Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Α 1080613 ΕΞ 23-05-2014 Επιστροφή 50% καταβληθέντος φόρου για το ποσό επενδύσεων που αφορά ανέγερση οικοδομής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. : 101 84 
Τηλέφωνο : 210.3375315-6 
FAX : 210.3375001 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2014 

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1080613 ΕΞ 2014

ΘΕΜΑ: Επιστροφή 50% καταβληθέντος φόρου για το ποσό επενδύσεων που αφορά ανέγερση οικοδομής. 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α'58/23.04.2010), φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κεφάλαια για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην ημεδαπή και τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή, σε προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των καταθέσεων που μεταφέρουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς. Αν τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, οφείλεται φόρος με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) πάνω σε αυτά. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα εισαγόμενα κεφάλαια πρέπει να υπάρχουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος (ήτοι στις 15.04.2010). 

Επισημαίνεται, ότι με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν.3892/2010 παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2010 η προθεσμία για τη μεταφορά κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς και για την απόδοση του φόρου 8% για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα σε τράπεζες της αλλοδαπής. 

2. Με τις διατάξεις της παρ.5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι αν τα κεφάλαια που εισάγονται διατεθούν μέσα σε 2 χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, επιστρέφεται άτοκα το 50% του φόρου που έχει καταβληθεί. Αν επενδυθεί μέρος του κεφαλαίου που εισήχθη, επιστρέφεται το μέρος του επιστρεπτέου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο φόρου που αναλογεί στην αξία της επένδυσης. 

3. Με την ΠΟΛ 1135/4-10-2010 διευκρινίστηκε ότι όλες οι επενδύσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 18 του ν.3842/2010 θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιούνται μέσα σε δύο (2)_έτη από το χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων και περαιτέρω, να μην μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της επένδυσης πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας . 

4. Επιπλέον σύμφωνα με την 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.05.2010 Α.Υ.Ο. το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης πρέπει να είναι μοναδικό και να αναφέρεται ρητά σε αυτό ως αιτιολογία της συναλλαγής η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του ν.3842/2010. Προκειμένου για ανέγερση οικοδομής θα πρέπει να προσκομίζεται η οικοδομική άδεια και σε ιδιαίτερο φάκελο αντίγραφα παραστατικών σχετικά με το κόστος ανέγερσης. 

5. Σύμφωνα με την Δ12Α 1115972 ΕΞ 2013/18-7-2013 διοικητική λύση, η καταβολή του φόρου απαλλάσσει τον υπόχρεο από γεγενημένες φορολογικές υποχρεώσεις, και συνάγεται, ότι για τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια, για τα οποία καταβάλλεται ο φόρος, δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος, έστω και αν έχουν προκύψει από εισοδήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν φορολογηθεί στη χώρα μας . Επίσης, με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου προβλέπεται ότι ο υπόχρεος απαλλάσσεται και από τυχόν φορολογικά αδικήματα που προέβλεπε ή προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, αναφορικά με τα κεφάλαια αυτά και μόνο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι λοιπές μη φορολογικού χαρακτήρα διατάξεις, ιδίως του ν. 2331/1995 ( για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και του ν. 3034/2002 ( για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας). 

6. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο προκειμένου να τύχει της έκπτωσης του φόρου (50%), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 18 του ν.3842/2010, για τα κεφάλαια που εισάγει, και για την εφαρμογή των διατάξεων για τον επαναπατρισμό κεφαλαίου θα πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που θίγονται σε αυτό. Επομένως εάν έχετε οποιοδήποτε αμφιβολία γι αυτά μπορείτε να προβείτε στις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο Διευθυντής 
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!