Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1170/25-06-2014 Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» από τα τελωνεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
1. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ Ε':ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
2. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α': ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου 
Τηλέφωνο :210 69.87.487,435 
Fax:210.69.87.489 
E-mail :vat-customs@200l.syzefxis.gov.gr 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014

ΠΟΛ. 1170 

ΠΡΟΣ:Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ:Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» από τα τελωνεία 

Στα πλαίσια της συνεργασίας τελωνειακών και φορολογικών αρχών για την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών κατά την εξαγωγή, τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων που πραγματοποιούν εξαγωγές καθώς και τον έλεγχο των εξαγωγών από τις φορολογικές αρχές, μέσω νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, σας ενημερώνουμε ως ακολούθως αναφορικά με το μήνυμα ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» το οποίο χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε κατ'εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 1α σε συνδυασμό με την ΠΟΛ. 1262/93 Α.Υ.Ο και της αριθ. Δ19Α 5013811ΕΞ2014/3-6-2014 ΔΥΟ:

Α. Με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS -Export Control System) στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνείων ICISnet, οι διατυπώσεις εξαγωγής, από 02.04.2012, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και η επικοινωνία μεταξύ των τελωνειακών αρχών (Τελωνείο Εξαγωγής και Τελωνείο Εξόδου) και των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων για όλες τις φάσεις επιτήρησης του καθεστώτος της εξαγωγής. 

Η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται στο τελωνείο εξαγωγής που είναι αρμόδιο για την εποπτεία του τόπου όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται για την εξαγωγή. 

Η βεβαίωση και η φυσική επιτήρηση του εμπορεύματος που εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. διενεργείται από το τελωνείο εξόδου που είναι το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε (είτε στη χώρα μας είτε σε άλλο Κράτος Μέλος). 

Με την καθιέρωση της διαδικασίας υποβολής της διασάφησης εξαγωγής ηλεκτρονικά επήλθε αλλαγή στον τρόπο επιβεβαίωσης της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος και ως εκ τούτου στο δικαιολογητικό απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. . Συγκεκριμένα, το αντίτυπο 3 του ΕΔΕ εξαγωγής αντικαταστάθηκε με την εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση Ολοκλήρωσης Εξαγωγής», με το οποίο ενημερώνεται ο εξαγωγέας ότι έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή του. 

Με την αριθ. Δ19Α 5013811ΕΞ2014/3-6-2014 ΕΔΥΟ « Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICISnet - Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet», καταργήθηκε η θεώρηση από τα τελωνεία της εκτύπωσης του μηνύματος ΙΕ599 η οποία είχε καθιερωθεί με την προγενέστερη όμοιά της. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εκτύπωση τηρείται στο αρχείο του εξαγωγέα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε.Ε με τα λοιπά προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις στοιχεία που δικαιολογούν την έκδοση του τιμολογίου με απαλλαγή από ΦΠΑ. 

Β. Στα πλαίσια της απλούστευσης των τελωνειακών διαδικασιών εξαγωγής και της διευκόλυνσης των εξαγωγέων, κατέστη δυνατή, με την συνδρομή της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η δημιουργία σχετικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS, μέσω της οποίας, οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ έχουν τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων διασαφήσεων εξαγωγής που αντιστοιχούν σε ένα ΑΦΜ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Γ. Κατά συνέπεια, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στις αρμόδιες ΔΟΥ, μέσω της εν λόγω ηλεκτρονικής εφαρμογής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια, λήψης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών από συγκεκριμένα πεδία των υποβληθέντων διασαφήσεων προκειμένου να προβούν στις δικές τους περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με την εφαρμογή των περί ΦΠΑ διατάξεων. 

Δ. Η ως άνω εφαρμογή: 

  • περιλαμβάνει διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής κοινοτικών εμπορευμάτων καθώς επίσης και τις παραδόσεις εμπορευμάτων που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από ΦΠΑ, οι οποίες από 01.01.2011 πραγματοποιούνται με τη χρήση διατυπώσεων εξαγωγής, χωρίς όμως να εξομοιώνονται με εξαγωγές. 
  • παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο καθώς περιλαμβάνει τα δεδομένα που καταχωρούνται στα τελωνεία. Τούτο σημαίνει ότι περιλαμβάνονται και τυχόν διορθώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το τελωνείο και μετά την έξοδο του εμπορεύματος από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. 
  • οι διασαφήσεις που για οποιοδήποτε λόγο έχουν ακυρωθεί δεν περιλαμβάνονται. 
  • οι διασαφήσεις επανεξαγωγής μετά από τελωνειακό οικονομικό καθεστώς (αιτούμενο καθεστώς:31) δεν περιλαμβάνονται. 

