Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1106/8-4-1998 Κοινοποίηση απόφασης περί -Υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (AΦM) και διαδικασίες απόδοσής του

YΠOIK 1045709/1693/ΔM/ΠOΛ. 1106/8.4.1998

Κοινοποίηση απόφασης περί "Υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (AΦM) και διαδικασίες απόδοσής του"

Σας κοινοποιούμε την AYO 1027411/842/ΔM/26.2.1998, που δημοσιεύθηκε στο ΦEK 193/B/ 3.3.98 περί "Υποχρεωτικής χορήγησης AΦM και διαδικασίες απόδοσής του", για να λάβετε γνώση και να ενεργείτε σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής.

Θα ακολουθήσει εγκύκλιος παροχής οδηγιών για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

ΦEK 193/B/3.3.1998

Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 54Α), σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται υποχρεωτικά Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε όλα τα Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών, να καθορίζει με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το χρόνο, το τρόπο, τη διαδικασία χορήγησης του ΑΦΜ, τον αριθμό των ψηφίων του, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χορήγησή του, τις πράξεις, τις συναλλαγές και δραστηριότητες φορολογικού ενδιαφέροντος, τις εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησής του.

3. Το γεγονός ότι αρχίζει άμεσα η παραγωγική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) στις πρώτες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) της Χώρας.

4. Την Απόφαση 1027319/677/Β0006/24-2-1998 του Υπουργού Οικονομικών περί ορισμού του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων Μητρώου.

5. Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4-10-1996 (ΦΕΚ 922/Β/96) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου με την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Νέος Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

1. Ο νέος Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των Φυσικών, Νομικών Προσώπων και Ενώσεων Προσώπων περιλαμβάνει εννέα (9) αριθμητικά ψηφία. Για όσους διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή συναλλαγές με Τρίτες Χώρες, ο ΑΦΜ μπορεί να περιλαμβάνει πριν από τα αριθμητικά ψηφία μέχρι και τρείς ακόμη χαρακτήρες.

2. Οι ΑΦΜ που έχουν αποδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, σε όλες τις κατηγορίες των προσώπων, δεν μεταβάλλονται. Για κάθε Δ.Ο.Υ. , που εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS), προστίθεται στην αρχή των ήδη αποδοθέντων ΑΦΜ το ψηφίο μηδέν (0).

3. Στα Φυσικά Πρόσωπα αποδίδεται ΑΦΜ του οποίου το πρώτο αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 1 ή 2 ή 3 ή 4. Στα Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων αποδίδεται ΑΦΜ του οποίου το πρώτο αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 7 ή 8 ή 9. Οι ΑΦΜ που αποδίδονται και το πρώτο από τα εννέα ψηφία τους αρχίζει από μηδέν (0) αφορούν Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις προσώπων.

4. Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/92 (ΚΒΣ), υποχρεούνται, από 1-1-1999, να διαθέτουν εννέα (9) πεδία αναγραφής του ΑΦΜ για συναλλαγές εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δώδεκα (12) πεδία για ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή συναλλαγές με Τρίτες Χώρες.

Στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μέχρι 31-12-1998 θεωρείται ορθή η αναγραφή του ΑΦΜ χωρίς την εμφάνιση σε αυτά του πρώτου από τα εννέα ψηφία εφόσον αυτό είναι το μηδέν (0).

Αρθρο 2

Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ

Χορηγείται υποχρεωτικά ενιαίος και μοναδικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στα παρακάτω πρόσωπα:

1. Στα ημεδαπά Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων καθώς και στα αλλοδαπά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, που είτε ιδρύουν υποκατάστημα ή γραφείο στην Ελλάδα είτε είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1642/1986, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων (υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών) που διαθέτουν εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Σε όσους αποκτούν επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλέτα άνω των 50 κ.ε., μηχάνημα έργων γενικά, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο ή ανεμόπτερο καθώς και σε όσους χορηγείται άδεια ικανότητος οδήγησης των ανωτέρω.

