Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Α 1068008 ΕΞ 2016 Οδηγίες για την άδεια εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών και την έκδοση του πιστοποιητικού ζύγισης νωπών μπανανών, σε εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των Κανονισμών (ΕΕ) 2446/2015και 2447/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ταχ. Δ/νση:Κ.Σερβίας 10, 
101 84–Αθήνα 
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα, Στ. Δροσοπούλου 
Τηλέφωνο: 2106987452,453 
FAX: 210-6987459 
email: d19diadi@otenet.gr 

ΑΔΑ: 6ΨΞ6Η-ΡΨ7 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2016 

Αρ. Πρωτ: ΔΤΔ Α 1068008 ΕΞ 2016 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ:«Οδηγίες για την άδεια εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών και την έκδοση του πιστοποιητικού ζύγισης νωπών μπανανών, σε εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των Κανονισμών (ΕΕ) 2446/2015και 2447/2015» 

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Καν. (ΕΕ) 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
2. Ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
3. Ο Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2447/2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
4. Ο Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 341/2016, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
5. Η αρ. ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016/07-04-2016, σχετικά με την κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 

1. Γενικά - Ρυθμίσεις των Κανονισμών 

Με τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013, ο οποίος συμπληρώνεται από τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2446/2015 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2447/2015, καθιερώνεται το πλαίσιο που θα ισχύει από 1η Μαΐου 2016 για την εισαγωγή από τρίτη χώρα των νωπών μπανανών που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 08039010. 

Για την ορθή εφαρμογή των Κανονισμών τόσο από τις Τελωνειακές Αρχές όσο και από τους συναλλασσόμενους παρέχονται οι οδηγίες αυτές, οι οποίες αντικαθιστούν από 01/05/2016 την ΔΥΟ αρ. Τ2827/238/Α0019/31-05-2006. Συγκεκριμένα, με τις οδηγίες αυτές επικαιροποιείται η διαδικασία και ο τρόπος προσδιορισμού του καθαρού βάρους κάθε αποστολής νωπών μπανανών, καθώς και η αίτηση και έκδοση άδειας εγκεκριμένου ζυγιστή. 

2. Τόπος και χρόνος ζύγισης μπανανών 

Μια αποστολή νωπών μπανανών περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον ορισμό στο Παράρτημα 6103 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015, τη συνολική ποσότητα νωπών μπανανών που φορτώνονται σε ένα μόνο μέσο μεταφοράς και αποστέλλονται από έναν μόνο εξαγωγέα σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες στην Ένωση. 

Ο τόπος ζύγισης για κάθε αποστολή πραγματοποιείται στον τόπο εκφόρτωσης από το κύριο μέσο μεταφοράς (π.χ. σε περίπτωση μεταφοράς με πλοίο ο λιμένας εκφόρτωσης). 

Σύμφωνα με τον ορισμό στο Παράρτημα 61-03 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015, ο τόπος εκφόρτωσης μιας αποστολής νωπών μπανανών αποτελεί τον τόπο που εκφορτώνονται ή που γίνεται η διαχείρισή τους υπό τελωνειακό καθεστώς ή, στην περίπτωση διακίνησης με εμπορευματοκιβώτια, κάθε τόπος εκφόρτωσης των εμπορευματοκιβωτίων από πλοίο ή αεροσκάφος, ή άλλο κύριο μέσο μεταφοράς, ή ο τόπος εκκένωσής του. Κατά συνέπεια, η ζύγιση κάθε αποστολής νωπών μπανανών πραγματοποιείται κατά κανόνα στον τόπο εκφόρτωσης, ανεξάρτητα από το τελωνείο που τηρούνται οι διατυπώσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

Στην περίπτωση όπου συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η αποστολή αφορά έναν παραλήπτη, 

β) οι μπανάνες μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια και 

γ) η εκκένωση του εμπορευματοκιβωτίου πραγματοποιείται σε Τελωνείο διαφορετικό από το Τελωνείο εισόδου. 

η ζύγιση των νωπών μπανανών πραγματοποιείται στον τόπο εκκένωσης του εμπορευματοκιβωτίου. 

