ΚΦΔ

Γ.Δ.Φ.Δ. 1160988 ΕΞ 5-12-2014 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποχρέωση λήψης Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα από οντότητες της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄- ΈΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ -Φ.Π.Α.
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα

Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1160988 ΕΞ 2014
Αθήνα, Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων». 

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων στην υπηρεσία μας σχετικά με το αν φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν Α.Φ.Μ. στη χώρα τους υποχρεούνται να λάβουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1005/31-12-2013 (ΦΕΚ 19Β/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σας γνωρίζουμε τα εξής:  

Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1Β του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α) και ισχύει, τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α) και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α).  

Η ανωτέρω διάταξη, δεν καταλαμβάνει τα μη εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιούν συναλλαγές με τους ανωτέρω φορείς, από τη χώρα τους, δεδομένου ότι η ανωτέρω θεώρηση είναι σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ( πρωτογενές και παράγωγο) καθώς και τις βασικές αρχές που το διέπουν.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!