Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ19Α5013811 ΕΞ3-6-2014 Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICISnet-Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ, ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
1)Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’ 
2)Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Γ’, Ε’ 
3)Δ/ΝΣΗ 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Δ’, Ε’ 
4)Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’ 
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Παράρτημα 9 
FAX:210 6987450  
E-mail:3d19diadi@otenet.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 

Αρ.Πρωτ.: Δ19Α5013811ΕΞ2014 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.  

Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICISnet-Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ, ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet». 

ΣΧΕΤ: α. Η αριθμ. Τ.1273/44/Α0019/7-3-07 ΔΥΟΟ, περί κοινοποίησης του Καν. 1875/06 για την τροποποίηση του Καν. 2454/93. 

β. Η αριθμ. 5024626/3058/Α0019/26-6-09 ΔΥΟΟ, περί κοινοποίησης των Καν. 273/θ9 και 312/09 για την τροποποίηση του Καν. 2454/93. γ. Η αριθμ. 5026669/3232/Α0019/10-7-09 ΔΥΟΟ, περί κοινοποίησης του Καν.1192/08 για την τροποποίηση του Καν.2454/93. 

δ. Η αριθμ. 5024926/3084/Α0019/30-6-09 ΔΥΟΟ, περί κοινοποίησης του Καν.414/09 για την τροποποίηση του Καν.2454/93. 

ε. Η αριθμ. 5036052 ΕΞ 2010/31-8-10 Δ.Υ.Ο.Ο, περί κοινοποίησης του Καν. 430/10 για την τροποποίηση του Καν. 2454/93. 

στ. Η αριθμ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet». 

ζ. H αριθμ. Δ33Δ 50020/07-01-2014 Εμπιστευτική Διαταγή «Οδηγίες για την εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους Τελωνειακούς Ελέγχους κατά την Εξαγωγή». 

[Τα περιεχόμενα του εγγράφου παραλείπονται]

ΓΕΝΙΚΑ

1) Καθιέρωση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στις εξαγωγές  

Από τις 3 Απριλίου 2012 καθιερώθηκε στον τομέα των διαδικασιών εξαγωγής ο συνδυασμός εφαρμογής του ενωσιακού νομικού πλαισίου του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (Export Control System - ECS) και της παραγωγικής λειτουργίας του εθνικού μας συστήματος ICISnet. Παρέχεται λοιπόν η δυνατότητα για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικών διατυπώσεων το οποίο σκοπό έχει να επιφέρει ριζικές αλλαγές, αφενός ως προς τον τρόπο εργασίας των τελωνειακών υπαλλήλων και αφετέρου ως προς τη φυσική παρουσία του συναλλασσόμενου κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής. Για την εφαρμογή στο ICISnet, του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) είχαν εκδοθεί οδηγίες για τα αρμόδια τελωνεία της χώρας με την αριθ. Δ19Α5012006ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ. 

2)Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ

Με την παρούσα, αντικαθίσταται η αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ, και παρέχονται επικαιροποιημένες οδηγίες για περαιτέρω εναρμονισμένη και αποδοτική εφαρμογή των διατυπώσεων εξαγωγής από όλα τα τελωνεία της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) την κατάργηση ορισμένων διαδικασιών αποσκοπώντας στον εκσυγχρονισμό, βελτίωση και απλούστευση των επί μέρους σταδίων της Εξαγωγικής διαδικασίας, 

β) τις προτάσεις των τελωνειακών αρχών και τα αιτήματα των συναλλασσομένων για την παροχή αναλυτικότερων οδηγιών και παραδειγμάτων επί των διαδικασιών εξαγωγής, 

γ) τις συνεπακόλουθες τεχνικές προσαρμογές που επήλθαν στο Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών, 

δ) την προκύπτουσα ανάγκη ενσωμάτωσης του συνόλου των διατυπώσεων εξαγωγής και των ειδικότερων παραμέτρων αυτής, σε ενιαίο κείμενο έτσι ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι τελωνειακές αρχές, όσο και οι οικονομικοί φορείς.  

Ειδικότερα οι ως άνω οδηγίες εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία: 

 • Περιορισμός της φυσικής παρουσίας των εξαγωγέων/διασαφιστών στο τελωνείο. 
 • Τρόποι επιβεβαίωσης της πραγματικής άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής. 
 • Άμεση δρομολόγηση από τον επόπτη των διασαφήσεων, σύμφωνα με τα Αποτελέσματα της Ανάλυσης Κινδύνου, χωρίς την παρουσία του εξαγωγέα/ διασαφιστή. 
 • Διάκριση του είδους του ελέγχου (φυσικός ή εγγράφων) στο μήνυμα με το οποίο ειδοποιείται ο εξαγωγέας/διασαφιστής. 
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου εγγράφων. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή είναι εκτός λειτουργίας, παρέχεται δυνατότητα αποστολής τους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (email, κλπ), προς περαιτέρω διευκόλυνση του εξαγωγέα/διασαφιστή ούτως ώστε η ανάγκη για φυσική παρουσία του στο τελωνείο να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου. 
 • Μη αποδοχή από το τελωνείο των υποστηρικτικών, της διασάφησης εξαγωγής, εγγράφων στις διασαφήσεις χαμηλής επικινδυνότητας (σε ενδεχόμενη προσκόμισή τους). 
 • Κατάργηση προσκόμισης/υποβολής αντιγράφου γραπτής εξουσιοδότησης του εξαγωγέα προς τον νόμιμο αντιπρόσωπό του κατά την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής. 
 • Δυνατότητα παράδοσης του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.) σε άλλο, πλην του εξαγωγέα/διασαφιστή, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή σε κάποιες περιπτώσεις δυνατότητα αποστολής του με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στον εξαγωγέα/διασαφιστή (π.χ e-mail). 
 • Κατάργηση της θεώρησης της εκτύπωσης του μηνύματος IE 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής». 
 • Κατάργηση του εντύπου της Δήλωσης Προέλευσης Εμπορευμάτων/ Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων ως υποστηρικτικό, της διασάφησης, έγγραφο στις περιπτώσεις οριστικής εξαγωγής. 
 • Παροχή οδηγιών για τη δυνατότητα υποβολής διασάφησης εξαγωγής από πρόσωπο μη κύριο των εμπορευμάτων, ο οποίος όμως έχει το παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των σχετικών εμπορευμάτων στις περιπτώσεις προσωρινής εξαγωγής. 
 • Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση των υποστηρικτικών, της διασάφησης εξαγωγής, εγγράφων από το τελωνείο στις περιπτώσεις προσκόμισης των εγγράφων στο τελωνείο και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής τους. 
 • Εκ νέου ρύθμιση του ελέγχου αρμοδιότητας του τελωνείου υποβολής της διασάφησης εξαγωγής και του ελέγχου προθεσμιών υποβολής της, οι οποίοι μετακυλίονται στο στάδιο διενέργειας του εκ των υστέρων ελέγχου. 
 • Εκ νέου ρύθμιση της διασφάλισης της τήρησης απαγορεύσεων περιορισμών στον Προϊστάμενο τελωνισμού για τις χαμηλής επικινδυνότητας διασαφήσεις.  
 • Μη αυτόματη αποστολή του μηνύματος IE599 “Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» στην περίπτωση που στο μήνυμα IE 518 «Αποτελέσματα εξόδου» έχει χρησιμοποιηθεί η ένδειξη Α4 (ελάσσονες διαφορές). Προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να προβεί ο τελωνειακός υπάλληλος πριν την αποστολή του ως άνω μηνύματος. 
 •  Καθορισμός συγκεκριμένης προθεσμίας καθώς επίσης και συγκεκριμένου πλαισίου ενεργειών μετά τα οποία το τελωνείο οφείλει να ακυρώνει αυτοδίκαια τη διασάφηση εξαγωγής. 
 • Αποσαφήνιση του υπεύθυνου προσώπου καθώς επίσης και του χρόνου υποβολής των μηνυμάτων IE507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου» και IE547 «Προσκόμιση καταλόγου ειδών διασάφησης εξαγωγής» στο τελωνείο εξόδου. 
 •  Παροχή οδηγιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από το τελωνείο εξόδου η περίπτωση της απόρριψης της εκτροπής της εξαγωγής για έξοδο (αρνητικό IE503). 
 •  Παροχή οδηγιών για χρήση από τα τελωνεία εξόδου της ένδειξης Α4 (ελάσσονες διαφορές) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με επαλήθευση της διασάφησης. 
 • Αποσαφήνιση της έννοιας της τμηματικής εξόδου των εμπορευμάτων. 
 •  Παροχή οδηγιών σχετικά με τις ελλιπείς και συμπληρωματικές διασαφήσεις εξαγωγής που αφορούν στη συστημική διαχείρισή τους 
 •  Παροχή διευκρινήσεων για τις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων όταν η χώρα προορισμού των εμπορευμάτων είναι διαφορετική από τη χώρα του παραλήπτη. 
 • Εκ νέου ρύθμιση της περίπτωσης εμπορευμάτων που μεταφέρονται εκτός τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. με το καθεστώς της Διαμετακόμισης. 
 • Εκ νέου ρύθμιση της περίπτωσης προσωρινής εξαγωγής εμπορευμάτων τα οποία δεν επανεισάγονται λόγω πώλησής τους στην τρίτη χώρα. 
 •  Εκ νέου ρύθμιση της διαδικασίας των εφοδιασμών που πραγματοποιούνται με διατυπώσεις εξαγωγής. 
 •  Επικαιροποίηση της εφεδρικής διαδικασίας. 

    3)Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Εξαγωγών στο ICISnet 

    Το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) αποτελεί μέρος του Πολυετούς Προγράμματος του Ηλεκτρονικού Τελωνείου που έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο Ε.Ε. και περιλαμβάνει τα ηλεκτρονικά συστήματα που θα εξασφαλίσουν τις ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες. Είναι μια διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών που γίνεται με τη μορφή προσδιορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία χαρακτηρίζονται από κωδικό που αποτελείται από την ένδειξη «ΙΕ» («Information Exchange») και ένα τριψήφιο αριθμό (π.χ. ΙΕ515, ΙΕ501, ΙΕ518 κλπ). 

    Το Υποσύστημα εξαγωγών (ECS) στο ICISnet εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Στο καθεστώς της εξαγωγής - Μεταφορά/Αποστολή κοινοτικών εμπορευμάτων με προορισμό εκτός της Ε.Ε. (άρθρο786 (1) ΔΕΚΤΚ). 
 • Στην προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων στα πλαίσια του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (Άρθρο 589 (1) ΔΕΚΤΚ). 
 • Στον τελωνειακό προορισμό της επανεξαγωγής μετά την λήξη οικονομικού τελωνειακού καθεστώτος (άρθρο 182 ΚΤΚ, 841 (1) ΔΕΚΤΚ). 
 • Στην διακίνηση κοινοτικών εμπορευμάτων, από και προς τα ειδικά εδάφη τα οποία βρίσκονται εντός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. και στα οποία δεν εφαρμόζεται η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου ή η Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου (άρθρο786 (2) (α) ΔΕΚΤΚ). 
 • Στην παράδοση κοινοτικών εμπορευμάτων με απαλλαγή από τους φόρους ως εφόδια αεροσκαφών και πλοίων ανεξάρτητα από τον προορισμό του αεροσκάφους ή του πλοίου (άρθρο 786 (2) (β) ΔΕΚΤΚ). 
 •  Στην προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη μεταγενέστερη επανεισαγωγή τους στην αρχική τους κατάσταση (στις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται δελτίο ΑΤΑ). 

Μη μηχανογραφημένα τελωνεία εξαγωγής: Επειδή το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών είναι υποχρεωτικό και δεσμεύει τη χώρα μας σε περίπτωση που στο καθεστώς της εξαγωγής εμπλέκονται περισσότερα του ενός Κ-Μ, τα μη μηχανογραφημένα τελωνεία εξαγωγής δεν θα αποδέχονται διασαφήσεις εξαγωγής, επανεξαγωγής και προσωρινής εξαγωγής όταν το τελωνείο εξόδου βρίσκεται σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, οι εξαγωγείς υποχρεωτικά τηρούν διατυπώσεις εξαγωγής σε μηχανογραφημένο τελωνείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΔΥΟ αριθ. 

    Τ.5212/406/Α0019/20-12-2002, «Αρμόδιο Τελωνείο για διατυπώσεις εξαγωγής πλην γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών». 

  4)  Νομικό πλαίσιο 

    Το ενωσιακό νομικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης εξαγωγής, με το οποίο θεσπίζεται η διαδικασία εξαγωγής και καθιερώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών τόσο μεταξύ των τελωνείων εξαγωγής / εξόδου όσο και μεταξύ των τελωνείων και των εμπλεκόμενων, στην αλυσίδα διακίνησης των προς εξαγωγή εμπορευμάτων, συνοψίζεται παρακάτω στα σημαντικότερα άρθρα του ΚΤΚ και των ΔΕΚΤΚ: 

 •     Άρθρο 161 του ΚΤΚ καν. 2913/92 με το οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζεται ότι κάθε κοινοτικό εμπόρευμα που προορίζεται να εξαχθεί πρέπει να τεθεί υπό το καθεστώς εξαγωγής και προσδιορίζεται επίσης το αρμόδιο τελωνείο για την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής. 
 •     Άρθρο 4 του ΚΤΚ καν.2913/92 σημείο «4γ» που περιλαμβάνει τον ορισμό του τελωνείου εξαγωγής ως «το οριζόμενο από τις τελωνειακές αρχές και σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο πρέπει να ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις προκειμένου τα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας να λάβουν τελωνειακό προορισμό ή χρήση, όπως επίσης και οι κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των κινδύνων». 
 •     Άρθρο 4 του ΚΤΚ καν. 2913/92, σημείο «4δ» που περιλαμβάνει τον ορισμό του τελωνείου εξόδου ως «το οριζόμενο από τις τελωνειακές αρχές και σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στο οποίο υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά στην εφαρμογή των διατυπώσεων εξόδου και στους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων». 
 •     Άρθρα 4 σημείο 19, 63, 77 του ΚΤΚ καν. 2913/92 με τα οποία καθορίζεται η υποχρέωση της προσκόμισης των προς εξαγωγή εμπορευμάτων στο τελωνείο. 
 •     Άρθρο 64 παρ.2(α) του ΚΤΚ καν.2913/92 σύμφωνα με το οποίο όταν η αποδοχή διασάφησης συνεπάγεται εκτέλεση ειδικών υποχρεώσεων από συγκεκριμένο πρόσωπο, η διασάφηση πρέπει να γίνεται από το πρόσωπο αυτό ή για λογαριασμό του. 
 •     Άρθρο 145 παρ.2 του ΚΤΚ καν.2913/92 όπου καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή. 
 •     Άρθρο 786 στο οποίο καθορίζονται οι περιπτώσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής όσον αφορά στη διασάφηση εξαγωγής. 
 •     Άρθρα 592β και 592γ τα οποία αναφέρουν τις προθεσμίες υποβολής της διασάφησης εξαγωγής, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας του παραρτήματος 30Α στο τελωνείο εξαγωγής. 
 •     Άρθρο 788 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με το οποίο προσδιορίζεται το πρόσωπο του εξαγωγέα. 
 •     Άρθρο 251 παράγραφος 2 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με το οποίο ρυθμίζεται η δυνατότητα ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής. 
 •     Άρθρα 790 και 791 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με τα οποία ρυθμίζονται οι παρεκκλίσεις από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής. 
 •     Άρθρα 792, 792α και 792β των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με τα οποία καθορίζονται οι διατυπώσεις που τηρούνται στο τελωνείο εξαγωγής. 
 •     Άρθρο 793 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με το οποίο προσδιορίζεται το αρμόδιο τελωνείο εξόδου και καθορίζονται οι παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα προσδιορισμού αυτού. 
 •     Άρθρο 793α των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με το οποίο καθορίζονται οι διατυπώσεις που τηρούνται στο τελωνείο εξόδου. 
 •     Άρθρο 793β των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία εξαγωγής εμπορευμάτων που μεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. ή σε τελωνείο εξόδου στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης ή με βάση ενιαίο δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης, σύμφωνα με τα άρθρα 445 και 448. 
 •     Άρθρα 796α, 796β, 796γ, 796δ και 796ε των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93 με τα οποία καθιερώνεται η ανταλλαγή δεδομένων εξαγωγής μεταξύ τελωνειακών αρχών με χρήση της πληροφορικής και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 •     Άρθρο 796δα που αναφέρεται στη διαδικασία έρευνας της εξόδου και στα εναλλακτικά στοιχεία για την απόδειξη της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 •     Άρθρα 182 παρ. 3 και άρθρο 841 των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93, σύμφωνα με το οποίο, όταν η επανεξαγωγή υπόκειται σε διασάφηση εφαρμόζονται κατ'αναλογία το άρθρο 786 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο β) και τα άρθρα 787 έως 796ε, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται ενδεχομένως με τη λήξη του οικονομικού τελωνειακού καθεστώτος που προηγείται της επανεξαγωγής των εμπορευμάτων. 
 •     Άρθρο 589 των ΔΕΚΤΚ καν.2454/93, σύμφωνα με το οποίο η διασάφηση υπαγωγής των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εξαγωγή. 

ΜΕΡΟΣ Α' 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΡΟΛΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ-ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ- ΕΞΟΔΟΥ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 1.1Υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής 

Κύριος των εμπορευμάτων: Υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, είναι ο εξαγωγέας, όπως ορίζεται στο άρθρο 788 των ΔΕΚΤΚ, «....το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατατίθεται η διασάφηση εξαγωγής και το οποίο είναι ο κύριος των εμπορευμάτων ή έχει παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων κατά τη στιγμή αποδοχής της διασάφησης». 

 Όταν η κυριότητα ή το παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων ανήκει σε πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο εκτός της Κοινότητας κατ’ εφαρμογή της σύμβασης στην οποία βασίζεται η εξαγωγή, το συμβαλλόμενο μέρος που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα θεωρείται ως εξαγωγέας. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι ως σύμβαση θεωρείται και ο πλειστηριασμός κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας. 

Παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων: Το παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο εγκατεστημένος στη χώρα μας πωλητής αποκτά κατόπιν εντολής από τον εγκατεστημένο στο άλλο Κ-Μ αγοραστή το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων και τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής (σχετ. η αριθ. ΠΟΛ 1167/02-07-2013 «Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απευθείας εξαγωγή των αγαθών σε τρίτη χώρα»).  

Επιπλέον, στις περιπτώσεις προσωρινής εξαγωγής (καθεστώτα 21, 23) το ως άνω παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων και κατ’ ακολουθία η τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί από πρόσωπο μη κύριο των εμπορευμάτων, εφόσον προκύπτει από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία (σύμβαση, έγγραφη εντολή, συμφωνητικό, κλπ) ότι ο κύριος των εμπορευμάτων εκχωρεί σε αυτόν το δικαίωμα διάθεσης αυτών με σκοπό την άμεση προσωρινή εξαγωγή και χωρίς να μεταβιβάζεται η κυριότητά τους. Στην περίπτωση αυτή η τήρηση των διατυπώσεων προσωρινής εξαγωγής πραγματοποιείται από τον έχοντα το παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης, ο οποίος έχει τις ίδιες ευθύνες με τον κύριο των εμπορευμάτων. 

Εφόσον η προσωρινή εξαγωγή πραγματοποιείται με σκοπό ενδεχόμενη πώληση των αγαθών, η διαδικασία του παρεμφερούς δικαιώματος δεν εφαρμόζεται αλλά η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται από τον κύριο των αγαθών. 

Ειδικότερα για το καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή, το άρθρο 589 παρ.1 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 παρέχει ρητά τη δυνατότητα κατάρτισης της διασάφησης υπαγωγής εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής στο καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εξαγωγή. Όμως το άρθρο 145 παρ.2 του καν.(ΕΟΚ)2913/92 ορίζει σαφώς ότι η προσωρινή εξαγωγή κοινοτικών εμπορευμάτων με το εν λόγω καθεστώς συνεπάγεται την ανάληψη ορισμένων υποχρεώσεων, όπως την επιβολή εξαγωγικών δασμών καθώς και την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής και άλλων διατυπώσεων που προβλέπονται για την έξοδο κοινοτικών εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. Έτσι με την επικουρικότητα του άρθρου 64 παρ.2 του καν.(ΕΟΚ) 2913/92 γίνεται σαφές ότι, όταν η αποδοχή της διασάφησης συνεπάγεται εκτέλεση ειδικών υποχρεώσεων από συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως στις περιπτώσεις προσωρινής εξαγωγής εμπορευμάτων με το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή, η διασάφηση πρέπει να υποβάλλεται από το πρόσωπο αυτό ή για λογαριασμό αυτού. 

Ειδικότερα η διασάφηση σε αυτές τις περιπτώσεις συμπληρώνεται ως εξής: 

α) Στη θέση 2 της διασάφησης προσωρινής εξαγωγής αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων EORI του προσώπου που έχει το παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων. 

β) Στη θέση 44 συμπληρώνεται ο κωδικός 1948 «Παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης εμπορευμάτων στο καθεστώς της προσωρινής εξαγωγής». 

Επισημαίνεται ότι το ως άνω πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση προσωρινής εξαγωγής θα πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο που υποβάλλει και τη διασάφηση επανεισαγωγής προκειμένου να τύχει της προβλεπόμενης από το ΦΠΑ απαλλαγής (άρθρο 23 Ν.2859/00). 

Γεωργικά επιδοτούμενα: Στην περίπτωση εξαγωγής γεωργικών προϊόντων που δικαιούνται επιστροφών (επιδοτούμενα), βάσει πιστοποιητικού εξαγωγής, η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται από τον κάτοχο του πιστοποιητικού (καν. 376/2008). 

Αντιπρόσωπος: Το πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη υποβολής της διασάφησης προσωρινής ή οριστικής εξαγωγής καθώς και της διασάφησης επανεξαγωγής, έχει τη δυνατότητα να ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

Επισήμανση: To ως άνω υπεύθυνο πρόσωπο προκειμένου να υποβάλει διασάφηση εξαγωγής χρειάζεται να έχει αποκτήσει αριθμό EORI. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου ή απόκτηση ΑΦΜ στη χώρα μας του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα, ο ΑΦΜ συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής ανεξάρτητα από την συμπλήρωση στη θέση 2 του αριθμού ΕΟRI του εξαγωγέα/διασαφιστή (κωδικός 1734 «ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κ-Μ εξαγωγέα). Στη θέση 44 συμπληρώνεται επίσης ο ΑΦΜ του εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα (κωδικός 1732). 

1.2 Πιστοποίηση οικονομικών φορέων (εξωτερικών χρηστών) 

Στα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία εξαγωγής (εξαγωγείς, μεταφορείς κλπ) ή στους νόμιμους αντιπροσώπους τους παρέχεται πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα μέσω της εφαρμογής itrader για υποβολή/παραλαβή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Για την πρόσβαση των εν λόγω προσώπων στην εφαρμογή απαιτείται η πιστοποίησή τους από το taxisnet. 

Ειδικότερα για την πρόσβαση των νομίμων αντιπροσώπων πέραν της ανωτέρω πιστοποίησης απαιτείται και η ύπαρξη ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Η διαδικασία της εξουσιοδότησής τους, καθώς και η αποδοχή αυτής γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων (Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας). 

Πέραν της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, ο αντιπρόσωπος πρέπει να διατηρεί στο αρχείο του και έντυπη εξουσιοδότηση την οποία και οφείλει να επιδεικνύει στο τελωνείο όποτε αυτή ζητηθεί. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι οικονομικοί φορείς ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών δεν μπορούν να πιστοποιηθούν στο taxisnet και να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική εξουσιοδότηση με τους κωδικούς τους, μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί από υπάλληλο του τελωνείου μέσω του Υποσυστήματος Μητρώου 

Συναλλασσομένων, λειτουργία διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ.Π.Σ.Τ. 5019194 ΕΞ 2012 /2-5-2012. Τέλος, διευκρινίζεται ότι πρόσβαση στο ICISnet μπορεί να αποκτήσει και ο εγκατεστημένος σε άλλο Κ-Μ εξαγωγέας. Ωστόσο, για λόγους εγγραφής και πιστοποίησης του προσώπου απαιτείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνεται στην σχετική εφαρμογή του ICISnet να ταυτίζεται με εκείνη που έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων EORI του Κοινοτικού Συστήματος Καταχώρισης και Αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων (EOS) της Ε.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

2.1 Ρόλος τελωνείου εξαγωγής 

Τελωνείο εξαγωγής είναι αυτό στο οποίο τηρούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής (υποβολή της διασάφησης) και το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία του τόπου που είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται για την εξαγωγή. 

Τα εμπορεύματα συσκευάζονται για εξαγωγή όταν: 

 • Προετοιμάζονται για αποστολή (π.χ. συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια) κυρίως για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. 
 • Ανασυσκευάζονται ή υποβάλλονται σε τελική συσκευασία σε κιβώτια τα οποία έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τη μεταφορά. 
 • Τοποθετούνται χαρτοκιβώτια μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο. 

Ο όρος «φόρτωση» καλύπτει κυρίως τις περιπτώσεις στις οποίες τα εμπορεύματα δεν συσκευάζονται για εξαγωγή και ειδικότερα εκείνες που τα εμπορεύματα φορτώνονται ασυσκεύαστα στο ενεργό μέσο μεταφοράς με το οποίο θα μεταφερθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. (π.χ. εμπορεύματα χύδην, όπως χαλίκι ή άμμος, οχήματα, σιτηρά ). 

Παρεκκλίσεις από τον ανωτέρω κανόνα όσον αφορά στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, υπάρχουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • όπου υπάρχουν λόγοι διοικητικής οργάνωσης, η διασάφηση μπορεί να υποβληθεί σε διαφορετικό τελωνείο από το αρμόδιο για την εν λόγω πράξη (Δ.Υ.Ο Τ.1168/55/Α0019/22-2-00 «Διατυπώσεις εξαγωγής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 790 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93», Τ.4892/477/Α0019/18-11-05 «Διατυπώσεις εξαγωγής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 790 του Καν.(ΕΟΚ)2454/93», 
 • όταν υπάρχουν δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η διασάφηση μπορεί να υποβληθεί σε άλλο τελωνείο (Δ.Υ.Ο Τ.5212/406/Α0019/20-12-02 «Αρμόδιο τελωνείο για διατυπώσεις εξαγωγής - πλην των γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών»), 
 • όταν η αξία των προς εξαγωγή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ ανά αποστολή και ανά διασαφιστή και αυτά δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, η διασάφηση μπορεί να κατατίθεται στο τελωνείο εξόδου (άρθρο 794 (1) ΔΕΚΤΚ, Τ.3705/279/Α0019/19-8-03 ΑΥΟ «Αρμοδιότητες τελωνειακών αρχών, συμπλήρωση της ΑΥΟ αριθμ. Τ.636/5020/21-12-89») 
 • διασαφήσεων που πραγματοποιούνται με προφορική δήλωση, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν μόνο στο τελωνείο εξόδου (άρθρο 794 (2) ΔΕΚΤΚ) 
 • ταχυδρομικών αποστολών (άρθρα 237, 238 ΔΕΚΤΚ) 
 • τελωνειακών διασαφήσεων που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία μπορεί να λάβει χώρα μόνο στο τελωνείο εξόδου (άρθρα 231, 232 (2), 233, 235, 236 ΔΕΚΤΚ) 
 • επανεξαγωγής μη κοινοτικών εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, εφόσον χρησιμοποιείται δελτίο ΑΤΑ (άρθρο 841 (2) ΔΕΚΤΚ) 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εξαγωγής γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών (επιδοτούμενα), η διασάφηση υποβάλλεται μόνο στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο συσκευασίας ή φόρτωσης αυτών, σύμφωνα με τον ^ν. 612/2009. 

2.2 Αρμοδιότητες Τελωνείου εξαγωγής 

Για τα εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και για τα οποία απαιτείται τελωνειακή διασάφηση, στο τελωνείο εξαγωγής πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

 • η υποβολή και αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης για την εξαγωγή, προσωρινή εξαγωγή και επανεξαγωγή μετά από οικονομικό τελωνειακό καθεστώς, η έκδοση του αριθμού καταχώρησης της διασάφησης (MRN) και η γνωστοποίησή του στον εξαγωγέα/διασαφιστή, 
 • η διεκπεραίωση της διαδικασίας τροποποίησης και ακύρωσης της διασάφησης, όπου αυτό απαιτείται, 
 • η διασφάλιση της άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, 
 •  η τήρηση των μέτρων απαγορεύσεων ή περιορισμών κατά την εξαγωγή, 
 • η επαλήθευση της διασάφησης εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση, είτε με εξέταση των εμπορευμάτων, είτε με έλεγχο των υποστηρικτικών, της διασάφησης, εγγράφων, 
 • η λήψη μέτρων για την αναγνώριση της ταυτότητας των εμπορευμάτων όπου απαιτείται, 
 • η καταχώρηση των αδειών διέλευσης (διμερείς, transit, τριγωνικές, ΕΔΥΜ), όπου απαιτείται, 
 • η εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.) με σκοπό την μεταφορά των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξόδου και η ενημέρωση του εξαγωγέα και του τελωνείου εξόδου για την επικείμενη έξοδο των εμπορευμάτων (μήνυμα ΙΕ501). 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

3.1 Προθεσμίες υποβολής διασάφησης εξαγωγής 

Οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής για τα εμπορεύματα που εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., προβλέπονται από τις σχετικές ενωσιακές διατάξεις. Ειδικότερα, η διασάφηση εξαγωγής πρέπει να υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο πριν την αναχώρηση του μέσου μεταφοράς με το οποίο τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. ή πριν τη φόρτωση στην περίπτωση μεταφοράς των εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια. Αναλυτικός πίνακας με τις προθεσμίες υποβολής της διασάφησης εξαγωγής παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας. 

