Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1079/4-3-1997 Φορολογία Εισοδήματος Iερών Ναών, Iερών Μητροπόλεων, Iερών Μονών των νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ.

YΠOIK 1026536/10146/B0012/ΠOΛ. 1079/4.3.1997

Φορολογία Εισοδήματος Iερών Ναών, Iερών Μητροπόλεων, Iερών Μονών των νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. 6 του άρθρου 1 του νόμου N. 2459/97, κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις, καταργούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων β` εκτός αυτών που αναφέρονται στην απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων του Αγίου ξρους, και δ` της παραγρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 2238/1994.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περίπτ. β` της παραγρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 2238/1994 ορίζετο ότι τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών των Iερών Ναών, των Iερών Μητροπόλεων, των Iερών Μονών, της Αποστολικής Διακονίας, του Πανάγιου Τάφου του Αγίου ξρους της Iεράς Μονής Σινά και της Iεράς Μονής Πάτμου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περιπτ. δ` της παραγρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 2238/1994 ορίζετο ότι, τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών των ημεδαπών νομικών προσώπων, που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς απαλλάσσονται της φορολογίας. κατ` εξαίρεση, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα απαλλάσσονται και για τα εισοδήματα από μερίσματα μετοχών ημεδαπών και αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών, καθώς και από τόκους ομολογιών.

4. Επίσης, με την παράγρ. 19 του άρθρου 13 του νόμου 2459/97 _κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις_ προστέθηκε στην περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994 νέο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο _ειδικά, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών οι Iεροί Ναοί, οι Iερές Μητροπόλεις, οι Iερές Μονές, η Αποστολική Διακονία, ο Πανάγιος Τάφος, η Iερά Μονή Σινά και Πάτμου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα.

5. Τέλος, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 1 και της περίπτ. α του άρθρου 40 του ως άνω νέου νόμου ορίζεται ότι οι διατάξεις περίπτ. 6 του άρθρου 1 και της παραγρ. 19 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου ισχύουν για εισοδήματα τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1996.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι Iεροί Ναοί, οι Iερές Μητροπόλεις, οι Iερές Μονές, η Αποστολική Διακονία, ο Πανάγιος Τάφος, η Iερά Μονή Σινά και Πάτμου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα κοινωφελή ιδρύματα που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του α.ν. 2039/39 ή του προϊσχύσαντος νόμου, φορολογούνται με συντελεστή 10% για τα εισοδήματα τα οποία αποκτούν από την 1η Ιανουαρίου 1996 (οικον. έτους 1997) και μετά από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών.

Αντίθετα, το Αγιο Ορος εξακολουθεί να απαλλάσσεται της φορολογίας για τα πιο πάνω εισοδήματα.

Διευκρινίζεται ότι, ως φορολογούμενο εισόδημα από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών πρέπει να λαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγρ. 12 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994 το εισόδημα που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20-23 του ίδιου νόμου, δηλαδή μετά την αφαίρεση από τα μισθώματα των οριζόμενων από το άρθρο 23 ποσοστών δαπανών.

Περαιτέρω, στο ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών των προαναφερθέντων (πλην Αγίου ξρους) νομικών προσώπων επιβάλλεται, σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2238/94, και συμπληρωματικός φόρος 3%, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του κύριου φόρου.

Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα αθλητικά σωματεία καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 75/1975, _τα αθλητικά σωματεία, λόγω του κοινωφελούς σκοπού τον οποίο επιδιώκουν, απολαμβάνουν απάντων των ευεργετημάτων, προνομίων και απαλλαγών των παρεχομένων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων εις τα κοινωφελή ιδρύματα_.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!