Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015 Φορολογική μεταχείριση εκτάκτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών εταιρειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α’ 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ.:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210.3375314-5 
FAX:210. 3375001 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2015 

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015

ΠΡΟΣ: Το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Ακαδημίας 60 
106 79 Αθήνα.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εκτάκτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών εταιρειών. 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 881/3.8.2015 έγγραφό σας. 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν.4194/2013 του Κώδικα Δικηγόρων, οι εταίροι (δικηγορικής εταιρείας) μετέχουν στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας με βάση τα ποσοστά των μεριδίων τους.

Το καταστατικό δύναται να προβλέπει διαφορετική μέθοδο διανομής των κερδών, καθώς και την καταβολή εκτάκτων αμοιβών για τους εταίρους, που θα επιδεικνύουν ιδιαίτερη δραστηριότητα, ζήλο απόδοση και συνεργασία. Κατά τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα τα έσοδα των λοιπών εταίρων 

2. Επίσης με την 1087197/1849/Α0012/1.10.2003 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 118/2003 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, οι δικηγορικές εταιρείες κατά τον λογιστικό προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών τους, δεν μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους την έκτακτη αμοιβή που προβλέπεται να καταβάλλουν στους εταίρους μέλη.

3. Σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ 2015 /29.5.2015 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν), τα σχετικά πεδία του Πίνακα 1 (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ περ, β’ ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013 Στοιχεία Εταίρων/ Μελών Κατανομή Κερδών στους Εταίρους / Μέλη Ν.Π. που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία), στα οποία αναγράφονται τα κέρδη παραμένουν ανοιχτά για τροποποίηση από τα εκάστοτε νομικά πρόσωπα. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, σε δικηγορικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία δύναται λόγω πρόβλεψης του καταστατικού έκτακτων αμοιβών, να διανέμονται κέρδη διαφορετικά από τα προκύπτοντα με βάση το καταστατικό της εταιρείας ή να χορηγούνται έκτακτες αμοιβές στους εταίρους χωρίς ωστόσο να δημιουργείται πρόβλημα στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου. 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Αργυρώ Γράψα

 

 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!