του καθεστώτος του άρθρου 121α του ν.2960/2001, η εγγύηση λύεται. 

2. Όταν το χρονικό διάστημα της μίσθωσης δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, για την κυκλοφορία στη χώρα, εκδίδεται Δελτίο Προσωρινής Χρήσης και Κυκλοφορίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. 

Προϋποθέσεις για την έκδοση είναι το αυτοκίνητο να φέρει πινακίδες μόνιμης σειράς άλλου κράτους μέλους και να καλύπτεται ασφαλιστικά, μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και χρήσης στη χώρα. 

3. Το Δελτίο Προσωρινής Χρήσης και Κυκλοφορίας συμπληρώνεται, σε απλό χαρτί χρώματος λευκού και μεγέθους Α4, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ και εκδίδεται σε δύο αντίτυπα Α και Β, τα οποία υπογράφονται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον υπόχρεο. Αφού καταχωρήσει το Δελτίο, το τελωνείο έκδοσης κρατά το αντίτυπο Β και παραδίδει το αντίτυπο Α στον δικαιούχο. Το τελωνείο έκδοσης και παρακολούθησης του καθεστώτος καταχωρεί και παρακολουθεί την τακτοποίηση των Δελτίων Προσωρινής Χρήσης και Κυκλοφορίας σε ειδικό προς τούτο θεωρημένο βιβλίο με αύξουσα αρίθμηση. Η έκδοση, διαχείριση και τακτοποίηση του καθιερούμενου, με την παρούσα, εντύπου δύναται να πραγματοποιείται μηχανογραφικά, μέσω πληροφοριακού συστήματος. 

4. Πριν από την έκδοση του Δελτίου, καταβάλλονται τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. 

5. Όταν το χρονικό διάστημα της μίσθωσης υπερβαίνει τους έξι μήνες, για την ταξινόμηση του οχήματος, εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή πιστοποιητικό ταξινόμησης με την παρατήρηση: «Μίσθωση. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη λήξη της σύμβασης, στις ........ χωρίς την καταβολή της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης. Απαγορεύεται η μεταβίβαση». Στην εκδιδόμενη άδεια κυκλοφορίας περιορισμένης ισχύος, αναγράφεται ο εν λόγω περιορισμός, καθώς και η ημερομηνία λήξης της άδειας. 

6. Ο υπόχρεος οφείλει, πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της μίσθωσης, να προσέλθει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, για να αιτηθεί την επαναποστολή του αυτοκινήτου στο άλλο κράτος μέλος, με τήρηση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις διατυπώσεων και διαδικασιών. 

Άρθρο 5 

Επιστροφή τέλους ταξινόμησης 

1. Όταν δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων το χρονικό διάστημα της χρήσης του αυτοκινήτου στη χώρα, ως αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης, το τέλος ταξινόμησης καταβάλλεται ολόκληρο. Το μέρος αυτού που αναλογεί στο επιπλέον χρονικό διάστημα από αυτό που το αυτοκίνητο πράγματι διατέθηκε με χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση στη χώρα, επιστρέφεται εντόκως με τη διαδικασία του άρθρου 32 του ν.2960/2001, χωρίς να τίθεται προθεσμία υποβολής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο τριών ετών από την αρχική βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης. 

2. Το προς επιστροφή τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται αναλογικά με βάση τους συντελεστές απομείωσης, λόγω ηλικίας και αμαξώματος του άρθρου 126 του ν.2960/2001

3. Προϋποθέσεις για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης είναι να αποδεικνύεται: 

α) η καταβολή ολόκληρου του τέλους ταξινόμησης για το υπό κρίση αυτοκίνητο. 

β) το χρονικό διάστημα χρήσης του αυτοκινήτου στη χώρα, αποκλειστικά ως αντικείμενο χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης. 

γ) η εξαγωγή ή μεταφορά εκτός χώρας με επαναποστολή/αποστολή του. 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά 

1. Πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τον τελωνισμό επιβατικών αυτοκινήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 121α του ν.2960/2001 είναι τα εξής: 

α. Σε όλες τις περιπτώσεις: 

αα. στοιχεία ταυτοποίησης του υπόχρεου, κατά περίπτωση: δελτίο αστυνομικής ή άλλου τύπου ταυτότητας, διαβατήριο, καταστατικό, πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης ή άλλα στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση, κατά περίπτωση. 

ββ. αποδεικτικά στοιχεία μόνιμης κατοικίας/έδρας. 

β. Στις περιπτώσεις των άρθρων 3 και 4, επιπλέον: 

αα. σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης. 

