Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 21-1-2016 Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη - κερδοσκοπικό σωματείο «..............», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ» 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος  
Τηλέφωνο:210 - 3645832  
Fax:210 - 3645413  
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr  

Αθήνα, 21.1.2016 

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016 

Πρωτ. Εισ.: 

ΚΟΙΝ

Θέμα: Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη - κερδοσκοπικό σωματείο «..............», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση. 

Σχετ.: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1009745/27.01.2015 έγγραφό σας 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τις απόψεις της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με το σκοπό και το πνεύμα της ΑΥΟ Π. 6786/640/07.10.1986 και της ΕΔΥΟ 1030141/1349/393/Α0014/ΠΟΛ. 1071/08.03.1995, σε ότι αφορά τις εκδηλώσεις που οργανώνονται για την οικονομική ενίσχυση απαλλασσόμενων προσώπων του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Επίσης, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε ποια θα ήταν η προβλεπόμενη διαδικασία στην περίπτωση που ο Σύλλογος σας δεν είχε υποβάλει, από άγνοια, τις σχετικές, με την ανωτέρω ΑΥΟ και ΕΔΥΟ, αιτήσεις απαλλαγής. Σύμφωνα, πάντα, με όσα μας γνωστοποιείτε στο έγγραφό σας, η αρμόδια Δ.Ο.Υ............ καταλόγισε στο σύλλογό σας Φ.Π.Α. επειδή δεν είχε υποβάλει τις σχετικές, με την ανωτέρω ΑΥΟ και ΕΔΥΟ, αιτήσεις απαλλαγής. 

2. Σύμφωνα με την περίπτωση ιη' της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσονται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε', και ιστ' της ως άνω παραγράφου, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση. 

3. Σύμφωνα με την ΑΥΟ Π. 6786/640/07.10.1986 η σχετική απαλλαγή, που αναφέρεται στην περίπτωση ιη' της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται, ύστερα από αίτησή τους, ενώ στην αντίστοιχη έγκριση του εφόρου αναγράφεται, κατά περίπτωση, το είδος των υπηρεσιών, καθώς και το είδος και η ποσότητα των αγαθών των οποίων ζητείται η απαλλαγή από το φόρο. Σύμφωνα με την Δ6Α 1036682/25.02.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. να υπογράφει τις αποφάσεις ή τις θεωρήσεις καταστάσεων ή πινάκων για χορήγηση απαλλαγών, τις άδειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κλπ. 

4. Όπως μας αναφέρετε στο έγγραφό σας, έχει ήδη εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. κατόπιν ελέγχου, από τη Δ.Ο.Υ........., ενώ όπως ενημερωθήκαμε προφορικώς έχετε υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 

5. Η Υπηρεσία μας, όπως προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α'), «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», δεν είναι αρμόδια για την επανεξέταση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης. Αρμόδια Υπηρεσία προς τούτο είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Αικατερίνη Σταυροπούλου 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!