Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1158116 ΕΞ 2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Ασφάλειας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και ενός επιπλέον Τμήματος στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ως προς την μετονομασία Τμημάτων και τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονική

Αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1158116 ΕΞ 2016  

ΦΕΚ B 3622 - 08.11.2016

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και  1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Ασφάλειας στην  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και ενός επιπλέον Τμήματος στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ως προς την μετονομασία Τμημάτων και τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων  Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και της Χημικής  Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους.  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α’ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α’ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α’ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ’ της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254) και ισχύει.  

β) Των υποπαραγράφων δ’ και ε’ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α’ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107).  

γ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 3 αυτής.  

δ) Των άρθρων 1, 13, 19, 25 και 42 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ε) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παραγράφου 2 αυτού και των άρθρων 66, 72, 78 και 95 του Π.δ. 111/2014 (Α΄178/2014 και 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

στ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 17, της παραγράφου 5 του άρθρου 19, του άρθρου 37 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».  

ζ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».  

2.  α) Τα έγγραφα: αα) με αριθ. ΔΗΛΕΔ 143346 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/09-09-2016 (σε ορθή επενάληψη) και ΔΗΛΕΔ 146755 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/27-09-2016 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ββ) με αριθ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1136041 ΕΞ 2016/20-09-2016 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., με το συνημμένο σε αυτό αριθ. 22157/08-08-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων.  

β) Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 

αα) από 14/09/2016 της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης, 

ββ) από 20 και 23/09/2016 και από 04 και 12/10/2016 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, 

γγ) από 19/09/2016 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, με το συνημμένο σε αυτό ενημερωτικό σημείωμα και 

δδ) από 05/10/2016 και 17/10/2016 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.  

3. Το αριθ. Δ.Ο.Δ. Α 4018568 ΕΞ 2016/03-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.  

4. Το αριθ. ΔΣΣΟΔ Ε 1140699 ΕΞ 2016/28-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ..  

5. Το αριθ. ΔΟΜ/Φ.4.2/οικ.28201/2-11-2016 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».  

8. Την ανάγκη:  

α) σύστασης Αυτοτελούς Γραφείου, αρμόδιου για την ορθή εφαρμογή και τήρηση του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας που εφαρμόζονται σε όλες τις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της Γ.Γ.Δ.Ε.,  

β) ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων Τμημάτων των Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. και Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και Φορολογικής Διοίκησης, αντίστοιχα, καθώς και Τμημάτων της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της Γ.Γ.Δ.Ε. και  

γ) σύστασης στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ενός (1), επιπλέον, Τμήματος Ελέγχου, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..  

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016, ύψους 580 € και για κάθε επόμενο έτος ύψους  3.480 €, η οποία εγγράφεται στον ΚΑΕ 0215 του Ειδικού Φορέα 23-180 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:  

Α. α) Συνιστούμε: 

αα) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Γ.Γ.Δ.Ε.», το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του, 

ββ) στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ίδιας Γενικής Γραμματείας ένα (1), επιπλέον, Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Ελέγχου ΙΑ’», με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, το οποίο υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β’ αυτού.  

β) ανακαθορίζουμε αρμοδιότητες: 

αα) των Τμημάτων «Α’Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος-Ακινήτων-Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου», «Β’Εφαρμογών Φ.Π.Α.–Δικαστικού-Εσόδων και Ειδικών Φορολογιών», «Γ’Τελωνειακών Εφαρμογών», «Ε’-Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων» και «ΣΤ’-Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών», καθώς και τις κοινές αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., 

ββ) των Τμημάτων «Α’Επιχειρησιακού Σχεδιασμού-Διασταυρώσεων-Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων», «Β’Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου», «Γ’-Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων» και «Δ’Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων» της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και 

γγ) των Τμημάτων «Β’Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Ναρκωτικών» και «Γ’Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης» της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).  

γ) μετονομάζουμε τα κατωτέρω Τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως εξής: 

αα) το «Τμήμα Α’Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος – Ακινήτων - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου» σε «Τμήμα Α’Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου», 

ββ) το «Τμήμα Β’Εφαρμογών Φ.Π.Α.–Δικαστικού-Εσόδων και Ειδικών Φορολογιών» σε «Τμήμα Β’Εφαρμογών Φ.Π.Α., Λοιπών Φόρων, Μητρώου, Δικαστικού και Εσόδων», 

γγ) το «Τμήμα Δ’Εφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης» σε «Τμήμα Δ’Εφαρμογών Ελέγχου, Γ.Χ.Κ. και Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης», 

δδ) το «Τμήμα Ε’Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων» σε «Τμήμα Ε’-Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων» και 

εε) το «Τμήμα ΣΤ’-Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών» σε «Τμήμα Στ’Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων».

