Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Α 1061179 ΕΞ 5-5-2015 Παροχή σε είδος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών της μητρικής εταιρίας προς τους υπαλλήλους της θυγατρικής της στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. : 101 84 
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318 
FAX : 210 3375001 

Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 

Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α 1061179 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Ερώτημα φορολογουμένου 
ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ............ 

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΓΔΕ...........23-3-2015 επιστολής του ............... που αφορά την επιχείρηση ................ Α.Ε. με ΑΦΜ ..............., σας ενημερώνουμε ότι η παροχή σε είδος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών της μητρικής εταιρίας προς τους υπαλλήλους της θυγατρικής της στην Ελλάδα θεωρούνται παροχή σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4 του ν.4172/13 και θα συμπεριληφθούν στην βεβαίωση αποδοχών που θα χορηγήσει η θυγατρική στους υπαλλήλους της. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας μετά από την εξέταση των πραγματικών περιστατικών και των αναφερομένων στην ανωτέρω επιστολή. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
​ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Π. Μ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!