Ε. Ειδικότερα, εμφανίζονται τα ακόλουθα πεδία τα οποία και αναλύονται ως ακολούθως: 

Τα στοιχεία του εξαγωγέα/εφοδιαστή, το Α.Φ.Μ και το χρονικό διάστημα αναζήτησης των στοιχείων, βάσει της ημερομηνίας αποδοχής των υποβληθέντων διασαφήσεων. 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Στο πεδίο αυτό αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης της διασάφησης (MRN) που αποτελείται από δεκαοχτώ (18) ψηφία, με τα οποία προσδιορίζονται: α) το έτος καταχώρησης, β) η χώρα, γ) ο κωδικός του τελωνειακού καθεστώτος υπαγωγής των εμπορευμάτων, δ) ο κωδικός του τελωνείου εξαγωγής και ε) ο αύξων αριθμός καταχώρησης. 

Για παράδειγμα: MRN: 12GREX110200000349 όπου 12 έτος -- 2012 GR Χώρα -- Ελλάδα ΕΧ καθεστώς - Εξαγωγή (Εχport) 1102 κωδικ. Τελωνείου -- Τελωνείο Ελευσίνας 00000349 αριθμός καταχώρησης 

Προς περαιτέρω διευκόλυνση, αποστέλλεται συνημμένα κατάλογος με τους κωδικούς όλων των μηχανογραφημένων τελωνείων της χώρας. 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

Στο πεδίο αυτό αναγράφεται η εταιρική επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του προσώπου που παραλαμβάνει στην τρίτη χώρα τα εξαγόμενα εμπορεύματα . 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης αποτελεί την ημερομηνία κατά την οποία μετά από τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος γίνεται αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής και λαμβάνει αριθμό καταχώρησης (MRN). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 

Η ημερομηνία κατά την οποία εξήλθαν τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο της διασάφησης εξαγωγής από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. ή η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός του πλοίου ή αεροσκάφους. Διευκρινίζεται ότι η επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων προκύπτει από την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τελωνείου εξαγωγής και τελωνείου εξόδου και αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» στον εξαγωγέα ή εφοδιαστή. 

TARIC 

Στο πεδίο αυτό δηλώνεται ο κωδικός των εμπορευμάτων και ειδικότερα: 

Ο 10ψηφιος αριθμός που αναγράφεται αποτελεί κωδικοποίηση της περιγραφής του εμπορεύματος, βάσει ονοματολογίας εμπορευμάτων του καν. αριθ. 2658/87 (Συνδυασμένη Ονοματολογία-Κοινό Δασμολόγιο Ε.Ε.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την κωδικοποίηση του εμπορεύματος πληρούνται ταυτοχρόνως οι απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου (προσδιορισμός δασμού κατά την εισαγωγή), οι απαιτήσεις οι σχετικές με τα στατιστικά δεδομένα του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε και οι απαιτήσεις άλλων ενωσιακών πολιτικών που διέπουν την εξαγωγή εμπορευμάτων (για παράδειγμα απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εξαγωγή), καθώς και οι εθνικοί συντελεστές φορολογίας κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων όπως, ιδίως, ΦΠΑ, ΕΦΚ,Τ.Τ. κλπ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλεύεσθε την ιστοσελίδα htp://ec.europa.eu/taxation-custom/dds2/Taric ή https: // portal.gsis.gr/portal/page/portal/icisnet 

^ Ηλεκτρονικές συναλλαγές ^ Taric ή να απευθύνεστε στη πλησιέστερη τελωνειακή αρχή ή στην 17η Δ/νση Δασμολογική -τμήμα Α'. 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Ο τετραψήφιος κωδικός που αναγράφεται στο πεδίο αυτό αφορά το τελωνειακό καθεστώς που υπάγονται τα εν λόγω εμπορεύματα και αναλύεται ως ακολούθως: 

Τα δύο πρώτα ψηφία δηλώνουν το αιτούμενο καθεστώς και τα δύο επόμενα το τελωνειακό καθεστώς που τυχόν έχει προηγηθεί της εξαγωγής ή του εφοδιασμού. 