3.2 Υποβολή ορθά συμπληρωμένης διασάφησης εξαγωγής 

3.2.1. Συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής 

Σύμφωνα με το άρθρο 199 των ΔΕΚΤΚ, η υποβολή διασάφησης στο τελωνείο ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά την υπαγωγή των εκάστοτε εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή στην ορθή συμπλήρωση της διασάφησης για να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις κατά τον τελωνισμό και επιβολή ενδεχόμενων ποινών κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία εφόσον από τους διασταυρωτικούς ελέγχους διαπιστωθεί παραποίηση των σχετικών εγγράφων. 

Η διασάφηση εξαγωγής, η διασάφηση προσωρινής εξαγωγής στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και η διασάφηση επανεξαγωγής μετά από οικονομικό τελωνειακό καθεστώς περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στα Παραρτήματα 37, 38 των ΔΕΚΤΚ καθώς και τα δεδομένα ασφάλειας και προστασίας (παράρτημα 30α ΔΕΚΤΚ). 

Τα δεδομένα ασφάλειας και προστασίας δεν περιλαμβάνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Αποστολής κοινοτικών εμπορευμάτων από και προς τα ειδικά εδάφη εντός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. στα οποία δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2006/112/ΕΚ ή η οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, 
 • Παράδοσης κοινοτικών εμπορευμάτων με απαλλαγή από φόρους ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διασάφηση υποχρεωτικά ανάλογα με το αιτούμενο καθεστώς περιέχονται για διευκόλυνσή σας, σε επικαιροποιημένο πίνακα με τις υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης της διασάφησης εξαγωγής, προσωρινής εξαγωγής και επανεξαγωγής ανά τύπο διασάφησης (Παράρτημα 4 ). 

3.2.2. Υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής - προσωρινής εξαγωγής στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και επανεξαγωγής ύστερα από οικονομικό ανασταλτικό καθεστώς, έγγραφα -συμπλήρωση της θέσης 44 της διασάφησης 

Τα κυριότερα υποστηρικτικά, της διασάφησης εξαγωγής, έγγραφα προκύπτουν από συνδυασμό ενωσιακών διατάξεων και εθνικών απαιτήσεων, συμπληρώνονται στη θέση 44 της διασάφησης και είναι: 

 • Τιμολόγιο στην περίπτωση πώλησης εμπορευμάτων / Απόδειξη Λιανικών συναλλαγών εάν πρόκειται για πώληση σε ιδιώτη πελάτη κάτοικο τρίτης χώρας, 
 • Έγγραφα μεταφοράς, 
 • Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, υποβολή καταλόγου δεμάτων, 
 • Εφόσον απαιτείται, υποβολή ειδικού πιστοποιητικού ή έγκρισης. 

Από λήψη της παρούσης, το έντυπο «Δήλωση Προέλευσης Εμπορευμάτων-Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων» (κωδ. 1804) δεν θα αποτελεί υποστηρικτικό, της διασάφησης, έγγραφο στις περιπτώσεις οριστικής εξαγωγής εμπορευμάτων (καθεστώς 1000), (σχετ. η αριθ. Τ 2556/80/Α0019/ 24-5-07 «Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου - Κανονισμός (ΕΚ) 2286/03», ΕΔΥΟ). 

Εξαίρεση: Το εν λόγω έντυπο εξακολουθεί να ισχύει ως δικαιολογητικό έγγραφο στο καθεστώς της οριστικής εξαγωγής, στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας αιτείται επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων που εξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2861/94. 

Επισημαίνεται ότι η θέση 44 της διασάφησης συμπληρώνεται πλέον των ανωτέρω εγγράφων και με τα ακόλουθα έγγραφα/μνείες στις περιπτώσεις εξαγωγής επιδοτουμένων προϊόντων, στα καθεστώτα επανεξαγωγής μετά από οικονομικό τελωνειακό καθεστώς και προσωρινής εξαγωγής στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή: 

Εξαγωγή γεωργικών επιδοτουμένων προϊόντων: 

 • Έντυπο Προενημέρωσης 
 • Πιστοποιητικό εξαγωγής ή Πιστοποιητικό Προκαθορισμού
 • Αντίτυπο Ελέγχου Τ5 στην περίπτωση που τα προϊόντα θα διασχίσουν ένα άλλο Κ-Μ ή χώρα ΕΖΕΣ προτού εξαχθούν στην τρίτη χώρα 

Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (θέση 37: 3151) 

 • Αριθμός άδειας υπαγωγής στο καθεστώς 
 • Δήλωση Προέλευσης Εμπορευμάτων - Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων
 • Δελτίο Χημικής Ανάλυσης εκτός αν η αρμόδια τελωνειακή αρχή εγκρίνει άλλο τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας των εμπορευμάτων όπως αυτοί αναφέρονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση της θέσης 12 των εντύπων του Παραρτήματος 67 του Καν.(ΕΟΚ)2454/93. 

Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή - Προκαταβολική Εξαγωγή (θέση 37: 1100) 

 • Αριθμός άδειας υπαγωγής στο καθεστώς 
 • Δελτίο Χημικής Ανάλυσης εκτός αν η αρμόδια τελωνειακή αρχή εγκρίνει άλλο τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας των εμπορευμάτων όπως αυτοί αναφέρονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση της θέσης 12 των εντύπων του Παραρτήματος 67 του Καν.(ΕΟΚ)2454/93. 

Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (Θέση 37: 2100) 

 • Αριθμός άδειας υπαγωγής στο καθεστώς 
 • Δελτίο Χημικής Ανάλυσης εκτός αν η αρμόδια τελωνειακή αρχή εγκρίνει άλλο τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας των εμπορευμάτων όπως αυτοί αναφέρονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση της θέσης 12 των εντύπων του Παραρτήματος 67 του Καν.(ΕΟΚ)2454/93. 
 • Πληροφοριακό Δελτίο 2 (INF2) όταν έχει εκδοθεί από την τελωνειακή αρχή στα πλαίσια των τριγωνικών συναλλαγών 

Καθεστώς επανεξαγωγής μετά από καθεστώς αποταμίευσης (Θέση 37: 3171) 

 • Αριθμός άδειας υπαγωγής στο καθεστώς
 • Αριθμός της εγγύησης που έχει υποβληθεί για το καθεστώς 

Καθεστώς επανεξαγωγής μετά από καθεστώς προσωρινής εισαγωγής (θέση 37:3153) 

 • Αριθμός άδειας υπαγωγής στο καθεστώς εφόσον υφίσταται 

Επισήμανση: Προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση των κοινών κριτηρίων κινδύνου (CRC) για την ασφάλεια και προστασία, στις περιπτώσεις όπου στον τρόπο μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) συμπληρώνονται οι κωδικοί 1 (θαλάσσια μεταφορά) ή 4 (αεροπορική μεταφορά), αναγράφεται στη θέση 7 της διασάφησης ο Μοναδικός Αριθμός Αναφοράς Αποστολής (UCR1), δεδομένου ότι κατά τη στιγμή της υποβολής της διασάφησης δεν έχουν φορτωθεί τα εμπορεύματα στο τελικό μέσο μεταφοράς και κατά συνέπεια δεν έχει εκδοθεί ακόμα το σχετικό έγγραφο μεταφοράς ώστε να συμπληρωθεί με τον αριθμό αεροπορικής ή θαλάσσιας φορτωτικής η θέση 44 της διασάφησης. 

3.2.3. Ηλεκτρονική Υποβολή και Αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής 

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά την ορθά, κατά τα ανωτέρω, συμπληρωμένη διασάφηση εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο (ΙΕ515, «Διασάφηση Εξαγωγής»). 

Εφόσον η διασάφηση ύστερα από έλεγχο του συστήματος γίνει αποδεκτή, αποδίδεται ο αριθμός αναφοράς της κίνησης (MRN) ο οποίος και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εξαγωγέα/διασαφιστή. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα την ορθή συμπλήρωση της διασάφησης καθώς επίσης και την ύπαρξη αναφορών για οποιαδήποτε έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικά, άδειες, κλπ) που απαιτείται με βάση τον δηλωθέντα κωδικό προϊόντος (κωδικό Σ.Ο.) και σχετίζονται με την δηλωθείσα χώρα προορισμού. 

Επισημαίνεται ότι για την αποδοχή κάθε διασάφησης πέραν του ως άνω συστημικού ελέγχου, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζουν και την άφιξη των εμπορευμάτων ή την διάθεση αυτών σε χώρους υπό την εποπτεία του τελωνείου (τελωνειακά επιτηρούμενοι χώροι), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σημείο 3.3 της παρούσης. 

Τα πιστοποιητικά και οι τυχόν εγκρίσεις που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για την εξαγωγή των εμπορευμάτων που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις -περιορισμούς και προκειμένου να διενεργηθεί έγκαιρα ο απαιτούμενος έλεγχος αυτών, υποβάλλονται στο τελωνείο με κάθε πρόσφορο μέσο ήτοι με ηλεκτρονική υποβολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax, ή πρωτότυπα έγγραφα όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.6 «Επαλήθευση της διασάφησης - Έλεγχος εγγράφων». 

H συνολική διαδικασία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ του εξαγωγέα/ διασαφιστή, των εμπλεκόμενων, στη διαδικασία εξαγωγής, προσώπων και των τελωνείων (εξαγωγής και εξόδου) καθώς επίσης και μεταξύ των τελωνείων εξαγωγής και εξόδου (δηλωθέν ή πραγματικό), από την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής μέχρι και την έξοδο του εμπορεύματος από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., αποτυπώνεται στον συγκεντρωτικό κατάλογο μηνυμάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτημα 6). 

3.3 Άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής 

Η διασφάλιση της άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο ή σε όποιο άλλο χώρο επιτήρησης του τελωνείου σε όλες τις περιπτώσεις τελωνισμού εκτός από τις περιπτώσεις τελωνισμού στις εγκαταστάσεις κατόχου άδειας απλουστευμένων διαδικασιών και τις περιπτώσεις εξαγωγής επιδοτούμενων γεωργικών προϊόντων, αποτελεί θεμελιώδη κανόνα διασφάλισης της τελωνειακής επιτήρησης των προς εξαγωγή εμπορευμάτων. Ο κανόνας αυτός τέθηκε με τις διατάξεις του ΚΤΚ, για να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα, μετά την αποδοχή της διασάφησης και ανεξάρτητα από το εάν θα γίνει φυσικός έλεγχος ή μη αυτών, είναι επιτηρούμενα και στην διάθεση του τελωνείου και δεν μπορούν αντικειμενικά να αλλοιωθούν ως προς την ποσότητα και το είδος τους από αυτά που έχουν δηλωθεί στην διασάφηση εξαγωγής. 

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα στη συνήθη διαδικασία εξαγωγής, βρίσκονται σε άλλους, μη τελωνειακά επιτηρούμενους χώρους, αυτό προϋποθέτει γραπτή έγκριση του αρμόδιου τελωνείου. Στη διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων: α) η εγγύτητα των εγκαταστάσεων αυτών, β) η δυνατότητα μετακίνησης των υπαλλήλων στις εν λόγω εγκαταστάσεις. 

3.3.1 Διερεύνηση άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο 

-Υποχρεωτική συμπλήρωση της θέσης 30 (Τόπος εμπορευμάτων) στη διασάφηση: Ο εξαγωγέας υποχρεούται να δηλώσει στη θέση 30 της ηλεκτρονικής διασάφησης, στη συνήθη διαδικασία (διασαφήσεις τύπου Α, D, B, Ε), τον τόπο όπου βρίσκονται τα προς εξαγωγή εμπορεύματα. Με βάση την πληροφορία αυτή το τελωνείο διερευνά την πραγματική άφιξη αυτών. 

Ο κατάλογος με τους κωδικοποιημένους χώρους προσκόμισης των, προς εξαγωγή, εμπορευμάτων ανά τελωνείο εξαγωγής έχει αναρτηθεί στο portal της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https:// portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/forms). 

Οι φορείς και τα τελωνεία παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωσή τους προκειμένου να έχουν διαθέσιμους τους κωδικούς χώρων που τους αφορούν, κατά την υποβολή των σχετικών διασαφήσεων μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών συνδέσμων 

(https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10348438&adreseeID=10026938) 

και 

(https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10348453&adreseeID=10001983) 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υποβολής διασάφησης εξαγωγής τύπου Α ή ελλιπούς διασάφησης εξαγωγής τύπου Β, η συμπλήρωση της θέσης 30 σημαίνει την πραγματική άφιξη των εμπορευμάτων στο δηλωθέντα τόπο και όχι την πρόθεση άφιξης αυτών. Στην περίπτωση που η εν λόγω διασάφηση υποβάλλεται πέραν του ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου, ο εξαγωγέας έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι με την έναρξη λειτουργίας του τελωνείου τα εμπορεύματα θα έχουν ήδη αφτχθεί στον δηλωθέντα τόπο. 

Στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον πραγματικό χρόνο άφιξης των εμπορευμάτων, θα πρέπει να υποβάλλει σε μεταγενέστερο χρόνο την διασάφηση εξαγωγής τύπου Α ή Β, ούτως ώστε να διασφαλίσει παράλληλα και την άφιξη των εμπορευμάτων. Διαφορετικά, μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχεται, από την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, να υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής πριν την άφιξη των εμπορευμάτων (τύπου D ή E) και με την πραγματοποίηση της άφιξής τους να αποστείλει το προβλεπόμενο συμπληρωματικό μήνυμα (ED 15) προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία της εξαγωγής. Διευκρινίζεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις (υποβολή τύπου D ή Ε διασάφησης), η συμπλήρωση της θέσης 30 στη δ/ση εξαγωγής δηλώνει την πρόθεση άφιξης των εμπορευμάτων στον δηλωθέντα τόπο. 

3.3.2. Τρόποι επιβεβαίωσης της πραγματικής άφιξης των εμπορευμάτων 

Η διερεύνηση της πραγματικής άφιξης των εμπορευμάτων πραγματοποιείται επί ορισμένου ποσοστού διασαφήσεων εξαγωγής που προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο του κάθε τελωνείου, ανάλογα με την κίνηση και τον όγκο των συναλλαγών του και αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυξημένη παραβατικότητα. Χρονικά, μπορεί να πραγματοποιείται, είτε κατά το στάδιο τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής (άμεση διερεύνηση), είτε εκ των υστέρων (εκ των υστέρων διερεύνηση), ανάλογα με τους τόπους και χώρους εποπτείας κάθε τελωνείου. 

Επισήμανση: Η ως άνω διερεύνηση, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σχετίζεται με την επαλήθευση της διασάφησης, που υποδεικνύεται από το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου του ICISnet. 

Ο τρόπος αποτύπωσης των ενεργειών του τελωνείου για τη διερεύνηση της πραγματικής άφιξης των εμπορευμάτων αποτελεί εσωτερική διαδικασία που αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο του κάθε τελωνείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η μη προσκόμιση των εμπορευμάτων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, αποτελεί τελωνειακή παράβαση και επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 5 του άρθρου 147 του Ν. 2960/01. 

Άμεση διερεύνηση άφιξης των εμπορευμάτων: 

Άμεση διερεύνηση για την πραγματική άφιξη των εμπορευμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο χώρος προσκόμισης των εμπορευμάτων είναι εύκολα προσβάσιμος και κατά κανόνα παρακείμενος του τελωνειακού καταστήματος. Για παράδειγμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διασαφήσεις όπου το εμπόρευμα δηλώνεται ότι έχει αφιχθεί στον χώρο του τελωνείου (π.χ. τελωνειακός περίβολος). Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται οι διασαφήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη του επόπτη και διασταυρώνεται εάν έχουν αφιχθεί τα αντίστοιχα φορτία στον χώρο του τελωνείου. Εξυπακούεται ότι η ως άνω διερεύνηση πραγματοποιείται πριν τη δρομολόγηση της διασάφησης εξαγωγής από τον επόπτη. 

Εκ των υστέρων διερεύνηση για την άφιξη των εμπορευμάτων: 

Για τις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, η εκ των υστέρων διερεύνηση άφιξης των εμπορευμάτων πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο του τελωνισμού στάδιο. Αυτή μπορεί να γίνει με διασταύρωση ορισμένων στοιχείων όπως για παράδειγμα από τις αποθήκες ή από τις πύλες εισόδου των τελωνείων, (π.χ. μπορεί να συγκριθεί η ώρα εισόδου των εμπορευμάτων στην Ε.Ζ. με την ώρα δρομολόγησης της διασάφησης από τον επόπτη ή να συγκριθεί η ημερομηνία και ώρα δρομολόγησης από τον επόπτη με οποιοδήποτε συνοδευτικό έγγραφο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). 

Όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη σε τελωνειακή επιτήρηση, πριν από την υποβολή της διασάφησης, κατά κανόνα σε χώρους εποπτευόμενους από το τελωνείο, τότε δεν απαιτείται έλεγχος για να πιστοποιηθεί εάν το εμπόρευμα έχει αφιχθεί στο τελωνείο, δεδομένου ότι από τον συσχετισμό των θέσεων 40 (Προηγούμενο Παραστατικό) και 30 (Τόπος εμπορευμάτων) της διασάφησης αποδεικνύεται η άφιξη. 

3.4 Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το μεταφορικό μέσο των προς εξαγωγή εμπορευμάτων 

Επισημαίνεται ότι, πέραν των υποχρεώσεων που οφείλει να τηρεί ο εξαγωγέας/ διασαφιστής οφείλει επιπλέον να διασφαλίζει ότι το μεταφορικό μέσο των, προς εξαγωγή, εμπορευμάτων πληροί τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια της μεταφοράς. 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις των οδικών μεταφορών πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα: 

Α) Τα αλλοδαπά φορτηγά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από συμφωνίες, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες διέλευσης (διμερείς, transit, τριγωνικές, ΕΔΥΜ), οι οποίες στο τελωνείο εξαγωγής καταχωρούνται ηλεκτρονικά (σχετ. Δ19Β 5033532 ΕΞ2011/2-8-2011 και Δ19Β 5037583 ΕΞ2011/8-9-2011 ΔΥΟ). Τις άδειες αυτές τις προμηθεύονται στη χώρα τους. Όταν για τη διενέργεια της μεταφοράς απαιτείται κοινοτική άδεια, αυτή ελέγχεται αλλά δεν καταχωρείται. 

Οι άδειες διέλευσης καταχωρούνται στη θέση 44. Σε περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένες στη θέση αυτή από τον εξαγωγέα/διασαφιστή θα καταχωρούνται επιλέγοντας τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» από το τελωνείο. Σε κάθε περίπτωση το τελωνείο εξετάζει αν απαιτείται άδεια διέλευσης, την καταχωρεί εάν δεν είναι ήδη καταχωρημένη και τη θεωρεί. 

Β) Διευκρινίζεται ότι τα ελληνικά οχήματα εφοδιάζονται με τις απαραίτητες άδειες διέλευσης από τα τελωνεία εξόδου και η χορήγηση αυτών παρακολουθείται πλέον ηλεκτρονικά. Αν τα ελληνικά οχήματα χρησιμοποιούν την άδεια ΕΔΥΜ, τότε αυτή καταχωρείται από το τελωνείο εξαγωγής. 

3.5 Επαλήθευση της διασάφησης 

Μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής και την απόδοση MRN, καλείται το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου για την απόδοση Κοινοτικού και Εθνικού Αποτελέσματος Ανάλυσης Κινδύνου. Η διασάφηση ενημερώνεται αυτόματα με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου και εμφανίζεται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων (οθόνη επόπτη). 

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τελωνισμού εμπορευμάτων εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση της διασάφησης και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την 33η Δ/νση, εκδίδει εντολή ελέγχου. 

Ο εξαγωγέας/ διασαφιστής ενημερώνεται για τη διενέργεια ελέγχου (μήνυμα ΙΕ560 «γνωστοποίηση απόφασης ελέγχου εξαγωγής»). 

Επισημαίνεται ότι μετά τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές στην εφαρμογή, καθίσταται εφικτή η διάκριση του είδους του ελέγχου στο μήνυμα ΙΕ560 «γνωστοποίηση απόφασης ελέγχου εξαγωγής» και κατά συνέπεια ο εξαγωγέας με τη λήψη του ως άνω μηνύματος ενημερώνεται εάν η συγκεκριμένη διασάφηση έχει επιλεγεί για φυσικό έλεγχο ή για έλεγχο εγγράφων. Ειδικότερα, από το μενού «Ιστορικό συναλλαγής» επιλέγει το μήνυμα ΙΕ560, όπου του εμφανίζεται ως πληροφορία ο κωδικός «1» εάν πρόκειται για φυσικό έλεγχο ή ο κωδικός «0» εάν πρόκειται για έλεγχο εγγράφων. 

Διαχείριση εξουσιοδότησης - Εντολής αντιπροσώπου 

Λόγω της ύπαρξης ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, η έντυπη εξουσιοδότηση - εντολή αντιπροσώπου παύει να θεωρείται πλέον, ως υποστηρικτικό της διασάφησης εξαγωγής έγγραφο και ως εκ τούτου δεν υποβάλλεται/ προσκομίζεται κατά το στάδιο επαλήθευσης της διασάφησης. Η προσκόμιση αυτής θα απαιτείται από το τελωνείο στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι δεν υφίσταται σχετική εξουσιοδότηση/εντολή. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, εξακολουθεί να απαιτείται η δήλωση της ύπαρξης αυτής στη θέση 44 της διασάφησης με τον αντίστοιχο κωδικό 1902 (Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπου). 

Φυσικός έλεγχος: 

Στην περίπτωση διενέργειας φυσικού ελέγχου, ο εξαγωγέας/διασαφιστής παρίσταται κατά την διεξαγωγή του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 241 ΔΕΚΤΚ), προσκομίζοντας τα υποστηρικτικά, της διασάφησης εξαγωγής, έγγραφα, πρωτότυπα ή αντίγραφα κατά περίπτωση. 

Έλεγχος εγγράφων: 

Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου εγγράφων, υπενθυμίζεται ότι προκρίνεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των, επισυναπτομένων στη διασάφηση, εγγράφων στο υποσύστημα εξαγωγών του ICISnet. 

Ειδικότερα: 

α) Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα τα εν λόγω έγγραφα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες» / «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα», σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο portal του ICISnet. 

β) Στο περιβάλλον του τελωνείου, ο αρμόδιος υπάλληλος επιλέγοντας τη λειτουργία «Αναζήτηση ΕΔΕ εξαγωγής» και συμπληρώνοντας το συγκεκριμένο MRN της διασάφησης, επιλέγει το πεδίο «Προβολή» και τη λειτουργία «Σχετικά Συνυποβαλλόμενα Αρχεία». Με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζονται όλα τα αρχεία που έχει υποβάλλει ο εξαγωγέας/ διασαφιστής για τη συγκεκριμένη διασάφηση. Σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο portal της Τελωνειακής Υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι ο αρμόδιος υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο, δεν χρειάζεται να τυπώνει ούτε να αποθηκεύει το εν λόγω έγγραφο καθώς το σύστημα αποθηκεύει αυτόματα όλα τα συνημμένα έγγραφα ανά διασάφηση. 

Επισημαίνεται ότι η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, της διασάφησης εξαγωγής, εγγράφων δεν αφαιρεί το δικαίωμα που έχει το τελωνείο σε περίπτωση οποιασδήποτε υπόνοιας να καλέσει τον εξαγωγέα να προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα. 

Στην περίπτωση που η ως άνω εφαρμογή είναι εκτός λειτουργίας, τότε ο εξαγωγέας/ διασαφιστής μπορεί να αποστείλει τα σχετικά έγγραφα είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, αναγράφοντας το MRN της συγκεκριμένης διασάφησης στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ή στο πάνω δεξί τμήμα της τηλεομοιοτυπίας, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, στο σχετικό διαβιβαστικό γίνεται αναφορά στον αριθμό και στο είδος των αποστελλόμενων εγγράφων. 

Για την καλύτερη και ομοιόμορφη διαχείριση της αποστολής των συνημμένων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το κάθε τελωνείο κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία (Δ31 Δ/νση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ), δημιουργεί e-mail με την ονομασία : supporting_docs@xxxx.syzefxis.gov.gr (όπου xxxx ο κωδικός του κάθε τελωνείου). 

Εξυπακούεται ότι την ευθύνη για την αποστολή των συνημμένων στη διασάφηση εγγράφων με τους παραπάνω περιγραφόμενους τρόπους, φέρει ο εξαγωγέας/διασαφιστής. 

Τονίζεται ότι τα παρακάτω πιστοποιητικά/άδειες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διαδικασίας: 

 • η Άδεια CITES 
 • το πιστοποιητικό AGREX 
 • οι Άδειες για εξαγωγή Πολιτιστικών αγαθών 
 • οι Άδειες διττής χρήσης 
 • οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή άδεια απαιτεί θεώρηση από την τελωνειακή αρχή, 

τα οποία θα φυλάσσονται στο αρχείο του τελωνείου, σε ξεχωριστό φάκελο, αφού ο αρμόδιος υπάλληλος συντάξει πράξη επ' αυτών, μνημονεύοντας τον αριθμό του ΜRΝ της σχετικής διασάφησης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αριθ. Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013/16-9-13 «Ηλεκτρονική Υποβολή των Υποστηρικτικών της Διασάφησης Εξαγωγής εγγράφων» και Δ19Α 5034357 ΕΞ2013/23-9-13 «Παροχή διευκρινήσεων για την προσκόμιση των προς εξαγωγή εμπορευμάτων στο τελωνείο και για την εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής» ΕΔΥΟ παύουν να ισχύουν. 

Προτεραιότητα κατά τη διενέργεια των ελέγχων 

ΑΕΟ: Όταν μετά από τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου επιλεγεί για περαιτέρω έλεγχο διασάφηση, η οποία έχει υποβληθεί από πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του Εγκεκριμένου οικονομικού Φορέα (και συνεπώς στον Πίνακα Εκκρεμών Τελωνειακών Παραστατικών του Επόπτη και συγκεκριμένα στη στήλη ΑΕΟ εμφανίζεται η ένδειξη «ΝΑΙ» για τη συγκεκριμένη διασάφηση), τότε η εν λόγω διασάφηση ελέγχεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις διασαφήσεις που έχουν υποβληθεί από μη Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς (δηλαδή διασαφήσεις για τις οποίες η ένδειξη στη στήλη ΑΕΟ του Πίνακα Εκκρεμών Τελωνειακών Παραστατικών του Επόπτη είναι «ΟΧΙ»). 

Απλουστευμένες διαδικασίες στην εξαγωγή (διασαφήσεις τύπου Α, C, R): Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω προτεραιότητα κατά τη διενέργεια ελέγχων ισχύει και στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί άδεια απλουστευμένων διαδικασιών (Σχετ. η αριθμ. Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013/13-11-2013 ΕΔΥΟ). 

Αποτελέσματα ελέγχου: 

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε. 

Ένδειξη Α1: «Καλώς» 

Τίθεται στην περίπτωση που το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο διαπιστώσει ότι επαληθεύονται τα δηλούμενα, στη διασάφηση, στοιχεία. 

Ένδειξη Α1: «Καλώς με διαφορές - Συμφωνία εξαγωγέα/διασαφιστή» 

Τίθεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν διαφορές σε σχέση με τα δηλούμενα, στη διασάφηση, στοιχεία για τις οποίες είναι ενήμερος ο εξαγωγέας/διασαφιστής και τις αποδέχεται. 

Ο αρμόδιος ελεγκτής τροποποιεί τα αντίστοιχα πεδία της διασάφησης με βάση τις διαφορές που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο. 

