Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Αριθμ. Πρωτ. 1007094/10129/B0012/12-5-2004 Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρίες για την παραχώρηση τoυ δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία πιστώνεται ο λογαριασμός του αλλoδαπoύ δικαιούχου και καταβάλλεται ο οφειλόμενος φόρος επί των αμοιβών αυτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Αθήνα, 12 Μαΐου 2004

Αριθ. Πρωτ.: 1007094/10129/B0012

ΘΕΜΑ: Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρίες για την παραχώρηση τoυ δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία πιστώνεται ο λογαριασμός του αλλoδαπoύ δικαιούχου και καταβάλλεται ο οφειλόμενος φόρος επί των αμοιβών αυτών.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, όπως τα δύο τελευταία ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ εκπίπτουν τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων.
Για την έκπτωση των πιο πάνω ποσών από δικαιώματα ή αποζημιώσεις αρκεί η πίστωση αυτών στο όνομα του δικαιούχου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της χρήσης στην οποία αναφέρονται. Όταν δικαιούχος των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων είναι αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτείται να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 ή του σχετικού άρθρου της οικείας διμερούς σύμβασης περί αποφυγής της διπλής φορολογίας.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3091/2002, ορίζεται ότι στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλoδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά, αποτελεσμάτων ερευνών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγής βιντεοκασετών, πνευματικής ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 20%, με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου.

Η παρακράτηση του φόρου ενεργείται κατά την πίστωση ή την καταβολή της αποζημίωσης ή του δικαιώματος στο δικαιούχο. Η απόδοση αυτού του φόρου γίνεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.
Στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης, δικαιώματος ή αμοιβής, που δικαιούται να λάβει και του παρακρατούμενου φόρου που αναλογεί στο ποσό αυτής.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγματος ή ευρώ, που αιτιολογεί για την αποστολή στο εξωτερικό των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων και αμοιβών αν δεν προσκομισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά.
Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται από τις διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος.

3. Οι ημεδαπές εταιρίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους με εταιρίες παραγωγών στο εξωτερικό (κυρίως αγγλικές, αμερικάνικες και γαλλικές), καταβάλλουν σε αυτές ένα ελάχιστο ποσό δικαιωμάτων (minimum guarantee), προκειμένου να αποκτήσουν τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης μιας ταινίας στην Ελλάδα. Η διάρκεια της εκμετάλλευσης αυτής ορίζεται, με βάση τα συμβόλαια, σε 8 με 10 έτη και περιλαμβάνει διάφορες μορφές: αρχικά προβολή στον κινηματογράφο, μετά από 6 μήνες στο video και μετά από 2 έτη στην τηλεόραση. Το ποσό των πιο πάνω δικαιωμάτων, συνήθως, καταβάλλεται στην αλλοδαπή εταιρία και αποτελεί την προϋπόθεση και όρο για την ανάληψη της εκμετάλλευσης της ταινίας στην Ελλάδα, ενώ η ταινία είναι ακόμη στο στάδιο της δημιουργίας της (σενάριο, κλπ) και πρόκειται να παραδοθεί στις ημεδαπές εταιρίες για εκμετάλλευση μετά από 2 έως 3 χρόνια.

Με το ποσό του ελάχιστου αυτού δικαιώματος που καταβάλλεται κάθε φορά στην αλλοδαπή (είτε εφάπαξ είτε σε δύο δόσεις), λογιστικά, πιστώνεται στα βιβλία ο αλλοδαπός δικαιούχος (λογ. 50 («Προμηθευτές») με χρέωση του λογαριασμού 33.93 «Προκαταβολές minimum guarantee». Επιπλέον, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και στις αλλοδαπές εταιρίες (δικαιούχους) καταβάλλεται το καθαρό ποσό της αμοιβής. Δηλαδή, η προκαταβολή των πιο πάνω δικαιωμάτων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχο έσοδο (εκμετάλλευση της ταινίας) και τα ποσά ρυτών δεν έχουν εκπέσει στα βιβλία από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας χρήσης, αλλά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εμφανίζονται ως αρνητική λογιστική διαφορά, με μείωση των φορολογητέων κερδών λόγω πίστωσης του αλλοδαπού δικαιούχου.

Στη συνέχεια, όταν αρχίσει η εκμετάλλευση της ταινίας, η ημεδαπή εταιρία εκμετάλλευσης δεσμεύεται, βάσει των πιο πάνω συμβολαίων, να αποδίδει κάθε χρόνο και δικαιώματα επί των εσόδων της στην παραγωγό εταιρία, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέσο της εκμετάλλευσης (κινηματογράφος, video, τηλεόραση, κλπ.). Επειδή όμως τα δικαιώματα αυτά συμψηφίζονται με το καταβληθέν κατά τα ως άνω ελάχιστο δικαίωμα (minimum guarantee), οι εταιρίες προβαίνουν σε καταβολές των δικαιωμάτων αυτών, μόνο κατά το ποσό που τυχόν υπερβαίνουν το καταβληθέν πιο πάνω ποσό.

Προς, τούτο, με τα ποσά αυτά (royaIties) που αναλογούν στα έσοδα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση της ταινίας, χρεώνεται κάθε φορά ο λογαριασμός 61.98 «Λοιπές αμοιβές τρίτων» , με πίστωση του λογαριασμού 33.93. Αν κατά τη λήξη του συμβολαίου, αυτά υπολείπονται του minimum guarantee, το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.93 μεταφέρεται στο λογαριασμό 61.98 στη χρήση εντός της οποίας λήγει το συμβόλαιο. Με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και δεδομένου ότι τα ποσά αυτά έχουν ήδη εκπέσει φορολογικά, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προστίθενται στα φορολογητέα κέρδη, ως λογιστικές διαφορές.

4. Μετά από όλα ,όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω με το παρόν γίνεται δεκτό, ότι το ποσό των ελάχιστων δικαιωμάτων (minimum guarantee) που καταβάλλουν οι ημεδαπές εταιρίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών σε αλλοδαπές επιχειρήσεις - παραγωγούς ταινιών αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, στη χρήση που πραγματοποιείται στα βιβλία τους η πίστωση των αλλοδαπών δικαιούχων με το ποσό αυτό. Σε περίπτωση δε που τα προκύπτοντα δικαιώματα (royalties) και τα οποία αντιστοιχούν στα έσοδα από την εκμετάλλευση της ταινίας είναι τελικά μεγαλύτερα από το ποσό του minimum guarante, το επιπλέον ποσό αυτών εκπίπτει φορολογικά στη χρήση μέσα στην οποία αυτά κάλυψαν το ποσό του minimum guarantee.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!