Β. Ύστερα από τα παραπάνω αντικαθιστούμε τις διατάξεις του άρθρου 1, προσθέτουμε στο Κεφάλαιο Α’ μετά από το άρθρο 5, Ενότητα 3, με τίτλο «3.-Γραφείο» και άρθρο 5Α σε αυτήν και αντικαθιστούμε το άρθρο 13, τις υποπαραγράφους I έως και IV της παραγράφου 4 του άρθρου 19, την παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 και τον τίτλο της υποπαραγράφου I της ίδιας παραγράφου του άρθρου 25, καθώς και τις περιπτώσεις β’ και γ’ της υποπαραγράφου XIV της παραγράφου 6 του άρθρου 42 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β’ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, ως εξής:  

«Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων  

Άρθρο 1  

Διάρθρωση  

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

(α) Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα

(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

(ββ) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)

(γγ) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης

(δδ) Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία

(εε) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

(στστ) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

(ζζ) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

(ηη) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης  Ελέγχων και Ερευνών – ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία), η οποία εποπτεύει τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

(θθ) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων - Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Περιφερειακές Υπηρεσίες)

(ιι) Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

(ιαια) Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Γ.Γ.Δ.Ε.

(β) Γενικές Διευθύνσεις

(αα) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

(ββ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

(γγ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

(δδ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)»  

«3.ΓΡΑΦΕΙO  

Άρθρο 5Α  

Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Γ.Γ.Δ.Ε.  

Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) Γραφείο, με τίτλο «Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Γ.Γ.Δ.Ε.», υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι: 

(α) Η ενημέρωση, η καθοδήγηση και η συμμόρφωση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. για την ορθή εφαρμογή και τήρηση του πλαισίου και της πολιτικής ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών που εφαρμόζονται στις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

(β) Ο καθορισμός των κανόνων ασφαλείας, στα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτά περιορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τα οποία αφορούν στα δεδομένα και στο λογισμικό των εφαρμογών, καθώς και η μέριμνα για την πιστή τήρησή τους από όλες τις υπηρεσίες αυτής που τα χρησιμοποιούν. 

(γ) Η μέριμνα για: 

αα) την προαγωγή της ευαισθητοποίησης, την ενημέρωση των στελεχών και της Διοίκησης σε θέματα ασφαλείας των εφαρμογών, την περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, καθώς και για την επεξεργασία και τη διάθεση των δεδομένων (έντυπων ή μηχανογραφικών) αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα. 

(ββ) την αρχική και την περιοδική εκπαίδευση, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., υπαλλήλων αυτής σχετικά με την επεξεργασία και την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και για την παροχή επαρκούς και κατάλληλης εκπαίδευσής τους σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε θέματα ασφαλείας, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό και τις κυρώσεις, σε περιπτώσεις μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης αυτού. 

(δ) Η λήψη των απαιτούμενων διοικητικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, σύμφωνα με τους κανόνες του Πλαισίου Ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών. 

(ε) Η μέριμνα: αα) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., για την περιοδική ανασκόπηση των αρχείων καταγραφής που προκύπτουν από το λογισμικό των εφαρμογών και των αρχείων προσβάσεων χρηστών εφαρμογών, 

ββ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., για την ορθή απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων σε αντικείμενα της βάσης δεδομένων αποκλειστικής διαχείρισης της Γ.Γ.Δ.Ε. και η περιοδική ανασκόπησή τους, 

(γγ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας σε υφιστάμενο και νέο λογισμικό της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

(στ) Η μέριμνα για: 

(αα) την διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας με τους συναλλασσομένους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας που επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και με το φορολογικό ή/και τελωνειακό απόρρητο, 

(ββ) την χορήγηση σχετικών πληροφοριών και δεδομένων από το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών, είτε στα πλαίσια διερεύνησης περιστατικών παραβίασης κανόνων ασφαλείας, είτε στα πλαίσια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου τήρησης των κανόνων ασφαλείας. 