Παραδείγματα:

1. Μπανάνες που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια επί πλοίου εκφορτώνονται στο λιμάνι της Καβάλας. Τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται με διαδικασία διαμετακόμισης στο τελωνείο Βέροιας, όπου πραγματοποιείται η εκκένωση των εμπορευματοκιβωτίων και η υποβολή διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η ζύγιση πραγματοποιείται στη Βέροια από εγκεκριμένο ζυγιστή στον οποίο την άδεια έχει χορηγήσει το Τελωνείο Βέροιας. 

2. Μια αποστολή νωπών μπανανών φτάνει στο λιμάνι της Καβάλας, αφορά περισσότερους παραλήπτες και πρόκειται να διακινηθεί σε περισσότερα τελωνεία της χώρας ή και άλλων κρατών- μελών με διαδικασία διαμετακόμισης. Η ζύγιση μπορεί να μην πραγματοποιηθεί στον τόπο εκφόρτωσης, αλλά στον τόπο προορισμού της διαμετακόμισης. Αν, όμως, ένα μέρος της αποστολής τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορίας στο Τελωνείο Καβάλας, τότε υποχρεωτικά η ζύγιση θα πραγματοποιηθεί στο Τελωνείο Καβάλας. 

3. Αποστολή νωπών μπανανών που μεταφέρεται σε εμπορευματοκιβώτια φτάνει από τρίτη χώρα και εκφορτώνεται στο λιμάνι του Πειραιά. Τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται με διαμετακόμιση σε άλλα τελωνεία της χώρας όπου θα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η ζύγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον τόπο εκκένωσης του κάθε εμπορευματοκιβωτίου. 

Στην περίπτωση που η εκκένωση των εμπορευματοκιβωτίων πραγματοποιηθεί στον Πειραιά, τότε η ζύγιση θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Πειραιά. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η αποστολή νωπών μπανανών μετά την εκφόρτωση από το κυρίως μέσο μεταφοράς αποθηκεύεται σε εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης ή τίθεται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης στο τελωνείο του τόπου εκφόρτωσης, η ζύγιση θα πραγματοποιείται κατά το στάδιο της διαδικασίας εναπόθεσης ή αποταμίευσης και όχι όταν οι μπανάνες πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

3. Διαδικασία χορήγησης άδειας για την έκδοση πιστοποιητικών ζύγισης μπανανών 

Η χορήγηση άδειας για την έκδοση πιστοποιητικών ζύγισης μπανανών, τα οποία πιστοποιούν τη ζύγιση των νωπών μπανανών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 90 10 και υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό, γίνεται από το τελωνείο. Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση για τη συγκεκριμένη άδεια και πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Απουσία ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος, 

β) Να συμμετέχει στην εισαγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ή τη διαχείριση νωπών μπανανών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 90 10 και υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό. Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας μπορεί να είναι εισαγωγέας-παραλήπτης, μεταφορέας, διαχειριστής αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης ή διαχειριστής χώρων λιμένων και αερολιμένων κλπ. 

γ) Να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ορθή διαδικασία ζύγισης, 

δ) Να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ζύγισης. Η καταλληλότητα και αξιοπιστία του μηχανισμού ζύγισης αποδεικνύεται με την ύπαρξη των απαραίτητων πιστοποιητικών της αρμόδιας υπηρεσίας έγκρισης και διακρίβωσης ζυγαριών (Υπουργείο Ανάπτυξης). Σε περίπτωση χρήσης εξοπλισμού ζύγισης άλλου φορέα να υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση του φορέα αυτού για την δυνατότητα χρήσης του εξοπλισμού ζύγισης. 

ε) Να τηρεί αρχεία που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να πραγματοποιούν αποτελεσματικούς ελέγχους (αρχείο των πιστοποιητικών ζύγισης, αποδείξεις ζύγισης και οτιδήποτε άλλο ζητείται από το αρμόδιο τελωνείο που διασφαλίζει την ορθή διαδικασία ζύγισης). 