Ένδειξη Α1: «Καλώς με διαφορές - Ασυμφωνία εξαγωγέα/διασαφιστή» 

Τίθεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν διαφορές από τα δηλούμενα, στη διασάφηση, στοιχεία και ο εξαγωγέας/διασαφιστής διαφωνεί με τις διαπιστωθείσες διαφορές. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος ελεγκτής αφού ενημερώσει τα στοιχεία της διασάφησης με τις διαφορές, καταχωρεί αποτέλεσμα: «Α1: Καλώς με διαφορές - Ασυμφωνία εξαγωγέα/διασαφιστή» 

Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν διαφορές στο τελωνείο εξαγωγής, είτε με συμφωνία είτε με ασυμφωνία του εξαγωγέα/διασαφιστή, οι οποίες δεν εμποδίζουν την πραγματοποίηση της εξαγωγής (π.χ. ποινή ανακριβούς δήλωσης, απλή τελωνειακή παράβαση), καταχωρείται αποτέλεσμα «Α1:Καλώς με διαφορές». Στη συνέχεια, γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στο σύστημα επί της ηλεκτρονικής διασάφησης προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο. Αν όμως οι διαφορές εμποδίζουν την πραγματοποίηση της εξαγωγής (π.χ. λαθρεμπορία, εμπορεύματα ακατάλληλα για εξαγωγή κλπ), καταχωρείται αποτέλεσμα «Β1:Σημαντικές διαφορές». 

Ένδειξη Β1: «Σημαντικές διαφορές» 

Η ένδειξη αυτή τίθεται στην περίπτωση που η διασάφηση: 

 • Επιλεγεί για έλεγχο (φυσικό/εγγράφων) και ο αρμόδιος τελωνειακός ελεγκτής διαπιστώσει από τον φυσικό έλεγχο ή από τον έλεγχο εγγράφων ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή 
 • Αφορά εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις-περιορισμούς και διαπιστωθεί από τον έλεγχο η μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

Επισημάνσεις: 

α) Στις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου ο αρμόδιος ελεγκτής συντάσσει Πρακτικό Φυσικού Ελέγχου, σύμφωνα με την αριθ. Δ33Δ50020/7-1-2014 ΔΥΟ. 

β) Ο αρμόδιος ελεγκτής με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου μεριμνά εάν απαιτείται για την επιβολή ποινής ανακριβούς δήλωσης ή για τη βεβαίωση τελωνειακής παράβασης (άρθρο 147 παρ.5 Ν.2960/01, επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων) ή για την εφαρμογή άλλων ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων. 

γ) Στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχου και εφόσον προσκομιστούν στο τελωνείο τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, κατά περίπτωση, έγγραφα, η εκτύπωση της διασάφησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά παραμένουν στο αρχείο του τελωνείου ως αποδεικτικά στοιχεία διενέργειας ελέγχου. 

Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου εγγράφων που πραγματοποιήθηκε με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο που υποβλήθηκε, τα πρωτότυπα υποστηρικτικά, της διασάφησης εξαγωγής, έγγραφα θα τηρούνται στο αρχείο του εξαγωγέα για μια δεκαετία και θα είναι στη διάθεση των τελωνειακών αρχών για ενδεχόμενο εκ των υστέρων έλεγχο. 

δ) Σε κάθε περίπτωση εφιστάται η προσοχή των τελωνείων στη συμπλήρωση της ορθής ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου εκ παραδρομής τίθεται η ένδειξη Β1 (Σημαντικές διαφορές), ενημερώνεται σχετικά ο προϊστάμενος του τελωνείου ο οποίος και αποστέλλει σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητείται η διόρθωση της εσφαλμένης ένδειξης από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΗΛΕΔ) με κοινοποίηση στις Δ/νσεις 19η και ΥΠΣΤ. 

3.6. Μη πραγματοποίηση ελέγχου- κατά δήλωση 

Στις περιπτώσεις που το Υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου αποδίδει στη διασάφηση χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας, το τελωνείο αποδέχεται τη δήλωση του διασαφιστή, και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπό σημείο ζ) σχετική, η διασάφηση εξαγωγής δρομολογείται «κατά δήλωση» και αυτόματα λαμβάνει την ένδειξη αποτελέσματος ελέγχου Α2. 

Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η προσκόμιση των επισυναπτομένων εγγράφων των «κατά δήλωση» διασαφήσεων εξαγωγής, τα οποία και τηρούνται για μια δεκαετία στο αρχείο του εξαγωγέα/διασαφιστή για ενδεχόμενη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχου. 

    Επισημαίνεται ότι όταν στις χαμηλής επικινδυνότητας διασαφήσεις το εμπόρευμα υπόκειται σε απαγορεύσεις - περιορισμούς και η εξαγωγή του επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση σχετικής άδειας/πιστοποιητικού, ο Προϊστάμενος Τελωνισμού πριν δρομολογήσει τη συγκεκριμένη διασάφηση, μεριμνά με τη συνδρομή των αρμόδιων υπαλλήλων (είτε του γραφείου απαγορεύσεων - περιορισμών, είτε όποιου άλλου έχει ορισθεί να ασκεί σχετικά καθήκοντα από τον Προϊστάμενο του τελωνείου) για τη διασφάλιση τήρησης της ισχύουσας κατά περίπτωση νομοθεσίας των απαγορεύσεων - περιορισμών. Ειδικότερα εξετάζονται τα ακόλουθα: 

α) η ορθή συμπλήρωση της θέσης 44.1 με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ άδειες-εγκρίσεις και 

β) η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστοποιητικών/αδειών-εγκρίσεων τα οποία ο συναλλασσόμενος οφείλει να έχει υποβάλλει στο τελωνείο με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονική υποβολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax ή πρωτότυπα έγγραφα). 

Στην περίπτωση προσκόμισης των ως άνω πιστοποιητικών/αδειών-εγκρίσεων σε έντυπη μορφή, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει πράξη επ' αυτών, μνημονεύοντας τον αριθμό του ΜRΝ της σχετικής διασάφησης και τα φυλάσσει στο αρχείο του τελωνείου (πχ cites κλπ). 

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο Προϊστάμενος Τελωνισμού ως προς την εύρεση των διασαφήσεων με εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις-περιορισμούς, σημειώνεται ότι παρέχεται από το Υποσύστημα Εξαγωγών («Εκτυπώσεις»/«Εξαγωγές παραμετρικά») η δυνατότητα εύρεσης αυτών με την επιλογή των απαιτούμενων κατά περίπτωση πεδίων (π.χ. θέση 33, κλπ.) και εμφάνισής τους συγκεντρωτικά στην οθόνη. 

3.7.1 Διόρθωση διασάφησης εξαγωγής (IE513 «Αίτημα τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής») 

3.7 Η διόρθωση της διασάφησης είναι μια αυτόματη διαδικασία που πραγματοποιείται από το σύστημα μετά από την οποία διενεργείται εκ νέου Ανάλυση Κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα. 

Σημειώνεται ότι οι θέσεις 1 και 37α της διασάφησης δεν επιδέχονται καμία διόρθωση. Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποχρεωτικά υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της διασάφησης. 

Στην περίπτωση που το αίτημα διόρθωσης αφορά τροποποίηση των κατωτέρω θέσεων της διασάφησης εξαγωγής, η αποδοχή του αιτήματος/μηνύματος δεν γίνεται αυτόματα αλλά αξιολογείται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τελωνειακών Διαδικασιών του τελωνείου: 

 • Θέση 31 - Δέματα και Περιγραφή εμπορευμάτων 
 • Θέση 33 - Κωδικός εμπορευμάτων 
 • Θέση 35 - Μεικτή μάζα 
 • Θέση 38 - Καθαρή Μάζα 
 • Θέση 46 - Στατιστική Αξία 

Επισημαίνεται ότι το αίτημα διόρθωσης δεν μπορεί να υποβληθεί στις περιπτώσεις που είτε έχει αποσταλεί το μήνυμα της απελευθέρωσης των εμπορευμάτων, (ΙΕ529) στον εξαγωγέα (status: «παραλαβή προς εξαγωγή), είτε ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί ότι οι τελωνειακές αρχές προτίθεται να επαληθεύσουν τη διασάφηση, (μήνυμα ΙΕ560), (status: «υπό έλεγχο»). Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχουν καταχωρηθεί τα αποτελέσματα ελέγχου μπορεί να υποβληθεί αίτημα διόρθωσης πριν την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε. 

3.7.2 Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής (μήνυμα IE514 «Αίτημα ακύρωσης διασάφησης εξαγωγής») 

i)Ακύρωση με αίτηση του διασαφιστή πριν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων προς εξαγωγή (πριν την αποστολή του IE501) 

Η ακύρωση της διασάφησης με αίτηση (μήνυμα IE514) του διασαφιστή είναι αντικείμενο έγκρισης από το τελωνείο και εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 66 ΚΤΚ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το τελωνείο έχει ενημερώσει τον εξαγωγέα/ διασαφιστή ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος (IE560) το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού. 

ii)Ακύρωση της διασάφησης μετά την αποστολή του μηνύματος IE501 στο δηλωθέν τελωνείο εξόδου 

Στις περιπτώσεις που μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής και την αποστολή του μηνύματος IE501 προς το δηλωθέν τελωνείο εξόδου, τα εμπορεύματα δεν εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. (άρθρο 251 ΔΕΚΤΚ) για διάφορους λόγους (π.χ. ακύρωση της σύμβασης πώλησης των εμπορευμάτων), ο εξαγωγέας υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της διασάφησης στο τελωνείο εξαγωγής το οποίο εξετάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει το εν λόγω αίτημα ενημερώνοντας ανάλογα και το τελωνείο εξόδου. 

Στην περίπτωση που κατά την εξέταση του αιτήματος ακύρωσης διαπιστωθεί ότι μέρος των εμπορευμάτων έχει εξαχθεί, το αίτημα ακύρωσης δεν γίνεται αποδεκτό και ενημερώνεται σχετικά ο εξαγωγέας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν επιτρέπεται η έξοδος των εμπορευμάτων (ένδειξη αποτελέσματος ελέγχου Β1). 

Η ακύρωση της διασάφησης στις ως άνω περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των πράξεων που έγιναν στα κατά περίπτωση πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που αφορούν στη διασάφηση. Επιπλέον σημειώνεται ότι η ακύρωση δεν αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων ή για την τυχόν επιβολή διοικητικών ποινών. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εξαγωγής ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια ΔΟΥ του εξαγωγέα προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

3.8 Απελευθέρωση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής - Άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων για εξαγωγή (Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής-Σ.Ε.Ε.) 

Με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής το τελωνείο εξαγωγής χορηγεί στον εξαγωγέα/διασαφιστή άδεια για την παραλαβή των εμπορευμάτων. Το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής - Σ.Ε.Ε. (άρθρο 796α, Παραρτήματα 45γ και 45δ ΔΕΚΤΚ) αποτελεί την άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων, εκτυπώνεται από το περιβάλλον του τελωνείου και συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου. Ταυτόχρονα ενημερώνεται ο εξαγωγέας/διασαφιστής καθώς επίσης και το τελωνείο εξόδου για την επικείμενη αποστολή (μήνυμα IE501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής»). 

Το Σ.Ε.Ε. χρησιμοποιείται ως άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων και στις περιπτώσεις που τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής και εξόδου στο ίδιο τελωνείο. 

3.9 Παράδοση του Σ.Ε.Ε. σε άλλο πρόσωπο πλην του εξαγωγέα ή του νόμιμου αντιπροσώπου του - Δυνατότητα αποστολής του Σ.Ε.Ε. στους χώρους προσκόμισης των προς εξαγωγή εμπορευμάτων 

Προς διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του εξαγωγέα ή του νόμιμου αντιπροσώπου του κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής, να παραδίδεται το Σ.Ε.Ε. και σε άλλο πρόσωπο εφόσον στη θέση 44 της διασάφησης συμπληρωθεί ο κωδικός «1949» (Δήλωση παραλαβής Σ.Ε.Ε.), στο πεδίο «Αριθμός Εγγράφου» αναγραφεί ο αριθμός EORI ή το ΑΦΜ ή ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου που θα παραλάβει το Σ.Ε.Ε. και στο πεδίο «Άλλη πληροφορία» αναγραφεί το όνομα αυτού. 

Επιπλέον στις περιπτώσεις που το εμπόρευμα δεν έχει προσκομισθεί σε χώρους του τελωνείου αλλά βρίσκεται σε τελωνειακά επιτηρούμενους χώρους (π.χ. φορολογική αποθήκη), μπορεί το Σ.Ε.Ε. να αποστέλλεται από το τελωνείο στους χώρους εκείνους με κάθε πρόσφορο μέσο (e-mail, fax). 

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση ο αρμόδιος υπάλληλος πριν την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε. οφείλει να ανακτά τη διασάφηση και να ελέγχει εάν η θέση 44 έχει συμπληρωθεί με τον κωδικό «1949» ή εάν η θέση 30 έχει συμπληρωθεί με κωδικό που να δηλώνει ότι ο χώρος που βρίσκονται τα εμπορεύματα είναι τελωνειακά επιτηρούμενος (π.χ. φορολογική αποθήκη), προκειμένου είτε να παραδώσει το Σ.Ε.Ε. στο πρόσωπο αυτό είτε να αποστείλει το Σ.Ε.Ε. στο χώρο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα. 

3.10 Διαχείριση των αποτελεσμάτων ελέγχου του τελωνείου εξόδου από το τελωνείο εξαγωγής 

Κατωτέρω παρέχονται οδηγίες για ενδεχόμενες ενέργειες του τελωνείου εξαγωγής στην περίπτωση που ληφθεί από το τελωνείο εξόδου το μήνυμα IE518 «Αποτελέσματα εξόδου» με την ένδειξη Α4(Ελάσσονες Διαφορές): 

α) Η τροποποίηση των στοιχείων της διασάφησης με βάση τις διαπιστώσεις του τελωνείου εξόδου είναι δυνατό να επισύρει την ποινή ανακριβούς δήλωσης ή να στοιχειοθετεί τελωνειακή παράβαση. 

β) Εφόσον οι διαπιστούμενες, από το τελωνείο εξόδου, διαφορές αφορούν στοιχεία της διασάφησης που είχαν ήδη επαληθευτεί από το τελωνείο εξαγωγής στο στάδιο τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής, ενημερώνεται ο Προϊστάμενος του τελωνείου για να επιβεβαιώσει την ορθή τήρηση του ελέγχου επαλήθευσης από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 

γ) Δεν συντρέχει περίπτωση ενημέρωσης του Προϊσταμένου του τελωνείου όταν οι διαπιστούμενες από το τελωνείο εξόδου διαφορές είναι τεκμηριωμένες και εφόσον προέκυψαν από ενέργειες επακόλουθες της εκτύπωσης του Σ.Ε.Ε. (π.χ. αλλαγή μεταφορικού μέσου- θέση 21, κλπ) 

δ) Στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται από το τελωνείο εξόδου ότι απαγορεύτηκε η έξοδος των εμπορευμάτων (IE518 «Αποτελέσματα εξόδου» με ένδειξη Β1), πραγματοποιεί σχετική έρευνα για τον κολασμό της παραβίασης της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας ως το τελωνείο τέλεσης της παράβασης. 

3.11 Μήνυμα IE599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» 

ϊ)Μη αυτόματη αποστολή του μηνύματος IE599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» στην περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί στο μήνυμα IE518 «Αποτελέσματα εξόδου» η ένδειξη Α4(Ελάσσονες διαφορές). 

Μετά τις απαιτούμενες προσαρμογές του συστήματος, η αποστολή του μηνύματος IE599 δεν γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις αυτόματα. Αναλυτικότερα:

 • Το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται ότι έχει αποσταλεί από το τελωνείο εξόδου ένα μήνυμα IE518 με αποτέλεσμα ελέγχου Α4 (Dashboard). 
 •  Με την ανάκτηση του συγκεκριμένου παραστατικού εμφανίζεται η ένδειξη «Έξοδος» με κόκκινα γράμματα, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει αποσταλεί αυτόματα το μήνυμα IE599 στον εξαγωγέα. 
 • Το τελωνείο εξαγωγής οφείλει να ενημερωθεί για τις διαπιστωθείσες διαφορές του τελωνείου εξόδου μέσα από το μήνυμα IE518 «Αποτελέσματα εξόδου» (ένδειξη «DI» μέσα στο μήνυμα και εντοπίζονται οι διαφορές που έχουν καταγραφεί στο τελωνείο εξόδου είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων, είτε σε επίπεδο είδους) και να αξιολογήσει τις εν λόγω διαφορές. 
 • Σε περίπτωση αποδοχής τους, το τελωνείο εξαγωγής προβαίνει σε τροποποίηση των αντίστοιχων πεδίων της διασάφησης, εκδίδοντας εντολή εκ των υστέρων ελέγχου. 
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος του γραφείου εξαγωγής, αφού διασφαλίσει ότι ολοκληρώθηκε η ως άνω διαδικασία, από το μενού «Ενέργειες» επιλέγει τη λειτουργία «Αποστολή IE599» και αποστέλλει το εν λόγω μήνυμα στο οποίο εμπεριέχονται οι σωστές πληροφορίες. 

Στο σημείο αυτό εφιστάται η προσοχή των τελωνείων να τηρήσουν αυστηρά την περιγραφόμενη ως άνω διαδικασία δεδομένου ότι το μήνυμα IE599 δημιουργείται και αποστέλλεται μόνο μία φορά.

ii)Εκτύπωση του μηνύματος IE599 

Από τη λήψη της παρούσας καταργείται η θεώρηση της εκτύπωσης του μηνύματος IE599 που είχε καθορισθεί με την αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ. 

Έως την τροποποίηση της ΠΟΛ 1262/93 ΑΥΟ σχετικά με τα στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής, εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» θα τηρείται στο αρχείο του εξαγωγέα αντί του αντιγράφου του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής (αντίτυπο 3 του ΕΔΕ), ώστε να χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξαγωγής εκτός Ε.Ε. 

Oι αρμόδιες ΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα να επιτηρούν τις παραδόσεις αγαθών προς εξαγωγή και να αντλούν μέσα από το δικό τους σύστημα τα συγκεκριμένα στοιχεία από τις διασαφήσεις εξαγωγής που έχουν υποβληθεί. Αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο διαταγή. 

Εξαίρεση: Επισημαίνεται ότι η θεώρηση της εκτύπωσης του μηνύματος ΙΕ599 εξακολουθεί και ισχύει στις περιπτώσεις χρήσης αυτού ως αποδεικτικό για την διαδικασία υποβολής εκκαθαριστικού λογαριασμού για το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 12,13 και 14 της αριθ. Δ.1354/10-12-1994 ΑΥΟ καθώς και για την επιστροφή του ΕΦΚ καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων που εξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2861 /54. 

Επισήμανση: Το αντίτυπο 3 της διασάφησης εξαγωγής με θεώρηση στην πίσω σελίδα χρησιμοποιείται πλέον μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις: 

Α)Όταν το σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας και χρησιμοποιείται η εφεδρική διαδικασία 

Β) Όταν οι διατυπώσεις εξαγωγής επιτρέπεται να τηρούνται σε μη μηχανογραφημένο τελωνείο. 

3.12 Εναλλακτική απόδειξη επιβεβαίωσης της εξόδου των εμπορευμάτων 

Στην περίπτωση που το τελωνείο εξόδου δεν επιβεβαιώσει την έξοδο του εμπορεύματος, το τελωνείο εξαγωγής ειδοποιεί τον εξαγωγέα/διασαφιστή προκειμένου να προσκομίσει ένα ή συνδυασμό από τα ακόλουθα εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής: 

 • Το αποδεικτικό της μεσολαβούσας Τράπεζας για την εισαγωγή, τον συμψηφισμό ή τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εξαγωγής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η πληρωμή των αγαθών, 
 • Τα φορτωτικά έγγραφα διακίνησης των αγαθών επικυρωμένα από τον οικονομικό φορέα, ο οποίος μετέφερε τα εμπορεύματα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., 
 • Αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ» 
 • Έγγραφο επικυρωμένο από τις τελωνειακές αρχές Κράτους-Μέλους ή χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. 

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές συνεκτιμώνται και άλλα στοιχεία όπως η συχνότητα τέτοιων περιπτώσεων από τον εξαγωγέα, προηγούμενες στον τομέα αυτό παραβάσεις της εξαγωγικής επιχείρησης έναντι των Τελωνειακών Αρχών κ.λπ. σε συνδυασμό με έλεγχο των λογιστικών εγγραφών και βιβλίων του εξαγωγέα. 

Ο εξαγωγέας με αίτησή του υποβάλλει στο τελωνείο εξαγωγής τα ανωτέρω στοιχεία απόδειξης της εξόδου των εμπορευμάτων που αφορούν μια διασάφηση εξαγωγής, τα οποία αξιολογούνται από υπάλληλο που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του τελωνείου και εφόσον αυτά γίνουν αποδεκτά ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξαγωγής. Η εν λόγω εξαγωγή ολοκληρώνεται μέσω της λειτουργίας του Υποσυστήματος Εξαγωγών του ICISnet, «Οριστικοποίηση ΕΔΕ» από τον ανωτέρω αρμόδιο υπάλληλο. 

Οι ανωτέρω αιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το MRN της διασάφησης με τα εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής αρχειοθετούνται και φυλάσσονται από το τελωνείο εξαγωγής. 

3.13 Διαδικασία έρευνας επιβεβαίωσης εξόδου των εμπορευμάτων -Αυτοδίκαιη ακύρωση διασάφησης 

Στην περίπτωση που το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει λάβει το μήνυμα της επιβεβαίωσης της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., το ως άνω τελωνείο αρχίζει με δική του πρωτοβουλία, μια διαδικασία έρευνας. 

Η ως άνω διαδικασία αρχίζει αφού παρέλθουν 60 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος IE501 προς το δηλωθέν τελωνείο εξόδου και αφού ήδη έχει προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ των δύο τελωνείων (μήνυμα IE904 “Αίτημα αποστολής της κατάστασης εξαγωγής”) για την εξέλιξη της διαδικασίας εξόδου. 

H διαδικασία που τηρείται σε αυτήν την περίπτωση είναι η ακόλουθη: 

α) Από τη λειτουργία «Ενέργειες» που υπάρχουν στην οθόνη της διασάφησης εξαγωγής ή 

β) Από το Dashboard/Εργασίες που εκκρεμούν, 

επιλέγεται η λειτουργία «Follow up». Περισσότερες οδηγίες έχουν δοθεί στο Εγχειρίδιο Χρήσης που έχει αναρτηθεί στο portal της Τελωνειακής Υπηρεσίας. 

Εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι: 

 1. Έχουν εξαντληθεί όλοι οι δυνατοί τρόποι πληροφόρησης σχετικά με την κίνηση της εξαγωγής (follow up, IE 904 «Αίτημα αποστολής της κατάστασης εξαγωγής»), 
 2. Το τελωνείο έχει επικοινωνήσει με το γραφείο υποστήριξης (helpdesk) της εξαγωγής (icis ecs@gsis.gov.gr / Δ/νση Υποστήριξης ΠΣΤ Τμήμα Γ') και κατά περίπτωση έχει ανταλλάξει σχετική αλληλογραφία με τα εμπλεκόμενα Κ-Μ, 
 3. Δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπήρξαν τεχνικά ή λειτουργικά προβλήματα κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων εξαγωγής (IE 906,907), 
 4. Δεν έχουν προσκομιστεί εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξόδου των εμπορευμάτων από τον εξαγωγέα ή αυτά που έχουν προσκομιστεί δεν έχουν γίνει αποδεκτά ως ικανά αποδεικτικά στοιχεία, 

τότε το τελωνείο εξαγωγής ακυρώνει αυτοδίκαια τη διασάφηση εξαγωγής αφού παρέλθουν 180 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του ΙΕ501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής» στο δηλωθέν τελωνείο εξόδου. 

Η ακύρωση της διασάφησης έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των πράξεων που έγιναν στα κατά περίπτωση πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που αφορούν τη διασάφηση ενώ δεν αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων ή για την επιβολή τυχόν οφειλόμενων διοικητικών ποινών. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εξαγωγής ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια ΔΟΥ του εξαγωγέα προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που το τελωνείο εξαγωγής έχει στην διάθεσή του στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εν λόγω εξαγωγή δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, πριν την ως άνω προθεσμία των 60 ημερών, προβαίνει άμεσα στην ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής. 

Η διαδικασία ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί αν του καθεστώτος εξαγωγής έπεται καθεστώς διαμετακόμισης/διαμετακόμισης TIR. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ 

4.1 Ρόλος τελωνείου εξόδου 

Τελωνείο εξόδου είναι το οριζόμενο από τις τελωνειακές αρχές τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά στην εφαρμογή των διατυπώσεων εξόδου και στους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων. 

Το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

 • Στην περίπτωση εμπορευμάτων που εξέρχονται μέσω δικτύου αγωγών και στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που ορίζεται από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας. 
 • Στην περίπτωση εμπορευμάτων που μεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. με ενιαία σύμβαση μεταφοράς, από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, τις ταχυδρομικές αρχές, τις αεροπορικές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο στον οποίο παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα στα πλαίσια ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι: 

    - τα εμπορεύματα πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως και 

    - ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπός του αιτείται οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 793α παράγραφος 2 ή στο άρθρο 796 ε παρ. 1 να                 διεκπεραιωθούν σε αυτό το τελωνείο. 

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την εξαγωγή εμπορευμάτων με ενιαία σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την Ε. Επιτροπή, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσης. 

Πέραν των ανωτέρω εξαιρέσεων, υπάρχουν και ορισμένες παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα ότι το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. Οι παρεκκλίσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 • Εξαγωγή που ακολουθείται από διαμετακόμιση: 

Τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο στο οποίο τα εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης ( τελωνείο αναχώρησης). 

 • Πλοίο μη τακτικής γραμμής που αναχωρεί για άλλο λιμένα εντός της Κοινότητας: 

Τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο του λιμένα φόρτωσης στο εν λόγω πλοίο. 

 • Εξαγωγή εμπορευμάτων που μεταφέρονται με πλοίο ή αεροσκάφος υπό καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επιπέδου ΙΙ (άρθρα 445 και 448 ΔΕΚΤΚ): 

Τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος υπό καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης. Τα εξαγόμενα εμπορεύματα περιλαμβάνονται στο δηλωτικό της αεροπορικής εταιρείας με την ένδειξη «Χ». 

Oι ως άνω περιπτώσεις αναλύονται διεξοδικά στο συνημμένο Παράρτημα 3 με σχετικά παραδείγματα που σκοπό έχουν την αποσαφήνιση των κριτηρίων καθορισμού του τελωνείου εξόδου και την πληρέστερη κατανόηση του ρόλου του. 

4.2 Αρμοδιότητες τελωνείου εξόδου 

Το τελωνείο εξόδου: 

 • Λαμβάνει ενημέρωση για την επικείμενη έξοδο των εμπορευμάτων (IE 501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής») 
 • Ενημερώνεται για την πραγματική άφιξη του φορτίου (IE507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου») και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου ή άλλα πραγματικά περιστατικά ή ενημερώσεις, προβαίνει, εφόσον απαιτηθεί, στην διενέργεια ελέγχου του φορτίου και αναλόγως, επιτρέπει ή όχι την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. 
 • Επιτηρεί και επιβεβαιώνει την οριστική έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ 

5.1 Άφιξη εμπορευμάτων στο τελωνείο εξόδου (μήνυμα IE507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου») 

Μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής και την εκτύπωση Σ.Ε.Ε., τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο εξόδου με σκοπό την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. Η εν λόγω άφιξη γνωστοποιείται στο τελωνείο εξόδου με την υποβολή του προβλεπόμενου μηνύματος IE507. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του ως άνω μηνύματος είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. θαλασσίως ή αεροπορικώς. 

Η μη υποβολή του δυσχεραίνει το έργο των τελωνειακών αρχών και σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι κάποιος εξαγωγέας, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του τελωνείου δεν τηρεί την υποβολή του μηνύματος IE507, τότε θα επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ.5 του άρθρου 147 του Ν.2960/01. 

Όταν η έξοδος των εμπορευμάτων πραγματοποιείται από χερσαίο τελωνείο εξόδου της χώρας, η υποβολή του ως άνω μηνύματος δεν είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος ανακτά τη διασάφηση εξαγωγής («Λειτουργίες τελωνείου εξόδου», «Αναζήτηση αναμενόμενης άφιξης», «Εμφάνιση στο τελωνείο εξόδου»).

α) Χρόνος υποβολής μηνύματος: 

To μήνυμα IE507 υποβάλλεται με σκοπό την ενημέρωση του τελωνείου εξόδου για την πραγματική άφιξη των εμπορευμάτων και την διαθεσιμότητά τους για ενδεχόμενο τελωνειακό έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να υποβληθεί νωρίτερα.

β) Υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή του μηνύματος IE507: 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 199 Καν.(ΕΟΚ)2454/93), ο διασαφιστής/εξαγωγέας έχει υποχρέωση να τηρεί την τυπική αλληλουχία των διατυπώσεων εξαγωγής και να είναι σε θέση να παράσχει στο τελωνείο εξαγωγής ή/και στο τελωνείο εξόδου, εφόσον του ζητηθεί, τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν ενδεχομένως όλα τα στάδια διεξαγωγής μιας συγκεκριμένης εξαγωγής εμπορευμάτων. Εξάλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (άρθρα 792α, 796δα, 796ε , Καν.(ΕΟΚ)2454/93), καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη συντονισμού, οργάνωσης και ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αλυσίδα διακίνησης των εμπορευμάτων (εκτελωνιστές, πράκτορες, μεταφορείς, διαχειριστές της Ε.Ζ. κλπ) με τον εξαγωγέα ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να μπορούν να παρασχεθούν εγκαίρως στα τελωνεία έγκυρες πληροφορίες με την αποστολή των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, μηνυμάτων σχετικά με τη συγκεκριμένη εξαγωγή. Τούτο σημαίνει ότι ο εξαγωγέας καλείται να εποπτεύει τη διακίνηση των εν λόγω εμπορευμάτων μέχρι την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με τη συνδρομή και τη συνεργασία και των λοιπών εμπλεκομένων μερών στην εν λόγω εξαγωγή. Στα πλαίσια αυτά ο εξαγωγέας/διασαφιστής μεριμνά για την αποστολή του μηνύματος IE507 στο τελωνείο εξόδου, διασφαλίζοντας παράλληλα και την αλληλοενημέρωση των εμπλεκόμενων, στη διαδικασία εξαγωγής, προσώπων (εκτελωνιστές, πράκτορες, μεταφορείς, διαχειριστές της Ε.Ζ. κλπ) μέχρι τον τελικό μεταφορέα του εμπορεύματος. 

Με σκοπό την έγκυρη αλλά και έγκαιρη υποβολή του ως άνω μηνύματος, αυτό μπορεί να αποσταλεί κατευθείαν από το πρόσωπο που έχει άμεσα την πληροφορία της άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξόδου δηλαδή από τον υπεύθυνο για την παραλαβή και έξοδο του εμπορεύματος στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει κάνει ο εξαγωγέας. 

Παράδειγμα: Υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής εμπορευμάτων (γούνες) από το τελωνείο Καστοριάς με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σε αυτήν την περίπτωση την πληροφορία της άφιξης των εμπορευμάτων στην αποθήκη την έχει πρωτίστως ο διαχειριστής της εν λόγω αποθήκης ο οποίος και μπορεί να υποβάλλει εγκαίρως στο τελωνείο το μήνυμα 507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου». 

5.2 Έλεγχος στο τελωνείο εξόδου 

Ο έλεγχος των εμπορευμάτων από το τελωνείο εξόδου πραγματοποιείται με βάση το μήνυμα IE 501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής» που έχει ληφθεί από το τελωνείο εξαγωγής. 

Επισημαίνεται ότι το τελωνείο εξόδου ελέγχει πρωτίστως τις τιθέμενες, από το τελωνείο εξαγωγής, σφραγίδες (στην περίπτωση που το φορτίο έχει σφραγιστεί). Το τελωνείο εξόδου λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου και δρομολογεί τις διασαφήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό σημείο (ζ) σχετική. 

Εφόσον ένα φορτίο μιας αποστολής για εξαγωγή επιλεγεί για έλεγχο από το υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου, ο έλεγχος αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις, πρέπει κατά κανόνα να διασφαλίζει «ότι τα προσκομιζόμενα εμπορεύματα αντιστοιχούν σε αυτά που διασαφήσθηκαν». Πρόκειται δηλαδή για ελέγχους ταυτοποίησης των εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στη διασάφηση. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων είναι αφενός «τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην εμπορική πρακτική για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και αφετέρου η ποσότητα των εμπορευμάτων» (άρθρο 1 σημείο 5 ΔΕΚΤΚ). 

Δηλαδή το τελωνείο εξόδου ελέγχει: 

 • Εάν υπάρχει έλλειμμα στα εμπορεύματα
 • Εάν υπάρχει πλεόνασμα στα εμπορεύματα 
 • Εάν υπάρχει διαφορά στη φύση των εμπορευμάτων (άρθρο 793α ΔΕΚΤΚ) 

Στην πράξη αυτό μεταφράζεται στον προσδιορισμό του είδους και της ποσότητας του εμπορεύματος και κατά συνέπεια ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε οπτική επαλήθευση της φύσης του εμπορεύματος με εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος (π.χ. άνοιγμα ορισμένων συσκευασιών ή κιβωτίων κλπ) και καταμέτρηση ή ζύγισμα ή ογκομέτρηση όπου αυτό είναι εφικτό. 

Όταν διαπιστωθεί επιπλέον ποσότητα, ενημερώνεται ο εξαγωγέας προκειμένου να υποβληθεί διασάφηση εξαγωγής γι’ αυτή. Δεν επιτρέπεται η έξοδος της επιπλέον ποσότητας μέχρι λήψης μηνύματος IE501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής» ή αντιτύπου 3 του ΕΔΕ. Εφόσον δεν είναι εφικτή η διάσπαση του φορτίου δεν επιτρέπεται η έξοδος όλου του φορτίου πριν την τακτοποίηση της επιπλέον ποσότητας. 

Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου των εμπορευμάτων από τον αρμόδιο ελεγκτή καταγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχου με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε. 

Οι ενδείξεις των αποτελεσμάτων ελέγχου που πραγματοποιεί το τελωνείο εξόδου είναι προεπιλεγμένες στο σύστημα και είναι οι ακόλουθες: 

Ένδειξη Α1: Η ένδειξη «Α1» τίθεται στην περίπτωση που το εξερχόμενο φορτίο επιλεγεί για έλεγχο και οι διαπιστώσεις του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου συμφωνούν με τα στοιχεία της διασάφησης εξαγωγής. Η ένδειξη αυτή τίθεται και στην περίπτωση που διαπιστώνονται επιπλέον διαφορές, εφόσον το τελωνείο εξασφαλίσει την κατάθεση διασάφησης για την επιπλέον αυτή ποσότητα. 

Ένδειξη Α2: Η ένδειξη «Α2» τίθεται αυτόματα στην περίπτωση που το εξερχόμενο φορτίο δεν επιλεγεί για έλεγχο. 

Ένδειξη Α4: Η ένδειξη «Α4» τίθεται στην περίπτωση που το εξερχόμενο φορτίο επιλεγεί για έλεγχο και οι διαπιστώσεις του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις που δεν οδηγούν όμως στην απαγόρευση της εξόδου των εμπορευμάτων. Τέτοιες αποκλίσεις είναι: 

 • Οι επί έλλατον διαφορές στην ποσότητα των εμπορευμάτων 
 • Στην περίπτωση διαφορών στην συσκευασία π.χ. αν στο τελωνείο εξαγωγής έχει δηλωθεί μία παλέτα και για λόγους διαχείρισης της αποστολής το φορτίο ανασυσκευάζεται σε πακέτα. 
 • Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μεταφόρτωση και τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου δεν συμπίπτουν με τα δηλωθέντα, κλπ. 

Ένδειξη Β1: Η ένδειξη «Β1» τίθεται όταν απαγορεύεται η έξοδος του φορτίου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. Τέτοιες περιπτώσεις υφίστανται: 

 • Όταν το εξερχόμενο φορτίο επιλεγεί για έλεγχο και από τις διαπιστώσεις του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου προκύψει εμπόρευμα διαφορετικό από αυτό που δηλώθηκε στην διασάφηση (θέσεις 31,33). 
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση που το τελωνείο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των διαφόρων τμημάτων του διαπιστώσει πράξεις λαθρεμπορίας ή άλλες αξιόποινες πράξεις που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή. 

Μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου, εάν δεν διαπιστωθούν διαφορές ή οι διαφορές είναι ελάσσονος σημασίας και εφόσον έχει διασφαλιστεί η κατάθεση διασάφησης για την επιπλέον ποσότητα που ενδέχεται να έχει διαπιστωθεί, το τελωνείο εξόδου επιτηρεί την έξοδο των εμπορευμάτων και αποστέλλει το μήνυμα IE518 (Αποτελέσματα εξόδου) στο τελωνείο εξαγωγής, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία που τα εμπορεύματα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. 

Όταν αυτό δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις, το τελωνείο εξόδου μπορεί να αποστείλει το μήνυμα αυτό σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση εφιστάται η προσοχή των τελωνείων στη συμπλήρωση της ορθής ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου εκ παραδρομής τίθεται η ένδειξη Β1 (Σημαντικές διαφορές), ενημερώνεται σχετικά ο προϊστάμενος του τελωνείου ο οποίος και αποστέλλει σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητείται η διόρθωση της εσφαλμένης ένδειξης από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΗΛΕΔ) με κοινοποίηση στις Δ/νσεις 19η και ΥΠΣΤ. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το μήνυμα IE 518 «Αποτελέσματα εξόδου» έχει αποσταλεί σε τελωνείο εξαγωγής άλλου Κ-Μ με λάθος ένδειξη δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης του μηνύματος αυτού. 

5.3 Άφιξη εμπορευμάτων σε τελωνείο εξόδου διαφορετικό από το δηλωθέν στη διασάφηση (ΙΕ 502 «Αίτημα παροχής στοιχείων Διασάφησης Εξαγωγής»-εκτροπή της αποστολής) 

Είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις και για διάφορους λόγους, τα εμπορεύματα να προσκομιστούν για έξοδο σε διαφορετικό τελωνείο από το τελωνείο που έχει δηλωθεί στην διασάφηση (θέση 29 της διασάφησης). Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει σχετική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων τελωνείων, δεδομένου ότι: 

 •     Το τελωνείο εξόδου που προσκομίζονται τα εμπορεύματα δεν είναι ενήμερο για την έξοδο 
 •     Το δηλωθέν τελωνείο εξόδου αναμένει τα εμπορεύματα για έξοδο 
 •     Το τελωνείο εξαγωγής αναμένει απάντηση από το δηλωθέν τελωνείο εξόδου 

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εκτροπή μιας αποστολής απορρίπτεται λόγω μη διαθέσιμων στοιχείων από το τελωνείο εξαγωγής (αρνητικό IE503 «Απάντηση με τα στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής»). 

Οι λόγοι της απόρριψης της εκτροπής εμπεριέχονται στο ως άνω μήνυμα και είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός: 2 Ακυρώθηκε 

Κωδικός: 3 Άγνωστο MRN 

Κωδικός: 4 Άλλοι λόγοι 

Κωδικός: 5 Η έξοδος πραγματοποιήθηκε από αλλού 

Σε αυτήν την περίπτωση το τελωνείο εξόδου παρακολουθώντας αποκλειστικά και μόνο τη φυσική διακίνηση του εμπορεύματος προβαίνει κατά περίπτωση στα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που περιλαμβάνεται ως λόγος απόρριψης της εκτροπής ο κωδικός 5, το πραγματικό τελωνείο εξόδου μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων επί του εμπορεύματος, πιστοποιεί χειρόγραφα επί του Σ.Ε.Ε. την έξοδο και κρατά ένα αντίγραφό του στο αρχείο του. 

Εκ των υστέρων το τελωνείο επικοινωνεί με το γραφείο helpdesk των εξαγωγών (icis_ecs@gsis.gov.gr / Δ/νση Υποστήριξης ΠΣΤ Τμήμα Γ'), προκειμένου να γίνει η σχετική αλληλογραφία με το helpdesk του Κ-Μ εξαγωγής και διενέργεια περαιτέρω έρευνας. 

β) Εφόσον η εν λόγω εκτροπή απορρίφθηκε για τους λοιπούς προαναφερθέντες λόγους (κωδικοί 2,3,4) και από τα λοιπά έγγραφα που συνοδεύουν το εμπόρευμα (π.χ. φορτωτικά) προκύπτει ότι προορισμός του εμπορεύματος είναι τρίτη χώρα, τότε το τελωνείο εξόδου:

i) Ενημερώνει σχετικά τον μεταφορέα προκειμένου να επικοινωνήσει με τον εξαγωγέα. 

Για περαιτέρω διευκόλυνση, τα τελωνεία εξόδου μπορούν να έχουν προτυπωμένο έντυπο με τους λόγους απόρριψης που περιλαμβάνονται στο μήνυμα IE503 ως συνημμένο στην παρούσα (Παράρτημα 1), προκειμένου να παραδίδεται στον μεταφορέα. 

ii) Επικοινωνεί με το γραφείο helpdesk των εξαγωγών, προκειμένου να γίνει η σχετική αλληλογραφία με το helpdesk του Κ-Μ εξαγωγής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία δεν διασφαλίζει την αμεσότητα της διευθέτησης του ζητήματος όσο η απευθείας επικοινωνία του μεταφορέα με τον εξαγωγέα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν προκύψουν νέα στοιχεία με τους ανωτέρω τρόπους για την εν λόγω κίνηση, πρέπει να τηρηθούν διατυπώσεις εξαγωγής δηλαδή να υποβληθεί διασάφηση εξαγωγής για τα σχετικά εμπορεύματα στο ως άνω τελωνείο ή σε τελωνείο της ενδοχώρας εάν το τελωνείο εξόδου είναι χερσαίο και πρόκειται για εμπόρευμα που υπόκειται σε απαγορεύσεις /περιορισμούς ή/και η αξία του οποίου υπερβαίνει τα 3000 ευρώ. 

Τέλος, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το τελωνείο εξαγωγής είναι ελληνικό η παραπάνω διαδικασία μπορεί να επιλυθεί και με την απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των τελωνείων εξαγωγής και εξόδου. 

5.4 Υποβολή μηνύματος IE547 «Προσκόμιση καταλόγου ειδών διασάφησης εξαγωγής» 

α) Υπεύθυνο πρόσωπο που υποβάλλει το μήνυμα IE547: 

Η ενημέρωση του τελωνείου εξόδου ότι τα εμπορεύματα έχουν φορτωθεί στο τελικό μέσο μεταφοράς (IE547) πραγματοποιείται από τον μεταφορέα (άρθρο 796δ ΔΕΚΤΚ), δηλαδή το πρόσωπο που μεταφέρει τα εμπορεύματα ή που φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. 

β) Χρόνος Υποβολής του μηνύματος IE547 «Προσκόμιση καταλόγου ειδών διασάφησης εξαγωγής : 

Η αποστολή του IE547, «Προσκόμιση καταλόγου ειδών διασάφησης εξαγωγής» γίνεται αφού ο εξαγωγέας έχει μεριμνήσει αφενός για την αποστολή του ΙΕ507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου» (στην περίπτωση που είναι υποχρεωτικό) και αφετέρου για την ενημέρωση του επόμενου κατόχου των εμπορευμάτων (μεταφορέας, πράκτορας, διαχειριστής της Ε.Ζ., κλπ) με τις πληροφορίες που προσδιορίζουν την εν λόγω αποστολή. Ο τελικός μεταφορέας θα πρέπει να λάβει την ίδια πληροφόρηση την στιγμή που τα εμπορεύματα βρίσκονται υπό την κατοχή του. Σε κάθε περίπτωση πάντως το IE547 αποστέλλεται με την ολοκλήρωση της φόρτωσης από τον τελικό μεταφορέα προκειμένου να είναι σε θέση να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το φορτίο στο τελωνείο εξόδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποστέλλεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αναχώρησης του τελικού μέσου μεταφοράς. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η μη έγκαιρη υποβολή του ως άνω μηνύματος έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση αποστολής του μηνύματος ΙΕ518 «Αποτελέσματα εξόδου» από το τελωνείο εξόδου στο τελωνείο εξαγωγής, επομένως και την αποστολή του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» στον εξαγωγέα. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνεται η αναγκαία και απαραίτητη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Ο τρόπος συμπλήρωσης του μηνύματος ΙΕ 547 περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 7 που επισυνάπτεται. Στο μήνυμα αυτό μπορεί να συμπεριληφθούν εμπορεύματα πολλών διασαφήσεων εξαγωγής - πολλών MRN καθώς επίσης και μέρος του φορτίου που συμπεριλαμβάνεται σε μια διασάφηση εξαγωγής. Σημειώνεται ότι ως προϋπόθεση αποστολής του ως άνω μηνύματος είναι να έχει δηλωθεί στο μήνυμα ΙΕ507 η τιμή 1 «αποθήκευση».

5.5 Φόρτωση εμπορευμάτων στο τελικό μέσο μεταφοράς για έξοδο σε λιμάνια / αεροδρόμια 

Είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις που το τελωνείο εξόδου βρίσκεται σε λιμάνια ή αεροδρόμια της χώρας, η δηλωθείσα, επί της διασάφησης εξαγωγής, ποσότητα του εμπορεύματος η οποία έχει εισαχθεί στους χώρους του λιμανιού ή αεροδρομίου και ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή έχει ελεγχθεί από το τελωνείο εξόδου, να διαφέρει από την τελική φορτωθείσα, επί του πλοίου ή αεροπλάνου, ποσότητα (π.χ. λόγω χωρητικότητας του πλοίου ή αεροπλάνου). Σε αυτήν την περίπτωση το τελωνείο εξόδου αποστέλλει το μήνυμα IE518 (Αποτελέσματα εξόδου), όταν όλα τα εμπορεύματα έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (τμηματική έξοδος). 

Στην περίπτωση που ακυρώνεται η παραγγελία και μέρος των δηλωθέντων, προς εξαγωγή, εμπορευμάτων φορτωθεί στο τελικό μέσο μεταφοράς, το τελωνείο εξόδου χρησιμοποιεί την ένδειξη Α4 (ελάσσονες διαφορές) και αποστέλλει στο τελωνείο εξαγωγής το μήνυμα IE518 με την πραγματική φορτωθείσα ποσότητα συμπληρώνοντας παράλληλα στο πεδίο κειμένου (text πεδίο) τον πραγματικό λόγο φόρτωσης διαφορετικής ποσότητας από τη δηλωθείσα («λόγω ακύρωσης παραγγελίας»). 

Στην ως άνω περίπτωση, το τελωνείο εξαγωγής προβαίνει στην τροποποίηση της διασάφησης με τα νέα δεδομένα εκδίδοντας εντολή εκ των υστέρων ελέγχου. 

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση μεταβολής στην ποσότητα ή στον τρόπο μεταφοράς των, προς εξαγωγή, εμπορευμάτων, ο εξαγωγέας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα για την σχετική αλλαγή το τελωνείο εξαγωγής προκειμένου να ενημερωθεί στη συνέχεια το τελωνείο εξόδου και να λάβει τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση μέτρα (αναμονή μέχρι να φορτωθεί η ποσότητα που υπολείπεται στο επόμενο πλοίο/αεροπλάνο, αποστολή IE518 με ένδειξη Α4, ακύρωση εξαγωγής, κλπ). 

5.6 Τμηματική έξοδος των προς εξαγωγή εμπορευμάτων 

Η ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία έχει θεσπίσει διατάξεις οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα της τμηματικής εξόδου των εμπορευμάτων, δηλαδή της άφιξης των εμπορευμάτων ως ενιαία αποστολή στο τελωνείο εξόδου, προκειμένου να διενεργηθούν επιτυχώς οι απαιτούμενοι έλεγχοι και εν συνεχεία παρέχεται η δυνατότητα να εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. ως περισσότερες της μίας αποστολές ή από περισσότερα του ενός τελωνεία εξόδου. 

    Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές διενεργούνται τμηματικές εξαγωγές, δηλαδή με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής στο τελωνείο εξαγωγής, τα εμπορεύματα που αφορούν τη συγκεκριμένη διασάφηση, αναχωρούν από το τελωνείο εξαγωγής για το τελωνείο εξόδου τμηματικά, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Επειδή στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να διασφαλιστεί η τελωνειακή επιτήρηση των εν λόγω εμπορευμάτων ούτε από το τελωνείο εξαγωγής, ούτε από το τελωνείο εξόδου και κυρίως δεν διασφαλίζεται ο έλεγχος στο τελωνείο εξόδου, εφιστάται η προσοχή των τελωνείων ώστε τα εμπορεύματα μιας διασάφησης εξαγωγής να προσκομίζονται ως ενιαία αποστολή στο τελωνείο εξόδου πριν επιτρέψουν την έξοδο αυτών. 

Επισημαίνεται ότι για κάθε αποστολή εμπορευμάτων πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή διασάφηση εξαγωγής. 

Στην περίπτωση τμηματικής εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 

 1. Όταν εφαρμόζεται το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών και έχει ληφθεί το μήνυμα IE501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής», το τελωνείο εξόδου καταγράφει τις τμηματικές εξόδους στο Σ.Ε.Ε. και αποστέλλεται το μήνυμα IE518 «Αποτελέσματα εξόδου» μόνον όταν όλα τα εμπορεύματα έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. (άρθρο 796δ παράγραφος 3). 
 2. Όταν δεν εφαρμόζεται το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (εφεδρική διαδικασία) και κατά συνέπεια έχει προσκομιστεί το αντίτυπο αρ. 3 του ΕΔΕ, η θεώρηση επί του αντιτύπου γίνεται για το μέρος της ποσότητας που εξέρχεται κάθε φορά. 

Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εμπορεύματα τα οποία καλύπτονται από ένα μήνυμα IE 501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής» μεταφέρονται σε τελωνείο εξόδου ως ενιαία αποστολή, αλλά στη συνέχεια εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ως περισσότερες της μιας αποστολής και μέσω περισσότερων του ενός τελωνείων εξόδου, το τελωνείο εξόδου στο οποίο προσκομίστηκε αρχικά όλο το φορτίο, επικυρώνει, μετά από αίτηση δεόντως αιτιολογημένη, αντίγραφο του Σ.Ε.Ε. για κάθε μέρος των εν λόγω εμπορευμάτων που θα εξέλθουν τμηματικά από άλλο τελωνείο εξόδου (άρθρο 796δ παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, των ΔΕΚΤΚ καν. 2454/93). 

Το σχετικό αντίγραφο του Σ.Ε.Ε. προσκομίζεται μαζί με τα εμπορεύματα στο αντίστοιχο τελωνείο εξόδου. Κάθε τελωνείο εξόδου θεωρεί το αντίγραφο του Σ.Ε.Ε. με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 793α παράγραφος 2 και το επιστρέφει στο τελωνείο εξόδου όπου προσκομίστηκε αρχικά το φορτίο. Το εν λόγω τελωνείο στέλνει το μήνυμα ΙΕ518 «Αποτελέσματα εξόδου» μόνον όταν όλα τα εμπορεύματα έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. 

5.7 Διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών εξαγωγής 

Το τελωνείο εξόδου στα πλαίσια του ελέγχου μιας αποστολής για εξαγωγή και προκειμένου να εκτιμήσει τον κίνδυνο σε σχέση με την εν λόγω εξαγωγή μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής (IE527 «Ερώτημα για μια εξαγωγή»). Το τελωνείο εξαγωγής παρέχει τις πληροφορίες της εξαγωγής που σχετίζονται με το συγκεκριμένο MRN. (ΙΕ 538 «Απάντηση σε ερώτημα για μια εξαγωγή»). 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από το τελωνείο εξόδου, από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή έχει λόγους να αναζητήσει και να συγκεντρώσει πληροφορίες και στοιχεία για μια εξαγωγή με σκοπό, για παράδειγμα, την εκκαθάριση του καθεστώτος (να προσδιοριστεί κατά πόσον γεννάται τελωνειακή οφειλή, ο οφειλέτης ή οι αρμόδιες αρχές καταλογισμού, κλπ). 

5.8 Διατυπώσεις εξαγωγής και εξόδου από το ίδιο τελωνείο 

Στις περιπτώσεις εξαγωγής χύμα φορτίου από τελωνεία εξαγωγής/εξόδου λιμένων της χώρας μας (π.χ. σιτηρά κλπ) και όταν η ποσότητα των εμπορευμάτων μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια μόνο μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης των εμπορευμάτων επί του πλοίου, το Σ.Ε.Ε. εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών φόρτωσης. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 • Στη διασάφηση (θέση 38) δηλώνεται από τον εξαγωγέα/διασαφιστή η εκτιμώμενη ποσότητα (π.χ. με βάση την σύμβαση παραγγελίας). 
 • Στην περίπτωση που από το Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου η εν λόγω διασάφηση επιλεγεί για έλεγχο (είτε εγγράφων είτε φυσικό), ο αρμόδιος ελεγκτής καταγράφει τα Αποτελέσματα Ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης των εμπορευμάτων, αναγράφοντας την τελική φορτωθείσα ποσότητα στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ένδειξη. 
 • Στην περίπτωση που η εν λόγω διασάφηση έχει δρομολογηθεί από τον επόπτη ως «κατά δήλωση» και λαμβάνει την κατάσταση «υπό απελευθέρωση», πριν την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε. από τον αρμόδιο υπάλληλο, ο εξαγωγέας με τη λήξη της φόρτωσης, υποβάλλει μήνυμα τροποποίησης της διασάφησης (IE513) με την τελική φορτωθείσα ποσότητα, το οποίο και αξιολογείται. Στην περίπτωση που αποφανθεί ο αρμόδιος υπάλληλος ότι υπάρχει ανάγκη διενέργειας περαιτέρω ελέγχου και καταγραφής, αυτή η εντολή μπορεί να εκδοθεί μόνο από το Υποσύστημα Υποθέσεων, από τη λειτουργία «Διαχείρισης εντολών ελέγχου». 
 • Εκτυπώνεται το Σ.Ε.Ε., ενημερώνεται σχετικά ο εξαγωγέας/διασαφιστής και αποστέλλεται στον εξαγωγέα/διασαφιστή το μήνυμα IE529 «Απελευθέρωση προς εξαγωγή». 

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που η έξοδος των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει εκτυπωθεί το Σ.Ε.Ε., εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων. 

ΜΕΡΟΣ Β' 

ΕΛΛΙΠΕΙΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Η ελλιπής διασάφηση εξαγωγής αφορά μεμονωμένες πράξεις τελωνισμού και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται από το αρμόδιο τελωνείο εάν η υποβολή αυτής είναι δικαιολογημένη προκειμένου να μην καταστρατηγείται η χρήση της. Στην ελλιπή διασάφηση δεν περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή δεν επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το καθεστώς της εξαγωγής. Η προθεσμία για την υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης (30 ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της ελλιπούς διασάφησης), τίθεται αυτόματα από το σύστημα στο σχετικό πεδίο της ελλιπούς διασάφησης («Ημερομηνία προσκόμισης συμπληρωματικής διασάφησης») και η οποία μπορεί να τροποποιηθεί στην περίπτωση χορήγησης παράτασης, μέσα από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων». 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υποβάλλεται ελλιπής διασάφηση εξαγωγής για εμπορεύματα τα οποία δεν έχει διαμορφωθεί η οριστική αξία τους και επομένως δεν υπάρχει τιμολόγιο, η υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΦΑΣ για την έκδοση τιμολογίου εξαγωγής. 

Υπενθυμίζεται ότι για τα ανωτέρω έχει εκδοθεί η σχετ. αριθ. Δ19Α 5047495 ΕΞ 2012/ 17-12-2012 ΕΔΥΟ, «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας ελλιπούς διασάφησης». 

Η συσχέτιση της ελλιπούς διασάφησης με τη συμπληρωματική διασάφηση αυτής, γίνεται με την ορθή συμπλήρωση του MRN της ελλιπούς στη θέση 40 της συμπληρωματικής διασάφησης. Η ημερομηνία αποδοχής της συμπληρωματικής διασάφησης είναι η ημερομηνία αποδοχής της αντίστοιχης ελλιπούς και τίθεται αυτόματα από το σύστημα. Εν συνεχεία η συμπληρωματική διασάφηση οριστικοποιείται (status F08) από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο και ως ημερομηνία εξόδου στο αντίστοιχο πεδίο τίθεται η πραγματική ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων. 

Επισήμανση: Τα τελωνεία οφείλουν να παρακολουθούν τις ελλιπείς διασαφήσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα («Εκτυπώσεις»/«Σύνδεση Ελλιπών Δηλώσεων Εξαγωγής με Συμπληρωματικές») και για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί οι συμπληρωματικές τους και να ενημερώνουν εγκαίρως τους εξαγωγείς/διασαφιστές για την τήρηση των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, ενδεχόμενη υποβολή νέας ελλιπούς διασάφησης θα εξετάζεται αυστηρά επί ποινή μη ικανοποίησης της δυνατότητας αυτής. 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Χώρα Προορισμού) ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

Υπενθυμίζεται ότι έχει προβλεφθεί η περίπτωση πώλησης εμπορευμάτων από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πωλητή, προς αγοραστή εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα ο οποίος δίνει στον πωλητή εντολή για αποστολή των αγαθών σε τρίτη χώρα διαφορετική από εκείνη της εγκατάστασης του αγοραστή (σχετική υπ’ αριθμ. Δ17Ε 5003600 ΕΞ 2011 «Τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής - φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση εξαγωγών προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της εγκατάστασης του αγοραστή») 

Για παράδειγμα, Έλληνας εξαγωγέας πουλάει εμπορεύματα σε αγοραστή εγκατεστημένο στην Τουρκία και τα εμπορεύματα τα αποστέλλει, κατ'εντολή του Τούρκου αγοραστή, στην Αίγυπτο σε Αιγύπτιο παραλήπτη. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Ως εξαγωγέας νοείται ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας πωλητής, ο οποίος και υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής κατά τα γνωστά (άρθρο 788παρ.β'Καν.2454/93). 