(ζ) Η παρακολούθηση και η επαλήθευση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του τρόπου λειτουργίας τους με το πλαίσιο ασφάλειας και τα σχετιζόμενα πρότυπα. 

(η) Ο έλεγχος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), της αναγκαιότητας χορήγησης πρόσβασης σε χρήστες, τόσο εντός της ίδιας Γενικής Γραμματείας, όσο και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε τρίτους φορείς που χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και ο καθορισμός της διαδικασίας για τη διαπίστωση της ορθής ή μη συμπεριφοράς των φορέων αυτών.

(θ) Ο έλεγχος τήρησης των κανόνων και διαδικασιών για την προστασία και την αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Δ.Ε.. 

(ι) Η παρακολούθηση των καταστάσεων μη ασφαλούς λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε., οι οποίες καταγράφονται και γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και ο έλεγχος και η διερεύνηση των περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας. 

(ια) Η συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών, όπου απαιτείται, για τη συνδιαμόρφωση του πλαισίου ασφαλείας σε εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

(ιβ) Η έρευνα και η διαχείριση περιστατικών παραβίασης ή απειλής της ασφάλειας που σχετίζονται με τα δεδομένα και το λογισμικό των εφαρμογών και η αμφίδρομη ενημέρωση από και προς το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών. 

(ιγ) Η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. για θέματα σχετικά με την ασφάλεια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Γραφείου, καθώς και η υποβολή σε αυτόν προτάσεων για την βελτίωση των σχετικών διαδικασιών και για την λήψη διορθωτικών μέτρων. 

(ιδ) Η επιθεώρηση των μέσων διαφύλαξης των πάγιων στοιχείων της Γ.Γ.Δ.Ε. και η επαλήθευση της φυσικής ασφάλειας των κτιρίων. 

(ιε) Η μέριμνα για τη διερεύνηση αναγκαιότητας γνωστοποίησης τήρησης αρχείων και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).  

«Άρθρο 13  

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.»  

«1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (eεφαρμογές), η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., μεταφέρεται και υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και ανασυγκροτείται.  

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., στο εξής Δ.ΗΛΕ.Δ., είναι οι κάτωθι:

 (α) Η διαρκής υποστήριξη των στρατηγικών σχεδιασμών και στόχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέσω της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και η χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού ένταξης καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την βελτίωση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

(β) Η δημιουργία νέων εφαρμογών και η ενσωμάτωση των απαιτούμενων από την νομοθεσία αλλαγών σε υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

(γ) Η συνεχής αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και την Δημόσια Διοίκηση για την διευκόλυνση των συναλλαγών, την μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας. 

(δ) Η αξιόπιστη διαχείριση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε., η στατιστική επεξεργασία τους, καθώς και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας. 

(ε) Η υποστήριξη του ελεγκτικού μηχανισμού, μέσω πληροφοριακών συστημάτων και διασταυρώσεων στοιχείων φορολογικού και τελωνειακού αντικειμένου. (στ) Η αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής της ικανότητας μέσω της ηλεκτρονικής παραγωγής και επεξεργασίας διοικητικής πληροφόρησης.  

3. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.) διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως εξής: 

(α) Τμήμα Α΄Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου 

(β) Τμήμα Β΄Εφαρμογών Φ.Π.Α., Λοιπών Φόρων, Μητρώου, Δικαστικού και Εσόδων 

(γ) Τμήμα Γ΄Τελωνειακών Εφαρμογών 

(δ) Τμήμα Δ΄Εφαρμογών Ελέγχου, Γ.Χ.Κ. και Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης

(ε) Τμήμα Ε΄Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων. 

(στ) Τμήμα ΣΤ’Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων  

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:  

I. Τμήμα Α΄Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου 

(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με:

 (αα) την υποβολή και την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και παρακρατούμενων φόρων, την εκκαθάριση, την βεβαίωση, την είσπραξη και την μετελεγκτική διαδικασία φορολογίας εισοδήματος. 

(ββ) την υποβολή και την παραλαβή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων και βεβαίωσης των φόρων κεφαλαίου (μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, ακίνητη περιουσία, γονικές παροχές) και αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων. 

