Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1142/15-05-2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. γ' του άρθρου 50 του ν.4238/2014 όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού και δεν εξετά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Ι.Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β1 
II. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
-Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 
Ταχ. Κωδ.: 17671 - Καλλιθέα 
Τηλ. :2109586151-2109578710 
2109576883-2109525111 
FAX: 210 9531321 
Ε-mail :yee.gram@mofadm.gr 

ΑΔΑ: ΒΙΦ5Η-Υ5Π 

ΑΔΑ: 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 

ΠΟΛ.: 1142 

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. γ' του άρθρου 50 του ν.4238/2014 όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού και δεν εξετάσθηκαν» 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α' 107/5.5.2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» με την οποία προστέθηκε περίπτωση γ' στο άρθρο 50 του ν. 4238/2014, αναφορικά με τη δυνατότητα εξέτασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) του άρθρου 63 του ν.4174/2013, υποθέσεων οι οποίες είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994, με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως τις 31.12.2013 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: 

Α. Υπαγόμενες υποθέσεις 

1. Με την ως άνω περίπτωση γ' όπως αυτή προστέθηκε στο άρθρο 50 του ν.4238/2014, ορίζεται ότι οι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου α' του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994, με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως τις 31.12.2013, εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει ασκήσει σχετική προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή έχει παραιτηθεί από προσφυγή που ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4183/2013 (ΑΊ86). Η σχετική αίτηση του φορολογούμενου προς την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α' 170) εξετάζεται μόνο εφόσον υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (5.5.2014). 

Συνεπώς και υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποθέσεις που εισήχθησαν με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70 Α του ν. 2238/1994 (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) και δεν εξετάστηκαν έως την 31.12.2013, δύνανται να εξετάζονται από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, κατόπιν υποβολής μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετικής αίτησης του φορολογούμενου, η οποία αποφαίνεται στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών, μετά την οποία η αίτηση θεωρείται ότι έχει σιωπηρά απορριφθεί. Επισημαίνεται ότι τα οριζόμενα στην ως άνω νέα περίπτωση γ' του άρθρου 50 του ν.4238/2014, δεν καταλαμβάνουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. στο πλαίσιο του δικαστικού συμβιβασμού. 

Β. Διαδικασία υπαγωγής και εξέταση των υποθέσεων από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 

1. Για την εξέταση των σχετικών υποθέσεων από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση με αντίστοιχο περιεχόμενο απευθυνόμενη σε αυτήν μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής που εξέδωσε τις πράξεις τις οποίες αφορά το αρχικώς υποβληθέν αίτημα διοικητικού συμβιβασμού ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. Στην ως άνω αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά : α) αντίγραφο της κατατεθείσας ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αίτησης, 

β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά των πράξεων για τις οποίες είχε υποβληθεί το αίτημα διοικητικού συμβιβασμού ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ή σε περίπτωση που έχει κατατεθεί προσφυγή ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου, αντίγραφο της κατατεθείσας στη γραμματεία του δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο της προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας . 

Προαιρετικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνυποβάλλει με τα ως άνω και υπόμνημα με το σύνολο των ισχυρισμών του επί του αιτήματος του. 

Ο φορολογούμενος ταυτόχρονα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, συνυποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο -CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται τα ως άνω έγγραφα σε μαγνητική μορφή και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου. 

2. Η αρμόδια φορολογική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συντάσσει και αποστέλλει ταχυδρομικά μαζί με τα σχετικά έγγραφα στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απόψεις επί του σχετικού αιτήματος ή την ήδη συνταχθείσα εισήγησή της προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., καθώς και κάθε διαθέσιμο με την σχετική υπόθεση στοιχείο, απαραιτήτως δε την έκθεση ελέγχου και τις προσβαλλόμενες πράξεις, εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της αιτήσεως. Παράλληλα μεριμνά και για την άμεση αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή όλων των παραπάνω εγγράφων στην υφιστάμενη ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποδοχή των ενδικοφανών προσφυγών χρησιμοποιώντας την ένδειξη «φορολογία (είδος φόρου) : τεκμαιρόμενη αρνητική 70 Α ». 

3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αφού λάβει υπόψη της την αίτηση, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο, τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση εκδίδει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 Κ.Φ.Δ. και στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1002/2013 (ΦΕΚ Β' 55/2014) απόφαση για τις πράξεις που αμφισβητούνται, η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο και στην εκδούσα τις προσβαλλόμενες πράξεις υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των δυο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης του φορολογουμένου, αυτή θα θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

4. Κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ο φορολογούμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, ενώ σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της αιτήσεως η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει την επομένη της παρόδου της εξηκοστής ημέρας από την υποβολή της ως άνω αιτήσεως. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ 
Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!