β) Η πώληση των αγαθών από τον εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πωλητή/εξαγωγέα, προς τον εγκατεστημένο στην τρίτη χώρα αγοραστή, απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», εφόσον πληρούνται και οι υπό του άρθρου 1 της αρ. ΠΟΛ 1262/93 ΑΥΟ προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 

γ) Ο εξαγωγέας έχει στη διάθεσή του επαρκή αποδεικτικά στοιχεία (σύμβαση, έγγραφη εντολή, συμφωνητικό) από τα οποία να προκύπτουν ότι ο εγκατεστημένος στην τρίτη χώρα αγοραστής δίνει την εντολή στον εξαγωγέα για αποστολή των εμπορευμάτων σε τρίτη χώρα διαφορετική από εκείνη της εγκατάστασης του αγοραστή και σε διαφορετικό παραλήπτη όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία αυτού. 

δ) Στην διασάφηση εξαγωγής που θα υποβληθεί κατά τα ανωτέρω, οι θέσεις 8 (Παραλήπτης), 17 (Χώρα Προορισμού) και 44 (Ειδικές Μνείες/ Προσκομιζόμενα έγγραφα) συμπληρώνονται ως ακολούθως: 

i) Θέση 8: Τα στοιχεία του προσώπου που πραγματικά παραλαμβάνει τα εμπορεύματα, 

ii)Θέση 17: Η χώρα στην οποία πραγματικά αποστέλλονται τα προς εξαγωγή εμπορεύματα, 

iii) Θέση 44: Συμπληρώνεται με τον κωδικό 1947 «Εξαγωγή εμπορευμάτων σε διαφορετικό τόπο αποστολής από τον τόπο εγκατάστασης του αγοραστή» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΜΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΕ ΕΝΑ ΟΔΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 

Σε περίπτωση που σε ένα οδικό μεταφορικό μέσο φορτώνονται προς εξαγωγή εμπορεύματα περισσότερων του ενός εξαγωγέα και για περισσότερες από μία διασαφήσεις, είτε από το ίδιο τελωνείο εξαγωγής είτε από διαφορετικό, για κάθε διασάφηση εξαγωγής εκδίδεται και προσκομίζεται στο τελωνείο εξόδου το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.). 

Ο μεταφορέας υποχρεούται να προσκομίσει στο τελωνείο εξόδου το σύνολο των Σ.Ε.Ε. που αναφέρονται στα εμπορεύματα που έχουν φορτωθεί στο μεταφορικό μέσο και διέρχονται τα σύνορα, προκειμένου να γίνει ανάκτηση από το τελωνείο εξόδου ηλεκτρονικά όλων των διασαφήσεων εξαγωγής με βάση τον αριθμό αναφοράς τους (MRN). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 793β παρ.1 και 793α παρ.2 του Καν.(ΕΟΚ)2454/93, στις περιπτώσεις όπου εξαγόμενα εμπορεύματα μεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης ή σε τελωνείο εξόδου στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης, (το τελωνείο προορισμού του καθεστώτος διαμετακόμισης είναι είτε τελωνείο εξόδου των εμπορευμάτων από την Ε.Ε., είτε βρίσκεται εκτός Ε.Ε.) ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες: 

Α. Το τελωνείο εξαγωγής είναι και τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης ή διαμετακόμισης με δελτίο TIR 

Το καθεστώς εξαγωγής λήγει με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης. 

Ως εκ τούτου: 

Το τελωνείο εξαγωγής με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης (κοινής/κοινοτικής/TIR), οριστικοποιεί τη διασάφηση εξαγωγής (λειτουργία «Οριστικοποίηση ΕΔΕ») συμπληρώνοντας στο πεδίο κειμένου τον αριθμό καταχώρησης (MRN) της δήλωσης διαμετακόμισης. Ως ημερομηνία εξόδου συμπληρώνεται η ημερομηνία της υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης (θέση Γ ΣΕΔ). 

Επιπλέον, μέσα από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων», συμπληρώνονται στη θέση 44 των σχετικών διασαφήσεων εξαγωγής οι κωδικοί «Ν821» (αν πρόκειται για δήλωση διαμετακόμισης) ή «Ν951» (αν πρόκειται για διαμετακόμιση TIR) με τα αντίστοιχα ΜRN κατά περίπτωση. 

Το εμπόρευμα διακινείται πλέον σύμφωνα με τους κανόνες του καθεστώτος της διαμετακόμισης. 

Β. Το τελωνείο εξαγωγής των εμπορευμάτων είναι διαφορετικό από το τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης ή διαμετακόμισης με δελτίο TIR 

i) Το τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης λειτουργεί ως τελωνείο εξόδου για το καθεστώς της εξαγωγής. Μετά την καταχώρηση της δήλωσης διαμετακόμισης ή διαμετακόμισης με δελτίο TIR, ακολουθείται διαδικασία εκτροπής (αποστολή IE502 και λήψη IE503) και πιστοποιείται η έξοδος των εμπορευμάτων με την αποστολή στο τελωνείο εξαγωγής του μηνύματος IE518 «Αποτελέσματα ελέγχου» με χρήση της ένδειξης Α4 και αναγραφή του MRN της δήλωσης διαμετακόμισης ή διαμετακόμισης με δελτίο TIR ή ελλείψει αυτού, οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ταυτοποιεί τη δήλωση διαμετακόμισης (π.χ. δηλωτικό φορτίου αεροπορικής ή ναυτιλιακής εταιρείας το οποίο επέχει θέση δήλωσης διαμετακόμισης). Επισημαίνεται ότι προκειμένου να γίνει χρήση της ένδειξης «Α4», ο επόπτης θα πρέπει να επιλέξει (δρομολογήσει) τη συγκεκριμένη διασάφηση για έλεγχο. 

Το εμπόρευμα διακινείται πλέον σύμφωνα με τους κανόνες του καθεστώτος διαμετακόμισης. 

ii)Σε περίπτωση που είναι γνωστό κατά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής το τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης ή διαμετακόμισης με δελτίο TIR, συμπληρώνεται στη θέση 29 (Τελωνείο εξόδου) της διασάφησης εξαγωγής, ο κωδικός του εσωτερικού αυτού τελωνείου αναχώρησης της διαμετακόμισης, αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ501 κατά τα γνωστά, και το Σ.Ε.Ε. συνοδεύει το εμπόρευμα μέχρι το τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης. Η διαδικασία εξαγωγής ολοκληρώνεται στο τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης ή διαμετακόμισης με δελτίο TIR και το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται για το MRN της δήλωσης διαμετακόμισης ή διαμετακόμισης με δελτίο TIR ή ελλείψει αυτού, για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποιεί τη δήλωση διαμετακόμισης (π.χ. δηλωτικό φορτίου), με το μήνυμα IE518 και την ένδειξη Α4. 

Το εμπόρευμα διακινείται πλέον σύμφωνα με τους κανόνες του καθεστώτος διαμετακόμισης (κοινής/κοινοτικής/TIR). 

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρόκειται για Δελτίο ΤΚ, στη θέση «FOR OFFICIAL USE» ή «POUR USAGE OFFICIEL» αναγράφεται το MRN της διασάφησης ή των διασαφήσεων εξαγωγής και όταν πρόκειται για δήλωση διαμετακόμισης Τ1, Τ2, Τ2F στη θέση 40 του εν λόγω παραστατικού αναγράφεται το MRN της διασάφησης ή των διασαφήσεων εξαγωγής. 

Επιπλέον, μέσα από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων», συμπληρώνονται στη θέση 44 των σχετικών διασαφήσεων εξαγωγής οι κωδικοί «Ν821» (αν πρόκειται για δήλωση διαμετακόμισης) ή «Ν951» (αν πρόκειται για διαμετακόμιση TIR) με τα αντίστοιχα MRN κατά περίπτωση. 

Γ) Μη έξοδος των εμπορευμάτων που διακινούνται με καθεστώς διαμετακόμισης από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. 

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν αφτχθούν στο τελωνείο προορισμού της διαμετακόμισης δεν συντρέχει θέμα ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής αλλά τήρησης διατυπώσεων επανεισαγωγής, δεδομένου ότι με την υπαγωγή τους στο καθεστώς διαμετακόμισης τα μεταφερόμενα εμπορεύματα έχουν τυπικά εξαχθεί από το ενωσιακό τελωνειακό έδαφος και έχουν χάσει τον κοινοτικό τους χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο εξαγωγέας επιθυμεί την επιστροφή των εν λόγω εμπορευμάτων οφείλει να υποβάλλει διασάφηση επανεισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, το τελωνείο εξόδου /τελωνείο αναχώρησης ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο το τελωνείο εξαγωγής προκειμένου στη συνέχεια να ενημερωθεί ο εξαγωγέας για την υποχρέωση υποβολής διασάφησης επανεισαγωγής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η διαδικασία που είχε θεσπισθεί με την αριθ. Τ.3536/112/Α0019/24-7-2007 «Εξαγωγή εμπορευμάτων που μεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή σε τελωνείο εξόδου στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης (άρθρο 793β καν.2454/93)» παύει να ισχύει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ. 

Στην περίπτωση που ο εξαγωγέας υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής με αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 την προσωρινή εξαγωγή (κωδικός 2300) και εν συνεχεία τα εμπορεύματα πωληθούν στο σύνολό τους ή εν μέρει, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

α) Όταν τα εμπορεύματα πωληθούν στο σύνολό τους, ο εξαγωγέας υποβάλλει διασάφηση οριστικής εξαγωγής με αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 τον κωδικό 10 00, στη θέση 22 το ποσό του τιμολογίου, στη θέση 44 συμπληρώνει το τιμολόγιο (κωδ. Ν380) και στη θέση 40 συμπληρώνει το MRN της διασάφησης προσωρινής εξαγωγής. Σημειώνεται ότι το πεδίο «Τελωνείο εξόδου» (θέση 29) συμπληρώνεται με τον κωδικό του τελωνείου εξαγωγής προκειμένου να απενεργοποιηθούν τα μηνύματα μεταξύ των τελωνείων εξαγωγής και εξόδου. 

β) Στην περίπτωση που μέρος των εμπορευμάτων έχει πωληθεί και το υπόλοιπο έχει επανεισαχθεί, υποβάλλεται πέραν της προαναφερόμενης διασάφησης οριστικής εξαγωγής και διασάφηση επανεισαγωγής με αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 τον κωδικό 6123. Στη θέση 40 αναγράφεται το ΜRN της διασάφησης προσωρινής εξαγωγής. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο αρμόδιος υπάλληλος του γραφείου εξαγωγής πριν την οριστικοποίηση της διασάφησης οριστικής εξαγωγής ή/και ο αρμόδιος υπάλληλος του γραφείου εισαγωγής διασφαλίζει τη συσχέτιση των δεδομένων της διασάφησης οριστικής εξαγωγής ή/και διασάφησης επανεισαγωγής με τα δεδομένα της διασάφησης προσωρινής εξαγωγής (είδος εμπορεύματος, ποσότητα, κλπ). 

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία επανεισαγωγής των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εξαγωγής ορίζεται από το τελωνείο. Σημειώνεται ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί, εφόσον ο εξαγωγέας προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία στο τελωνείο που να δικαιολογούν την εν λόγω παράταση. Ο διασαφιστής έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των διατάξεων των άρθρων 844 και επ. του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 περί επανεισαγομένων εμπορευμάτων, όσον αφορά στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

5.1 Γενικά 

Για όσες περιπτώσεις εφοδιασμού προβλέπεται η τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, και τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την αριθμ. πρωτ. Δ19Γ 5054923ΕΞ2010/29-12-2010 ΕΔΥΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ αριθμ. Δ19Γ 5012181ΕΞ2011/17-3-2011 και Δ19Α 5008552ΕΞ2013/4-3-2013 όμοιες, εφαρμόζεται η ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής. 

Κατά τον ίδιο τρόπο εφαρμόζονται και οι διατυπώσεις εξαγωγής και στις περιπτώσεις που ορίζονται στην αριθμ. Δ175005535ΕΞ2013/14-2-2013 ΔΥΟ και αφορούν στον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα τρίτων χωρών που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του ειδικού προορισμού. 

Επισημαίνεται ότι οι παραδόσεις εμπορευμάτων που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, ανεξάρτητα του προορισμού τους, εφόσον παρέχεται από τις κείμενες διατάξεις πλήρης απαλλαγή από τις προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής, αλλά δεν εξομοιώνονται με το καθεστώς εξαγωγής. 

Για σκοπούς ΦΠΑ το μήνυμα ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» τηρείται στο αρχείο του εφοδιαστή ως δικαιολογητικό απαλλαγής από ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών. Η θεώρηση του μηνύματος ΙΕ599 όπως είχε καθορισθεί με την Δ19Α5012006ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ καταργείται. 

Όσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητας του τελωνείου εξαγωγής (εφοδιασμού), του τελωνείου εξόδου (φόρτωσης), συμπλήρωσης, υποβολής, διόρθωσης-τροποποίησης, επαλήθευσης και ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής, απαγορεύσεων-περιορισμών, στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω διαβίβασης ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνείων κατά τη διαδικασία εξαγωγής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Μέρος Α' της παρούσας. 

5.2 Υποβολή και τρόπος συμπλήρωσης διασάφησης κατά τη διαδικασία εφοδιασμού 

Στο Τελωνείο Εξαγωγής/Εφοδιασμού υποβάλλονται οι ακόλουθοι τύποι διασαφήσεων από το υπεύθυνο πρόσωπο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.1 του Κεφαλαίου 1: 

- ΕΧ Α: συνήθης διαδικασία, 

- ΕΧ Β: ελλιπής διασάφηση, όταν στη διασάφηση δεν περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή δικαιολογητικά που απαιτούνται μέχρι την έκδοση του ΣΕΕ (πχ απουσία τιμολογίου). Στη συνεχεία ακολουθεί υποχρεωτική υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Χ με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και εντός των χρονικών ορίων που ορίζουν οι ισχύουσες Ενωσιακές, εθνικές διατάξεις και εγκύκλιες διαταγές της Υπηρεσίας μας. 

Η συσχέτιση της ελλιπούς διασάφησης με τη συμπληρωματική διασάφηση αυτής γίνεται με την ορθή συμπλήρωση του MRN της ελλιπούς στη θέση 40 της συμπληρωματικής διασάφησης. Η ημερομηνία αποδοχής της συμπληρωματικής διασάφησης είναι η ημερομηνία αποδοχής της αντίστοιχης ελλιπούς και τίθεται αυτόματα από το σύστημα.

- ΕΧ Ζ: Ανακεφαλαιωτική διασάφηση που συντάσσεται με βάση τα Δελτία Παράδοσης Εφοδίων. 

Παρακάτω συνοψίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης ορισμένων θέσεων του ΕΔΕ στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών, ως ακολούθως: 

ΘΕΣΗ 8-Παραλήπτης: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους. 

ΘΕΣΗ 17α-Κωδικός Χώρας Προορισμού: Συμπληρώνεται ο διψήφιος κωδικός της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους (κωδικός χώρας της σημαίας), όπως αυτός προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου. 

ΘΕΣΗ 21-Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα: υποχρεωτικά συμπληρώνεται με το όνομα του πλοίου ή αεροσκάφους και τον κωδικό της χώρας της σημαίας του πλοίου ή του αεροσκάφους που εφοδιάζεται. 

ΘΕΣΗ 33-Κωδικός εμπορευμάτων: Συμπληρώνεται σύμφωνα με την ονοματολογία TARIC των εμπορευμάτων. 

Ωστόσο, επισημαίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των απλουστευμένων κωδικών του κεφαλαίου 99 της συνδυασμένης ονοματολογίας σύμφωνα με τον Καν(ΕΕ) 1228/2010, για τους εφοδιασμούς πλοίων, αεροσκαφών καθώς και εγκαταστάσεων ανοικτής θάλασσας με τη χρήση της απλουστευμένης διαδικασίας (ΕΧ-Ζ) ως ακολούθως: 

Α) εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών

9930240000: εμπορεύματα των κεφαλαίων 1-24

9930270000: εμπορεύματα του κεφαλαίου 27

9930990000: εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού, 

Β) εφοδιασμοί εγκαταστάσεων ανοικτής θάλασσας

9931240000: εμπορεύματα των κεφαλαίων 1-24

9931270000: εμπορεύματα του κεφαλαίου 27

9931990000: εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού,

με εξαίρεση τα ακόλουθα εμπορεύματα

 1. Γεωργικά εμπορεύματα για τα οποία ζητείται η χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή. 
 2. Εμπορεύματα που επιβαρύνονται με ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αλκοολούχα, καπνικά και πετρελαιοειδή). 
 3. Εμπορεύματα τρίτων χωρών. 
 4. Εμπορεύματα τρίτων χωρών που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του ειδικού προορισμού. 

Στη συνήθη διασάφηση (ΕΧ-Α) ή (ΕΧ-Β), η παραπάνω απλουστευμένη κωδικοποίηση χρησιμοποιείται μόνο για τα εμπορεύματα που η αξία τους δεν υπερβαίνει τα χίλια (1000) ευρώ ανά συναλλαγή και δεν εμπίπτουν σε μια από τις προαναφερόμενες εξαιρέσεις. 

Θέση 37β: F61, F62, F63. 

Θέση 38 - Καθαρή μάζα : Η θέση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την καθαρή μάζα των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην αντίστοιχη θέση 31 σε χιλιόγραμμα. Στις περιπτώσεις που ο κωδικός του εμπορεύματος απαιτεί συμπληρωματικές μονάδες, συμπληρώνεται υποχρεωτικά και η θέση 41. 

Θέση 44: Στη θέση αυτή συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι τετραψήφιοι εθνικοί κωδικοί επισυναπτομένων εγγράφων και αδειών που έχουν καθιερωθεί με τις υπ’ αριθμ. Τ.2556/80/Α0019/24.5.2007, 5029048/3545/Α0019/23.7.2009 και Δ19Α 5015607ΕΞ2012/2.4.2012 ΕΔΥΟΟ και παρατίθενται επικαιροποιημένοι με την προσθήκη του τετραψήφιου εθνικού κωδικού 1851 με το ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου στο Παράρτημα 8 της παρούσας. Επίσης, στη θέση αυτή συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εφοδιαστή (κωδικός 1735 «ΑΦΜ εγκατεστημένου στη χώρα μας εφοδιαστή» και 1736 «ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κ-Μ εφοδιαστή»). 

Θέση 46 - Στατιστική αξία : Η θέση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά με βάση τη φορολογητέα αξία, και απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου το οποίο και δηλώνεται στη θέση 44 του ΕΔΕ και χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της αξίας επί του σχετικού παραστατικού. 

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Δείκτης Ειδικής Περίστασης S32 θα συμπληρώνεται με την ένδειξη Β

Στις περιπτώσεις εφοδιασμού με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του ειδικού προορισμού θα συμπληρώνονται επιπλέον: 

Θέση 37α - Καθεστώς: Κωδικός 1040 

Θέση 40 - MRN διασάφησης εισαγωγής 

Θέση 44.1 : Κωδικός Ν990 και αριθμός άδειας ειδικού προορισμού. 

Θέση 44.2: Συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι κωδικοί: 

1711: «Παράδοση σε πλοία με ειδικό προορισμό - για εξοπλισμό/συντήρηση.» 

1712: «Παράδοση σε πλοία με ειδικό προορισμό - για κατασκευή/επισκευή.» 

1713: «Παράδοση σε αεροσκάφη με ειδικό προορισμό - για εξοπλισμό/συντήρηση.»

1714: «Παράδοση σε αεροσκάφη με ειδικό προορισμό - για κατασκευή/επισκευή.» 

5.3 Ενέργειες Τελωνείου Εξαγωγής- Επαλήθευση

Η ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων κατά τα οριζόμενα στο σημείο 3.5, Μέρος Α της παρούσας, δύναται να εφαρμοστεί στην περίπτωση που η διασάφηση δρομολογείται για έλεγχο εγγράφων. Εξαιρείται το Βιβλίο Ατελείας, το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στο Τελωνείο για την παρακολούθηση της χορηγούμενης ατέλειας, αλλά και για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θεώρησή του από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. 

Στα πλαίσια διεξαγωγής του ως άνω ελέγχου εξετάζεται επιπροσθέτως αν: 

     -    πληρείται ο όρος της αναγκαιότητας του εφοδιασμού και 

     -    τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής από δασμούς, Φ.Π.Α και Ε.Φ.Κ, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις. 

Στις περιπτώσεις που το Υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου αποδίδει στη διασάφηση χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας, και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην σχετική υπό στοιχείο (ζ) Εμπιστευτική Διαταγή, ο έλεγχος του όρου της αναγκαιότητας των ποσοτήτων των εφοδίων που παραδίδονται στο πλοίο ή το αεροσκάφος, με σκοπό την εξυπηρέτηση των εν γένει αναγκών τους διασφαλίζεται με την διαδικασία των εκ των υστέρων ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΤΚ (Μέρος ΣΤ της παρούσας). 

Στην περίπτωση που από τη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου προκύπτει ότι δεν πληρείται ο όρος της αναγκαιότητας ή ο παραλήπτης δεν πληρεί τις προϋποθέσεις απαλλαγής σύμφωνα με τις ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις, τότε οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε άρση της ατέλειας και λήψη μέτρων για την καταβολή των οφειλομένων. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ33Δ 5005030ΕΞ2014/21.2.2014 ΕΔΥΟ, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. Δ33Δ5000853ΕΞ2014/3.1.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η σφράγιση των μέσων μεταφοράς (βυτιοφόρα, σλέπια, κλπ) η οποία πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία ή στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη από τις τελωνειακές αρχές για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων δεν συνιστά λόγο αναβάθμισης του αποτελέσματος της ανάλυσης κινδύνου. Στην περίπτωση σφράγισης η αναγραφή των αριθμών των σφραγίδων θα πραγματοποιείται όταν το παραστατικό τελεί σε status «υπό απελευθέρωση» επιλέγοντας από το menu «ενέργειες» την «εκτύπωση συνοδευτικού». 

5.4 Εκτύπωση Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (ΣΕΕ) 

Με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής, εκδίδεται και παραδίδεται το ΣΕΕ στο πρόσωπο που υπέβαλε τη Διασάφηση Εξαγωγής ή στον νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού ή σε άλλο πρόσωπο κατά τα αναφερόμενα στο σημείο 3.9, Μέρος Α της παρούσας. 

5.5 Άφιξη των εμπορευμάτων στο Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης 

Το Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης λαμβάνει ενημέρωση για την επικείμενη έξοδο των εμπορευμάτων με το μήνυμα IE 501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής». 

Το Τελωνείο Εξόδου / Φόρτωσης, ειδοποιείται από τον διασαφιστή κατά τα οριζόμενα στην παρούσα για τον πραγματικό χρόνο άφιξης των εμπορευμάτων και την επικείμενη φόρτωσή τους στο εφοδιαζόμενο πλοίο ή αεροσκάφος με την υποβολή του μηνύματος ΙΕ 507 «Άφιξη στο σημείο Εξόδου» (Σημείο 5.1, Μέρος Α της παρούσας). To μήνυμα IE507 υποβάλλεται με σκοπό την ενημέρωση του τελωνείου εξόδου για την πραγματική άφιξη των εμπορευμάτων και την διαθεσιμότητά τους για ενδεχόμενο τελωνειακό έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να υποβληθεί νωρίτερα. 

5.6 Ενέργειες του Τελωνείου Εξόδου/Φόρτωσης 

Πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι κατά περίπτωση έλεγχοι των εφοδίων, όπως αυτοί προκύπτουν από το Υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου και τα οριζόμενα και απελευθερώνονται για φόρτωση στο εφοδιαζόμενο πλοίο ή αεροσκάφος, άμεσα, ή μετά την διεξαγωγή του ελέγχου και τη διαπίστωση ότι αυτά είναι κατ'είδος και ποσότητα αυτά που διασαφίστηκαν για εξαγωγή. 

Μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού γίνεται επί του ΣΕΕ πράξη παράδοσης-παραλαβής, αναγράφοντας και την πράγματι παραδοθείσα ποσότητα νόμιμα υπογεγραμμένης, από τον εφοδιαστή για την παράδοση και από τον πλοίαρχο, τον μηχανικό ή τον υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου για την παραλαβή των εφοδίων, με προσυπογραφή του αρμόδιου τελωνειακού υπαλλήλου, όταν αυτός παρίσταται κατά την φόρτωση. Η πράξη υπογράφεται ευκρινώς και ολογράφως, με θέση της σφραγίδας του πλοίου, καθώς και των ατομικών σφραγίδων του παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντος, ή με την αναγραφή του ονοματεπώνυμου και αριθμού ταυτότητος ή ναυτικού φυλλαδίου ή διαβατηρίου αυτών, επί του ΣΕΕ. 

Σε κάθε περίπτωση, η επιτήρηση της φόρτωσης των εφοδίων ολοκληρώνεται με την επιστροφή, με ευθύνη του εφοδιαστή ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, του ΣΕΕ στο Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης, το οποίο και τα τηρεί στο αρχείο του για μια δεκαετία. 

Στις περιπτώσεις εφοδιασμού με εμπορεύματα ειδικού προορισμού, όπως εξάλλου ορίζεται και στην αριθμ. Δ19Γ5012181ΕΞ2011/17-3-2011, η διασάφηση εξαγωγής χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για την πίστωση του ειδικού προορισμού (εκκαθάριση καθεστώτος). Ειδικότερα, το Σ.Ε.Ε. με την πράξη βεβαίωσης της φόρτωσης που επιστρέφεται στο τελωνείο εξόδου - φόρτωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποδεικνύει την υπαγωγή των εμπορευμάτων στον ειδικό τους προορισμό. Η εκκαθάριση του καθεστώτος γίνεται με την αποστολή του θεωρημένου για τη φόρτωση Σ.Ε.Ε. στο τελωνείο ελέγχου. 

Όταν η παράδοση γίνεται σε μη εργάσιμες ημέρες ή ώρες, χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου, η επιστροφή του ΣΕΕ στο τελωνείο Φόρτωσης, δύναται να γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί. 

Με δεδομένο ότι κατά την πραγματοποίηση των εφοδιασμών, το χρονικό σημείο διενέργειας του ελέγχου, όταν αυτός υποδεικνύεται από το Υποσύστημα Ανάλυσης 

Κινδύνου, δεν συμπίπτει με το χρονικό σημείο που τα εφόδια παραδίδονται στο πλοίο (λόγω χιλιομετρικής απόστασης ή πραγματοποίησης εφοδιασμού στη ράδα), τα αποτελέσματα ελέγχου θα καταχωρούνται μετά την παράδοση των εφοδίων και την ολοκλήρωση του εφοδιασμού, ώστε να είναι δυνατή η αποτύπωση τυχόν διαφορών ή αποκλίσεων στην τελική παραδοθείσα ποσότητα. 

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα: 

i)όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται σε τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο, μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού, συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο πάνω στο ΣΕΕ σχετική πράξη για την τυχόν υπολειπόμενη ποσότητα στο εφοδιαστικό μέσο, σημειώνοντας την ημέρα και την ακριβή ώρα του ελέγχου και θα προβαίνει στη σφράγισή του. 

ii)όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται σε μη τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο, μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού και στην περίπτωση υπολειπόμενης ποσότητας επί του εφοδιαστικού μέσου, αυτό επιστρέφει στο αρμόδιο Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης όπου συντάσσει ο αρμόδιος υπάλληλος αυτού σχετική πράξη επί του ΣΕΕ για την υπολειπόμενη ποσότητα στο εφοδιαστικό μέσο, σημειώνοντας την ημέρα και την ακριβή ώρα του ελέγχου και προβαίνει στη σφράγισή του. 

Στην περίπτωση που το Τελωνείο Εξαγωγής και Εξόδου είναι το ίδιο και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υποσυστήματος Ανάλυσης Κινδύνου η διασάφηση είναι χαμηλής επικινδυνότητας το Τελωνείο δύναται κατά τη κρίση του να ορίσει υπάλληλο, ο οποίος θα παραστεί στη φόρτωση των εφοδίων και θα ελέγξει τον όρο της αναγκαιότητας. Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου θα αποτυπωθούν κατά τα γνωστά επί του ΣΕΕ, το οποίο θα επιστραφεί στο Τελωνείο Εξόδου/Εξαγωγής και εν συνεχεία με τη διαδικασία του των εκ των υστέρων ελέγχου τροποποιείται η διασάφηση με βάση τα αναγραφόμενα επί του ΣΕΕ. 