ββ. τίτλος κυριότητας αυτοκινήτου - αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας άλλου κράτους μέλους. 

γγ. στοιχεία ασφάλισης του αυτοκινήτου, ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 4 που η μίσθωση δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. 

γ. Στις περιπτώσεις του άρθρου 3, επιπλέον:

αα. απόδειξη ότι το αυτοκίνητο προορίζεται για επαγγελματική χρήση - ιδιότητα μισθωτή. 

δ. Στις περιπτώσεις του άρθρου 4, επιπλέον:

αα. απόδειξη ότι η εκμισθώτρια εταιρεία, η οποία είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέρος έχει σχετικό σκοπό. 

ε. Προκειμένου περί επιστροφής τέλους ταξινόμησης του άρθρου 5: 

αα. ειδική δήλωση και πιστοποιητικό ταξινόμησης (αντίγραφο για τον παραλήπτη) για το υπό κρίση αυτοκίνητο, από τα οποία διαπιστώνεται η καταβολή συνολικά του τέλους ταξινόμησης. 

ββ. βεβαίωση διαγραφής από τα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

γγ. στις περιπτώσεις εκμισθώτριας εταιρείας, απόδειξη χρήσης του αυτοκινήτου στη χώρα ως αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης, για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι τη διαγραφή του, βάσει ιστορικού μεταβολών κυριότητας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σχετικών λογιστικών στοιχείων (μητρώο παγίων) και συμβάσεων μίσθωσης, διαδοχικών ή μη. 

στ. Για τις περιπτώσεις που το καθεστώς οριστικοποιείται με επαναποστολή/εξαγωγή του αυτοκινήτου, κατά περίπτωση: 

αα. προκειμένου για αποστολή/επαναποστολή με μεταβίβαση κυριότητας σε υποκείμενα σε ΦΠΑ πρόσωπα, τιμολόγιο επί του οποίου αναγράφεται ο αριθμός VIES του αγοραστή. 

ββ. προκειμένου για αποστολή/επαναποστολή σε ιδιώτες με μεταβίβαση κυριότητας, δήλωση του παραλήπτη στο άλλο κράτος μέλος ότι το αυτοκίνητο περιήλθε στην κατοχή του, θεωρημένη από ελληνικό προξενείο. 

γγ. δήλωση της παραλήπτριας εκμισθώτριας εταιρίας στο άλλο κράτος μέλος ότι το αυτοκίνητο περιήλθε στην κατοχή της. 

δδ. πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής. 

Άρθρο 7 

Αλλαγή όρων σύμβασης - παράταση ή μείωση του χρονικού διαστήματος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 121α 

1. Ο υπόχρεος οφείλει, εντός τριών εργάσιμων ημερών, να ενημερώνει την αρμόδια τελωνειακή αρχή, για κάθε τροποποίηση της σύμβασης, η οποία επιφέρει αλλαγή στα δηλωθέντα στην Ειδική Δήλωση στοιχεία.

Για παράδειγμα, στοιχεία αναφορικά με τον υπόχρεο-μισθωτή, τη διεύθυνση κατοικίας/έδρας του, στοιχεία του αυτοκινήτου-μισθίου ή άλλους ουσιώδεις όρους. 

2. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης παραταθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων, με τροποποίηση της σύμβασης, στις περιπτώσεις των άρθρων 3 και 4, καταβάλλεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί επιπλέον σε αυτό, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας.

Παράβολο 100 ευρώ καταβάλλεται σε κάθε έγκριση της τελωνειακής αρχής για παράταση του χρονικού διαστήματος της μίσθωσης. 

3. Μετά την καταβολή του τέλους ταξινόμησης για το επιπλέον χρονικό διάστημα, εκδίδεται βεβαίωση, ως Παράρτημα III, η οποία προσκομίζεται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, προκειμένου να παραταθεί η προθεσμία στην άδεια κυκλοφορίας. 

4. Αν μειωθεί το χρονικό διάστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί σε αυτό, επιστρέφεται. Παράβολο 100 ευρώ καταβάλλεται σε κάθε έγκριση της τελωνειακής αρχής για μείωση του χρονικού διαστήματος της μίσθωσης. 

5. Μετά την ως άνω επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, εκδίδεται βεβαίωση, ως Παράρτημα IV, η οποία προσκομίζεται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, προκειμένου να τροποποιηθεί η προθεσμία στην άδεια κυκλοφορίας. 

Άρθρο 8 

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου, όπως αυτή πιστοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η διαφορά του τέλους ταξινόμησης διαγράφεται και η υπόθεση οριστικοποιείται και τίθεται στο αρχείο.

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

Άρθρο 9 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017 

Οι Υπουργοί 

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!