Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1078/6-4-2015 Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Κ. Καρακικέ 
Τηλέφωνο : 210 - 3375312 
ΦΑΞ : 210 - 3375001 

ΑΔΑ: 6Ρ3ΧΗ-ΥΣΛ ΑΔΑ: 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 

ΠΟΛ. 1078 

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Όπως έχει διευκρινισθεί από τη Διοίκηση με τις ΠΟΛ. 1129/2011 και ΠΟΛ. 1039/2015 εγκύκλιους μας, προκειμένου για την επιστροφή φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ο οποίος παρακρατήθηκε σε εισόδημα από μερίσματα, θα πρέπει η ενδιαφερομένη εταιρεία (ημεδαπή ή αλλοδαπή) σε βάρος της οποίας έγινε η παρακράτηση φόρου να ζητήσει την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκε ο παρακρατηθείς φόρος, πλην όμως, το ατομικό φύλλο έκπτωσης πρέπει να εκδοθεί στο όνομα της ημεδαπής εταιρείας, δεδομένου ότι αυτή είχε αποδώσει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο και επομένως σε βάρος της είχε γίνει η σχετική βεβαίωση (για ολόκληρο το καταβαλλόμενο ποσό). Επιπλέον, η ημεδαπή εταιρία (υπόχρεος σε παρακράτηση) πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνει ότι το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου θα πρέπει να καταβληθεί (εκχώρηση κατά κάποιο τρόπο) στην αλλοδαπή εταιρεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται, ότι στην αίτηση της αλλοδαπής δικαιούχου εταιρίας θα πρέπει να αναφέρεται και ο λογαριασμός στον οποίο θα μεταφερθεί το σχετικό ποσό, που τηρείται σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

2. Δεδομένου ότι ο υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου έχει δική του αυτοτελή υποχρέωση να προβεί στην παρακράτηση αυτή και να αποδώσει το αντίστοιχο ποσό στο Δημόσιο, υποβάλλοντας σχετική δήλωση, για τις περιπτώσεις αχρεώστητης καταβολής φόρου διευκρινίζεται ότι και ο υπόχρεος σε παρακράτηση μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωσή του και να ζητήσει από το Δημόσιο το φόρο που καταβλήθηκε αχρεωστήτως (σχετ. η ΣτΕ 3263/1989), υπό την προϋπόθεση να έχει επιβαρυνθεί ο ίδιος με το φόρο, ώστε να μην πλουτίσει αδικαιολόγητα από την επιστροφή του. 

3. Με βάση τα ανωτέρω, ως προς τη διαδικασία επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου στον υπόχρεο σε παρακράτηση, γίνεται δεκτό ότι η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται:

α) από ιδιωτικό έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στο οποίο ο δικαιούχος της αμοιβής θα βεβαιώνει ότι εισέπραξε το πλήρες ποσό αυτής και συνεπώς δεν επιβαρύνθηκε με το ποσό της παρακράτησης φόρου και

β) από δήλωση παραίτησης του δικαιούχου της αμοιβής από οποιαδήποτε μελλοντική αξίωσή του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από την αιτία αυτή. 

Σε περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου της αμοιβής, προκειμένου να διαπιστώνεται η γνησιότητα του κατά τα ανωτέρω ιδιωτικού εγγράφου του, αυτό θα πρέπει να φέρει επισημείωση της Χάγης (σφραγίδα Apostile) (ν.1497/1984, ΦΕΚ A’188), εφόσον το αλλοδαπό Κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. Το σχετικό ιδιωτικό έγγραφο υποβάλλεται πρωτότυπο και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, ανεξάρτητα από το αν η αίτηση για την επιστροφή του φόρου έχει γίνει από τον δικαιούχο της αμοιβής ή τον υπόχρεο σε παρακράτηση, σε κάθε περίπτωση το ατομικό φύλλο έκπτωσης πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του υπόχρεου σε παρακράτηση, δεδομένου ότι ο τελευταίος είχε αποδώσει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο υποβάλλοντας σχετική δήλωση και επομένως σε βάρος του είχε γίνει η σχετική βεβαίωση. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!