5.7 Περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίου που βρίσκεται εκτός του λιμενικού χώρου (ράδα) 

Ως τελωνείο αρμόδιο για τη φόρτωση, είναι εκείνο που επιτηρεί το χώρο απ' όπου τα εφόδια μεταφέρονται με θαλάσσιο μεταφορικό μέσο στο εφοδιαζόμενο πλοίο. 

5.8 Αποστολή του μηνύματος ΙΕ518 «αποτελέσματα εξόδου» 

Μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης των εφοδίων στο εφοδιαζόμενο μέσο, το Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης, επιλέγει την κατάλληλη ένδειξη αποτελέσματος ελέγχου (Α1) ή (Α4) και επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του εφοδιασμού με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ518 «αποτελέσματα εξόδου» αναγράφοντας την πράγματι παραδοθείσα ποσότητα, όπως αυτή προκύπτει βάσει της υπογεγραμμένης από τον πλοίαρχο και τον εφοδιαστή πράξης παράδοσης-παραλαβής επί του ΣΕΕ. 

5.9 Ενέργειες του Τελωνείου Εξαγωγής μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού 

i)Όταν Τελωνείο Εξαγωγής είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Εξόδου: Στην περίπτωση που στο μήνυμα ΙΕ518 υπάρχει η ένδειξη Α4, ο αρμόδιος υπάλληλος με τη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου τροποποιεί την αρχικά δηλωθείσα ποσότητα επί της διασάφησης ΕΧΑ ή ΕΧΒ και εν συνεχεία αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής». 

ii) Όταν Τελωνείο Εξαγωγής και Εξόδου είναι το ίδιο: εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και διατυπώσεις του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών, με εξαίρεση την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των τελωνείων. 

Μετά την φόρτωση των εφοδίων και την επιστροφή του ΣΕΕ, στο οποίο έχει συνταχθεί η προβλεπόμενη πράξη παράδοσης-παραλαβής, το Τελωνείο οριστικοποιεί τη διασάφηση εξαγωγής, θέτοντας στο αντίστοιχο πεδίο ως ημερομηνία, την ημερομηνία υπογραφής από τον πλοίαρχο της πράξης παράδοσης-παραλαβής. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν τυχόν διαφορές στην τελική παραδοθείσα ποσότητα που περιέχονται στην πράξη παράδοσης-παραλαβής επί του ΣΕΕ, θα οριστικοποιείται η διασάφηση εξαγωγής με την αρχικά δηλωθείσα ποσότητα θέτοντας στο αντίστοιχο πεδίο ως ημερομηνία, την ημερομηνία υπογραφής από τον πλοίαρχο της πράξης παράδοσης - παραλαβής και στη συνέχεια με τη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου θα διορθώνει την ποσότητα με την πραγματικά παραδοθείσα. 

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στις περιπτώσεις εφοδιασμού με προϊόντα ΕΦΚ, κατά τις οποίες όταν διορθώνεται η διασάφηση με την πραγματικά παραδοθείσα ποσότητα, με την διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει ο αρμόδιος υπάλληλος να χρεώνει αναλόγως και τη φορολογική αποθήκη των προϊόντων αυτών από την επιλογή «Διαχείριση Προϊόντων ΕΦΚ» στο υποσύστημα ΕΦΚ με τη σωστή ποσότητα. 

5.10 Μηχανογραφημένο Τελωνείο Εξαγωγής - Μη μηχανογραφημένο Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι διατυπώσεις του εφοδιασμού, τηρούνται σε μηχανογραφημένα τελωνεία της χώρας, αλλά οι διατυπώσεις της φόρτωσης τηρούνται σε μη μηχανογραφημένα τελωνεία, ο εφοδιαστής οφείλει να προενημερώνει τα μη μηχανογραφημένα αυτά τελωνεία φόρτωσης, για την επικείμενη φόρτωση των εφοδίων, με την αποστολή με τηλεαντίτυπο (fax) του ΣΕΕ. Οι διαπιστωτικές πράξεις του τελωνείου εξόδου/φόρτωσης αποτυπώνονται επί του ΣΕΕ, αντίγραφο του οποίου, με ευθύνη του εφοδιαστή, αποστέλλεται στο Τελωνείο Εξαγωγής/Εφοδιασμού προκειμένου να τροποποιηθεί η διασάφηση ανάλογα μετά την αξιολόγηση των τυχόν διαφορών μεταξύ της αρχικά διασαφηθείσας και της τελικά παραδοθείσας ποσότητας, με τη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου. Το ΣΕΕ τηρείται από το Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης για μία δεκαετία. 

5.11 Εφοδιασμός που πραγματοποιείται σε λιμένα τρίτης χώρας 

Στην περίπτωση που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται στο εσωτερικό τρίτης, μη κοινοτικής χώρας, τότε εξομοιώνεται με εξαγωγή και εφαρμόζονται τόσο στο τελωνείο εξαγωγής όσο και στο τελωνείο εξόδου οι διαδικασίες της εξαγωγής. 

5.12 Λοιπές περιπτώσεις εφοδιασμού 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνο για τις περιπτώσεις εφοδιασμού που προβλέπεται η τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής, ενώ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πλοίο ή το αεροσκάφος δικαιούται μερική απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις, ακολουθείται η χρήση του εθνικού εντύπου της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ). 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθ. Τ. 1940/2003 ΑΥΟ «Τελωνειακές διαδικασίες πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ 

Με τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του ICISnet υλοποιήθηκε η διαλειτουργικότητα του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) και του Μηχανοργανωμένου Συστήματος Ενδοκοινοτικής Διακίνησης και Ελέγχου Προϊόντων ΕΦΚ (EMCS- Excise Movement and Control System). Ως εκ τούτου ο Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς (ARC) του e-ΔΕ πρέπει να συμπληρώνεται στη θέση 40 της διασάφησης εξαγωγής ως εξής: 

«Προηγούμενο Παραστατικό» (θέση 40): 

 • Στο πρώτο πεδίο (Κατηγορία προηγούμενου παραστατικού) αναγράφεται η ένδειξη «Ζ» 
 • Στο δεύτερο πεδίο (Είδος προηγούμενου παραστατικού) αναγράφεται ο κωδικός «ΑΑD» 
 • Στο τρίτο πεδίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης προηγούμενου παραστατικού (ARC) προσθέτοντας τρία (3) ψηφία για τον στίχο (π.χ. 001 -εάν πρόκειται για τον πρώτο στίχο) 

Παράδειγμα: Έστω ότι έχει υποβληθεί e-ΔΕ και έχει λάβει Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς (ARC): 13EL00110200000000262. Όταν υποβληθεί η διασάφηση εξαγωγής (ΙΕ515) από τον εξαγωγέα, η θέση 40 θα είναι συμπληρωμένη ως εξής: 

Ζ- ΑΑD - 13EL00110200000000262001 

Επισήμανση:_Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δεύτερος και τρίτος στίχος στο ARC η συμπλήρωση στη θέση 40 της διασάφησης εξαγωγής με τους συγκεκριμένους στίχους θα πρέπει να γίνει ανά είδος εμπορεύματος (θέση 33). 

Λεπτομερείς οδηγίες για τις διαδικασίες εξαγωγής προϊόντων ΕΦΚ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ICISnet έχουν δοθεί με την αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ5041345 ΕΞ2013/28-11-13 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για την λειτουργία του Υποσυστήματος ΕΦΚ στο ICISnet» (Κεφάλαιο Ι, σημείο 1.3, «Εξαγωγή προϊόντων ΕΦΚ»). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Κατά τα οριζόμενα στον Καν. 612/09 (άρθρο 5 παρ.7) «κάθε πρόσωπο που εξάγει γεωργικά προϊόντα για τα οποία ζητείται χορήγηση επιστροφής οφείλει: 

Να υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου θα φορτωθούν τα προϊόντα για την μεταφορά τους προς εξαγωγή. Προκειμένου να αιτηθεί επιστροφής θα πρέπει: 

α) να συμπληρώσει τη θέση 37β της διασάφησης με τους σχετικούς κωδικούς του παραρτ. 38 των ΔΕΚΤΚ. 

β) να ενημερώνει ηλεκτρονικά το αρμόδιο τελωνείο με το έγγραφο προενημέρωσης (μήνυμα ΧΡ15) τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη φόρτωση των εμπορευμάτων. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή του ως άνω εγγράφου είναι υποχρεωτική. 

Το αρμόδιο τελωνείο μπορεί να επιτρέψει τις εργασίες φόρτωσης αφού δεχθεί τη διασάφηση εξαγωγής και πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 24 ωρών. 

Το MRN του εγγράφου προενημέρωσης διαφοροποιείται από το MRN της διασάφησης εξαγωγής δεδομένου ότι αλλάζει το 5ο και 6ο ψηφίο. Επίσης, στη διασάφηση εξαγωγής αναφέρονται τα γράμματα ΕΧ (export) ενώ στο έγγραφο προενημέρωσης τα γράμματα ΡΝ (prenotification) αντίστοιχα. 

Ακύρωση εγγράφου προενημέρωσης: Ο εξαγωγέας/διασαφιστής έχει την δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης (ΧΡ 14) του εγγράφου προενημέρωσης στις περιπτώσεις που είτε ακυρωθεί η εν λόγω φόρτωση, είτε υπάρχουν κάποιες αλλαγές στις πληροφορίες όσον αφορά π.χ. στην ώρα και ημερομηνία φόρτωσης, κλπ. 

Ακολούθως, ο εξαγωγέας υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής (μήνυμα ΙΕ515) και στην θέση 44 αναγράφει το MRN του εγγράφου προενημέρωσης. Το σύστημα κάνει αυτόματους ελέγχους συσχέτισης. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το έγγραφο προενημέρωσης, η διασάφηση εξαγωγής δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται (IE 516). 

Παράλληλα με την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών, τηρούνται αντίστοιχα και τα μέχρι σήμερα ισχύοντα όσον αφορά στο αντίτυπο ελέγχου Τ5. Ειδικότερα: 

Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 προσκομίζεται στο τελωνείο εξόδου, προκειμένου να βεβαιωθεί επ’ αυτού η έξοδος των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και επιστρέφεται στο τελωνείο εξαγωγής για την περαιτέρω τακτοποίησή του. 

Όταν από την παράλληλη εφαρμογή της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ τελωνείων εξαγωγής και εξόδου προκύψει η περίπτωση ασυμφωνίας της επιβεβαίωσης εξόδου μεταξύ του μηνύματος ΙΕ518 «Αποτελέσματα Εξόδου» και του αντιτύπου ελέγχου Τ5, θα πρέπει να εξετάζεται η αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα με το τελωνείο εξόδου. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν ζητά επιστροφή για το εμπόρευμα που πρόκειται να εξαχθεί, δεν συμπληρώνει με τον προβλεπόμενο κωδικό επιστροφής τη θέση 37β. 

Αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία εξαγωγής γεωργικών επιδοτούμενων προϊόντων έχουν δοθεί με την Τ.1600/60/Α0019 ΔΙΣ/8-10-2009 (Τελωνειακές Διαδικασίες και έλεγχοι κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών: -Κοινοποίηση Καν (ΕΚ) 612/09 και κατάργηση Καν. 800/99, -Κωδικοποίηση οδηγιών εφαρμογής κείμενης νομοθεσίας Καν. (ΕΚ) 612/09 και 1276/08) διαταγή, με την οποία κοινοποιούνται οι κατά λόγω σχετικοί ΚΑΝ. 612/09 και 1276/08), καθώς και με την τροποποιητική της, την Δ19Α 5036531 ΕΞ 2011 (Τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων καθώς και της διαδικασίας ελέγχων των εφοδιασμών με ΔΠΕ.Ε. του άρθρου 34 του Καν. 612/09, που περιλαμβάνονται στην Τ1600/60/Α0019 ΔΙσ/08-10-09 ΔΥΟΟ περί τελωνειακών διαδικασιών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών). 

ΜΕΡΟΣ Δ' 

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Α) Εφεδρική διαδικασία λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος του οικονομικού φορέα 

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση χειρόγραφης διαδικασίας που δημιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εξαγωγής και κατά συνέπεια στη διακίνηση του εμπορεύματος, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής διασάφησης με συμπλήρωση αντίστοιχων φορμών που υπάρχουν διαθέσιμες για τους συναλλασσόμενους στο περιβάλλον ηλεκτρονικών υποβολών στο ICISnet (i-trader). 

Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία ως ακολούθως: 

Οι εξαγωγές διεκπεραιώνονται με την κατάθεση στο τελωνείο γραπτής διασάφησης εξαγωγής (ΕΔΕ εξαγωγής και Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας) δεόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης. Η αποδοχή της εν λόγω διασάφησης πραγματοποιείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών και αποτελεί τη συναίνεση του τελωνείου για χρήση εφεδρικής διαδικασίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 787 παρ.4 των ΔΕΚΤΚ. Η εν λόγω διασάφηση καταχωρείται στο Ενιαίο Βιβλίο καταχώρησης και εκδίδεται χειρόγραφη άδεια παράδοσης. Υπενθυμίζεται ότι στο συνυποβαλλόμενο Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας αποδίδεται ο ίδιος αριθμός καταχώρησης με τη γραπτή διασάφηση. Η επιλογή των ΕΔΕ για φυσικό έλεγχο ή έλεγχο εγγράφων ή τελωνισμό κατά δήλωση, γίνεται από τον Προϊστάμενο Τελωνισμού με σχετική πράξη στο ΕΔΕ. 

    Το αντίτυπο 3 της διασάφησης εξαγωγής συνοδεύει το εμπόρευμα μέχρι το τελωνείο εξόδου, στο οποίο συμπληρώνονται, κατά τα γνωστά, τα αποτελέσματα του ελέγχου που τυχόν πραγματοποίησε το τελωνείο και βεβαιώνεται η φυσική έξοδος των εμπορευμάτων. Το εν λόγω αντίτυπο επιστρέφεται στον εξαγωγέα, ο οποίος οφείλει να το προσκομίσει άμεσα στο τελωνείο εξαγωγής προκειμένου αυτό να κρατήσει αντίγραφό του για την οριστικοποίηση της διασάφησης εξαγωγής. 

    Η εφεδρική διαδικασία πρέπει να αναφέρεται στα αντίγραφα της διασάφησης με το ακόλουθο σήμα (διαστάσεις 26Χ59χιλ., κόκκινο μελάνι), στη θέση Α κάτω από τον αριθμό καταχώρησης. 

ECS ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Έναρξη από.............................................. 

(Ημερομηνία / Ώρα) 

Επισημαίνεται ότι η τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται σε έντυπη μορφή και με το ΕΔΕ Εξαγωγής/Ασφάλειας που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ια των ΔΕΚΤΚ και Κατάλογο Ειδών Εξαγωγής /Ασφάλειας που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ιβ των ΔΕΚΤΚ, το οποίο δεν χρησιμοποιείται από τις Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές αλλά πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο από τα τελωνεία εξόδου, σε περίπτωση που η εφεδρική διαδικασία ξεκινήσει από τελωνείο εξαγωγής άλλου Κ-Μ. 

Με την επαναφορά της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του φορέα, υποβάλλεται εκ των υστέρων η διασάφηση εξαγωγής (IE515), όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία της γραπτής διασάφησης, το έτος και ο α/α χειρόγραφης καταχώρησης. 

Η ως άνω διασάφηση δρομολογείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την 33η Δ/νση (ΕΜΠΔ33Δ50020/7-1-2014ΔΥΟ). 

Η ημερομηνία αποδοχής που είναι η ημερομηνία αποδοχής της έντυπης διασάφησης εξαγωγής τροποποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο μέσα από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων». Εν συνεχεία, με την επιστροφή του βεβαιωμένου αντιτύπου 3, οριστικοποιείται κατά τα γνωστά η ως άνω διασάφηση. 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι γίνεται συσχέτιση του MRN με τον α/α χειρόγραφης καταχώρησης της γραπτής διασάφησης στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης από τον τελωνειακό υπάλληλο. 

Β) Εφεδρική διαδικασία στο τελωνείο εξαγωγής λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος των τελωνειακών αρχών 

i) Απόδοση MRN από το σύστημα 

Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί η διασάφηση (IE515), έχει γίνει αποδεκτή (IE528), έχει αποδοθεί MRN και στη συνέχεια τεθεί το σύστημα εκτός λειτουργίας, οι εξαγωγές διεκπεραιώνονται με την κατάθεση στο τελωνείο γραπτής διασάφησης εξαγωγής (ΕΔΕ εξαγωγής και Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας) κατά τα ανωτέρω. Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος, ο εξαγωγέας υποβάλλει «Αίτημα τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής» (IE513), συμπληρώνοντας το πεδίο της χειρόγραφης καταχώρησης. 

Στη συνέχεια, ο Προϊστάμενος Τελωνισμού δρομολογεί το παραστατικό είτε για έλεγχο είτε κατά δήλωση βάσει της πράξης που έχει καταγραφεί στη γραπτή διασάφηση εξαγωγής και στην περίπτωση ελέγχου καταχωρείται το αποτέλεσμα ελέγχου. 

Η ημερομηνία αποδοχής που είναι η ημερομηνία αποδοχής της έντυπης διασάφησης εξαγωγής τροποποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο μέσα από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων». 

Εν συνεχεία, με την επιστροφή του βεβαιωμένου αντιτύπου 3, οριστικοποιείται κατά τα γνωστά η ως άνω διασάφηση. 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι γίνεται συσχέτιση του MRN με τον α/α χειρόγραφης καταχώρησης της γραπτής διασάφησης στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης από τον τελωνειακό υπάλληλο. 

ii) Mη απόδοση MRN από το σύστημα. 

Στην περίπτωση που το σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν έχει αποδοθεί MRN στην υποβαλλόμενη διασάφηση εξαγωγής, ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω. 

Όταν αποκατασταθεί το σύστημα, ο εξαγωγέας υποβάλλει εκ των υστέρων τη διασάφηση εξαγωγής (IE515) και ακολουθείται η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία (Α). 

Γ) Εφεδρική διαδικασία στο τελωνείο εξόδου λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος των τελωνειακών αρχών 

Όταν η διασάφηση εξαγωγής έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο τελωνείο εξαγωγής, έχει εκτυπωθεί το Σ.Ε.Ε. αλλά στο τελωνείο εξόδου το ηλεκτρονικό σύστημα δεν λειτουργεί, το τελωνείο εξόδου επιτηρεί και βεβαιώνει επί του Σ.Ε.Ε. τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων, συμπληρώνει επί αυτού τα αποτελέσματα του ελέγχου που τυχόν πραγματοποίησε και κρατά αντίγραφο αυτού. 

Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος, το τελωνείο εξόδου ανακτά τη συγκεκριμένη διασάφηση και αποστέλλει στο τελωνείο εξαγωγής το μήνυμα IE518 «Αποτελέσματα εξόδου». 

Κατόπιν των ανωτέρω, η εφεδρική διαδικασία που είχε καθορισθεί με τις αριθ. Δ19Α 5014667ΕΞ2012/29-3-12 «Θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICIS net» και Δ19Α 5035383ΕΞ2012/14-9-12 «Διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών» παύει να ισχύει. 

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΈΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

Α) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, στην περίπτωση όπου ο εξαγωγέας παραστεί στο τελωνείο κατά την διαδικασία της εξαγωγής καταγόμενων εμπορευμάτων σε προτιμησιακές χώρες ή στο πλαίσιο κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην Τουρκία, δύναται να καταθέσει γραπτή αίτηση για έκδοση των προτιμησιακών πιστοποιητικών (EUR 1, EUR-MED ή ATR). Για το λόγο αυτό συμπληρώνει το πιστοποιητικό και την αίτηση, υποδείγματα των οποίων υπάρχουν στα αντίστοιχα παραρτήματα των πρωτόκολλων καταγωγής. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ο αρμόδιος υπάλληλος επιλέγει τη λειτουργία «καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» και συμπληρώνει με τον προβλεπόμενο κωδικό και τον αριθμό της άδειας τη θέση 44 της διασάφησης. 

Β) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, στην περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν παραστεί στο τελωνείο κατά την διαδικασία εξαγωγής αλλά παρόλα αυτά επιθυμεί την έκδοση προτιμησιακού πιστοποιητικού μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ζητήσει την έκδοσή του και μετά την εξαγωγή των προϊόντων όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της εκ των υστέρων έκδοσης των πιστοποιητικών στα πρωτόκολλα καταγωγής. Ο αρμόδιος υπάλληλος εφόσον ελέγξει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εκ των υστέρων έκδοση των πιστοποιητικών χρησιμοποιεί τη λειτουργία «καταχώρησης πρόσθετων πεδίων» προκειμένου στην θέση 44 του ΕΔΕ να καταχωρηθεί το νούμερο του πιστοποιητικού και ο κωδικός του. 

Γ) Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης εξαγωγής, ο εξαγωγέας διατηρεί την δυνατότητα: 

Όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τις 6000 ευρώ να συντάσσει δήλωση τιμολογίου ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED. 

Όταν η συνολική αξία υπερβαίνει τις 6000 ευρώ απαιτείται η άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα ως προς την καταγωγή (Δ17Γ 5005477/03-02-2012). 

Δ) Οι αιτήσεις καθώς και τα εκδοθέντα σχετικά πιστοποιητικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής [εκ των υστέρων εκδοθέντα (issued retrospectively), αντίγραφα (duplicate)]. Οι αιτήσεις καθώς και τα αντίγραφα των εκδοθέντων πιστοποιητικών τηρούνται σε ειδικό φάκελο προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκ των υστέρων έλεγχος που διενεργείται στο πλαίσιο της Διοικητικής Συνεργασίας. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Οι τελωνειακές αρχές διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης της διαδικασίας και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

1.1 Έλεγχος αρμοδιότητας του τελωνείου υποβολής της διασάφησης/ προθεσμίες υποβολής 

Με τη λήψη της παρούσας: 

 • Ο έλεγχος αρμοδιότητας του τελωνείου υποβολής της διασάφησης και
 • η διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών υποβολής της διασάφησης, 

στα πλαίσια μείωσης του χρόνου τελωνισμού των εμπορευμάτων και με στόχο τη διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου, μετακυλίονται σε μεταγενέστερο στάδιο και εξετάζονται στον εκ των υστέρων έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από την τελωνειακή αρχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. 

Ειδικότερα και όσον αφορά στον έλεγχο αρμοδιότητας του τελωνείου υποβολής της διασάφησης, η τελωνειακή αρχή που διενεργεί τον εκ των υστέρων έλεγχο θα μπορεί να αντλεί στοιχεία σχετικά με την έδρα του εξαγωγέα και τον τελικό τόπο φόρτωσης από τις θέσεις 2 (εξαγωγέας), 21 (μεταφορικό μέσο) και 29 (τελωνείο εξόδου) των οικείων διασαφήσεων εξαγωγής. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 791 των ΔΕΚΤΚ (δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι) ο εξαγωγέας οφείλει να τηρεί στο αρχείο του το σχετικό έγγραφο έγκρισης του τελωνείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ανακρίβειες στα δηλωθέντα ή ότι έχουν παραβιασθεί διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας εξετάζουν την επιβολή ποινής ανακριβούς δήλωσης, ή τη βεβαίωση απλής τελωνειακής παράβασης, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων ή την εφαρμογή άλλων ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων. 

Επιπλέον, εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος εξαγωγέας έχει υποβάλει επανειλημμένα διασάφηση εξαγωγής σε μη αρμόδιο τελωνείο κατά τα ανωτέρω ( Μέρος Α, σημείο 2.1 της παρούσης), τότε η τελωνειακή αρχή επιβάλλει το πρόστιμο της παραγράφου 5 του άρθρου 147 του Ν. 2960/01. Ομοίως, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες των άρθρων 592β και 592γ των ΔΕΚΤΚ (Μέρος Α, Κεφ.3, σημείο 3.1 της παρούσας), η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται, κατά την κρίση της και ανάλογα με την επίπτωση της μη τήρησης των προθεσμιών στην εξέλιξη της διαδικασίας, να επιβάλει το ανωτέρω πρόστιμο. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Τμηματάρχης 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Υπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) 

AAR / AER Rejection Reason
2. Cancelled..................................... Ακυρώθηκε
3. MRN- Unknown............................ Άγνωστο MRN
4. Other reasons............................... Άλλοι λόγοι
5. Movement already exited........... Η έξοδος πραγματοποιήθηκε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Εξαγωγή στα πλαίσια ενιαίας σύμβασης μεταφοράς 

Η περίπτωση της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς (άρθρο 793παρ.2(β) ΔΕΚΤΚ) 

Το άρθρο 793παρ.2(β) ΔΕΚΤΚ καθιερώνει παρέκκλιση από το γενικό κανόνα ότι το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. 

Σύμφωνα με αυτήν την διάταξη, εφόσον υποβάλλει σχετικό αίτημα ο διασαφιστής, μπορεί να θεωρείται ως τελωνείο εξόδου, το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, τις ταχυδρομικές αρχές, τις αεροπορικές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, θαλασσίως ή ταχυδρομικώς. 

Οι κανόνες σχετικά με την ενιαία σύμβαση μεταφοράς εφαρμόζονται επίσης, όταν η μεταφορική εταιρεία συνδυάζει διαφορετικά μέσα μεταφοράς (πολλαπλά μέσα μεταφοράς). Στο πλαίσιο αυτό, η οδική μεταφορά για τμήμα της διαδρομής επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα δεν εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας οδικώς, δηλαδή μεταφέρονται εκτός αυτού, σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως. 

Όταν τα εμπορεύματα φθάνουν στο τελωνείο (πραγματικό σημείο εξόδου) από όπου θα εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως, αυτό το τελωνείο ενδεχομένως να χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή. Σε αυτήν την περίπτωση ο μεταφορέας παρέχει στο εν λόγω τελωνείο τα ακόλουθα (άρθρο 793παρ.3 ΔΕΚΤΚ): 

Το MRN της συγκεκριμένης διασάφησης εξαγωγής, εφόσον είναι διαθέσιμο 

Αντίγραφο της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς ή της συγκεκριμένης διασάφησης εξαγωγής 

Το UCR ή τον αριθμό της φορτωτικής και τον αριθμό των δεμάτων ή σε περίπτωση χρήσης εμπορευματοκιβωτίου, τον αριθμό αναγνώρισής του. 

Πληροφορίες σχετικά με την ενιαία σύμβαση μεταφοράς ή την μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., οι οποίες ενδεχομένως περιέχονται στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων του προσώπου που αναλαμβάνει τα εμπορεύματα ή σε κάποιο άλλο σύστημα επεξεργασίας εμπορικών δεδομένων. 

Εξαγωγές αεροπορικώς και θαλασσίως 

Στην περίπτωση της μεταφοράς με πολλαπλά μέσα (multimodal transport) που καλύπτεται από ενιαία σύμβαση μεταφοράς μεταξύ ενός εξαγωγέα ή του αντιπροσώπου του και μιας ναυτιλιακής/αεροπορικής εταιρίας, τελωνείο εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς από τη ναυτιλιακή/αεροπορική εταιρία, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. με προορισμό εκτός αυτού του εδάφους, θαλασσίως/αεροπορικώς. Με άλλα λόγια, το αποφασιστικό στοιχείο για τον καθορισμό μιας εξαγωγής ως θαλάσσιας ή ως αεροπορικής, είναι ο τρόπος διέλευσης των εξωτερικών συνόρων. 

Εξαγωγές σιδηροδρομικώς 

Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι δελτίων αποστολής/συμβάσεων μεταφοράς, που εξαρτώνται κυρίως από τον τελικό προορισμό των εξαγόμενων εμπορευμάτων και την σχετική διαδικασία όπως: διεθνής φορτωτική CIM, διεθνής φορτωτική SMGS, η συνδυασμένη διεθνής φορτωτική CIM/SMGS, και τα δελτία αποστολών που καθιερώνονται στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών (π.χ. το δελτίο αποστολής SAT). 

Επιπλέον ο συνδυασμός δύο διαφορετικών τύπων φορτωτικών (CIM και SMGS) θεωρείται επίσης ενιαία σύμβαση μεταφοράς, υπό τον όρο ότι διευκρινίζεται στη CIM ο τόπος τελικού προορισμού ότι βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. 

Αυτού του είδους οι συμβάσεις μεταφοράς ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ενιαίων συμβάσεων μεταφοράς για τους σκοπούς του άρθρου 793 (2) (β) ΔΕΚΤΚ. 

Ταχυμεταφορείς 

Οι ταχυμεταφορείς λειτουργούν βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μια τρίτη χώρα, με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι μεταφορείς που ορίζονται στο άρθρο 793 (2) (β) ΔΕΚΤΚ. Οι ταχυδρομικές αποστολές μεταφέρονται αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς ή οδικώς από το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται με ενιαία σύμβαση μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. 

