Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1112/26-3-1996 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων ν. 2386-1996

YΠOIK 1040656/2047/A009/ΠOΛ. 1112/26.3.1996 κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων ν. 2386/1996

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις: α) της παραγράφου 34 του άρθρου 6 και β) της περίπτωσης δ` του άρθρου 29 του ν. 2386/1996 (ΦEK 43A/7.3.1986) και συνοπτικά σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Αρθρο 6 παράγραφος 34, εδάφιο πρώτο και δεύτερο

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου ορίζεται ότι οι προθεσμίες παραγραφής, για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, που έληγαν την 31η Δεκεμβρίου 1995 παρατείνονται για ένα (1) έτος από τη λήξη τους, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996.

Ομως με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου προβλέπεται ότι η παράταση της παραγραφής αυτής δεν καταλαμβάνει: α) τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ένατου άρθρου του ν. 2275/1994 (ΦEK 238A`) είχαν παραταθεί κατά ένα (1) έτος και β) τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου.

Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παραγρ. 34 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με την περίπτωση δ` του άρθρου 29 του νόμου αυτού, ισχύουν από την 7η Δεκεμβρίου 1995.

Από τις συνδυασμένες παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι για τις φορολογικές υποθέσεις (πλην φορολογίας κεφαλαίου) χρήσης 1/1 - 31/12/1984 (Oικον. έτος 1985), μπορούν να κοινοποιηθούν φύλλα ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών μέσα στο έτος 1996 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Δεν μπορούν όμως να κοινοποιηθούν φύλλα ελέγχου για τις φορολογικές υποθέσεις χρήσης 1/1 - 31/12/1983 (Oικον. έτος 1984) για τις οποίες (υποθέσεις) η προθεσμία παραγραφής είχε παραταθεί κατά ένα (1) έτος, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ένατου άρθρου του ν. 2275/1994.

Ετσι, με βάση τα δεδομένα αυτά, σε όσες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα ανέλεγκτων υποθέσεων, προς περαίωση με τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού των Oικονομικών. αριθμ. πρωτ. 1049691/3184/ ΠOΛ. 1099/27.4.1994 (ΦEK B` 354) και οι επιτηδευματίες, επιθυμούν την περαίωση της υπόθεσής τους, θα διαγράφεται το ποσό του φόρου της χρήσης 1/1 - 31/12/1983 (Oικ. έτος 1984) και θα διορθώνεται το τελικό ποσό του βεβαιωτέου φόρου.

2. Αρθρο 6 παράγραφος 34 εδάφιο τρίτο

Με τη διάταξη του εδαφίου αυτού, η ισχύς του οποίου, κατά την περ. δ` του άρθρου 29 του ιδίου νόμου αρχίζει από την 7η Δεκεμβρίου 1995, παρατείνεται μέχρι 31/12/1996 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Oικονομικές Υπηρεσίες χρεών (προς το Δημόσιο και Τρίτους) των οποίων η παραγραφή συμπληρώνεται εντός των ετών 1995 και 1996.

Επισημαίνεται ότι στην παράταση αυτή δεν υπάγονται τα χρέη που παρεγράφοντο εντός των ετών 1992, 1993 και 1994, των οποίων η παραγραφή είχε παραταθεί μέχρι 30.6.1995 με τη διάταξη της παρ. B του άρθρου εβδόμου του ν. 2275/94 (ΦEK 238A`) που σας είχε κοινοποιηθεί με την οικ. 1144942/11085/ 29.12.1994/ΠOΛ. 1295/94.

Διευκρινίζουμε ότι η παράταση δεν αφορά χρέη προς OTA, των οποίων η είσπραξη γίνεται από το Γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που έχουν την έδρα τους στις Δ.O.Y. (άρθρ. 150 επομ. Π.Δ. 16/1989 - κανονισμός Λειτουργίας Δ.O.Y. και Τοπικών Γραφείων).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!