4. Στις έγγαμες γυναίκες που υποβάλλουν με τους συζύγους τους κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν διαθέτουν ΑΦΜ.

5. Σε όσους υποβάλλουν δήλωση φορολογίας κεφαλαίου λόγω απόκτησης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εμπράγματων δικαιωμάτων επ` αυτών.

6. Σε όσους ζητούν από τις ΔΟΥ αποδεικτικό ενημερότητας ή πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, που αφορούν δήλωση περιουσιακών τους στοιχείων ή εισοδημάτων τους ή καταβολή φόρων, τελών και εισφορών.

7. Στους εταίρους των Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών, στους εταίρους και διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στον Πρόεδρο και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ανωνύμων Εταιρειών καθώς και στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή τους διαχειριστές και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 101 καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994.

8. Σε όσους διενεργούν πράξεις ενώπιον της φορολογικής Αρχής εκπροσωπώντας νόμιμα φορολογούμενους, είτε με εντολή αρμοδίου οργάνου, είτε των ιδίων των υποχρέων, όπως ο εκκαθαριστής, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο φορολογικός αντιπρόσωπος, ο αντίκλητος.

9. Στα Υπουργεία, στις αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες, στις αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους Δήμους και στις Κοινότητες, ανεξάρτητα του αριθμού των οργανικών μονάδων ή γραφείων που διαθέτουν, πέραν της έδρας τους.

10. Στα αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας και ζητούν την επιστροφή φόρου από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον δεν διαθέτουν ΑΦΜ στη Χώρα της κατοικίας ή της έδρας τους, ή δεν τον έχουν γνωστοποιήσει στο Ελληνικό Δημόσιο.

11. Στα αλλοδαπά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, που συμμετέχουν σε ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων, με εξαίρεση αυτά που συμμετέχουν σε Ανώνυμες Εταιρίες.

12. Στην υπό ίδρυση επιχείρηση ή στο υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο καθώς και στο πρόσωπο που ορίζεται ιδρυτής τους.

13. Σε όσους έχουν υποχρέωση να εκδίδουν θεωρημένα φορολογικά στοιχεία του ΚΒΣ και ζητούν τη θεώρησή τους.

Αρθρο 3

Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ

Ο ΑΦΜ αναγράφεται υποχρεωτικά:

1. Σε όλες τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις, καθώς και στις δηλώσεις απόδοσης φόρων, τελών και εισφορών.

2. Σε όλα τα φορολογικά στοιχεία, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα ισοζύγια, όπως κατά περίπτωση ορίζεται από τις κατ` ιδίαν διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992).

3. Σε όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ και αφορούν την περιουσιακή κατάσταση ή τη δήλωση εισοδημάτων των υπόχρεων, καθώς και στα αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

4. Σε όλα τα συμβόλαια που καταρτίζονται και αφορούν μεταβίβαση ακινήτου ή εμπραγμάτου επί ακινήτου δικαιώματος, από οποιαδήποτε αιτία καθώς και στην έκθεση πλειστηριασμού σε περίπτωση εκούσιου ή αναγκαστικού πλειστηριασμού και για όλους τους συμβαλλόμενους. Στις περιπτώσεις, που η μεταγραφή των ανωτέρω γίνεται χωρίς σύνταξη συμβολαίου, η αναγραφή του ΑΦΜ γίνεται στον τίτλο μεταγραφής.

5. Στα συστατικά έγγραφα των νομικών προσώπων, των Ομορρύθμων, Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ενώσεων Προσώπων για τα μέλη ή εταίρους αυτών, καθώς και για τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.

6. Στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, υπέρ των επιχορηγούμενων, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, για όλους τους δικαιούχους είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου.

7. Στις άδειες ικανότητος οδήγησης και στις άδειες κυκλοφορίας παντός τύπου οχημάτων, που χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

8. Στις καταστάσεις που υποβάλλονται στο νδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τους υπόχρεους απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και στα βιβλιάρια ασφάλισης όλων των ασφαλισμένων.