Για τη χορήγηση της άδειας από το τελωνείο που είναι χωρικά αρμόδιο για τον τόπο που πραγματοποιείται η ζύγιση, ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση και υποβάλλει συνημμένα τα ακόλουθα έγγραφα: 

 • Καταστατικό Εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 
   
 • Φορολογική Ενημερότητα 
   
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
   
 • Έγγραφη βεβαίωση για την κατοχή ή διάθεση του εξοπλισμού ζύγισης 
   
 • Συμπληρωματικές εγγυήσεις (πιστοποιητικά ή έγγραφα για την αξιοπιστία των μηχανισμών ζύγισης από την αρμόδια υπηρεσία) 

4. Έκδοση της άδειας

Αρχικά, το τελωνείο το αργότερο 30 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, επαληθεύει αν πληρούνται οι όροι αποδοχής της. Κατόπιν, λαμβάνει την απόφαση έκδοσης της άδειας, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Ύστερα από την εξέταση της αίτησης με τον υποβαλλόμενο φάκελο και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις εκδίδει την άδεια. 

Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας, το τελωνείο οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον αιτούντα για τους λόγους απόρριψης της αίτησής του, αναφέροντας τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 44 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν. (ΕΕ) 952/2013. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης και έκδοσης της άδειας, προσδιορίζονται τα ακόλουθα, ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας του κάθε τελωνείου: 

 • η υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας ζύγισης που προβλέπεται στο Παράρτημα 6103 και η συμπλήρωση του πιστοποιητικού ζύγισης σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 61-02 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015. 
   
 • ο ελάχιστος χρόνος εντός του οποίου πρέπει να γίνεται έγγραφη ειδοποίηση από τον εγκεκριμένο ζυγιστή προς το τελωνείο για την επικείμενη ζύγιση. 
   
 • η υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων περί ελέγχου αξιοπιστίας του μηχανισμού ζύγισης από την αρμόδια υπηρεσία (Υπουργείο Ανάπτυξης). 
   
 • η τήρηση αρχείου με όλα τα απαραίτητα παραστατικά ζύγισης και τα υποδεικνυόμενα από το τελωνείο λοιπά έγγραφα. 

Η άδεια είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας και παύει να ισχύει μόνο σε περίπτωση αναστολής (άρθρο 23, παράγραφος 4, στοιχείο β του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν. 952/2013 και άρθρο 16 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. 2446/2015), ακύρωσης από το αρμόδιο Τελωνείο (άρθρο 27 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν. 952/2013) ή ανάκλησης (άρθρο 28 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν.952/2013) από το Τελωνείο ή από τον εγκεκριμένο ζυγιστή, στην περίπτωση που ο τελευταίος με αίτησή του ζητήσει την ανάκληση αυτής. 3 

Κάθε άδεια που εκδίδεται λαμβάνει έναν αριθμό ο οποίος αποτελείται: α) από τον κωδικό της χώρας, β) από τον κωδικό του τελωνείου, γ) από τον αύξοντα αριθμό αδειών που εκδίδει κάθε τελωνείο σε εγκεκριμένους ζυγιστές και δ) από το έτος έκδοσης. Επισημαίνεται ότι η αρίθμηση των αδειών συνεχίζεται για τις άδειες που εκδίδονται τα επόμενα έτη για κάθε τελωνείο. 

Ο αιτών ενημερώνεται για τους όρους της άδειας και τους αποδέχεται ενυπόγραφα. 

Η άδεια εκδίδεται σε 3 αντίτυπα. Το πρώτο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, το δεύτερο υποβάλλεται στην Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών-Τμήμα Α΄ και το τρίτο παραμένει στο αρχείο του Τελωνείου. 

5. Έκδοση πιστοποιητικού ζύγισης 

Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει λάβει άδεια να συντάσσει πιστοποιητικά ζύγισης μπανανών, ενημερώνει εκ των προτέρων τις τελωνειακές αρχές σχετικά με τη ζύγιση κάθε αποστολής νωπών μπανανών, με σκοπό τη σύνταξη του εν λόγω πιστοποιητικού, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της συσκευασίας, την καταγωγή, τον χρόνο και τον τόπο ζύγισης. 

