Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1132/8-5-2014 Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
-Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β'
-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 3375248, 249,182 
FAX : 210 3375185

ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΠΟΛ.:1132

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994»

Σας κοινοποιούμε διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει μετά την ψήφιση της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287Α/31.12.2013), αναφορικά με τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των οικείων ποσών φόρων, τελών, εισφορών ή προστίμων, κατόπιν αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70Α του ν. 2238/1994.

Ειδικότερα, με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τις οποίες με την πράξη προσδιορισμού του φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή του φορολογούμενου και καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ποσό στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης.

Περαιτέρω με το δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου 9 του άρθρου 66, ορίζεται ότι ο φόρος, το τέλος, η εισφορά ή το πρόστιμο, που προσδιορίζεται στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλεται όπως ορίζεται στις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις ή στις διατάξεις της οικείας φορολογίας, ενώ με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Κ.Φ.Δ. ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο που προβλέπεται από το νόμο που επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία, στην οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας (σχετ. επίσης και το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Δ. περί ανάλογης εφαρμογής διατάξεων του Κ.Φ.Δ. ως προς τις πράξεις επιβολής προστίμων).

Δεδομένου ότι οι πράξεις ή αποφάσεις της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. εκδόθηκαν έως 31.12.2013, τα οικεία ποσά που βεβαιώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (1.1.2014).

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και επί τεκμαιρόμενης απόρριψης αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που υποβλήθηκαν ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. εντός της προβλεπόμενης από την κοινοποίηση στον υπόχρεο των οικείων καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση η προθεσμία έκδοσης της σχετικής απόφασης ή της οικείας πράξης της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. έληξε έως την 31.12.2013 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν.4183/2013 (ΦΕΚ186 Α/11.9.2013), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4238/2014 (ΦΕΚ38Α/17.2.2014) που αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου (σχετ. η ΠΟΛ.1066/2014 εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων).

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!