9. Στις τελωνειακές διασαφήσεις για την εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών, από ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που έχουν κατοικία, έδρα, υποκατάστημα ή γραφείο στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι αλλοδαποί και ομογενείς που εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα, για την εισαγωγή της οικοσκευής τους.

10. Σε όλους τους υπόχρεους, που αναγράφονται στους τίτλους είσπραξης (χρηματικούς καταλόγους), για βεβαίωση οφειλών τους στις Δ.Ο.Υ., υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ Νομικών Προσώπων και Τρίτων.

11. Στα Ατομικά Φύλλα λκπτωσης, για όλους τους δικαιούχους έκπτωσης ή επιστροφής βεβαιωθέντων χρεών, που εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

12. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις που από ειδικές διατάξεις προβλέπεται η αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Αρθρο 4

Απόδοση ΑΦΜ

1. Η απόδοση ΑΦΜ στα Φυσικά πρόσωπα προηγείται της βεβαίωσης έναρξης εργασιών. Ο ΑΦΜ διατηρείται καθ` όλη τη διάρκεια της ζωής των Φυσικών Προσώπων και δεν μεταβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου όπως οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, επαγγέλματος, δραστηριότητας, αρμόδιας ΔΟΥ, είδος και αριθμός ταυτότητας.

2. Η απόδοση ΑΦΜ στα Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων διενεργείται ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών. Ο ΑΦΜ των Νομικών Προσώπων και Ενώσεων Προσώπων παραμένει ο ίδιος και δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε μεταβολή των προσώπων αυτών.

Ο ΑΦΜ που αποδόθηκε σε νομικό πρόσωπο ή σε ένωση προσώπων απενεργοποιείται με τη δήλωση διακοπής των εργασιών τους.

3. Στις περιπτώσεις ίδρυσης, ο ΑΦΜ αποδίδεται στην υπό ίδρυση επιχείρηση ή στο υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο. Ο ΑΦΜ δεν αλλάζει αν υποβληθούν δηλώσεις μεταβολής της νομικής μορφής του υπό ίδρυση νομικού προσώπου, της επωνυμίας του ή της έδρας του. Στην περίπτωση που ο ιδρυτής του υπό ίδρυση Νομικού Προσώπου αποφασίσει τη μεταβολή αυτού σε ατομική επιχείρηση, τότε υποβάλλει δήλωση διακοπής του υπό ίδρυση νομικού προσώπου και ταυτόχρονα δήλωση έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης.

4. Οι εργασίες της ίδρυσης πρέπει να έχουν περαιωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από της υποβολής της δήλωσης ίδρυσης. Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί για ένα εξάμηνο.

Αρθρο 5

Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ - Δικαιολογητικά

1. Για την απόδοση ΑΦΜ στα Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ το έντυπο "Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής ατομικών στοιχείων".

Με το έντυπο αυτό δηλώνονται:

α) Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, Επώνυμο, Ονομα, Επώνυμο και Ονομα πατέρα και μητέρας, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης στην Ελλάδα ή Χώρα Γέννησης στο Εξωτερικό.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου

γ) Η υπηκοότητα, το επάγγελμα και η οικογενειακή κατάστασή του

δ) Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του και αλληλογραφίας του.

Κατά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, επιδεικνύεται υποχρεωτικά η ταυτότητα ή σε περίπτωση αλλοδαπού, το διαβατήριο του υπόχρεου. Οταν η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτών. Σε περίπτωση που το ημεδαπό φυσικό πρόσωπο στερείται ταυτότητας συνυποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης.

2. Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της παραπάνω δήλωσης, υποβάλλεται η ίδια δήλωση, με αναγραφή μόνο των στοιχείων που έχουν μεταβληθεί με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών μεταβολής. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του με τη συμπλήρωση της ημερομηνίας θανάτου, η οποία αποδεικνύεται με την συνυποβαλλόμενη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Με τη δήλωση απόδοσης ΑΦΜ υποβάλλεται από το υπόχρεο Φυσικό Πρόσωπο και το έντυπο "Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου".