Για όσες εξαγωγές χαρακτηρίζονται σε δηλωτικό φορτίου αεροπορικής ή ναυτιλιακής εταιρείας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 445 και 448 ΔΕΚΤΚ αντίστοιχα ως «Χ», εμπορεύματα δηλαδή που πρόκειται να εξαχθούν, ρόλο τελωνείου εξόδου έχει το τελωνείο που εποπτεύει τον αερολιμένα/λιμένα αναχώρησης της συγκεκριμένης πτήσης/δρομολογίου (άρθρο 793 ΔΕΚΤΚ). 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο αερολιμένας/λιμένας εκφόρτωσης των εμπορευμάτων όπως αναφέρεται στο εν λόγω δηλωτικό φορτίου συμπίπτει με το τελωνείο εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κριτήρια καθορισμού του τελωνείου εξόδου 

Ο σωστός προσδιορισμός του τελωνείου εξόδου είναι καθοριστικής σημασίας για την καλή λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) και τη γρηγορότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας εξαγωγής. Ο καθορισμός του τελωνείου εξόδου εξαρτάται από τις λεπτομέρειες της διαδρομής της αποστολής της εξαγωγής. Σε κάθε περίπτωση, ο εξαγωγέας πρέπει να συμπληρώνει προσεκτικά τη θέση 29 της διασάφησης για να αποφύγει χρονοβόρες διαδικασίες αναζήτησης του τελωνείου εξόδου (σε περίπτωση εκτροπής) για την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

1.1 Γενικός κανόνας 

Ο γενικός κανόνας ορίζει ότι τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. (άρθρο 793 παρ.2, πρώτο εδάφιο ΔΕΚΤΚ). 

Στην περίπτωση της θαλάσσιας και αεροπορικής μεταφοράς, το τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου τα εμπορεύματα φορτώνονται στο μέσο μεταφοράς με το οποίο θα μεταφερθούν σε έναν προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., ανεξάρτητα από το εάν το πλοίο ή αεροσκάφος θα σταματήσει σε επόμενους λιμένες ή αερολιμένες εντός της Ε.Ε. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 

Περίπτωση 1η : Το τελωνείο εξόδου είναι τελωνείο φυσικής εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. (τελωνεία στα σύνορα, σε αερολιμένα ή λιμένα). 

Στην περίπτωση αυτή στη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του τελωνείου αυτού, αποστέλλεται από το τελωνείο εξαγωγής το μήνυμα IE501 και εκτυπώνεται Σ.Ε.Ε. που συνοδεύει το εξαγόμενο εμπόρευμα από το τελωνείο εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου. Για παράδειγμα: 

τελωνείο εξαγωγής το Τελωνείο Λάρισας και τελωνείο εξόδου το Τελωνείο Αστακού ή 

τελωνείο εξαγωγής το Τελωνείο Αθηνών και τελωνείο εξόδου το Τελωνείο Αερ/να Ελευθ. Βενιζέλος ή 

τελωνείο εξαγωγής το Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης και τελωνείο εξόδου το Τελωνείο Ευζώνων 

Περίπτωση 2η : Το τελωνείο εξαγωγής είναι συγχρόνως και τελωνείο φυσικής εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (τελωνεία στα σύνορα, αερολιμένα ή σε λιμένα) 

Στην περίπτωση αυτή στη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του εν λόγω τελωνείου . Για παράδειγμα: 

εξαγωγή και έξοδος από Ε' Τελωνείο Πειραιά ή 

εξαγωγή και έξοδος από το Τελωνείο Αερ/να Ελευθ. Βενιζέλος ή 

εξαγωγή και έξοδος από Τελωνείο Κήπων (στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ ανά αποστολή και ανά διασαφιστή και που δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς)

1.2 Παρεκκλίσεις 

Υπάρχουν ωστόσο, όπως είναι γνωστό, στον ανωτέρω γενικό κανόνα παρεκκλίσεις με αποτέλεσμα το τελωνείο εξόδου να μην αποτελεί το τελευταίο τελωνείο προτού τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. 

Κατωτέρω, υπενθυμίζουμε τις εν λόγω περιπτώσεις παρέκκλισης τις οποίες και παραθέτουμε για λόγους μεθοδολογίας και διευκόλυνσής σας: 

α) Ως τελωνείο εξόδου θεωρείται ένα τελωνείο της ενδοχώρας (εσωτερικό τελωνείο) 

Εξαγωγή που ακολουθείται από το καθεστώς διαμετακόμισης 

Τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος της διαμετακόμισης ή TIR (άρθρο 793β(1) ΔΕΚΤΚ). Στις περιπτώσεις αυτές στη θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής αναγράφεται ο κωδικός του εσωτερικού αυτού τελωνείου αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης, αποστέλλεται το μήνυμα IE501 και εκτυπώνεται το Σ.Ε.Ε. που συνοδεύει την εξαγωγή ως το τελωνείο αναχώρησης. Η διαδικασία εξαγωγής ολοκληρώνεται στο τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος της διαμετακόμισης (κοινής/κοινοτικής/TIR) και το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται αναλόγως με το μήνυμα IE518. 

Παράδειγμα 1: Εξαγωγή οδικώς από Σκύδρα για Νορβηγία μέσω Μονάχου, όπου τα εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης. 

Τελωνείο εξαγωγής είναι το τελωνείο Σκύδρας. Η αποστολή συνοδεύεται με Σ.Ε.Ε. από το τελωνείο εξαγωγής (Σκύδρα) μέχρι το τελωνείο Μονάχου (θέση 29 της διασάφησης) που είναι τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης. Το τελωνείο Μονάχου θεωρείται τελωνείο εξόδου και ως εκ τούτου προβαίνει στις σχετικές διατυπώσεις (αποστολή ΙΕ518 με ένδειξη Α4 όπου και αναφέρεται το MRN της δήλωσης διαμετακόμισης ή ελλείψει αυτού, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποιεί τη δήλωση διαμετακόμισης π.χ. αριθμός δηλωτικού φορτίου). Tα εμπορεύματα κυκλοφορούν υπό το καθεστώς διαμετακόμισης από το Μόναχο ως την Νορβηγία. 

Παράδειγμα 2ο: Εξαγωγή οδικώς από Πειραιά για Ρωσία μέσω Θεσ/νίκης, όπου συγκεντρώνονται οι αποστολές εξαγωγής και τα σχετικά εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς TIR 

Τελωνείο εξαγωγής είναι το Στ' Πειραιά. Η αποστολή συνοδεύεται με Σ.Ε.Ε. από το τελωνείο εξαγωγής (Στ' Πειραιά) ως το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης που θεωρείται τελωνείο εξόδου (θέση 29 της διασάφησης) και ως εκ τούτου προβαίνει στις σχετικές διατυπώσεις (αποστολή IE518 με ένδειξη Α4 όπου και αναφέρεται το MRN του δελτίου Τ^). Τα εμπορεύματα κυκλοφορούν με δελτίο TIR από την Θεσ/νίκη ως τη Ρωσία. 

Εξαγωγή και ενιαία σύμβαση μεταφοράς 

Εφόσον αιτηθεί από τον διασαφιστή ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του να τηρηθούν οι διατυπώσεις εξόδου όχι στο πραγματικό τελωνείο εξόδου αλλά στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 793 παρ.2 (β) ΔΕΚΤΚ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

Στη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του εσωτερικού αυτού τελωνείου, αποστέλλεται το μήνυμα IE501 και εκτυπώνεται το Σ.Ε.Ε. που συνοδεύει την εξαγωγή. 

Παράδειγμα: Εξαγωγή από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ και ύπαρξη ενιαίας σύμβασης μεταφοράς από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ (μέσω του λιμένα Αμβούργου) σιδηροδρομικώς/θαλασσίως (συνδυασμένη μεταφορά). 

Στη θέση 29 της διασάφησης δηλώνεται το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης ως τελωνείο εξόδου 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης ο κωδικός Ν760 «Έγγραφο μεταφοράς πολλαπλών μέσων / συνδυασμένης μεταφοράς» με τον αριθμό της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς. 

β) Το τελωνείο εξαγωγής έχει οριστεί να διεκπεραιώνει και διαδικασίες εξόδου. 

Αν και το τελωνείο όπου γίνεται η φυσική έξοδος των εμπορευμάτων είναι διαφορετικό από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, εντούτοις το τελωνείο εξαγωγής έχει οριστεί να διεκπεραιώνει τις διατυπώσεις εξόδου. Στην περίπτωση αυτή, στη θέση 29 της διασάφησης αναγράφεται ο κωδικός του τελωνείου αυτού. Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Εξαγωγή μέσω δικτύου αγωγών και ηλεκτρικής ενέργειας 

Τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που καθορίζεται από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας στην περίπτωση της μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω δικτύου αγωγών και της ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 793 παρ.2 (α) ΔΕΚΤΚ). 

    Στην Ελλάδα ως αρμόδια τελωνεία για εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οριστεί: το Α' Τελωνείο Πειραιά, το Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης, και το τελωνείο Αντίκυρων. 

Εξαγωγή που ακολουθείται από καθεστώς διαμετακόμισης 

Στις περιπτώσεις που συμπίπτει το τελωνείο εξαγωγής/εξόδου με το τελωνείο αναχώρησης, στη θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής αναγράφεται ο κωδικός του τελωνείου εξαγωγής. 

Παράδειγμα 1ο: Εξαγωγή οδικώς από Σκύδρα για Ελβετία με υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς διαμετακόμισης 

Το τελωνείο εξαγωγής (Τελωνείο Σκύδρας) είναι και τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος διαμετακόμισης. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται και τελωνείο εξόδου (θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής) 

Παράδειγμα 2ο : Εξαγωγή οδικώς από Στ' Τελωνείο Πειραιά για Ρωσία με καθεστώς TIR 

Το τελωνείο εξαγωγής (Στ' Τελωνείο Πειραιά) θεωρείται και τελωνείο εξόδου (θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής) 

Πλοίο τακτικής γραμμής που αναχωρεί για έναν άλλο λιμένα εντός της Κοινότητας 

Τα εμπορεύματα που διακινούνται θαλασσίως με πλοίο τακτικής γραμμής θεωρείται ότι δεν εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Ως εκ τούτου στην περίπτωση αυτή, τελωνείο εξόδου δεν είναι δυνατόν να ορισθεί το τελωνείο του λιμένα φόρτωσης στο εν λόγω πλοίο. 

Παραδείγματα: 

α) Τελωνείο εξαγωγής είναι το τελωνείο Αθηνών. Τα εμπορεύματα φορτώνονται στην Ηγουμενίτσα σε πλοίο τακτικής γραμμής, με το οποίο μεταφέρονται έως το Μπάρι όπου και φορτώνονται σε πλοίο μη τακτικής γραμμής με προορισμό τον Καναδά. Ως τελωνείο εξόδου ορίζεται το τελωνείο στο λιμάνι του Μπάρι. 

β) Τελωνείο εξαγωγής είναι το τελωνείο Αθηνών. Τα εμπορεύματα φορτώνονται στην Ηγουμενίτσα σε πλοίο μη τακτικής γραμμής με το οποίο μεταφέρονται έως το Μπάρι όπου και φορτώνονται σε πλοίο μη τακτικής γραμμής με προορισμό τον Καναδά. Σε αυτήν την περίπτωση τελωνείο εξόδου ορίζεται το τελωνείο Ηγουμενίτσας (άρθρο 793 παρ.2). 

Εξαγωγή εμπορευμάτων που μεταφέρονται με πλοίο ή αεροσκάφος υπό το καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επιπέδου ΙΙ (άρθρα 445 και 448 ΔΕΚΤΚ) 

Τελωνείο εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα κοινοτικά εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος υπό καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επιπέδου ΙΙ (άρθρα 445 και 448 ΔΕΚΤΚ) και προσδιορίζονται στην φορτωτική με καθεστώς «Χ» (άρθρο 793β (2) ΔΕΚΤΚ). 

Εξαγωγή με ενιαία σύμβαση μεταφοράς 

    Τελωνείο εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 793 παρ.2 (β) ΔΕΚΤΚ. Ειδικότερα εφόσον ο διασαφιστής υποβάλλει σχετικό αίτημα μπορεί να θεωρείται ως τελωνείο εξόδου το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, τις ταχυδρομικές αρχές, τις αεροπορικές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες, στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, θαλασσίως ή ταχυδρομικώς (μπορούν να συνδυαστούν πολλαπλά μέσα μεταφοράς -και οδικά - εφόσον η φυσική έξοδος από το τελωνειακό έδαφος γίνει σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως). 

Παράδειγμα: Εξαγωγή από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ και ύπαρξη ενιαίας σύμβασης μεταφοράς από Θεσσαλονίκη για ΗΠΑ (μέσω του λιμένα Αμβούργου) σιδηροδρομικώς/θαλασσίως (συνδυασμένη μεταφορά). 

Στη θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής δηλώνεται το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης ως τελωνείο εξόδου 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης ο κωδικός Ν760 «Έγγραφο μεταφοράς πολλαπλών μέσων / συνδυασμένης μεταφοράς» με τον αριθμό της ενιαίας σύμβασης μεταφοράς. 

1.3 Πληροφορίες στο τελωνείο εξόδου κατά την έξοδο των εμπορευμάτων 

Το Σ.Ε.Ε. και τα εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια παραλαβής για εξαγωγή πρέπει να προσκομίζονται μαζί στο τελωνείο εξόδου. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει κατά κύριο λόγο τον υπόχρεο του καθεστώτος δηλαδή τον εξαγωγέα. Συνήθως ωστόσο η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται από τον εξαγωγέα στο πρόσωπο με το οποίο έχει συμβληθεί για να μεταφέρει τα εμπορεύματα, δηλαδή στον μεταφορέα που καθίσταται το υπεύθυνο πρόσωπο για την παροχή πληροφοριών στο τελωνείο εξόδου για την άφιξη των εμπορευμάτων σε αυτό. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Υποχρεωτικές θέσεις ανά τύπο Διασάφησης Εξαγωγής

*Τα πεδία είναι προαιρετικά 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΣΥΜΠΛ/ΤΙΚΗ
ΤΥΠΟΣ Δ/ΣΗΣ A,D B,E X
  1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β)
  2 2 2
  5 5 5
  7<!) 7<!) 14
  8(2) 8(2) 17
  14 14 19
  15(18) 15(18) 21(4)
  17 17 22 (19)
  18(3) 19 25
  19 22 <!9) 26(6)
  21(4) 29 30
  22 <!9) 30 31
  24(5) 31 32(7)
  25 32(7) 33
  26(6) 33 35(9)
  29 37α 37 (α,β)
  30 38 38
  31 44-1<!2) 40(!0)
  32(7) 44-4(13) 11)
  33 46 44-1
  34(8) S13(14)* 46
  35(9) S29(15)* 49(9)
  37 (α,β) S32(!6)*  
  38    
  40(10)    
  11)    
  44-1(!2)    
  44-4(!3)    
  46    
  49(9)    
  S13(14)*    
  S29(15)*    
  S32(16)*    
 1. Συμπληρώνεται εναλλακτικά με τη θέση 44 (φορτωτικά έγγραφα). Αν η τιμή του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε και οι δύο θέσεις (7 και 44) συμπληρώνονται προαιρετικά. 
 2.  Αν ο παραλήπτης στην Τρίτη χώρα είναι EORI τότε αναγράφονται η χώρα και ο αναγνωριστικός του αριθμός και ανακτώνται τα λοιπά στοιχεία. Αν όχι, δεν συμπληρώνεται τίποτα στη θέση του αναγνωριστικού αριθμού και συμπληρώνονται όλα τα λοιπά στοιχεία (Χώρα, Επωνυμία, Οδός κλπ). 
 3. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτούμενα. Δεν συμπληρώνεται:  α)στην περίπτωση που ο τρόπος εσωτερικής μεταφοράς (θέση 26) είναι «5» ή «7» και β) στην περίπτωση που το προηγούμενο καθεστώς (θέση 37) είναι 71 ή 78. 
 4.   Για όλους τους τύπους δ/σεων (θέση 1β) δεν συμπληρώνεται η εθνικότητα του μεταφορικού μέσου όταν στη θέση 25 έχουμε «2» ή «5» ή «7». Για τις δ/σεις τύπου Χ,Υ και Ζ δεν συμπληρώνεται ποτέ η ταυτότητα του μεταφορικού μέσου. 
 5. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το αιτούμενο καθεστώς (θέση 37α) είναι 21 ή 22. 
 6. Δεν συμπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εξαγωγής πραγματοποιούνται στο σημείο εξόδου από την Κοινότητα. 
 7. Αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα. 
 8. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτούμενα. 
 9. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το προηγούμενο καθεστώς είναι 71 ή 78. 
 10. Για τις δ/σεις τύπου Α ή D συμπληρώνεται μόνο όταν το αιτούμενο καθεστώς είναι 31 και το προηγούμενο είναι ένα εκ των 00,51,53,71,78 και 91. Για τις δ/σεις τύπου Χ, Υ και Ζ συμπληρώνεται με τις αρχικές δ/σεις. 
 11. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά αν για τον κωδικό του εμπ/τος υπάρχει στο TARIC μέτρο συμπληρωματικές μονάδες. 
 12. Συμπληρώνεται εναλλακτικά με τη θέση 7 (UCR)^v η τιμή του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε συμπληρώνεται προαιρετικά. 
 13. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός επικινδύνων εμπορευμάτων εφόσον συντρέχει περίπτωση. 
 14. Συμπληρώνονται κατά χρονολογική σειρά οι κωδικοί των χωρών μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της χώρας εξαγωγής (15α) και της χώρας προορισμού (17α). 
 15. Συμπληρώνεται με τους αντίστοιχους κωδικούς που αναφέρονται στο παρ. 30Α του καν.(ΕΟΚ) 2454/93, εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη. 
 16. Αποδεκτές τιμές για το ECS οι Α,Β και Ε. Αν δηλωθεί η τιμή Ε τότε αυτός που υποβάλλει τη δήλωση και ο(οι) εξαγωγέας(-είς) πρέπει να είναι AEOS ή AEOF. Σε μία πολυκλασσική διασάφηση: Αν υπάρχει ένας εξαγωγέας, το πιστοποιητικό του ΥΟ22 ---- αναφέρεται στη θέση 44 του 1ου είδους i)Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός εξαγωγείς στην ίδια Δήλωση, στη θέση 44 κάθε είδους αναφέρεται το σχετικό πιστοποιητικό. ii)Αν μεσολαβεί εκτελωνιστής, το πιστοποιητικό ΥΟ24— αναφέρεται στο 1ο είδος. 
 17. Χώρος (Ε). Απλουστευμένη διαδικασία, αποτελέσματα ελέγχου Α3 (σφραγίδες, αρ/σημεία) κατά περίπτωση. 
 18. Εάν ο δείκτης Ειδικής Περίστασης είναι Α ή Β, το πεδίο συμπληρώνεται προαιρετικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνεται υποχρεωτικά) 
 19. Η θέση 22 (τιμολόγιο) είναι υποχρεωτική και για τα καθεστώτα της εξαγωγής 10 και 31, εφόσον στην θέση 44-1 υπάρχει ο κωδικός Ν380 (Εμπορικό Τιμολόγιο). 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Όταν η δ/ση αφορά επιδοτούμενα προϊόντα ο επιτρεπτός τύπος δ/σης (θέση 1α ) είναι μόνο Α ή D. 
 2. Στις πολυκλασσικές δ/σεις, όταν υπάρχουν περισσότερες από μια τιμές για τις θέσεις 2,7,8,15,17 και S 29, τότε δεν συμπληρώνονται σε επίπεδο βασικών στοιχείων ΕΔΕ, αλλά σε επίπεδο ειδών. Ειδικά για τις θέσεις 2 και 8 συμπληρώνεται η ειδική μνεία «00200». 
 3. Όταν διαφορετικά είδη περιλαμβάνονται στην ίδια συσκευασία, τότε στο 1ο είδος συμπληρώνεται ο αριθμός δεμάτων και στα υπόλοιπα είδη είναι αποδεκτή η τιμή «0» (μηδέν). Εξυπακούεται ότι το πεδίο «σημεία και αριθμοί» είναι κοινό στα είδη αυτά. 
 4. Στα αιτούμενα καθεστώτα 10 και 31, για να γίνει αποδεκτή η Διασάφηση Εξαγωγής, απαιτείται στη θέση 44-1, να υπάρχει μία εγγραφή με τον τύπο πιστοποιητικού Ν380 ή 1380 (ο κωδικός 1380 μπαίνει όταν δεν υπάρχει εμπορικό τιμολόγιο π.χ. εξαγωγή επί παρακαταθήκη). 
 5. Στα αιτούμενα καθεστώτα 21, 22 και 23, για να γίνει αποδεκτή η Διασάφηση Εξαγωγής, απαιτείται στη θέση 44-1, να υπάρχει μία εγγραφή με τον τύπο πιστοποιητικού Ν380 ή Ν325. 
 6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια από τα πρόσωπα (Αποστολέας/Εξαγωγέας -θέση 2 ή/και Αντιπρόσωπος - θέση 14) που δηλώνονται στη διασάφηση εξαγωγής είναι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς, ο αριθμός πιστοποιητικού που τους έχει χορηγηθεί συμπληρώνεται στη θέση 44-1 της διασάφησης. Για τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 με τους αριθμούς των πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί Υ022 «Αποστολέας» ή Υ025 «Αντιπρόσωπος» κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς που έχουν λάβει πιστοποιητικό ΑΕΟ από την Ελλάδα, στις διασαφήσεις που υποβάλουν στη χώρα μας θα συμπληρώνουν στους εν λόγω κωδικούς τον εθνικό αριθμό πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων του ICISnet. 
 7. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των δεδομένων ασφάλειας και προστασίας του παραρτήματος 30Α των ΔΕΚΤΚ και ο αποστολέας/εξαγωγέας των εμπορευμάτων είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα - Ασφάλειας και Προστασίας (AEOS) ή Τελωνειακών Απλουστεύσεων/Ασφάλειας και Προστασίας (AEOF), εκτός από τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 ως άνω, συμπληρώνεται και η ένδειξη ειδικής περίστασης Ε στη θέση S32 της καρτέλας «Πρόσθετα στοιχεία 30Α» (παλαιό έντυπο ασφάλειας και προστασίας), βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ Δ19Α 5040930 ΕΞ 2012 / 22-10-2012. Επιπλέον, όταν ο παραλήπτης της τρίτης χώρας αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας στα πλαίσια συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της Ένωσης και της εκάστοτε τρίτης χώρας, η θέση 44-1 συμπληρώνεται και με τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί για αυτό το σκοπό στον παραλήπτη της τρίτης χώρας από την Ένωση (αντί του αριθμού του πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί από την τρίτη χώρα). Στην περίπτωση αυτή, για τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 χρησιμοποιείται ο κωδικός πιστοποιητικού Υ031. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Προθεσμίες υποβολής τελωνειακής διασάφησης Εξαγωγής

Η προθεσμία για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, την χρονική διάρκεια της μεταφοράς και το είδος συσκευασίας των εμπορευμάτων, τα οποία εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Ειδικότερα οι επιμέρους προθεσμίες έχουν ως εξής: 

Α. Θαλάσσια μεταφορά 

Κατάσταση εμπορευμάτων Προθεσμία
1 Φορτία εντός εμπορευματοκιβωτίων πλην των περιπτώσεων 3 και 4 του παρόντος πίνακα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την φόρτωση στο πλοίο με το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας
2 Φορτία χύδην/χύδην εντός συσκευασίας πλην των περιπτώσεων 3 και 4 στον παρόντα πίνακα, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την αναχώρηση από τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας
3 Διακίνηση μεταξύ: τουλάχιστον δύο ώρες πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας
 
του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας (με εξαίρεση τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα ή τα Κανάρια Νησιά) και
 
της Γροιλανδίας, Νήσων Φερόε,
 
Θέουτας, Μελίλλας, Νορβηγίας
 
Ισλανδίας
 
ή
 
λιμένων της Βαλτικής Θάλασσας, λιμένων της Βόρειας Θάλασσας, λιμένων της Μαύρης Θάλασσας ,της Μεσογείου, ή
 
όλων των λιμένων του Μαρόκου,
4 για διακίνηση, σε περιπτώσεις άλλες εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο σημείο 3), μεταξύ: των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, των Αζορών, της Μαδέρας, των Κανάριων Νησιών και εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και όταν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες τουλάχιστον δύο ώρες πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

   Β. Αεροπορική Μεταφορά 

Κατάσταση εμπορευμάτων Προθεσμία
1 Αεροπορική μεταφορά, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση από αερολιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας

Γ. Σιδηροδρομική μεταφορά και μεταφορά μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών 

Κατάσταση εμπορευμάτων Προθεσμία
1 Σιδηροδρομική μεταφορά και μεταφοράς μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την αναχώρηση από το τελωνείο εξόδου

Δ. Οδική Μεταφορά 

Κατάσταση εμπορευμάτων Προθεσμία
1 Οδική μεταφορά τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση από το τελωνείο εξόδου

Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

Στις περιπτώσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612 /2009 της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται οι προθεσμίες για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής των γεωργικών προϊόντων τα οποία δικαιούνται επιστροφών. 

ΣΤ. ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ 

Όταν η τελωνειακή διασάφηση δεν κατατίθεται μέσω της τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων, η προθεσμία που καθορίζεται για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις πλην των ανωτέρω αναγραφόμενων περιπτώσεων 1.και 2. (δηλ. πλην των Εμπορευματοκιβωτίων και Χύδην/Χύμα, μεγάλων αποστάσεων) είναι τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τα εμπορεύματα αναχωρήσουν για να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ε. Ε. 

Ζ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ECS 

Εάν το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνειακών αρχών είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1. 

Η. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 

Στην περίπτωση διακίνησης στην οποία χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μέσα μεταφοράς, όπου τα εμπορεύματα μεταφορτώνονται από το ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, η προθεσμία υποβολής της διασάφησης είναι η προθεσμία που εφαρμόζεται στο μέσο μεταφοράς που εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 592β των ΔΕΚΤΚ. 

Θ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, όπου το ενεργό μέσο μεταφοράς που διέρχεται τα σύνορα μεταφέρει μόνο ένα άλλο ενεργό μέσο μεταφοράς, η προθεσμία κατάθεσης της διασάφησης είναι η προθεσμία που προβλέπεται αντίστοιχα για το ενεργό μέσο μεταφοράς που διέρχεται τα σύνορα, όπως ορίζεται στο άρθρο 592β (π.χ. Φορτηγό αυτοκίνητο πάνω σε πλοίο -για την εξαγωγή των εμπορευμάτων τα οποία μεταφέρονται με το φορτηγό εφαρμόζεται η προθεσμία για το πλοίο). 

Ι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Οι προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 592β και 592γ δεν εφαρμόζονται όταν διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών απαιτούν την ανταλλαγή στοιχείων της τελωνειακής διασάφησης σε προθεσμίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα. 

ΙΑ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνου πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Στα εμπορεύματα μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραλαβής αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση κινδύνου και τα αποτελέσματά της το επιτρέπουν. 

Αυτό σημαίνει ότι πέραν του όποιου χρονικού προγραμματισμού του εξαγωγέα (και ειδικότερα σε περιπτώσεις καθυστερημένης υποβολής της διασάφησης εξαγωγής πρωτίστως προέχει και απαιτείται να ολοκληρωθεί η ανάλυση κινδύνων που διενεργείται από το τελωνείο εξαγωγής). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6    

Κατάλογος Μηνυμάτων 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      
IE ONOMAΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ   ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις
      ΟΝΟΜΑΣΙΑ      
IE501 AER C_AER_SND Στοιχεία Τελωνείο Δηλωθέν Περιλαμβάνει την τελευταία εκδοχή των στοιχείων της Διασάφησης Εξαγωγής από το τελωνείο εξαγωγής με επιπλέον τα αποτελέσματα ελέγχου και τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου και αποστέλλεται στο δηλωθέν τελωνείο Εξόδου αυτόματα με την Εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής.
     
Αναμενόμενης Εξαγωγής Τελωνείο
     
Εξαγωγής   Εξόδου
IE502 Declaration C_EXP_REQ Αίτημα παροχής στοιχείων Διασάφησης Εξαγωγής Πραγματικό Τελωνείο Αποτελεί αίτημα του πραγματικού τελωνείου Εξόδου προς το τελωνείο Εξαγωγής για να αποστείλει με την σειρά του τα στοιχεία μιας διασάφησης Εξαγωγής για την οποία δεν έχει ληφθεί IE501. Αποστέλλεται αυτόματα στην περίπτωση που υπάρχει IE 507 το οποίο περιλαμβάνει άγνωστο MRN προς το Πραγματικό τελωνείο Εξόδου (π.χ. Περιπτώσεις Εκτροπής ή άλλοι λόγοι ) και χειροκίνητα όταν δεν υπάρχει.
     