Για παράδειγμα: Καθεστώς 1000 Όπου 10 = εξαγωγή 00= δεν έχει προηγηθεί άλλο καθεστώς 

Ο κωδικός που εμφανίζεται στην εν λόγω εφαρμογή (10 00) αφορά την εξαγωγή ή τον εφοδιασμό πλοίων ή αεροσκαφών που πραγματοποιείται πλέον με διατυπώσεις εξαγωγής. 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ 

Ο τύπος της διασάφησης είναι ένας συγκεκριμένος κωδικός που αποτυπώνει τη διαδικασία εξαγωγής που επιλέγει ο εξαγωγέας. Πιο συγκεκριμένα οι διαδικασίες που μπορεί να επιλέξει ο εξαγωγέας είναι οι ακόλουθες: 

Α) Η συνήθης διαδικασία εξαγωγής δηλαδή η υποβολή διασάφησης εξαγωγής που περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε αυτήν την περίπτωση για τον τύπο της διασάφησης χρησιμοποιείται ο κωδικός Α. 

Β) Η απλουστευμένη διαδικασία για την οποία έχει πάρει έγκριση από την τελωνειακή αρχή και η οποία συνίσταται είτε σε μια διαδικασία υποβολής ελλιπών πληροφοριών επί της διασάφησης, είτε σε μια διαδικασία υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, είτε σε μια διαδικασία υποβολής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και δικαιολογητικών χωρίς ωστόσο την υποχρέωση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο. Σε αυτήν την περίπτωση για τον τύπο της διασάφησης χρησιμοποιούνται οι κωδικοί B, C, R, Α αντίστοιχα. 

Γ) Η υποβολή διασάφησης με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και δικαιολογητικά, πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο. Σε αυτήν την περίπτωση για τον τύπο της διασάφησης χρησιμοποιείται ο κωδικός D. 

Δ) Στην περίπτωση που έχει εγκριθεί από την τελωνειακή αρχή απλουστευμένη διαδικασία (όπως προαναφέρθηκε στο σημείο Β της παρούσης), ο εξαγωγέας έχει υποχρέωση να υποβάλλει συμπληρωματική/ανακεφαλαιωτική διασάφηση που θα περιλαμβάνει την πληροφορία ή το δικαιολογητικό που έλειπε κατά την υποβολή της αρχικής διασάφησης (τύπου B, C, R). Η ως άνω συμπληρωματική/ανακεφαλαιωτική διασάφηση αφορά πολλές εξαγωγές εμπορευμάτων που έχουν κατά κανόνα εξαχθεί προγενέστερα της συμπληρωματικής/ανακεφαλαιωτικής διασάφησης. Σε αυτήν την περίπτωση για τον τύπο της διασάφησης χρησιμοποιούνται οι κωδικοί Χ,Υ,Ζ. 

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχό τους οι φορολογικές αρχές εντοπίσουν διασαφήσεις με κωδικό Y,Z, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς την ημερομηνία υποβολής, αποδοχής, συμπλήρωσης τους όσο και ως προς την ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων και για περαιτέρω διευκόλυνσή τους, σκόπιμη θα ήταν η απευθείας επικοινωνία με το τελωνείο εξαγωγής. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται οι ενδείξεις:

- ΕΞΑΓΩΓΗ 

- ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ 

ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Στο πεδίο αυτό αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου που υποχρεούται, βάσει του ΚΦΑΣ, να εκδώσει ο εξαγωγέας ή εφοδιαστής για την πραγματοποιηθείσα συναλλαγή. 

Επισημαίνεται ότι, ο αριθμός του τιμολογίου που εκδίδει ο πωλητής - εξαγωγέας ή πωλητής - εφοδιαστής συμπληρώνεται υποχρεωτικά στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής. 