Στο έντυπο αυτό, ο υπόχρεος δηλώνει τις σχέσεις του, με φυσικά πρόσωπα, που αφορούν την οικογενειακή του κατάσταση ή την εκπροσώπησή του.

Η ίδια έντυπη δήλωση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο δημιουργηθεί ή μεταβληθεί μια τέτοια σχέση .

4. Για την απόδοση ΑΦΜ στα Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων υποβάλλεται το έντυπο "Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου".

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του καταστατικού. Συνυποβάλλεται δε και η δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου, στην οποία το Νομικό Πρόσωπο και η λνωση Προσώπων δηλώνει τις σχέσεις που απορρέουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

Μετά την παραλαβή των παραπάνω δηλώσεων και δικαιολογητικών παραδίδεται στον υπόχρεο από τη ΔΟΥ αντίγραφο του εντύπου "Αποδεικτικό Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών".

Αρθρο 6

Χρόνος απόδοσης ΑΦΜ - Βεβαίωση απόδοσης

1. Στα Φυσικά Πρόσωπα ο ΑΦΜ αποδίδεται αμέσως μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και την επικοινωνία με την κεντρική βάση του συστήματος. Στην περίπτωση της ταυτόχρονης υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος, ο ΑΦΜ αποδίδεται με τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης εργασιών.

2. Στα Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων ο ΑΦΜ αποδίδεται με τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης εργασιών.

3. Στα Φυσικά Πρόσωπα, με την απόδοση ΑΦΜ, χορηγείται από τη ΔΟΥ έντυπη βεβαίωση απόδοσης. Στα Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων η βεβαίωση αυτή, είναι ενσωματωμένη με την βεβαίωση έναρξης εργασιών. Υποδείγματα των παραπάνω βεβαιώσεων επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στις βεβαιώσεις αυτές αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, καθώς και ο ΑΦΜ που του αποδόθηκε.

4. Οι παραπάνω βεβαιώσεις, επιδεικνύονται από τον υπόχρεο, όπου επιβάλλεται η αναγραφή του ΑΦΜ είτε από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είτε από άλλες διατάξεις.

Αρθρο 7

Αρμόδια Δ.Ο.Υ

Αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ είναι:

1. Για τα Φυσικά Πρόσωπα καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ ή διαχειριστές ΕΠΕ, ή μέλη λοιπών Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων, η ΔΟΥ της κατοικίας τους εκτός αν ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, οπότε αρμόδια είναι η ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης τους.

2. Για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων είναι η ΔΟΥ της έδρας τους. Εξαιρούνται οι Ανώνυμες Εταιρείες των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης για τις οποίες αρμόδια είναι η αντίστοιχη ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών.

3. Για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις ή τα υπό ίδρυση Νομικά Πρόσωπα είναι η ΔΟΥ της κατοικίας ή έδρας του ιδρυτή τους, κατά περίπτωση, εκτός αν πρόκειται για ίδρυση Ανωνύμων Εταιρειών, οπότε είναι η αντίστοιχη ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών.

4. Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού λλληνες και αλλοδαποί, και αποκτούν στην Ελλάδα είτε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία από οποιαδήποτε αιτία είτε εισοδήματα, που δεν προέρχονται από άσκηση επιτηδεύματος, η ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού.

5. Για τους κατοίκους αλλοδαπής, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων, που έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα ή συμμετέχουν σε ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων, εκτός Ανωνύμων Εταιρειών, η ΔΟΥ του υποκαταστήματος ή του εκπροσώπου τους στην Ελλάδα, αντίστοιχα.

6. Για τα λοιπά αλλοδαπά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, που δικαιούνται επιστροφής φόρου εισοδήματος, κατ` εφαρμογή σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας, η Δ.Ο.Υ. που διενεργεί την επιστροφή αυτή.

