Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Τροπολογία για την παράταση της έναρξης της απευθείας τιμολόγησης μέσων προς το διαφημιζόμενο

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήφη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης» προβλέπεται η παράταση κατά έξι (6) μήνες της έναρξης τιμολόγησης των διαφημιστικών μηνυμάτων από το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς το διαφημιζόμενο

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία, όπως κατατέθηκε στη Βουλή

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η παράταση κατά έξη (6) μήνες της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 (Α' 159), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του ν. 4279/2014 (Α' 158) και ισχύει, ήτοι μέχρι 31.03.2017. Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία επειδή οι προθεσμίες της ως άνω διάταξης, παρά τις παρατάσεις που δόθηκαν, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ασφυκτικές για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον διαφημιστικό τομέα και είναι ακόμη σε εξέλιξη η διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου».

Άρθρο

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α' 159), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (Α' 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο Ν. 4366/2016 (Α' 18) και με το άρθρο 63 Ν.4409/2016 (Α' 136) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από 01.04.2017 η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο. Εξαίρεση από την παραπάνω διάταξη επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:

α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 31.03.2017, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: 

(i) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και 

(ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30.06.2017,

β. είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 31.03.2017.

Αν για την εξόφληση του Μέσου μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόμιμα παραστατικά.

Παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο α' παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο β' επιτρέπονται υπό τους όρους της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τιμολόγια για τις πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α' 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από 1/10/2016, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, επανεκδίδονται, μέχρι την 31.12.2016".

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!