Μετά το πέρας της ζύγισης μιας αποστολής νωπών μπανανών, ο εγκεκριμένος ζυγιστής προβαίνει στη συμπλήρωση του πιστοποιητικού ζύγισης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 61-02 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015. Τα πιστοποιητικά ζύγισης καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό σε ειδικό βιβλίο, το οποίο ο εγκεκριμένος ζυγιστής υποχρεούται να τηρεί χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Ο αριθμός αυτός αποτελείται από τον αριθμό της άδειας του εγκεκριμένου ζυγιστή (χωρίς τον διψήφιο αριθμό του έτους) με επιπλέον στοιχείο τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης του πιστοποιητικού. 

Σημειώνεται ότι στη θέση 3 του πιστοποιητικού ζύγισης συμπληρώνεται το όνομα του παραλήπτη, όπως αυτός αναγράφεται στα φορτωτικά έγγραφα. 

6. Διατυπώσεις κατά την άφιξη αποστολής μπανανών από τρίτη χώρα 

Με την άφιξη του μεταφορικού μέσου και την κατάθεση του σχετικού δηλωτικούδιασάφησης προσωρινής εναπόθεσης, ο εγκεκριμένος ζυγιστής ενημερώνει το αρμόδιο Τελωνείο προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έγγραφο ειδοποίησης επικείμενης ζύγισης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, για το χρόνο έναρξης της ζύγισης. 

Η ζύγιση των νωπών μπανανών της συγκεκριμένης αποστολής γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τον τρόπο που περιγράφεται στο Παράρτημα 61-03 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015. Μετά την ολοκλήρωση της ζύγισης συμπληρώνεται το Πιστοποιητικό ζύγισης μπανανών, το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εγκεκριμένο ζυγιστή. Ο εγκεκριμένος ζυγιστής οφείλει να τηρεί αρχείο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα πού σχετίζονται με τη ζύγιση των φορτίων νωπών μπανανών (παραστατικά ζύγισης, τιμολόγια κ.α.). Το εν λόγω αρχείο φυλάσσεται επί τριετία προκειμένου να διευκολύνεται ο εκ των υστέρων έλεγχος των τελωνείων και των λοιπών ελεγκτικών οργάνων. 

Το Πιστοποιητικό ζύγισης μπανανών πρέπει να βρίσκεται στην κατοχή του διασαφιστή και στη διάθεση των τελωνειακών αρχών τη στιγμή της υποβολής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των νωπών μπανανών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 90 10 και υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό. 

Κατά παρέκκλιση, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 251 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015, να επιτρέπουν τη θέση αποστολών νωπών μπανανών σε ελεύθερη κυκλοφορία, με βάση προσωρινή δήλωση του βάρους τους, εφόσον ο διασαφιστής έχει κάνει αίτηση για άδεια για απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η άδεια για απλουστευμένες διασαφήσεις να υποχρεώνει τον εισαγωγέα να μεταφέρει μπανάνες στην αρχική τους κατάσταση από το ίδιο φορτίο σε καθορισμένα εγκεκριμένα ζυγιστήρια, τα οποία αναφέρονται στην απλουστευμένη διασάφηση, όπου θα προσδιορίζεται το σωστό βάρος και η σωστή αξία· 

β) ο διασαφιστής να είναι υπεύθυνος για την προσκόμιση του πιστοποιητικού ζύγισης στο τελωνείο που αποφασίζει περί της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, εντός 10 ημερολογιακών ημερών μετά από την αποδοχή της απλουστευμένης διασάφησης· 

γ) ο διασαφιστής να παρέχει εγγύηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 195, παράγραφος 1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (εγγύηση για την κάλυψη της οφειλής του ποσού του εισαγωγικού δασμού). 