(γγ) την βεβαίωση και την διαχείριση των πληρωμών των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και εν γένει οχημάτων. (δδ) την αποτύπωση και την συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων (όπως, ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών, εναέριων μέσων μεταφοράς). (εε) την συγκρότηση και την παρακολούθηση Περιουσιολογίου (Μητρώου Περιουσιακής Κατάστασης). 

(β) Η υποστήριξη της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της Οικονομικής/Δημοσιονομικής Πολιτικής, με την έκδοση πάγιων στατιστικών στοιχείων και άλλων οικονομικών πληροφοριών. 

(γ) Η προσομοίωση στοχευόμενων σεναρίων και η διασταύρωση στοιχείων των ανωτέρω εφαρμογών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

(δ) Η εκκαθάριση δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.), μεμονωμένων περιπτώσεων, σε συνέχεια αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης. 

(ε) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.  

II. Τμήμα Β΄Εφαρμογών Φ.Π.Α., Λοιπών Φόρων, Μητρώου, Δικαστικού και Εσόδων 

(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με:

 (αα) την υποβολή και την παραλαβή των δηλώσεων  Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, την εκκαθάριση, την βεβαίωση και την είσπραξη Φ.Π.Α. και άλλων ειδικών και έμμεσων φόρων, 

(ββ) την υποστήριξη επιτελούμενων διαδικασιών των Δ.Ο.Υ. σε θέματα Εσόδων - Εξόδων, Δικαστικού, Κανόνων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, Μητρώου και Πρωτοκόλλου. 

(γγ) την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, τη διαχείριση βεβαιωμένων οφειλών και εισπράξεων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

(δδ) την υποβολή και την επεξεργασία αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών. 

(β) Η στατιστική παρακολούθηση, αυτόματα, αναλυτικά και συγκεντρωτικά πρωτογενών στοιχείων εσόδων, όπως εισπράξεων, πορείας χρεών και ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

(γ) Η διασταύρωση στοιχείων των ανωτέρω εφαρμογών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.  III. Τμήμα Γ΄Τελωνειακών Εφαρμογών 

(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με: 

(αα) τον υπολογισμό δασμών και φόρων, 

(ββ) την παρακολούθηση κύκλου ζωής τελωνειακών παραστατικών, 

(γγ) την ταμειακή διαχείριση, την ανάλυση κινδύνου και τα θέματα δικαστικού, 

(δδ) τη διαχείριση προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), 

(εε) τη διαχείριση αδειών – εγκρίσεων και λοιπών τελωνειακών διαδικασιών. 

(στστ) τη δίωξη λαθρεμπορίου 

(β) Η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αναφορών και ελέγχων – διασταυρώσεων.  

IV. Τμήμα Δ΄Εφαρμογών Ελέγχου, Γ.Χ.Κ. και Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης

(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με: 

(αα) τις αυτοματοποιημένες ελεγκτικές διαδικασίες και διασταυρώσεις για την επιλογή των ελεγχόμενων υποθέσεων, μέσω διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και με τις αυτοματοποιημένες ροές εργασιών σε όλα τα στάδια διενέργειας ελέγχου, 

(ββ) την διαχείριση των ανθρώπινων και φυσικών ελεγκτικών πόρων, καθώς και με την διαχείριση Πληροφοριακών Δελτίων, 

(γγ) το σύστημα διοικητικής πληροφόρησης και την παραγωγή στατιστικών αναφορών – ελέγχων, 

(δδ) γενικά θέματα, που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες των άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης, όπως σε θέματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.. 

(β) Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, δεικτών μέτρησης απόδοσης, προσομοίωσης σεναρίων.  

V. Τμήμα Ε΄-Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων. 

(α) Η ανάλυση απαιτήσεων, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών συστημάτων λογισμικού συναφών με το αντικείμενο της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης ή με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ή του Υπουργείου Οικονομικών. 

(β) Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών συστημάτων λογισμικού. 

(γ) Η ολοκλήρωση συστημάτων λογισμικού και η επίβλεψη δοκιμών ελέγχου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης ή με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

(δ) Ο καθορισμός των προτύπων ανάπτυξης και συντήρησης των εφαρμογών και η τυποποίηση λειτουργίας στους Η/Υ.

(ε) Η παροχή και η υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών αυθεντικοποίησης χρηστών σε υπηρεσίες και φορείς. 