Αρθρο 8

Απενεργοποίηση ΑΦΜ

1. Στις περιπτώσεις που έχει αποδοθεί παραπάνω από ένας ΑΦΜ σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αυτό οφείλεται σε παραλείψεις της υπηρεσίας, γίνεται απενεργοποίηση των ΑΦΜ που δεν χρησιμοποιούνται.

2. Για την απενεργοποίηση των ΑΦΜ συμπληρώνεται από τον υπόχρεο το έντυπο "Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ". Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται από τη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση ο μοναδικός ΑΦΜ που θα παραμείνει με τα στοιχεία του υπόχρεου.

3. Στις περιπτώσεις που έχει αποδοθεί προσωρινός ΑΦΜ και οφείλεται σε λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας, γίνεται απενεργοποίηση. Για την απενεργοποίηση των προσωρινών ΑΦΜ και απόδοση πραγματικού ΑΦΜ, όπου απαιτείται, καλείται ο υπόχρεος να συμπληρώσει και να υποβάλλει το έντυπο "Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων" προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Η διαδικασία απενεργοποίησης των προσωρινών ή διπλών πραγματικών ΑΦΜ, αρχίζει για την κάθε Δ.Ο.Υ., τουλάχιστον δύο (2) μήνες πρίν την έναρξη λειτουργίας σ` αυτήν του Υποσυστήματος Μητρώου του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) και ολοκληρώνεται κατά την ένταξή της σε αυτό.

Ειδικά οι προσωρινοί ΑΦΜ που δεν έχουν εισπρακτέο υπόλοιπο, διαγράφονται οίκοθεν. Για όσους προσωρινούς ΑΦΜ υπάρχει εισπρακτέο υπόλοιπο, μπορεί να αποδοθεί από τη Δ.Ο.Υ. πραγματικός ΑΦΜ και να γίνει απενεργοποίηση του προσωρινού ΑΦΜ με ταυτόχρονη μεταφορά χρεών με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστός στην υπηρεσία ο αριθμός ταυτότητας του οφειλέτη.

Αρθρο 9

Λοιπές Διατάξεις

1. Ολες οι αναφερόμενες δηλώσεις της παρούσας απόφασης, επέχουν θέση υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 ν. 1599/1986. Στη περίπτωση αναγραφής ανακριβών στοιχείων, ο υπόχρεος υφίσταται τις συνέπειες του νόμου περί ψευδών δηλώσεων και τις κυρώσεις του άρθρου 4 ν. 2523/1997.

2. Οπου στη παρούσα απόφαση αναφέρεται λνωση Προσώπων νοούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994.

3. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας να υποβάλλουν "Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής ατομικών στοιχείων". Η μη υποβολή της δήλωσης αυτής, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., έχει ως συνέπεια τις κυρώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 εδάφια α` και β` του ν. 2523/97.

Αρθρο 10

Χρόνος ισχύος της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει για όλες τις Δ.Ο.Υ. από 1 Μαϊου 1998, με εξαίρεση:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, των παραγράφων 4, 5, 6 και 13 του άρθρου 2, της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 8 που εφαρμόζονται μόνο από τις ΔΟΥ που αρχίζουν να λειτουργούν με το Υποσύστημα Μητρώου του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS), από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του υποσυστήματος Μητρώου.

β) Την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 1 η οποία θα εφαρμοστεί με την εξάντληση των διαθεσίμων οκταψήφιων ΑΦΜ.

γ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 2, όταν ζητείται από τα πρόσωπα αυτά απόδοση ΑΦΜ, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει η απόδοση ΑΦΜ να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-6-1999.

δ) Οι παράγραφοι 4, 6, 7 και 8 του άρθρου 3 από 30-6-1999.

ε) Ειδικά για τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Μοσχάτου και τους συναλλασσόμενους με αυτή από 3 Μαρτίου 1998, που αρχίζει η πιλοτική εφαρμογή του Υποσυστήματος Μητρώου του Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Kυβέρνησης.

Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.

Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!