Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚ Φ Β 5014688 ΕΞ 8-7-2015 Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών κατά την ηλεκτρονική πληρωμή των φορολογικών επιβαρύνσεων με Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που υποβάλλονται για την αποστολή αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α. 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ.Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 
Τ.Κ.:101 84, Αθήνα 
Πληροφορίες:Ε.Κερασιώτη  
Τηλέφωνο:210 6987414 
FAX:210 6987408  
e-mail:iinexcis@otenet. gr  

ΑΔΑ: Ω607Η-Υ39 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2015

Αριθ.Πρωτ : ΔΕΦΚ Φ Β 5014688 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ:Όπως Π.Δ. 

Θέμα : Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών κατά την ηλεκτρονική πληρωμή των φορολογικών επιβαρύνσεων με Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που υποβάλλονται για την αποστολή αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ 5029515/ΕΞ2014/12-12-2014 ΕΔΥΟ 

β) Η υπ’αριθμ.89/7-7-2015 επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων - Εξαγωγέων 

Σε συνέχεια της ανωτέρω α' σχετικής ΕΔΥΟ με την οποία δόθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), η οποία υποβάλλεται για τη μεταφορά αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο με προορισμό πολλούς παραλήπτες, και κατόπιν της ανωτέρω β' σχετικής επιστολής του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων - Εξαγωγέων με την οποία αναφέρονται προβλήματα που ανέκυψαν κατά την ηλεκτρονική πληρωμή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων με τις Δ.Ε.Φ.Κ. που έχουν υποβληθεί για την αποστολή αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5019249 ΕΞ 2010/20-042010 ΑΥΟ για την αποστολή αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο σε παραλήπτες που δεν έχουν την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου αποστολής από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-αποστολέα, από τη φορολογική αποθήκη του οποίου εξέρχονται τα προϊόντα, Δ.Ε.Φ.Κ., με την οποία βεβαιώνονται οι αναλογούσες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά με τη συμπλήρωση της Δ.Ε.Φ.Κ. με την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο. «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICISnet», στη θέση 8 «Παραλήπτης» καταχωρούνται τα στοιχεία του παραλήπτη των προϊόντων. Από τις γενικές αυτές οδηγίες εξαιρείται η περίπτωση υποβολής Δ.Ε.Φ.Κ. για αποστολή αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο με προορισμό πολλούς παραλήπτες, όπου σύμφωνα με την ανωτέρω α' σχετική ΕΔΥΟ, στη θέση 8 «Παραλήπτης» της Δ.Ε.Φ.Κ. αναγράφονται τα στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή καθώς και η περίπτωση της συγκεντρωτικής Δήλωσης, η οποία υποβάλλεται την 25η του επομένου μήνα από το μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 110 του ν.2960/01 (265/Α/22-11-2001). 

Ωστόσο, με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Πληρωμών στο ICISnet, στην περίπτωση υποβολής Δ.Ε.Φ.Κ. για την αποστολή προϊόντων στη Δωδεκάνησο με προορισμό έναν παραλήπτη, παρουσιάστηκαν δυσχέρειες κατά την ηλεκτρονική πληρωμή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων καθόσον, στην περίπτωση αυτή, ο αποθηκευτής δεν δύναται να ανακτήσει από το υποσύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών το σχετικό παραστατικό προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή των οφειλών καθόσον η σχετική Δ.Ε.Φ.Κ. στο υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών καθώς και το αποδεικτικό είσπραξης συσχετίζονται με τον παραλήπτη (θέση 8) και όχι τον υπόχρεο-εγκεκριμένο αποθηκευτή (θέση 2β). 

Κατόπιν των ανωτέρω, στα πλαίσια αντιμετώπισης των πρακτικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, και μέχρι την επίλυση του εν λόγω θέματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις (Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), επισημαίνεται ότι, κατ’ αναλογία με την ανωτέρω α) σχετική Ε.Δ.Υ.Ο., στις περιπτώσεις υποβολής Δ.Ε.Φ.Κ. για την αποστολή αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο με προορισμό έναν παραλήπτη, στη θέση 8 «παραλήπτης» θα αναγράφονται τα στοιχεία του υπόχρεου για την καταβολή του φόρου Εγκεκριμένου Αποθηκευτή προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πληρωμής των οφειλών και θα επισυνάπτεται συνημμένα κατάσταση με τα στοιχεία του παραλήπτη των προϊόντων καθώς και τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της εν λόγω κατάστασης από την επιλογή «συνυποβαλλόμενα αρχεία». 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!