Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1136/30-06-2015 Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015).

ΠΟΛ 1136
ΦΕΚ B 1301 - 30.06.2015   

Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015). 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

΄Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114Α), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

2. Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015). 

3. Τις διατάξεις Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α−Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν. 

6. Την Υ57/2015 (ΦΕΚ 256 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα−Νάντια Βαλαβάνη». 

7. Την ΠΟΛ 1212/2012 (ΦΕΚ 338 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει. 

8. Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της από 28.06.2015 τραπεζικής αργίας ώστε κατά τη διάρκεια αυτής να μην επιβαρύνονται οι οφειλές αυτές με τόκους/πρόστιμα/προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και να αντιμετωπίζονται θέματα νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής οφειλών (Γενικό έκτακτο γεγονός, κατ’ άρθρο 8 του Ν. 1284/2002). 

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της από 28 Ιουνίου 2015 τραπεζικής αργίας οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΛΓΑ ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!