Σε αυτήν την περίπτωση, το προσωρινό βάρος είναι δυνατό να συναχθεί βάσει προηγούμενου πιστοποιητικού ζύγισης για μπανάνες του ίδιου είδους και της ίδιας καταγωγής. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το Πιστοποιητικό ζύγισης μπανανών εκδίδεται για μία αποστολή νωπών μπανανών από τρίτη χώρα με ένα μεταφορικό μέσο προς έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Για τον λόγο αυτό, το πιστοποιητικό εκδίδεται σε αριθμό αντιτύπων ίδιο με τον αριθμό των παραληπτών, προκειμένου ο κάθε παραλήπτης να έχει στη διάθεσή του το πιστοποιητικό για να το επισυνάψει στη διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Οι τελωνειακές αρχές εφαρμόζουν τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που αναγράφονται στο πιστοποιητικό ζύγισης των μπανανών, στο σύνολο της αποστολής των νωπών μπανανών που αναφέρεται στο πιστοποιητικό. 

7. Πιστοποιητικά Ζύγισης Εγκεκριμένων Ζυγιστών άλλων Κ-Μ 

Τα πιστοποιητικά ζύγισης που εκδίδονται από έναν εγκεκριμένο ζυγιστή ενός κράτους μέλους γίνονται αποδεκτά από τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών- μελών. Για παράδειγμα, αν υποτεθεί ότι πιστοποιητικό ζύγισης για μία αποστολή νωπών μπανανών εκδίδεται στο Ρότερνταμ, τότε αυτό γίνεται αποδεκτό από τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας εφόσον η αποστολή ή μέρος αυτής τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα. 

8 . Επαλήθευση των πιστοποιητικών ζύγισης από το τελωνείο 

Το τελωνείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον τόπο ζύγισης των νωπών μπανανών, ελέγχει τουλάχιστον το 5% του συνολικού αριθμού των πιστοποιητικών ζύγισης μπανανών που υποβάλλονται κάθε χρόνο, είτε με το να παρευρίσκεται στη ζύγιση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων μπανανών από τον εγκεκριμένο ζυγιστή, είτε με το να ζυγίζονται τα εν λόγω δείγματα από το Τελωνείο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα σημεία 1, 2 και 3 του παραρτήματος 61-03 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015. 

Στις περιπτώσεις που οι τελωνειακές αρχές δεν επαληθεύουν ταυτοχρόνως κατά τη ζύγιση τα πιστοποιητικά ζύγισης μπανανών, το καθαρό βάρος που δηλώνεται στα πιστοποιητικά αυτά γίνεται αποδεκτό από τις τελωνειακές αρχές, υπό τον όρο ότι η διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος και του μέσου καθαρού βάρους που προσδιορίζεται από τις τελωνειακές αρχές δεν υπερβαίνει το 1%. Στην περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων του 1%, δεν θα γίνεται αποδεκτό το βάρος που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ζύγισης, αλλά το βάρος που προκύπτει από τη ζύγιση που πραγματοποιεί το αρμόδιο τελωνείο. 

Εάν η διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των νωπών μπανανών επιλεγεί από το σύστημα για φυσικό έλεγχο για την επαλήθευση της θέσης 38 του ΕΔΕ, δεν απαιτείται εκ νέου ζύγιση των νωπών μπανανών από το τελωνείο, αλλά το καθαρό βάρος προσδιορίζεται με βάση το πιστοποιητικό ζύγισης που επισυνάπτεται στη διασάφηση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ως προς την εγκυρότητα του πιστοποιητικού ζύγισης, είτε αυτό φέρει ξέσματα ή διορθώσεις, το τελωνείο δύναται να προβεί στη ζύγιση των νωπών μπανανών, για την επιβεβαίωση του βάρους τους. 

9. Μεταβατικές Διατάξεις 

Όσες άδειες εγκεκριμένου ζυγιστή έχουν εκδοθεί πριν από την 01/05/2016, πρέπει να επανεξεταστούν, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 1 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 και το άρθρο 345, παράγραφος 1 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/2015 από τις αρμόδιες για την έκδοση τους Τελωνειακές Αρχές, μέχρι την 1η Μαΐου 2019. Με την επανεξέταση των αδειών ανακαλούνται οι προηγούμενες άδειες και χορηγούνται νέες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις. 

Μέχρι την επανεξέτασή τους, οι εκδοθείσες μέχρι την 01/05/2016 άδειες εξακολουθούν να ισχύουν. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!