Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Οικ. 52601/4364/2-9-2015 Μη υπαγωγή στη διάταξη της υποπαραγράφου Δ.8. της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94), των ιδιοκτητών οχημάτων, τα οποία υποχρεούνται να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και είναι εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
Τ.Κ.:10191, Παπάγου  
Πληροφορίες:Χ. Μάστορας 
Τηλέφωνο:213 130 8487 
Fax:210 650 8481
E-mail:c.mastoras@yme.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΜΔΑ465ΦΘΘ-Μ6Φ 

Παπάγου,02 - 09 - 2015 

Αριθμ. πρωτ.: Οικ. 52601/4364 

Βαθμ. προτ.:Εξ. επείγον 

Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

Θέμα : Μη υπαγωγή στη διάταξη της υποπαραγράφου Δ.8. της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94), των ιδιοκτητών οχημάτων, τα οποία υποχρεούνται να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και είναι εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών 

Σχετ. :α. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α' 55) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις» όπως αυτή αντικαταστάθηκε τελευταία με την παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3897/2010 (Α' 208) και ισχύει 
β. Η υ.α. 44800/123/1985 (Β' 781) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
γ. Η υποπαράγραφος Δ.8. «Ρύθμιση του ν. 3446/2006 (Α' 49)» της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
δ. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 50818/4228/18-08-2015 εγκύκλιος της Γ.Γ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα «Δημοσίευση νόμου 4336/2015 με προσθήκη άρθρου 18Α «Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών», στο ν. 3446/2006» 

Σε συνέχεια της θέσης σε ισχύ της ανωτέρω γ' σχετικής διάταξης και με αφορμή ερωτήματα από ΚΤΕΟ αλλά και πολίτες αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω γ' σχετική διάταξη, για την εφαρμογή της οποίας παρασχέθηκαν οδηγίες με την ανωτέρω δ' σχετική εγκύκλιο, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015 (Α' 94/14-08-2015), ήτοι έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην ίδια διάταξη, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλλουν, όχι το αναλογούν, αλλά μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. 

Περαιτέρω δε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη, αν οι ως άνω ιδιοκτήτες δεν προσκομίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου έως και τις 31-122015, τους επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) €. 

2.

i. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω β' σχετικής υ.α., σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου διαπιστωθούν βλάβες, ελλείψεις ή ανωμαλίες που καθιστούν απαραίτητη την επανάληψη του ελέγχου στο όχημα μετά τις αναγκαίες επισκευές και εφόσον οι ελλείψεις ή βλάβες αυτές δεν καθιστούν το όχημα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, χορηγείται δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ), που ισχύει για είκοσι (20) ημέρες, μέσα στις οποίες το όχημα θα πρέπει να επισκευασθεί και να επαναπροσκομισθεί για επανέλεγχο, ενώ σε περίπτωση που το όχημα χρειάζεται εκτεταμένες επισκευές ή απαιτείται διοικητική διαδικασία μεγαλύτερης διάρκειας, είναι δυνατό να χορηγηθεί προθεσμία μέχρι τριάντα (30) ημέρες για τον επανέλεγχο. 

ii. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3β του άρθρου 3 της ανωτέρω β' σχετικής υ.α., σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου, τότε διενεργείται πλήρης αρχικός έλεγχος και καταβάλλεται το αντίστοιχο ειδικό τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου που προβλέπεται από το νόμο. 

iii. Στην περίπτωση στ' της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 δε, καθορίζεται το πρόσθετο ειδικό τέλος που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία υποχρεούνται να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζονται εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών και μέχρι των δώδεκα (12) μηνών και ομοίως στην περίπτωση ζ' της ιδίας παραγράφου το πρόσθετο ειδικό τέλος που καταβάλλουν όταν τα προσκομίζουν εκπρόθεσμα πέραν των δώδεκα (12) μηνών. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι στην ανωτέρω γ' σχετική διάταξη, όπως αυτή αναλύεται στην παρ. 1 της παρούσας, δεν υπάγονται οι ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οποία υποχρεούνται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 2ii & 2iii της παρούσας, να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και είναι εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών. 

Προς επίρρωση άλλωστε τούτου, σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών που αναφέρεται στην ανωτέρω γ' σχετική διάταξη και αντιστοιχεί στο μειωμένο πρόσθετο ειδικό τέλος που καταβάλλουν οι υπαχθέντες στην υπόψη διάταξη, συγκαταλέγεται μόνο στην παρατιθέμενη στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 περιπτωσιολογία χρονικών διαστημάτων εκπρόθεσμης προσκόμισης οχημάτων για (κανονικό) αρχικό έλεγχο και όχι στην παρατιθέμενη στην ίδια παράγραφο περιπτωσιολογία χρονικών διαστημάτων εκπρόθεσμης προσκόμισης οχημάτων τα οποία υποχρεούνται να υποβληθούν αντί του επανελέγχου σε αρχικό έλεγχο. 

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Ο.Ε. 
Ε. ΖΟΥΓΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!