Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Γ 1079455 ΕΞ 22-5-2014 Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13 νέας επιχείρησης παραγωγής πορτοκαλιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ’, Β’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Βλάχου Μ.-Βελισσαράκου Δ.
Τηλέφωνο : 210 3375149
FAX : 210 3375001

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 

Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1079455 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13 νέας επιχείρησης παραγωγής πορτοκαλιών»

Σχετ.: Η από 19-04- 2013 αίτησή σας.

Με αφορμή ερώτημα αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), όπως ίσχυαν, ορίζεται ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι αποσβέσεις για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση.

Ειδικότερα, μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), μέσα μεταφοράς ατόμων, άυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια στοιχεία αποσβένονται με συντελεστή 10%.

2. Επίσης, με την υποπερ. εε’ της ίδιας περίπτωσης, πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

3. Οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 1 και 2 της παρούσας, ισχύουν για αποσβέσεις που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2013 έως και 31.12.2013 (περ. ζ’. της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 και παρ. 25 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν).

4. Με αίτησή της, επιχείρηση μας γνωρίζει ότι δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάρκο) και παράλληλα ασκεί δραστηριότητα καλλιέργειας πορτοκαλιών (φύτευση 2011).

Σχετικά με τις δαπάνες που έχουν γίνει για τη δραστηριότητα καλλιέργειας πορτοκαλιών (χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση αγροτεμαχίου, κατασκευή αρδευτικού συστήματος, εργαλεία, τρακτέρ) ζητείται να της γνωρίσουμε αν εκπίπτουν οι δαπάνες αυτές από τα ακαθάριστα έσοδα αποκλειστικά από το φωτοβολταϊκό πάρκο, δεδομένου ότι το εισόδημα από την καλλιέργεια πορτοκαλιών θα προκύψει μετά από το 6ο έτος.

5. Μετά τα παραπάνω, όσον αφορά στην απόσβεση της ίδιας της καλλιέργειας ( η αξία της φυτείας και όχι της καλλιεργούμενης έκτασης), επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1060/Α0012/28.3.2013 υπουργική απόφαση προκύπτει εισόδημα από το 6ο έτος και μετά, οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν από το έτος αυτό και μετά με το συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ’ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (Λοιπά πάγια στοιχεία 10%) (σχετ. το αριθ. πρωτ. 1033836/15031/Γ0012/15.11.07) έγγραφό μας.

Όσον αφορά στην έκπτωση των δαπανών που αποτελούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης (αποκλειστικά της δραστηριότητας καλλιέργειας πορτοκαλιών, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση αγροτεμαχίου), θα αποσβεσθούν από το έτος πραγματοποίησής τους και τέλος, όσον αφορά στα πάγια στοιχεία (μηχ/τα και εγκαταστάσεις) της δραστηριότητας αυτής, θα αποσβεσθούν από το έτος εκείνο που αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστ. της Δ/νσης
Π. Μπαλάσκας
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!