Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 19-1-2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’ - Β’ 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Β. Δασουράς, Μ. Δράγκου 
Τηλέφωνο: 210 - 33.75.314-5, 311 
ΦΑΞ: 210 - 33.75.001 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016 

Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.). 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 26 του ν.4223/2013, με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, οι διατάξεις του Κώδικα (νέος Κ.Φ.Ε.) για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί από την 1.1.2006 και μετά. 

2. Επίσης, με τις διατάξεις (σ.σ. της παρ.) 11 του ίδιου άρθρου και νόμου, με τις οποίες επίσης προστέθηκε παράγραφος στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. 

3. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, τα καθαρά κέρδη των ατομικών επιχειρήσεων και των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού (πλην κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχουν νομικά πρόσωπα του άρθρου 101) που ασχολούνταν με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, προσδιορίζονταν με τεκμαρτό τρόπο για τα τεχνικά έργα των οποίων η αρχική σύμβαση ανάληψης υπεγράφη μέχρι 31.12.2006, ενώ για τα τεχνικά έργα των οποίων η σύμβαση ανάληψης υπεγράφη μετά την 1.1.2007, με λογιστικό τρόπο. 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994 έχουν πάψει να ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά και περαιτέρω για τις τεχνικές επιχειρήσεις δεν υφίσταται μεταβατική διάταξη, όπως αυτή που αφορά περιοριστικά τις οικοδομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τις επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών (παράγραφος 1 του παρόντος). 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα), καθώς και τα πρόσωπα της περ. β’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) και της περ. στ’ του ιδίου άρθρου και νόμου (κοινοπραξίες) στα οποία δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.), όταν αποκτούν εισόδημα από τεχνικά έργα μετά την 1.1.2014, ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), ανεξάρτητα της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης, προσδιορίζουν το εισόδημα αυτό σε κάθε περίπτωση λογιστικά.

Τέλος, για την εξαγωγή του λογιστικού αποτελέσματος, στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται δεκτό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων εφαρμόζονται για τις οικοδομικές επιχειρήσεις (ΠΟΛ.1113/2015 και ΠΟΛ.1097/2015 εγκύκλιοι), οι δαπάνες που αφορούν εισοδήματα από τεχνικά έργα τα οποία θα φορολογηθούν από 1.1.2014 και μετά, να λαμβάνονται υπόψη στις περιπτώσεις που αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προγενέστερα έτη. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Ευθύμιος Σαΐτης

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!