VΙ. Τμήμα ΣΤ’Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων 

(α) Η αυτόματη αποστολή και λήψη πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος με τυποποιημένο και προκαθορισμένο μορφότυπο ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων, μέσα από ασφαλείς πύλες ηλεκτρονικής διακίνησης κρυπτογραφημένων πληροφοριών, καθώς και η αρχειοθέτηση, η διαβάθμιση και η ανάκτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επικοινωνίας με αλλοδαπούς φορείς, η αυτόματη αποστολή και η λήψη πληροφοριών ορίζεται ως η συστηματική επικοινωνία με αλλοδαπό φορέα, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα. 

(β) Η ανάπτυξη και η διαρκής επικαιροποίηση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, μηχανογραφικών διαδικασιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, σχετικά με την ανταλλαγή (συλλογή, αποστολή και λήψη), την αρχειοθέτηση, την διαβάθμιση και την ανάκτηση των δεδομένων, καθώς και με την αντιμετώπιση της περίπτωσης απώλειας ή διαρροής δεδομένων. 

(γ) Η μέριμνα για την τήρηση και τον ορισμό των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών και των διαδικασιών της ειδικής πιστοποίησης εξουσιοδοτημένων προσώπων για την πρόσβαση με διαβάθμιση στα δεδομένα, σύμφωνα με τους κανόνες του πλαισίου ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., για την άμεση αξιοποίηση των πληροφοριών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρχή ή υπηρεσία. 

(δ) Η υλοποίηση των αλγορίθμων ταυτοποίησης των υποκειμένων, βάση κανόνων που καθορίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 

(ε) Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων και οι διασταυρώσεις βάσει προδιαγραφών που καθορίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

(στ) Ο εντοπισμός προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη συλλογή, αποστολή και λήψη των δεδομένων και η δημιουργία διαδικασιών ειδοποίησης, στα πλαίσια διασταύρωσης και αξιοποίησης των στοιχείων, καθώς και η επικοινωνία με τις αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές και τους ημεδαπούς φορείς για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. 

(ζ) Η επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων που προέρχονται από αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην περίπτωση α’ της παρούσας υποπαραγράφου, στα πλαίσια εφαρμογής: 

(αα) των διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου, 

(ββ) των διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων μεταξύ διεθνών οργανισμών ή και άλλων χωρών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, 

(γγ) των οδηγιών και κανονισμών της Ε.Ε. σε θέματα άμεσης ή/και έμμεσης φορολογίας (όπως, V.I.E.S. – Vat Information Exchange System), 

(δδ) των συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με ημεδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και με άλλους ημεδαπούς φορείς. 

(η) Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των απαιτούμενων διαδικασιών αξιοποίησης των δεδομένων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης. 

(θ) Η παροχή τεχνικών μέσων, βοήθειας και πληροφοριών για τη διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης, τόσο στο εθνικό πεδίο, όσο και στο πεδίο της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στην άμεση φορολογία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με την Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), για θέματα που αφορούν στην επικοινωνία με τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές.  

5. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν: 

(α) Η μελέτη της εφαρμογής ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, που πρόκειται να αναπτυχθεί, η ανάλυση και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων, σε πληροφορίες, διαλειτουργικότητα και τεχνικό εξοπλισμό. 

(β) Η συνεργασία, στα πλαίσια στόχων ή και δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε. ή στα πλαίσια ενισχυτικών εφαρμογών των, κατά περίπτωση, υπηρεσιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, για θέματα νέων απαιτήσεων ή επικαιροποίησης εφαρμογών, ελέγχων αποδοχών, ιεράρχησης και προτεραιοποίησης παντός είδους αιτημάτων. 

(γ) Η σύνταξη προδιαγραφών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. κ’ Δ.Υ. Υπ. Οικ.), στις περιπτώσεις που απαιτείται, για τις ανάγκες προκήρυξης έργων πληροφορικής που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

(δ) Η συλλογή στοιχείων – πληροφοριών από τρίτα πρόσωπα, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε συνέχεια αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης, καθώς και η χορήγηση στοιχείων, σε έντυπη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, σε αρμόδιες υπηρεσίες και τρίτους, όπου απαιτείται και δεν καλύπτεται συναρμοδίως. 

(ε) Η εκπόνηση των χρονοδιαγραμμάτων στα πλαίσια έργων πληροφορικής και των διαγραμμάτων ροής των εργασιών. 

