Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Β 5023757 ΕΞ 12-11-2015 Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1550 της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εισαγωγή και το ραφινάρισμα των προϊόντων του τομέα της ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701, στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών, για τις περιόδους εμπορίας 2015/2016 και 2016/2017.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
& Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορείς:Αγγελική Καρανικόλα  
Τηλέφωνο:210 69 87 513
FAX:210 69 87 489
Email:d17-c@2001.svzefxis.gov.gr 

ΑΔΑ: 7ΨΣ7Η-3Ι6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2015 

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023757 ΕΞ 2015

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1550 της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εισαγωγή και το ραφινάρισμα των προϊόντων του τομέα της ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701, στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών, για τις περιόδους εμπορίας 2015/2016 και 2016/2017. 

ΣΧΕΤ. (α) Η αριθ. πρωτ. 5036823/2946/11.11.2009 ΔΥΟ [Κοινοποίηση Καν (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της Επιτροπής της 10.09.2009 για τη θέσπιση, για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2014/2015, λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης, της δασμολογικής κλάσης 1701, στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών. 

(β) Η αριθ. πρωτ. Δ19Α 5007470 ΕΞ2014/24.03.2014 ΔΥΟ (Κοινοποίηση του Καν αριθ. 1308/2013/17.12.2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των Καν 922/72, 234/79, 1037/2001 και 1234/2007 του Συμβουλίου). 

(γ) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5023665 ΕΞ 2015/11.11.2015 ΔΥΟ [Κοινοποίηση κατ'εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2015/1538 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2015, για τη συμπλήρωση του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και τα αποδεικτικά στοιχεία για το ραφινάρισμα προϊόντων ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών, για τις περιόδους εμπορίας 2015/2016 και 2016/2017 και για την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 891/2009]. 

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωση και εφαρμογή τον εν θέματι αναφερόμενο κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 2015/1550 της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L242/18.09.2015) και αφορά στη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποίηση με το (β) σχετικό], όσον αφορά την εισαγωγή και το ραφινάρισμα των προϊόντων του τομέα της ζάχαρης της κλάσης 1701 στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών για τις περιόδους εμπορίας 2015/2016 και 2016/2017. 

Ειδικότερα, στον κατ'εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2015/1538 [κοινοποίηση με το (γ) σχετικό] καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την υποβολή αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής για τις εισαγωγές προϊόντων του τομέα της ζάχαρης που υπάγονται στην κλάση 1701 στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών. Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό θεσπίζονται κανόνες για την υποβολή αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής, την έκδοση και τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής και τις κοινοποιήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής, για τις περιόδους εμπορίας 2015/2016 και 2016/2017, σχετικά με την εισαγωγή και το ραφινάρισμα των προϊόντων του τομέα της ζάχαρης που αναφέρονται στον Καν(ΕΚ) αριθ. 1528/2007 και στον Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, τα οποία κατάγονται από μια από τις χώρες του Παραρτήματος Ι του κοινοποιούμενου κανονισμού. Οι νέοι κανόνες αντικαθιστούν τους κανόνες εφαρμογής του Καν (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της Επιτροπής [κοινοποίηση με το (α) σχετικό], ο οποίος ίσχυε έως 30/9/2015. 

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία δημοσίευσης: 18.09.2015). 

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!