Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 1-12-2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

Δ.ΟΡΓ.Α 1159205ΕΞ2014

ΦΕΚ Β 3250/4-12-2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 14), συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 81), το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107) και συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 178 του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και 1 άλλες διατάξεις» (Α' 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α' 254) και ισχύει.

β) Των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

γ) Των άρθρων 1, 2, 6 και 21 της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (Β' 865, 1079 και 1846), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Των άρθρων 54, 55, 59 και 74 του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επεί-γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α'222), όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

2. Το υπ’ αριθ. ΔΟΑ/Φ.4.2/30564/28-11-2014 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Την ανάγκη:

α) σύστασης, στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας, για τον εντοπισμό προβλημάτων που προκύπτουν σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε. και την υποβολή προτάσεων επίλυσης αυτών, καθώς και για την σχετική πληροφόρηση των επιχειρηματιών ή των υποψήφιων επενδυτών, 

β) μεταφοράς της έδρας δύο (2) Τμημάτων Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε., από τον νομό Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και της υπαγωγής τους απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και γ) υπαγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Γ -Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., απευθείας στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Β'-Έμμεσης Φορολογίας της ίδιας Διεύθυνσης.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε, από 1-1-2015, στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας», υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασής μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής:

1) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 αυτού, ως κατωτέρω:

«3. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται στον Προϊστάμενο αυτής, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α'- Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης

β) Τμήμα Β' - Οικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Εσόδων

γ) Τμήμα Γ'- Διοίκησης και Συντονισμού Έργων δ) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας»

2) Τροποποιούμε την παράγραφο 4 αυτού, ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο, ως κατωτέρω: «4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως κάτωθι:»

β) Προσθέτουμε νέα υποπαράγραφο IV, ως κατωτέρω:

«4. IV. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας

(α) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες.

(β) Η μελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για την νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Α'- Ανάλυσης Πολιτικής της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

(γ) Η μέριμνα για την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε., πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερομένους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για την έγκριση του περιεχομένου και την διαχείριση κάθε θεματικού διαδικτυακού τόπου, υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..

(δ) Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.

(ε) Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.

(στ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.

(ζ) Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμό-διων Υπουργείων και Φορέων για την συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της Φορολογικής Διοίκησης και των Επιχειρηματιών.»

Β.Ι. Ορίζουμε την 1-1-2015, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Α5' και Α6' της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

II. Μεταφέρουμε, από 1-1-2015, την έδρα των Τμημάτων «Επανεξέτασης Α9' και Α10'» της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, από τον νομό Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τα αποσπούμε από την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης, τα υπαγάγουμε απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, τα μετονομάζουμε σε «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης» και σε «Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης», αντίστοιχα και τροποποιούμε το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014 απόφασής μας, ως εξής:

1) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 αυτού, ως κατωτέρω:

«3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δεκατρία (13) Τμήματα, από τα οποία τα τρία (3) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, δύο (2) εκ των οποίων εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ως κατωτέρω:

Α. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης Τμήματα Α1' έως Α8' Επανεξέτασης

Β. Υποδιεύθυνση Νομικών Θεμάτων Τμήματα Β1' και Β2' Νομικής Υποστήριξης,

Γ. Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

α) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης γ) Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, το οποίο διαρθρώνεται στα κατωτέρω Γραφεία:

(αα) Γραφείο Επανεξέτασης

(ββ) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

(γγ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης»

2) Τροποποιούμε την παράγραφο 4 αυτού, ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε τον τίτλο της υποπαραγράφου Α., ως κατωτέρω:

«Α. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Τμήματα Α1' έως Α8' Επανεξέτασης»

β) Διαγράφουμε την περίπτωση ii. της υποπαραγράφου Α. και απαλείφουμε πριν από την υποπερίπτωση (α) αυτής την περίπτωση i..

γ) Αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης iii. της υποπαραγράφου Β., ως κατωτέρω:

«Στην περίπτωση αυτή θα τους παρέχουν την συνδρομή τους επί ελεγκτικών ζητημάτων, που ανακύπτουν, τα Τμήματα Α1' έως Α8' Επανεξέτασης.»

δ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο Γ., ως κατωτέρω:

«Γ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

I. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

(α) Η καταγραφή και η παρακολούθηση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών, που διαβιβάζονται προς εξέταση στην Διεύθυνση, καθώς και των υποθέσεων αρμοδιότητας αυτής, που εισάγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

(β) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων και των εγγράφων της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των εγγράφων αυτής.

