Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Β 5023665 ΕΞ 11-11-2015 Κοινοποίηση κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1538 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
& Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα 
Πληροφορϊες:Αγγελική Καρανικόλα  
Τηλέφωνο:210 69 87 513  
FAX: 210 69 87 489
Email:d17-c@2001.svzefxis.gov.gr 

ΑΔΑ: 60ΥΗΗ-ΕΚΦ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023665 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1538 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και τα αποδεικτικά στοιχεία για το ραφινάρισμα προϊόντων ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών, για τις περιόδους εμπορίας 2015/2016 και 2016/2017 και για την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 891/2009. 

ΣΧΕΤ. (α) Η αριθ. πρωτ. 5043573/3522/05.11.2009 ΔΥΟ [Κοινοποίηση Καν.(ΕΚ) αριθ. 891/2009 της Επιτροπής της 25.09.2009 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης]. 

(β) Η αριθ. πρωτ. Δ19Α 5007470 ΕΞ2014/24.03.2014 ΔΥΟ (Κοινοποίηση του Καν αριθ. 1308/2013/17.12.2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των Καν 922/72, 234/79, 1037/2001 και 1234/2007 του Συμβουλίου). 

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωση και εφαρμογή τον εν θέματι αναφερόμενο κατ'εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 2015/1538 της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L242/18.09.2015). 

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αφορά κατ'αρχάς στη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποίηση με το (β) σχετικό], όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και τα αποδεικτικά στοιχεία για το ραφινάρισμα των προϊόντων ζάχαρης της κλάσης 1701 για τις περιόδους εμπορίας 2015/2016 και 2016/2017 στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών [ήτοι του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου για τις χώρες μέλη της ομάδας κρατών Αφρικής Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει]. 

Επιπρόσθετα με τον κοινοποιούμενο κανονισμό τροποποιούνται οι κανονισμοί της Επιτροπής (εκ) αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 891/2009. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 891/2009 ο οποίος σας έχει κοινοποιηθεί με το (α) σχετικό και αφορά στο άνοιγμα και στον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης, επισημαίνεται ότι το σημείο τροποποίησής του ορίζεται στο άρθρο 8 του κοινοποιούμενου κανονισμού. 

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία δημοσίευσης: 18.09.2015). 

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!