Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1175/14-07-2014 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.

ΠΟΛ. 1175 (ΦΕΚ B 1909 - 15.07.2014)

Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού  έτους 2013.  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. «περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση» και του άρθρου 12  του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν. 4093/2012  ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2012), όπως ισχύουν από 1.1.2013. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 2020/1992  (ΦΕΚ 34 Α΄) «Παρατάσεις προθεσμιών καταβολής χρεών  και υποβολής δηλώσεων σε ειδικές περιπτώσεις» και  ιδίως της παραγράφου 5 αυτού. 

3. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄)  Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό  Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 

4. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317  Β΄) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213/28−1−2013  (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών  και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»  και ιδίως της περίπτωσης 25 αυτής. 

5. Την αριθμ. ΠΟΛ.1148/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014)  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  «Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών  καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού  έτους 2013». 

6. Τη μεγάλη ανάγκη να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι  για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων πελατών προμηθευτών του ημερολογιακού  έτους 2013, λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων που  προκύπτουν από την υποχρέωση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το έτος 2014.  

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία για την υποβολή των  καταστάσεων του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο,  υποπ. Ε1 του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 Α΄), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος  2013, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 για όλους τους  υπόχρεους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!