Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1088/2018 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β' Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3375658
Fax: 210-3375354
e-mail: d.eleg@mofadm.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΗΔΡ46ΜΠ3Ζ-Η0Ρ

Αθήνα,11 Μαϊου 2018

ΠΟΛ. 1088/2018

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β' Τμήμα) σχετικα με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικα ΚΤΕΟ. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως ανω ποσοστών και ποσών.  

Σχετικα με το παραπανω θέμα, σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, φωτοαντίγραφο της με αριθ. ΝΣΚ 124/2017 Γνωμοδότήσής του Νομικού Συμβουλίου του Κρατους (Β| Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξαρτητής Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

Με την εν λόγω Γνωμοδότηση έγιναν δεκτα τα κατωθι:  

1.Η επιβληθείσα με το αρθρο 39 του ν. 2963/2001 (Α' 268) επιβαρυνση στα ιδιωτικα ΚΤΕΟ., σε όλες τις μορφές που έλαβε διαχρονικά με τις τροποποιήσεις της ως ανω διαταξης, αποτελεί φόρο, δεδομένου ότι επιβαλλεται αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου για την εκτέλεση κοινωνικού σκοπού, εντασσομένου στη σφαίρα του δημοσίου συμφέροντος και δεν αντικρίζεται υπό ειδικής ή αμέσου οικονομικής αντιπαροχής του φορέως. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, η επιβαρυνση αυτή αποτελεί, κατα τη φύση της, ειδικό φόρο επί των συναλλαγών, του οποίου το υποκείμενο, η κατηγορία των βαρυνόμενων συναλλαγών και ο συντελεστής καθορίζονται από τη προαναφερθείσα διαταξη του αρθρου 39 παρ.1 του ν. 2963/2001 (βλ. έα 1100 ΔΕΑ 290291/2016, ΔΕΠ 606-607/2016, ΔΕΑ 1694-1695/2015, ΔΕΤριπ 67/2015, ΔΕΑ 2781/2013 κλπ).  

2. Ενόψει της φύσεως της συγκεκριμένης επιβαρύνσεως ως φόρου, η οικεία φορολογική αρχή, ήτοι αυτή του τόπου εγκαταστασης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ως έχουσα την γενική αρμοδιότητα για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και διαθέτουσα τους καταλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ελεγκτικα όργανα, δύναται να προβεί, κατ' αρμοδιότητα, και σε φορολογικό έλεγχο, με αντικείμενο τη διαπίστωση της απόδοσης της επιβαρυνσης και, σε περίπτωση μη απόδοσης ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης απόδοσης, να προβεί στη συγκρότηση νομίμου τίτλου με βαση τις διαταξεις του αρθρου 2 παρ. 2 του ν.δ/τος 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και, εν συνεχεία, στην επιδίωξη είσπραξης με τη λήψη των προβλεπόμενων στο ίδιο νομοθέτη μα αναγκαστικών μέτρων, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην παρ. 23 της παρούσης. 

3. Για την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση μη απόδοσης ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης απόδοσης του ως ανω οικονομικού βαρους, έχουν εφαρμογή οι διαταξεις του ν. 2523/1997, ενόψει της γενικής πρόβλεψης των αρθρων 1 και 3 του εν λόγω νόμου, τόσο για το πριν, όσο και για το μετα την 1-1-2014 χρονικό διαστημα και, όχι, του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας). Η δε διαδικασία επιβολής των κυρώσεων μετα από διενέργεια ελέγχου, είναι η προβλεπόμενη στις διαταξεις των αρθρων 8 και 9 της υπ' αριθμ. 48680/5032/27.11.2012 κοινής αποφασεως των Υπουργών Οικονομικών, Αναπτυζης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετέπειτα στις διαταξεις των αρθρων 9 και 10 της υπ. αριθμ. 3326/212/15.1.2015 (Β' 158/22.1.2015) κοινής αποφασεως των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αντικατέστησε την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.  

4. Δεν τίθεται ζήτημα αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο Ελληνικό Δημόσιο του πρόσθετου ειδικού τέλους εκπρόθεσμης προσκόμισης οχηματων για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, καθόσον το ως ανω τέλος δεν εισπραττεται ως μέρος της αμοιβής από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., αλλα, είτε με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α, είτε με ειδικα έντυπα παραβόλων σε ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν βασει της υπ. αριθμ. 1093246/5486/0016/2000 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που προσκομίζουν οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες των οχηματων προκειμένου να διεξαχθεί ο τεχνικός έλεγχος. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 124/2017

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!