Διευκρινίζεται ότι, ένα τιμολόγιο μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερους του ενός κωδικούς ονοματολογίας (TARIC) εμπορευμάτων τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο μίας διασάφησης εξαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός του τιμολογίου θα είναι ο ίδιος για την αξία του τιμολογίου που αναγράφεται στη στήλη «ΑΞΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ». 

ΑΞΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Στο πεδίο αυτό αναγράφεται η αξία του τιμολογίου όπως συμπληρώνεται στη θέση 22 της διασάφησης εξαγωγής. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

Σημειώνεται η στατιστική αξία του εμπορεύματος, εκφρασμένη στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο διενεργούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής. 

Επισημάνσεις:

1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου η στατιστική αξία είναι:

- κατά την εξαγωγή, η αξία των εμπορευμάτων στον τόπο και τη στιγμή που εξέρχονται από το στατιστικό έδαφος του Κράτους μέλους εξαγωγής (αξία FOB) 

2. Ο υπολογισμός της αξίας των εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

- σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς, με βάση την τιμολογημένη αξία των εμπορευμάτων αυτών, 

- στις λοιπές περιπτώσεις, με βάση το ποσό που θα είχε τιμολογηθεί σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς 

3. Η στατιστική αξία πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα συνακόλουθα έξοδα, όπως τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης που αφορούν το τμήμα της διαδρομής το οποίο:

- σε περίπτωση εξαγωγής, βρίσκεται στο στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους εξαγωγής, 

Αντίθετα, η στατιστική αξία δεν περιλαμβάνει τους φόρους τους οφειλόμενους κατά την εξαγωγή όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας, οι ειδικοί φόροι, οι κρατήσεις, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή ή άλλοι φόροι με ισοδύναμο αποτέλεσμα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μπορούν να αντλούν τις ανωτέρω πληροφορίες για τα υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα αρμοδιότητάς τους, ενώ, για περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές Εξαγωγής. 

Οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ οι οποίοι κάνουν χρήση της σχετικής εφαρμογής, για πληρέστερη ενημέρωση μπορούν να συμβουλεύονται την αριθμ. Δ19Α 5013811ΕΞ2014/3-6-2014 ΕΔΥΟ « Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICISnet -Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet». 

Τέλος επισημαίνεται ότι το αντίτυπο 3 των διασαφήσεων εξαγωγής θα εξακολουθεί να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) στην περίπτωση που το μηχανογραφικό σύστημα είναι εκτός λειτουργίας και τηρείται εφεδρική διαδικασία (κατάθεση έντυπης διασάφησης εξαγωγής) 

