Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1100/2016 Παράταση προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών έως και την 30.9.2016

ΠΟΛ. 1100  

ΦΕΚ B 2293 - 25.07.2016 

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1124/2015 κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση της παρούσας απόφασης

Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ.170Α'), όπως ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 (Φ.Ε.Κ.1196Β') Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το υπ' αριθ. 1496οικ/01.07.2016 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.  

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΠΟΛ.1090/2016 (Φ.Ε.Κ.1950Β') Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 έως την 15η Ιουλίου 2016.  

4. Τις διατάξεις του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ.174Α') «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του  Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τις διατάξεις».  

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύουν.  

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Φ.Ε.Κ.130Β7) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.  

7. Την αριθ. 1/20 Ιανουαρίου 2016 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».  

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1124/2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β' 1196) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:  

«Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών που λήγει την 31.7.2016 παρατείνεται έως και την 30.9.2016».  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!