Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΕΦ Α 1036028 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο ισχύος του συμπληρωματικού ορίου που χορηγήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1061/08, το όριο απαλλαγής με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1167/2015 και τα απαιτούμενα με την 2869/87 δικαιολογητικά.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' - Φ.Π.Α. 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210- 3645378 
Fax:210- 3645413 
e-mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr 

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 4.3.2016 

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1036028 ΕΞ 2016 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο ισχύος του συμπληρωματικού ορίου που χορηγήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1061/08, το όριο απαλλαγής με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1167/2015 και τα απαιτούμενα με την 2869/87 δικαιολογητικά. 

ΣΧΕΤ.:Το με αριθ. πρωτ....................... 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σχετικά με το χρόνο ισχύος του συμπληρωματικού ορίου που χορηγήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1061/2008, πάγια θέση της Υπηρεσίας μας είναι ότι «το συμπληρωματικό όριο απαλλαγής που χορηγείται βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ1061/2008 ισχύει μόνο ως συμπληρωματικό όριο για την ίδια δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο για την οποία χορηγήθηκε και το αρχικό όριο, δηλαδή το συμπληρωματικό όριο προσαυξάνει το αρχικό όριο για την ίδια δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο για την οποία αυτό χορηγήθηκε και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν της λήξης της διαχειριστικής περιόδου αυτής». Προς αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθ. πρωτ. Δ14 1197783 ΕΞ 2013/30.12.2013 έγγραφό μας. 

2. Σχετικά με ερώτημά σας, εάν μπορούν να συμπεριληφθούν στο εγκρινόμενο ποσό με βάση την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1167/2015:

α) τα τιμολόγια που αφορούν BONUS πωλήσεων που δίνει το Δημοπρατήριο στην .............. στον έλληνα έμπορο, λόγω της καλής ποιότητας του εμπορεύματος, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που μας παρείχατε κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία στις 28/1/2016, καθώς επίσης 

β) τα συμπληρωματικά τιμολόγια τα οποία αφορούν τη διαφορά της αξίας του αρχικού τιμολογίου που εκδίδεται κατά την αποστολή των αγαθών από τον έλληνα έμπορο προς το δημοπρατήριο στην .............., με την αξία που πουλήθηκαν τα αγαθά από το εν λόγω δημοπρατήριο, και με δεδομένο ότι τα εν λόγω τιμολόγια περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, σας γνωρίζουμε ότι: 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας διενεργείται παράδοση αγαθών από τον έλληνα έμπορο προς το Δημοπρατήριο σε άλλο κράτος-μέλος, η οποία απαλλάσσεται με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2859/00, εφόσον πληρούνται οι όροι/προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

Επίσης, τα ποσά των εν λόγω τιμολογίων ορθά συμπεριλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, εφόσον αποτελούν το τίμημα του «έλαβε ή πρόκειται να λάβει» η ελληνική επιχείρηση, με βάση την συμφωνία της με το δημοπρατήριο, ο έλεγχος του οποίου ως πραγματικό γεγονός υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσία σας. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ. 1167/2015 ΑΓΓΔΕ, προκειμένου για την έγκριση ή μη του ορίου απαλλαγής, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει τη «συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας και αφού λάβει υπόψη του τα δεδομένα: 

i) Των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων β και γ, 

ii) Των υποβληθέντων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που αφορούν το κρινόμενο χρονικό διάστημα, 

iii) Την κατάσταση Εξαγωγών από τα Στοιχεία Τελωνείων ( ICISnet) στο Taxis,..» 

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα εν λόγω τιμολόγια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο υπολογισμό του ορίου απαλλαγής. 

3. Σχετικά με ερώτημά σας για τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται, στην αίτηση της ΠΟΛ. 2869/1987 περί αναστολής καταβολής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις με δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υδραυλική ενέργεια, σας γνωρίζουμε δεν υπάρχει διάταξη κάποιας άλλης απόφασης που να καθορίζει διαφορετικά δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις αυτές. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του 
Αυτοτελούς Τμήματος 
Διοίκησης 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!