Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1176578 ΕΞ 2016 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, που έχουν κατανεμηθεί στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε κατηγορίες και κλάδους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας:10184 - Αθήνα
Πληροφορίες: Στ. Ακαλίδης, Ε. Ρίζος
Τηλ.: 210 32.22.386, 210 33.10.432
Fax: 210 32.30.829
e-mail: ypoikd6a.er@1988.syzefxis.gov.gr
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ
ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄ 3954/9-12-2016
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1176578 ΕΞ
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, που έχουν κατανεμηθεί στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε κατηγορίες και κλάδους».

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.4178/2013 (Α’ 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης- Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
γ) της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178), όπως ισχύει,
ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 19 και της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α1147309 ΕΞ2014/6-11-2014 (Β’ 3013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το αριθ. 77911 ΔΟΔ/Β ΕΞ 2016/14-7-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4. Τα αριθ. ΔΣΣΟΔ Ε 1137288 ΕΞ 2016/22-9-2016 και ΔΣΣΟΔ Ε 1166041 ΕΞ 2016/17-11-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οποία:
α) η δαπάνη, που προκύπτει από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης: αα) θα προκληθεί κατά την πλήρωση των θέσεων αυτών και ββ) για το έτος 2017 έχει συνυπολογιστεί στην πρόταση για τον Προϋπολογισμό εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αλλά δεν μπορεί ακόμα να βεβαιωθεί αν θα είναι εντός των ορίων του υπό διαμόρφωση Μ.Π.Δ.Σ. 2017-2020 και του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., έτους 2017 και
β) το ύψος της δαπάνης ενός (1) μηνός εντός του έτους 2016, είναι περίπου 96.850€, για το οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη δέσμευσης πίστωσης.

5. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

6. Το π.δ. 73/2015 (Β’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ.18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

9. Την ανάγκη ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων προσωπικού, που έχουν κατανεμηθεί στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μεταξύ των κατηγοριών και κλάδων αυτής, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογικότερη κατανομή τους, με στόχο την ενίσχυσή των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με προσωπικό που θα διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της και για την επίτευξη των επιχειρησιακών της αναγκών.

10. Την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Υ. 575/20.10.16 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας:

α) προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ως εξής: αα) για το έτος 2016, ύψους, περίπου, 96.850€ (που αντιστοιχεί σε δαπάνη ενός μηνός, ήτοι ποσό 79.431€ στον ΚΑΕ 0211, ποσό 13.368€ στον ΚΑΕ 0291 και ποσό 4.050€ στον ΚΑΕ 0293 – όπως υπολογίστηκε από το Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών) στον Ειδικό Φορέα 23180 της Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. ΔΣΣΟΔΒ 1161306 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΑΔΑ: Ω02ΒΗ-48Ε), ΔΣΣΟΔΒ 1161345 ΕΞ 2015/15-
12-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΦ0Η-ΜΩΩ) και ΔΣΣΟΔΒ 1161354 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΑΔΑ: 61ΩΙΗ-ΟΤ4) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των αντίστοιχων ΚΑΕ 0211, 0291 και 0293 και ββ) για το έτος 2017, προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό εξόδων της Α.Α.Δ.Ε., ύψους περίπου 1.162.200€, η οποία έχει συνυπολογιστεί στην πρόταση για τον προϋπολογισμό εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ακόμα αν θα είναι εντός των ορίων του υπό διαμόρφωση Μ.Π.Δ.Σ. 2017-2020 και

β) Η μεταβολή του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. θα προκληθεί κατά την πλήρωση των θέσεων.

Αποφασίζουμε

Ανακατανέμουμε τις τριακόσιες ενενήντα τέσσερις (394) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, που έχουν κατανεμηθεί στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με την κατάργηση θέσεων από τις κατηγορίες και τους κλάδους του Πίνακα Α’ και τη σύσταση ίσου αριθμού θέσεων στις κατηγορίες και στους κλάδους του Πίνακα Β’, κατά τον αριθμό που αναγράφεται, αντίστοιχα, δίπλα σε κάθε κλάδο, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
Υφιστάμενες Κενές Οργανικές Θέσεις, οι οποίες καταργούνται από τις κατωτέρω Κατηγορίες και Κλάδους
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ Κλάδος Αριθμός
1.  Διοικητικού Οικονομικού  17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ Κλάδος Αριθμός
1.  Εφοριακών  310
2.  Τελωνειακών  10
3.  Προσωπικού Η/Υ  40
4.  Διοικητικού  8
5.  Τυπογράφων  1
6.  Μεταφραστών - Διερμηνέων  1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Κλάδος Αριθμός
1.  Προσωπικού Καθαριότητας  4
Σύνολο    394

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
Οργανικές Θέσεις που συνιστώνται στις κατωτέρω
Κατηγορίες και Κλάδους
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ    
1.  Εφοριακών  140
2.  Τελωνειακών  126
3.  Πληροφορικής  20
4.  Δημοσιονομικών  15
5.  Μηχανικών  5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ    
1.  Τελωνειακών  57
2.  Δημοσιονομικών  3
3.  Πληροφορικής  12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ    
1.  Οδηγών  1
2.  Τεχνικών  1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ    
1.  Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων  10
2.  Εργατών  4
Σύνολο 394    

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!