Request Τελωνείο Εξαγωγής
     
  Εξόδου  
IE503 AER C_AER_RSP Απάντηση με τα στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής Τελωνείο Πραγματικό Αυτόματη απάντηση του τελωνείου Εξαγωγής στο αίτημα του τελωνείου Εξόδου θετική με τα στοιχεία της διασάφησης Εξαγωγής ή αρνητική.
     
Response Εξαγωγής Τελωνείο
     
    Εξόδου
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      
IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ   ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις
      ΟΝΟΜΑΣΙΑ      
IE504 Export E_EXP_AAC Αποδοχή Τελωνείο Διασαφιστή/ Αποδοχή τροποποίησης της Διασάφησης Εξαγωγής Αυτόματο εκτός αν πρόκειται για αλλαγή συγκεκριμένων πεδίων.
       
Declaration Τροποποίησης της Διασάφησης Εξαγωγής Εξαγωγής Εξαγωγέα
       
Amendment      
       
Acceptance      
IE505 Export E_EXP_ARJ Απόρριψη τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής Τελωνείο Διασαφιστή/ Αυτόματη Απόρριψη αιτήματος τροποποίησης μιας διασάφησης εξαγωγής και οι λόγοι απόρριψης αυτού πιο συγκεκριμένα περιπτώσεις όπου η διασάφηση βρίσκεται σε επιχειρησιακή κατάσταση στο τελωνείο Εξαγωγής κατά την οποία δεν μπορεί να δεχθεί τροποποιήσεις (αποδεσμεύτηκε για εξαγωγή ΙΕ529, ή εξαγωγή απορρίφθηκε ΙΕ551) ή κατά την περίοδο που βρίσκεται υπό έλεγχο (ΙΕ560). Χειροκίνητα αν πρόκειται για συγκεκριμένα πεδία. Επίσης απορρίπτεται αυτόματα όταν ζητείται τροποποίηση της θέσης 1 ή 37α
     
Declaration Εξαγωγής Εξαγωγέα
     
Amendment    
     
Rejection    
IE507 Arrival at exit E_ARR_EXT Άφιξη στο σημείο Εξόδου Εξαγωγέας/ διασαφιστής/ μεταφορέας στην έξοδο Πραγματικό Γνωστοποίηση Άφιξης στην Έξοδο από τον Διασαφιστή / Εξαγωγέα/ αντιπρόσωπο / μεταφορέα στην έξοδο ισχύει μόνο στις θαλάσσιες και αεροπορικές. Στο εν λόγω μήνυμα γνωστοποιεί την άφιξη των εμπορευμάτων στην έξοδο και εάν τα προορίζει για άμεση έξοδο ή για αποθήκευση. Παραλαμβάνεται αυτόματα από το τελωνείο
 
Τελωνείο
 
Εξόδου
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      
IE ONOMAΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ   ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατη ρή σεις
      ΟΝΟΜΑΣΙΑ      
IE508 Arrival at Exit E_REJ_EXT Απόρριψη Άφιξης στην Έξοδο Πραγματικό Εξαγωγέα/ διασαφιστή/ μεταφορέας στην έξοδο Αυτόματη απόρριψη της γνωστοποίησης άφιξης στην έξοδο ύστερα από ελέγχους επικύρωσης και λειτουργικά λάθη
   
Rejection Τελωνείο
   
  Εξόδου
IE509 Export E_CAN_EXP Γνωστοποίηση Απόφασης σχετικά με την Ακύρωση Διασάφησης Εξαγωγής (Θετική ή Αρνητική ) Τελωνείο Διασαφιστή/ Χειροκίνητη γνωστοποίηση της απόφασης για ακύρωση ή αποδοχή μιας διασάφησης εξαγωγής προς τον Διασαφιστή /Εξαγωγέα Απορρίπτεται στην περίπτωση όπου στο τελωνείο Εξόδου α) αποτελέσματα ελέγχουν Β1 στην έξοδο β) έχει γίνει έξοδος
     
Cancellation Εξαγωγής Εξαγωγέα
     
Decision    
IE510 Export C_CAN_EXP Γνωστοποίηση Ακύρωσης Διασάφησης Εξαγωγής Τελωνείο Δηλωθέν Με αυτό το μήνυμα γνωστοποιείται στο τελωνείο Εξόδου η απόφαση ακύρωσης μιας διασάφησης Εξαγωγής - Με επέμβαση του τελωνειακού χρήστη
     
Cancellation Εξαγωγής Τελωνείο
     
Notification   Εξόδου
IE513 Export E_EXP_AMD Αίτημα Τροποποίησης Διασάφησης Εξαγωγής Εξαγωγέα/ διασαφιστή Τελωνείο Με το μήνυμα αυτό υποβάλλεται ένα αίτημα τροποποίησης μιας διασάφησης Εξαγωγής από τον Εξαγωγέα / Διασαφιστή το οποίο και παραλαμβάνεται αυτόματα από το τελωνείο
   
Declaration Εξαγωγής
   
Amendment  
IE514 Export E_EXP_CAN Αίτημα Ακύρωσης Διασάφησης Εξαγωγής Εξαγωγέα/ διασαφιστή Τελωνείο Ένα αίτημα ακύρωσης συνήθως μπορεί να αποσταλεί σε κάθε στιγμή της διαδικασίας εκτός από την περίοδο που διενεργείται έλεγχος και παραλαμβάνεται Αυτόματα από το τελωνείο. Απορρίπτεται στην περίπτωση όπου στο τελωνείο Εξόδου α) έχει υποβληθεί έγκυρο ΙΕ547 και υπάρχει μερική έξοδος β) αποτελέσματα
   
Cancellation Εξαγωγής
   
Request  
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      
IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ   ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατη ρή σεις
      ΟΝΟΜΑΣΙΑ      
            ελέγχουν Β1 στην έξοδο γ) έχει γίνει έξοδος και δεν μπορεί να το ξέρει το τελωνείο εξαγωγής
IE515 Export E_EXP_DAT Διασάφηση Εξαγωγής Εξαγωγέας/ Τελωνείο Η καθεαυτή υποβολή της διασάφησης Εξαγωγής με Νομική ισχύ. Αυτόματη Παραλαβή
     
Declaration διασαφιστής Εξαγωγής
IE516 Export E_EXP_REJ Απόρριψη Διασάφησης Εξαγωγής Τελωνείο Εξαγωγέα/ διασαφιστή Αυτόματο μήνυμα απόρριψης της Διασάφησης Εξαγωγής και οι λόγοι απόρριψης
   
Declaration Εξαγωγής
   
Rejected  
IE518 Exit Results C_EXT_RES Αποτελέσματα Εξόδου Πραγματικό Τελωνείο Με το μήνυμα αυτό αποστέλλονται από τον υπάλληλο του τελωνείου Εξόδου χειροκίνητα προς το τελωνείο Εξαγωγής τα αποτελέσματα ελέγχου Β1 άμεσα μετά τον έλεγχο και Α4, Α1 μετά την πιστοποίηση της Εξόδου των Εμπορευμάτων Α2 όταν δεν γίνεται έλεγχος Όταν έχει παραληφθεί ΙΕ590 το μήνυμα αποστέλλεται αυτόματα.
   
Τελωνείο Εξαγωγής
   
Εξόδου  
IE521 Diversion E_DIV_REJ Γνωστοποίηση Απόρριψης Αιτήματος Εκτροπής Πραγματικό Μεταφορέα στην έξοδο Με το μήνυμα αυτό απορρίπτεται αυτόματα ένα αίτημα εκτροπής Διασάφησης εξαγωγής το MRN^ οποίας περιλαμβάνεται στο ΙΕ507
   
Rejection Τελωνείο
   
Notification Εξόδου
IE522 Exit Release Rejection E_EXT_REJ Απόρριψη Πραγματικό Μεταφορέα στην έξοδο Αποστέλλεται αυτόματα μετά από την καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου Β1 στην έξοδο
   
Απελευθέρωσης προς Έξοδο Τελωνείο
   
  Εξόδου
IE524 Forwarded C_ARR_FW Προωθήθηκαν στοιχεία Άφιξης Τελωνείο Δηλωθέν Με το μήνυμα αυτό γνωστοποιείται στο δηλωθέν τελωνείο Εξόδου μιας συγκεκριμένης διασάφησης Εξαγωγής ότι η Άφιξη της εν λόγω αποστολής εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκε σε
       
Arrival D Εξαγωγής Τελωνείο
       
Advice     Εξόδου
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      
IE ONOMAZm ΑΝΑΦΟΡΑ   ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατη ρή σεις
      ΟΝΟΜΑΣΙΑ      
            άλλο τελωνείο εξόδου (Πραγματικό) και συνεπώς πραγματοποιήθηκε Εκτροπή της αποστολής, Το μήνυμα αποστέλλεται αυτόματα
IE525 Exit Release Notification E_EXT_REL Γνωστοποίηση Απελευθέρωσης προς Έξοδο Πραγματικό Εξαγωγέα/ διασαφιστή Με το εν λόγω μήνυμα ενημερώνεται ο διασαφιστής /Εξαγωγέας ότι το τελωνείο Εξόδου δίνει την άδεια για άμεση έξοδο ή αποθήκευση των εμπορευμάτων. Αυτό γίνεται αυτόματα μετά την απόφαση του επόπτη για κατά δήλωση (Α2 - μη έλεγχος) ή την καταχώρηση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων ελέγχου (Α1, Α4 )
 
Τελωνείο
 
Εξόδου
IE527 Export C_EXP_QUE Ερώτημα για μια Εξαγωγή Οποιαδήποτε Τελωνείο Με το μήνυμα αυτό μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία για μια εξαγωγή βάσει ενός MRN. Το μήνυμα αποστέλλεται από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή προς το Τελωνείο Εξαγωγής
       
Query τελωνειακή Εξαγωγής Χειροκίνητο
       
  Αρχή    
IE528 Export MRN Allocated E_MRN_EXP Αποδόθηκε MRN εξαγωγής Τελωνείο Εξαγωγέα/ διασαφιστή Αυτόματη απόδοση MRN στα στοιχεία μιας υποβληθείσας διασάφησης Εξαγωγής
 
Εξαγωγής
IE529 Release for Export E_REL_EXP Απελευθέρωση προς εξαγωγή Τελωνείο Εξαγωγέα/ διασαφιστή Το μήνυμα αυτό γνωστοποιεί στον Εξαγωγέα /Διασαφιστή ότι το τελωνείο εξαγωγής δίνει την άδεια παράδοσης προς Εξαγωγή . Αποστέλλεται αυτόματα με την εκτύπωση συνοδευτικού
 
Εξαγωγής
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      
IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ   ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατη ρή σεις
      ΟΝΟΜΑΣΙΑ      
IE538 Response to C_EXP_RSP Απάντηση σε ερώτημα για μια εξαγωγή Τελωνείο Οποιαδήποτε Είναι η απάντηση σε ένα ερώτημα για μια εξαγωγή Αποστέλλεται Αυτόματα από το τελωνείο Εξαγωγής
     
Export Εξαγωγής Αρχή
     
Query    
IE547 Export E_exp_MAN Προσκόμιση καταλόγου ειδών Διασάφησης Εξαγωγής Μεταφορέας Πραγματικό Αυτόματη παραλαβή. Το σύστημα ελέγχει MRN αριθμό είδους τα σημεία και αριθμούς, αριθμό συσκευασιών, μεικτή μάζα, και περιγραφή εμπορευμάτων
   
Manifest Τελωνείο
   
Presentation Έξοδο
IE548 Export E_exp_Mva Έλεγχος επικύρωσης καταλόγου ειδών εξαγωγής Πραγματικό Μεταφορέας Θετικό ή Αρνητικό αποτέλεσμα Αυτόματο
   
Manifest Τελωνείο
   
Validation Εξόδου
IE551 Export No Release E_EXP_NRL Μη απελευθέρωση για εξαγωγή Τελωνείο Εξαγωγέα/ διασαφιστή Αυτόματο μετά από καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου Β1
 
Εξαγωγής
IE560 ExportContr E_EXP_CTR Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξαγωγής Τελωνείο Εξαγωγέα/ διασαφιστή Χειροκίνητο
   
olDecisionN Εξαγωγής
   
otification  
IE561 Exit Control E_EXT_CTR Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξόδου Πραγματικό Μεταφορέας στην έξοδο Χειροκίνητο
   
Decision Τελωνείο
   
Notification Έξοδο
IE582 Request on Non-exited Export E_REQ_EXT Αναζήτηση για μη εξαχθείσα Εξαγωγή Τελωνείο Εξαγωγέα/ διασαφιστή Χειροκίνητο
 
Εξαγωγής
IE583 Information about Nonexited Export E_EXT_RSP Πληροφορία για μια μη εξαχθείσα Εξαγωγή Εξαγωγέας/ Τελωνείο Αυτόματη παραλαβή
   
διασαφιστής Εξαγωγής
IE584 Export C_EXP_FUR Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής Τελωνείο Τελωνείο Χειροκίνητο
     
Follow-Up Εξαγωγής Εξόδου
     
Request    
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      
IE ONOMAZm ΑΝΑΦΟΡΑ   ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατη ρή σεις
      ΟΝΟΜΑΣΙΑ      
IE586 Export C_EXP_FUN Αρνητική απάντηση σε Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής Τελωνείο Τελωνείο Χειροκίνητο
     
Follow-Up Έξοδοι Εξαγωγής
     
Negative    
     
Response    
IE599 Export C_EXP_NOT Γνωστοποίηση Τελωνείο Εξαγωγέα/ διασαφιστή Αυτόματο
     
Notification ολοκλήρωσης Εξαγωγής
     
  Εξαγωγής  
IE901 Cancellation C_CAN_ACK Επιβεβαίωση Απόφασης Ακύρωσης Τελωνείο Τελωνείο Αυτόματο
     
Acknowledg Εξόδου Εξαγωγής
     
ement    
ΙΕ904       Τελωνείο Τελωνείο Αναζήτηση της κατάστασης της κίνησης στην Έξοδο( αποστέλλεται ανά πάσα στιγμή. Χειροκίνητο.
   
Εξαγωγής Εξόδου
ΙΕ905       Τελωνείο Τελωνείο Απαντητικό μήνυμα στην Αναζήτηση της κατάστασης της κίνησης στην Έξοδο - αποστέλλεται αυτόματα
   
Εξόδου Εξαγωγής
Εθνικά Μηνύματα - Έγγραφο Προενημέρωσης (Nationalmessages) Μόνο για Επιδοτούμενα Εμπορεύματα
XP15   E_DOC_BR Υποβολή Εγγράφου Προενημέρωσης Έμπορος στην Εξαγωγή Τελ. Αυτόματη παραλαβή
   
E Εξαγωγής
XP16   E_RD_BRE Απόρριψη Εγγράφου Προενημέρωσης Τελ. Έμπορος Απάντηση στο ΧΡ15αυτόματα
   
Εξαγωγής στην
   
  Εξαγωγή
XP28   E_AAD_BRE Αποδοχή και Απόδοση Α/Α Τελ. Έμπορος Απάντηση στο ΧΡ15αυτόματα
   
Εξαγωγής στην
   
  Εξαγωγή)
XP14   E_ARD_BRE Αίτημα Ακύρωσης Έμπορος στην Εξαγωγή Τελ. Αυτόματη παραλαβή
 
Εξαγωγής
XP09   E_DRD_BR Απόφαση Ακύρωσης Τελ. Έμπορος Απάντηση στο ΧΡ14χειροκίνητα
     
E Εξαγωγής στην
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      
IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ   ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρή σεις
      ΟΝΟΜΑΣΙΑ      
          Εξαγωγή  
Εθνικά Μηνύματα - (National messages)
ED80   E_IMP_STA Πληροφορία κατάστασης (Information about the STATUS) Τελ. Έμπορος Ενημέρωση του εμπόρου για κάθε αλλαγή κατάστασης της διασάφησης αυτόματα
   
Εξαγωγής στην
   
  Εξαγωγή
 
ED15   ED_SM_DT_ Συμπληρωματικό Μήνυμα Διασάφησης Τύπου D Έμπορος στην Εξαγωγή Τελ. Μετά από ένα IE515 τύπου “D”, Ο έμπορος μπορεί να υποβάλλει την ημ/νία αποδοχής και τη θέση 40.Αυτόματη παραλαβή
   
D Εξαγωγής
Εθνικά Μηνύματα - Καταλόγου (National messages)
DA11   E_MAN_AM Αίτημα τροποποίησης καταλόγου εξόδου Έμπορος στην έξοδο Τελ. Εξόδου Μετά από ένα IE547 Αυτόματη παραλαβή
   
3 D
DA10   E_MAN_AM Απόρριψη αιτήματος τροποποίησης καταλόγου εξόδου Τελ. Εξόδου Έμπορος στην έξοδο αυτόματα
   
5 D_REJ
DA10   E_MAN_AM Αποδοχή αιτήματος τροποποίησης καταλόγου εξόδου Τελ. Εξόδου Έμπορος στην έξοδο αυτόματα
   
4 D_ACC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

Οδηγίες συμπλήρωσης του ΙΕ547 

Βασικά Στοιχεία  
Αριθμός Καταχώρησης Καταλόγου Εμπ/των an..22 Απαιτείται Ο αριθμός που προσδίδει στον κατάλογο ειδών ο οικονομικός φορέας
Ημερομηνία Παρουσίασης- n8 Απαιτείται Ημερομηνία παρουσίασης του καταλόγου των ειδών στο τελωνείο
Συνολική Μικτή Μάζα (35) n..11,3 Απαιτείται Συνολική μεικτή μάζα εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται σε όλους τους επιμέρους καταλόγους ειδών (εγγραφές βάσει φορτωτικής)
Σύνολο Ειδών n..5 Απαιτείται Σύνολο εγγραφών βάσει φορτωτικής (επί μέρους κατάλογοι ειδών)
Σύνολο Δεμάτων (6) n..7 Απαιτείται Σύνολο δεμάτων που περιλαμβάνονται σε όλους τους επιμέρους καταλόγους ειδών( εγγραφές βάσει φορτωτικής)
Πραγματικό Τελωνείο Εξόδου an8 Απαιτείται Το τελωνείο στο οποίο παρουσιάζεται ο συνολικός κατάλογος ειδών
Μεταφορέας Ο μεταφορέας που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.
 
Απαιτείται ( Απαιτείται το EORI του an..17)
Είδη ( 99999x) Οι εγγραφές επί μέρους καταλόγων ειδών
Είδος  
Στοιχεία Εγγράφου Μεταφοράς Στοιχεία εγγράφου μεταφοράς βάσει του οποίου θα γίνει η μεταφορά εκτός του εδάφους της Ε.Ε.
Αριθμός Εγγράφου Μεταφοράς an..35 Ο αριθμός του εν λόγω εγγράφου
 
Απαιτείται
Κωδικός TARIC an..6 Ο κωδικός των εμπορευμάτων που περιλαμβάνεται στην φορτωτική
 
Υπό συνθήκες - Συμπληρώνεται διαζευκτικά με την περιγραφή των εμπορευόταν
Περιγραφή Εμπορευμάτων an..35 Η περιγραφή των εμπορευμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην φορτωτική
 
Υπό συνθήκες - Συμπληρώνεται διαζευκτικά με τον kωδικό TARIC
Γλώσσα Προαιρετικά - Η γλώσσα της περιγραφής
Κωδικός Συσκευασίας an..3 Απαιτείται Ο κωδικός συσκευασίας των εμπορευμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην φορτωτική
Μεικτή Μάζα n..11,3 Απαιτείται Η μεικτή μάζα των εμπορευμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην φορτωτική
Σύνολο Δεμάτων n.. 5 Το σύνολο των δεμάτων των εμπορευμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην φορτωτική
 
Υπό συνθήκες - Αν ο κωδικός συσκευασίας είναι ΧΥΜΑ ή ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΑ δεν συμπληρώνεται - Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται - Δεκτή και η τιμή 0
Πλήθος Τεμαχίων n.. 5 Το σύνολο των τεμαχίων των εμπορευμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην φορτωτική
 
Υπό συνθήκες - Αν ο κωδικός συσκευασίας είναι ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΑ τότε απαιτείται - Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν συμπληρώνεται
Σημεία και Αριθμοί an..42 Τα σημεία και οι αριθμοί των εμπορευμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην φορτωτική
 
Υπό συνθήκες - Αν ο κωδικός συσκευασίας είναι ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΑ ή ΧΥΜΑ τότε είναι προαιρετικό - Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται
Γλώσσα Η γλώσσα των σημείων και αριθμών των εμπορευμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην φορτωτική
 
Προαιρετικά
Τελωνειακά Δεδομένα ( 99999x ) Δεδομένα από τελωνειακό παραστατικό (π.χ. Εξαγωγή )
Αύξων Αριθμός Είδους n.. 5 Ο αύξον αριθμός ενός είδους εμπορεύματος όπως αυτός είχε δηλωθεί στο τελωνειακό παραστατικό (π.χ. σε μια διασάφηση εξαγωγής )
 
Υπό συνθήκες - Αν υπάρχει η ένδειξη μερική αποστολή απαιτείται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν συμπληρώνεται
MRN an..21 Απαιτείται Ο αριθμός καταχώρησης της σχετικής με το εν λόγω είδος διασάφησης Εξαγωγής
Μεικτή Μάζα n..11,3 Η μεικτή μάζα του εν λόγω είδους όπως αυτή έχει δηλωθεί στην συγκεκριμένη διασάφηση εξαγωγής
 
Υπό συνθήκες - Αν υπάρχει η
ένδειξη μερική αποστολή απαιτείται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν συμπληρώνεται  
Σύνολο Δεμάτων n..5 Το σύνολο των δεμάτων που απαρτίζουν την ποσότητα του εν λόγω είδους και έχουν δηλωθεί στο συγκεκριμένο MRN
 
Υπό συνθήκες - Αν υπάρχει η ένδειξη ολική αποστολή δεν συμπληρώνεται. Αν υπάρχει η ένδειξη μερική αποστολή και ο κωδικός συσκευασίας είναι ΧΥΜΑ τότε δεν συμπληρώνεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται να υπάρχει είτε το σύνολο δεμάτων είτε το πλήθος τεμαχίων
Πλήθος Τεμαχίων n.. 5 Το σύνολο των τεμαχίων που απαρτίζουν την ποσότητα του εν λόγω είδους και έχουν δηλωθεί στο συγκεκριμένο MRN
 
Υπό συνθήκες - Αν υπάρχει η ένδειξη ολική αποστολή δεν συμπληρώνεται. Αν υπάρχει η ένδειξη μερική αποστολή και ο κωδικός συσκευασίας είναι ΧΥΜΑ τότε δεν συμπληρώνεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται να υπάρχει είτε το σύνολο δεμάτων είτε το πλήθος τεμαχίων
Ολική ή Μερική Αποστολή Απαιτείται Ένδειξη για ολική η μερική αποστολή καταλόγου ειδών σε σχέση με ένα MRN Εξαγωγής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ & ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

Επικαιροποιημένος Πίνακας εθνικών κωδικών επισυναπτομένων εγγράφων και αδειών της θέσης 44 της Διασάφησης (συμπλήρωση Πίνακα 13 του Προσαρτήματος της αριθμ. Σ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΤΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Εθνικοί κωδικοί
1711 Παράδοση σε πλοία με ειδικό προορισμό - για εξοπλισμό/συντήρηση
1712 Παράδοση σε πλοία με ειδικό προορισμό - για κατασκευή / επισκευή
1713 Παράδοση σε αεροσκάφη με ειδικό προορισμό - για εξοπλισμό/συντήρηση
1714 Παράδοση σε αεροσκάφη με ειδικό προορισμό - για κατασκευή / επισκευή
1735 ΑΦΜ εγκατεστημένου στη χώρα μας εφοδιαστή
1736 ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο ΚΜ εφοδιαστή
1806 Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1807 Εγγύηση μεταφοράς καυσίμου
1808 Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου
1809 Δελτίο Στατιστικής Αλιείας
1810 Ημερολόγιο μηχανής θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή
1811 Ημερολόγιο γέφυρας θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή
1812 Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα.
1813 Βιβλίο Ατελειών Πλοίου
1814 Υπεύθυνη Δήλωση Πλοιοκτήτη, πλοιάρχου ή πράκτορα του πλοίου με ελληνική σημαία για τα στοιχεία του πλοίου, το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί και τη χωρητικότητα των δεξαμενών του (όταν δεν υπάρχει ημ/γιο μηχανής)
1815 Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσύμφωνου, θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή, από το οποίο προκύπτει ρητά ότι το κόστος του καυσίμου καταβάλλεται από τον πλοιοκτήτη/εκναυλωτή του σκάφους.
1816 Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99.
1817 Παραστατικά αξίας για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσυμφώνων ή εργασιών
1818 Κατάσταση επιβατών θεωρημένη από την αρμόδια λιμενική αρχή.
1819 Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο πλοίαρχο ή εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρεία ότι θα προσκομισθεί η θεωρημένη κατάσταση επιβατών πριν από τον απόπλου του σκάφους.
1820 Έγγραφο διοικητή ένοπλων δυνάμεων ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην Ελλάδα ή του αναπληρωτή του.
1821 Αντίγραφο Δηλωτικού που έχει κατατεθεί κατά τον κατάπλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12-19 του ν. 2960/01.
1822 Έγγραφο Εθνικότητας πλοίου
1823 Υπεύθυνη Δήλωση του πράκτορα πλοίου με ξένη σημαία, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή βεβαίωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας υπογεγραμμένης από τον πλοίαρχο του εφοδιαζόμενου επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με ξένησημαία στην οποία θα δηλώνεται ή θα βεβαιώνεται αντίστοιχα η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στα προσαρτώμενα στην εν λόγω δήλωση ή βεβαίωση ναυλοσύμφωνο και κατάσταση επιβατών.
1824 Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας της Νομαρχίας από την οποία προκύπτει η άδεια λειτουργίας για υδατοκαλλιέργειες
1825 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
1826 Πρωτόκολλο σφράγισης σλεπιού
1827 Αίτηση μετάγγισης για σλέπι
1828 Πιστοποιητικό νηολογίου (Certificate of Registration) του εφοδιαζόμενου αεροσκά
1829 Πιστοποιητικό του Αερομεταφορέα (Air Operator Certificate) εν ισχύ
1845 Έγκριση αλίευσης στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας
1846 Άδεια απόπλου για την αλίευση εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων
1851 ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου

   Επικαιροποιημένος Πίνακας εθνικών κωδικών επισυναπτομένων εγγράφων και αδειών της θέσης 44 της Διασάφησης (συμπλήρωση Πίνακα 13 του Προσαρτήματος της αριθμ. Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

    Ο αλφαριθμητικός αυτός κωδικός έχει την ακόλουθη δομή: Ο κωδικός (ISO alpha-2) αναγνώρισης της χώρας προέλευσης του εμπορικού εγγράφου ακολουθούμενος από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, από δύο γράμματα που δηλώνουν το είδος του εμπορικού εγγράφου («ΤΙ» για τιμολόγιο) και από τον αριθμό του εγγράφου αυτού. Π.χ.: <^Κ14ΤΙ90909437» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

Τηλέφωνα πληροφοριών ανά τελωνειακό αντικείμενο

ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α'
Εξαγωγή Δ. Τσετσέκου 210-6987435
Μ. Βουρνού 210-6987455
Α. Κατρινάκη 210-6987457
Διεύθυνση 1.9η - Τμήμα Β'
Θέματα Διαμετακόμισης/ TIR/ Στ. Γαυγιωτάκη 210-6987465
Ευ. Ντζαμίλη 210-6987468
Άδειες Διέλευσης Ευ. Ντζαμίλη 210-6987468
Διεύθυνση 19η - Τμήμα Γ'
Απαγορεύσεις / Περιορισμοί -Αντιπρόσωποι Στ. Μπαντέκα 210-698744
Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ) Δημ. Τσαγκαλάκης 210-6987444
Διεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων - Τμήμα Α'
Κυρώσεις Λ. Αποστόλου 210-7259326
Β. Μπάρκη 210-7259326
Διεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων - Τμήμα Δ'
Ανάλυσης Κινδύνου Ι.Ισσοπούλου 210-7259250
Ε. Μπαζιάνου 210-7259253
Ε. Χρονά 210-7259253
Διεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων - Τμήμα Ε'
Εκ των υστέρων έλεγχοι Κ. Ψώνης 210-7259311
Διεύθυνση 17η - Τμήμα Α'
Ειδικός Προορισμός Ε. Ζαμπόγλου 210-6987485
Διεύθυνση 17η - Τμήμα Γ'
Προτιμησιακά καθεστώτα Μ. Κουνάβη 210-6987541
Διεύθυνση 17η - Τμήμα Ε'
ΦΠΑ εξαγωγών Δ. Ζορμπάνος 210-6987479
Διεύθυνση 18η - Τμήμα Α'
Εφοδιασμοί Ε. Μυλωνά 210-6987502
  Ι. Πολυτσάκης 210-6987505
Διεύθυνση 18η - Τμήμα Β'
Προσωρινή εισαγωγή Ν.Δελοπούλου 210-6987500
Διεύθυνση 18η - Τμήμα Γ'
Ανασταλτικά καθεστώτα Δ. Ντουντουνάκης 210-6987508
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!