(στ) Η στατιστική παρακολούθηση και η επεξεργασία των στοιχείων, που προκύπτουν από την διάθεση χρόνου και μέσων, για την λειτουργία των εφαρμογών, με σκοπό την κοστολόγησή τους. 

(ζ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. ή με τρίτους φορείς, όπου απαιτείται, εγκυκλίων και αποφάσεων, που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 (η) Η συνεργασία με εξωτερικούς αναδόχους ή με τρίτους φορείς, στα πλαίσια υλοποίησης έργων πληροφορικής, για τις ανάγκες υλοποίησης ή/και μεταφοράς τεχνογνωσίας ή/και της παρακολούθησης και του ελέγχου του παραγόμενου αποτελέσματος ή/και για την συνανάπτυξη εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, όπου απαιτείται. 

(θ) Η αξιολόγηση της λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

(ι) Η τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

(ια) Η συγγραφή εγχειριδίων χρήσης των εφαρμογών. 

(ιβ) Η αρχική και η περιοδική εκπαίδευση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., όπου απαιτείται, σχετικά με τη χρήση των προσφερόμενων εφαρμογών, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία αυτής. 

(ιγ) Η μέριμνα για την τήρηση του πλαισίου ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών και η συνεργασία με το Γραφείο Ασφάλειας της Γ.Γ.Δ.Ε..»  

«Άρθρο 19  

Διεύθυνση Ελέγχων»  

«4.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:  

Ι. Τμήμα Α΄ - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Διασταυρώσεων - Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων 

(α) Η εκπόνηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

(β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο. 

(γ) Ο καθορισμός των κριτηρίων για τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών και ο διαχωρισμός των φορολογουμένων ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε συνεργασία με το Τμήμα Β’Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου της ίδιας Διεύθυνσης. 

(δ) Ο προγραμματισμός του ελέγχου εξωχώριων εταιρειών (offshore), σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της ίδιας Διεύθυνσης. 

(ε) Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων εκδοτών και ληπτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

(στ) Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Μητρώου εξωχώριων (offshore) εταιρειών, που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε..  

(ζ) Η δημιουργία υποδειγμάτων ανάλυσης κινδύνου με μαθηματικούς ή μη τρόπους και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα, καθώς και η επανατροφοδότηση αυτών με βάση νέα - συμπληρωματικά στοιχεία. 

(η) Ο καθορισμός κριτηρίων και προδιαγραφών για τη διενέργεια διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και Τρίτων Φορέων, με χρήση της διαδικασίας data - mining. 

(θ) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring) των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. 

(ι) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των ελεγχομένων, με σκοπό την στόχευση υποθέσεων. 

(ια) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο και για την αποστολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες. 

(ιβ) Η αξιοποίηση δεδομένων της βάσης καταγγελιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), καθώς και παραβατών μεγάλης φοροδιαφυγής. 

(ιγ) Οι διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων. 

(ιδ) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους από κάθε πηγή. 

(ιε) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο. 

(ιστ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου, με σκοπό την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας αυτού. 

(ιζ) Η αποστολή των προς έλεγχο υποθέσεων προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. 

(ιη) Η παρακολούθηση των επιλεγμένων υποθέσεων για έλεγχο επιστροφών φόρων και λοιπών εσόδων.  

ΙΙ. Τμήμα Β΄ - Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου 

(α) Η παροχή γενικών και επί μέρους λύσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα ελέγχου. 

(β) Η εκπόνηση και η τήρηση διαδικασιών για το εύρος τύπων ελέγχου. 

(γ) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα ελέγχου και επανελέγχου. 

(δ) Η συνεργασία με το Τμήμα Γ΄Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, σε θέματα απαιτήσεων χρηστών και εφαρμογής της νομοθεσίας. 

(ε) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, σε θέματα φοροδιαφυγής. 

(στ) Η εκπόνηση ελεγκτικών προτύπων, καθώς και τα θέματα του φορολογικού πιστοποιητικού, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

(ζ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου της ορθής και ποιοτικής εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου για την βελτίωση αυτών. 

(η) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής, σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης. 

(θ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών, σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης. 

(ι) Η διοικητική και γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης.  