Β) στην περίπτωση που οι διατυπώσεις εξαγωγής τηρούνται σε μη μηχανογραφημένο τελωνείο. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΞΗ
1 3431 ΤΕΛ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β
2 304 ΤΕΛ. ΑΕΡ/ΝΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α
3 102 ΤΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ Α
4 731 ΤΕΛ. ΑΙΓΙΟΥ Β
5 1302 ΤΕΛ. ΑΛΕΞ\ΛΗΣ Α
6 831 ΤΕΛ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Β
7 2731 ΤΕΛ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β
8 631 ΤΕΛ. ΑΡΤΑΣ Β
9 232 ΤΕΛ. ΑΣΤΑΚΟΥ Β
10 1802 ΤΕΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ Α
11 3702 ΤΕΛ. ΒΟΛΟΥ Α
12 3201 ΤΕΛ. ΓΥΘΕΙΟΥ Β
13 2803 ΤΕΛ. ΔΟΪΡΑΝΗΣ Α
14 1002 ΤΕΛ. ΔΡΑΜΑΣ Α
15 1102 ΤΕΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α
16 2802 ΤΕΛ. ΕΥΖΩΝΩΝ Α
17 1631 ΤΕΛ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β
18 2102 ΤΕΛ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α
19 1902 ΤΕΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α
20 2001 ΤΕΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α'ΕΙΣΑΓ. - ΕΞΑΓ. Α
21 2002 ΤΕΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Α
22 2005 ΤΕΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ε' ΑΕΡ/ΝΑ Α
23 2006 ΤΕΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤ' Ε.Φ.Κ. Α
24 3135 ΤΕΛ. ΘΗΡΑΣ Β
25 5233 ΤΕΛ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ Β
26 5131 ΤΕΛ. ΙΤΕΑΣ Β
27 2202 ΤΕΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α
28 2302 ΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ Α
29 2203 ΤΕΛ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ Α
30 3802 ΤΕΛ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α
31 1232 ΤΕΛ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Β
32 2501 ΤΕΛ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α
33 4201 ΤΕΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α
34 2602 ΤΕΛ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
35 1332 ΤΕΛ. ΚΗΠΩΝ Α
36 2805 ΤΕΛ. ΚΙΛΚΙΣ Α
37 4531 ΤΕΛ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α
38 3002 ΤΕΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α
39 5001 ΤΕΛ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ Α
40 1732 ΤΕΛ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ Β
41 1235 ΤΕΛ. ΚΩ Β
42 3302 ΤΕΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ Α
43 303 ΤΕΛ. ΛΑΥΡΙΟΥ Α
44 1234 ΤΕΛ. ΛΕΡΟΥ Β
45 3631 ΤΕΛ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β
46 2132 ΤΕΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ Β
47 2233 ΤΕΛ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ Β
48 234 ΤΕΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α
49 3131 ΤΕΛ. ΜΗΛΟΥ Β
50 3133 ΤΕΛ. ΜΥΚΟΝΟΥ Β
51 3532 ΤΕΛ. ΜΥΡΙΝΑΣ Β
52 3502 ΤΕΛ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α
53 3134 ΤΕΛ. ΝΑΞΟΥ Β
54 402 ΤΕΛ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ A
55 3232 ΤΕΛ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ B
56 1331 ΤΕΛ. ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α
57 5234 ΤΕΛ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Β
58 5032 ΤΕΛ. ΝΙΚΗΣ Β
59 3931 ΤΕΛ. ΞΑΝΘΗΣ Α
60 832 ΤΕΛ. ΟΙΝΟΗΣ Α
61 3132 ΤΕΛ. ΠΑΡΟΥ Β
62 1236 ΤΕΛ. ΠΑΤΜΟΥ Β
63 701 ΤΕΛ. ΠΑΤΡΩΝ Α
64 4001 ΤΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕΙΣΑΓ & ΕΦΟΔΙΩΝ Α
65 4007 ΤΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' ΕΠΙΒΛ. ΣΥΓΚΡ/ΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.) Α
66 4005 ΤΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ Ε' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α
67 4006 ΤΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤ' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α
68 3575 ΤΕΛ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Β
69 4031 ΤΕΛ. ΠΟΡΟΥ Β
70 4302 ΤΕΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α
71 2931 ΤΕΛ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Β
72 4431 ΤΕΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α
73 1202 ΤΕΛ. ΡΟΔΟΥ Α
74 4631 ΤΕΛ. ΣΑΜΟΥ Β
75 4701 ΤΕΛ. ΣΕΡΡΩΝ Α
76 3433 ΤΕΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
77 4101 ΤΕΛ. ΣΚΥΔΡΑΣ Α
78 4902 ΤΕΛ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α
79 3102 ΤΕΛ. ΣΥΡΟΥ Α
80 4831 ΤΕΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β
81 5031 ΤΕΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Β
82 1402 ΤΕΛ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α
83 5302 ΤΕΛ. ΧΑΝΙΩΝ Α
84 5401 ΤΕΛ. ΧΙΟΥ Α
85 1431 ΤΕΛ. ΩΡΕΩΝ Β
86 4671 ΤΕΛ. ΑΓ. ΚΗΡΥΚΑ Β
87 5201 ΤΕΛ. ΔΑΦΝΗΣ Α
88 1233 ΤΕΛ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ Β
89 1336 ΤΕΛ. ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΕΒΡΟΥ B
90 3851 ΤΕΛ. ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ Γ
91 1272 ΤΕΛ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ Γ
92 331 ΤΕΛ. ΡΑΦΗΝΑΣ Β
93 3751 ΤΕΛ. ΣΚΙΑΘΟΥ Γ
94 2051 ΤΕΛ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣ Β
95 1237 ΤΕΛ. ΣΥΜΗΣ Β
96 1402 ΤΕΛ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΚΛΙΜ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ) A
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!