(γ) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η παρακολούθηση της απόδοσης της διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

(δ) Η αξιοποίηση των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, η διατύπωση προτάσεων για νέες μηχανογραφικές εφαρμογές και η τήρηση των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων.

(ε) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης

Το Τμήμα ασκεί καθ’ ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες που ασκούν τα Τμήματα Α1' έως Α8' Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, για τις υποθέσεις φορολογουμένων που υπάγονται στις κατωτέρω Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προέρχονται από πράξεις που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.): α) στις Δ.Ο.Υ. της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, εκτός των υπαγομένων στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Θεσσαλίας και β) στις Δ.Ο.Υ. μόνο των νομών της Ηπείρου, από τις υπαγόμενες στην Φορολογική Περιφέρεια Πατρών.

III. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του, ως εξής:

(α) Γραφείο Επανεξέτασης

Το Γραφείο ασκεί τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες που ασκεί το Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης της Διεύθυνσης.

(β) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

i. (αα) Η υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης και του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος, επί θεμάτων νομικής φύσης και επί ερμηνευτικών ζητημάτων, που προκύπτουν κατά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.

(ββ) Η αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης και του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος, ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων και η εν γένει υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

ii. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης μπορεί να αναθέτει την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης και στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή θα του παρέχουν την συνδρομή τους επί ελεγκτικών ζητημάτων, που ανακύπτουν το Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης και το Γραφείο Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος.

(γ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (αα) Η καταγραφή και η παρακολούθηση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών, που διαβιβάζονται προς εξέταση στο Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης και στο Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, καθώς και των υποθέσεων αρμοδιότητας αυτών, που εισάγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

(ββ) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων και των εγγράφων του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης και του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των εγγράφων αυτών, καθώς και η διοικητική και γραμματειακή τους υποστήριξη.».

3) Προσθέτουμε νέα παράγραφο 5 αυτού, ως κατωτέρω:

«5. Οι υποθέσεις ανατίθενται στα Τμήματα Επανεξέτασης Α1' έως Α8'της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Ειδικότερα, οι υποθέσεις αρμοδιότητας των δύο (2) Αυτοτελών Τμημάτων, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Γραφείο Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος ή στο Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης.»

4) Αναριθμούμε την παράγραφο 5 αυτού σε 6 και την τροποποιούμε, ως κατωτέρω:

«6. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Επανεξέτασης Α7' έως Α8' της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης ορίζεται με άλλη απόφασή μας.»

Γ. Μετονομάζουμε, δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, το «Αυτοτελές Τμήμα Γ'- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), σε «Τμήμα Γ' - Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» και το μεταφέρουμε στην Υποδιεύθυνση Β' - Έμμεσης Φορολογίας της ίδιας Διεύθυνσης, στην οποία περιέρχονται και οι αρμοδιότητές του και τροποποιούμε το άρθρο 21 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1143797ΕΞ2014/24-10-2014 (Β' 2912) όμοια, ως εξής:

1) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο και τις υποπαραγράφους Β' και Δ' της παραγράφου 3 αυτού, ως κατωτέρω:

«3. Η Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και εννέα (9) Τμήματα, από τα οποία τα δύο (2) είναι Αυτοτελή και υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:».

«3. Β. Υποδιεύθυνση Β' - Έμμεσης Φορολογίας

α) Τμήμα Α' - Φ.Π.Α.

β) Τμήμα Β' - Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T.& Ε.Φ.)

γ) Τμήμα Γ'- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«3. Δ. Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

α) Αυτοτελές Τμήμα Α' - Ανάλυσης Πολιτικής

β) Αυτοτελές Τμήμα Β' - Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

2) Διαγράφουμε την περίπτωση III. της υποπαραγράφου Δ' της παραγράφου 4 αυτού, την μεταφέρουμε και την προσθέτουμε ως περίπτωση III' στην υποπαράγραφο Β' της ίδιας παραγράφου, ως κατωτέρω:

«4.-Β.-ΙΙΙ. Τμήμα Γ'- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(α) Η εκτέλεση των επιστροφών Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός Ε.Ε.).

(β) Η διαβίβαση σε άλλα κράτη - μέλη των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α., επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής.

(γ) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α..

(δ) Η έκδοση καταστάσεων πληρωμών για την εκτα-μίευση των ποσών επιστροφής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., του Γ.Λ.Κ. και με την Τράπεζα της Ελλάδος.».

3) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Τμήμα ΣΤ'- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, στο εξής νοείται το «Τμήμα Γ'- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» της Υποδιεύθυνσης Β'-Έμμεσης Φορολογίας της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε..

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!