IΙΙ. Τμήμα Γ΄-Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων

 (α) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, που αφορούν σε θέματα ελέγχου και άπτονται της ποινικοποίησης της φοροδιαφυγής, των λοιπών διοικητικών κυρώσεων και των σχετικών με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διαδικασιών. 

(β) Οι εισηγήσεις για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και λοιπών πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων. 

(γ) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για: 

(αα) την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών. 

(ββ) τη λήψη των διασφαλιστικών μέτρων κατά τον έλεγχο. 

(γγ) τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ελέγχου. 

(δ) Η γραπτή συναίνεση για τη μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, ακόμη και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής.  

IV. Τμήμα Δ΄ - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων 

(α) Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και υποθέσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης, για θέματα ελέγχου τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, ηλεκτρονικού εμπορίου, ελέγχου εξωχώριων (offshore) εταιρειών, μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, ειδικών ελέγχων, η κεντρική υποστήριξη αυτών, καθώς και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών. 

(β) Η έκδοση αποφάσεων προέγκρισης για την μεθοδολογία ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

(γ) Ο συντονισμός πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων, που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές. 

(δ) Η μελέτη, η έρευνα και η συγκέντρωση στοιχείων από φορολογουμένους και από αρμόδιες υπηρεσίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, για θέματα ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και λοιπών ειδικών περιπτώσεων. 

(ε) Η επικοινωνία με αλλοδαπές φορολογικές αρχές, στα πλαίσια Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (MAP), για θέματα ελέγχου ενδοομιλικών τιμολογήσεων.  Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα επίλυσης διαφορών, στα πλαίσια της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΜΑΡ), που σχετίζονται με θέματα ελέγχου ενδοομιλικών τιμολογήσεων, καθώς και η εν γένει διαχείριση των σχετικών αυτών υποθέσεων. 

(στ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των ενεργειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής για την εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών. 

(ζ) Η υποβολή εξαμηνιαίας αναλυτικής έκθεσης στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα, που προβλέπεται από το νόμο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σχετικά με τις κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων και την αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων, καθώς και με τα τυχόν επιβληθέντα μέτρα ή κυρώσεις. 

(η) Η υπογραφή με άλλες αρμόδιες αρχές, στα πλαίσια συνεργασίας, διμερών ή πολυμερών μνημονίων, για ανταλλαγή εμπιστευτικών και μη πληροφοριών, για την διευκόλυνση και την διενέργεια κοινών ελέγχων, καθώς και η μελέτη τρόπων και μεθόδων για σύγκλιση εποπτικών πρακτικών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.). 

(θ) Η ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων για πληροφορίες που αφορούν στη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και στις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF). 

(ι) Ο συντονισμός ελέγχων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που αναφέρονται στο νόμο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.» 

«Άρθρο 25  

Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)» 

«4. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ.) διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και σε δεκαπέντε (15) Τμήματα, από τα οποία τέσσερα (4) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ως κάτωθι:  

Α.ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α`  

Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄  

Β.ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β`  

α) Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄  

β) Τμήμα Ελέγχου ΙΑ’, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.  

Γ.Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. υπάγονται απευθείας:  

α) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.  

β) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.  

γ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών.  

δ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους.  

«5.Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του, ως ακολούθως:  

I. Τμήματα Ελέγχου Α΄έως και ΙΑ’»  

«Άρθρο 42  

Χημικές Υπηρεσίες»  

«6. ΧΙV. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας» 

«(β) Τμήμα Β’ - Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Ναρκωτικών  

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄ και ε΄ της παρ. 3 στον τομέα των ενεργειακών, των βιομηχανικών προϊόντων και των ναρκωτικών, καθώς και της περ. γ’ της ίδιας παραγράφου στον τομέα των ναρκωτικών, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας. 

(γ) Τμήμα Γ΄Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β΄, γ΄ (εκτός του τομέα των ναρκωτικών) και ε΄ της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς Χαλκιδικής και Πιερίας.»  

Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Γ.Γ.Δ.Ε., που συνιστάται με την παρούσα απόφασή μας, υπεύθυνος ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.  

Δ. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και στην Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., για τις οποίες η έναρξη ισχύος ορίζεται από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας.  

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/ 8-4-2014 (Β΄865, 1079 και 1846) απόφαση όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016  

Ο Γενικός Γραμματέας  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!